Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1176 af 26. september 2018 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 65, stk. 6 og 7, og § 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, og § 35, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Efter § 5 indsættes:

»Opholdskravet for ret til dagpenge

§ 5 a. Når en person søger om at blive optaget i en a-kasse, skal a-kassen vejlede om, at retten til dagpenge er betinget af, at medlemmet opfylder et opholdskrav, jf. § 53 a i loven. Når et medlem eller en person, der søger om at blive optaget i en a-kasse, anmoder om det, skal a-kassen give individuel vejledning, herunder efter samtykke hente oplysninger om bopælsregistrering i Det Centrale Personregister.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. A-kassen skal inden den 1. februar 2019 informere alle aktuelle medlemmer af a-kassen pr. 1. januar 2019 om opholdskravet efter § 5 a. Dette kan ske ved brev, i medlemsblade eller ved at a-kassen på anden måde skriftligt, klart og tydeligt henviser til f.eks. a-kassens hjemmeside. Dette kan ske elektronisk.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. december 2018

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen