Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1171 af 26. september 2018 om krav til a-kassernes kontrol og administration foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 88, stk. 4-6, § 90 a, stk. 3, § 91, stk. 3, 4 og 11, og § 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 19, stk. 1, indsættes efter »stk. 4«: »og 5«.

3. I § 19 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Dokumentationsmateriale, som indgår i dokumentation for opholdskravet inden for optjeningsperioden, skal opbevares i 12 år.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. december 2018

Maria Schack Vindum

/ Søren Tingskov