Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

§ 1. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager opgaver under Uddannelses- og Forskningsministeriet på det institutionelle område og uddannelsesstøtteområdet. Styrelsen varetager i den forbindelse navnlig opgaver, herunder myndighedsopgaver som afgørelse af sager og gennemførelse af tilsyn, i forhold til følgende, jf. dog stk. 4 og 5:

1) Universitetsloven undtagen bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold, herunder i kapitel 2 og § 34.

2) Lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje.

3) Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i § 48.

4) Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i § 48.

5) Bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder i kapitel 4 og 4 a, §§ 25 og 26 og kapitel 8.

6) Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner undtagen bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold, herunder i kapitel 3 og 5.

7) Lov om medie- og journalisthøjskolen undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i § 42.

8) Lov om maritime uddannelser undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i kapitel 4, 5 og 6.

9) Lov om sektorforskningsinstitutioner undtagen bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold, herunder i §§ 8 og 10.

10) Lov om centre for undervisningsmidler m.v.

11) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i §§ 2-3 a og § 5.

12) Bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, herunder i kapitel 2 og § 27.

13) SU-loven.

14) Lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

15) Lov om uddannelsesopsparing.

16) Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser.

17) Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

18) Lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v.

19) Lov om Danmarks Grundforskningsfond.

20) Lov om Danmarks Innovationsfond.

21) § 34 i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond for så vidt angår tilsyn med Danmarks Frie Forskningsfond.

22) § 24 i lov om videnskabelig uredelighed m.v.

23) Lov om teknologi og innovation.

24) Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.

25) Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

26) Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

27) Lov om ændring i fundats af 18. januar 1760 for Arne Magnussens Legat (Den arnamagnæanske Stiftelse).

28) Bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold i lov om videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne, herunder i § 15 h, § 15 i og § 30 a.

29) Bestemmelser om økonomiske forhold i lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v., herunder i § 2.

30) Kapitel 3 i lov om Studievalg Danmark.

Stk. 2. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager tillige opgaver, der er nævnt i stk. 1, for så vidt angår institutioner m.v., som modtager midler under Uddannelses- og Forskningsministeriets konto på finansloven, og som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 1-30.

Stk. 3. Inden for rammerne af stk. 1 og 2 varetager Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte på personaleområdet følgende opgaver:

1) Administration af delegationsoverenskomster, herunder beføjelsen til at fremsætte krav og optage forhandling i forbindelse med fornyelse af overenskomstaftaler, der er delegeret fra Moderniseringsstyrelsen.

2) Administration af konkrete forhandlinger vedrørende løn- og personaleområdet, der har hjemmel i overenskomstaftale.

3) Administration af niveau 2-forhandlinger om fastsættelse af løn.

Stk. 4. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte inddrager i sin varetagelse af opgaverne efter stk. 1-3 Styrelsen for Forskning og Uddannelse for så vidt angår forhold, der vedrører denne styrelses opgaveområder.

Stk. 5. Den nærmere afgrænsning af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes opgaver fremgår af delegationsbekendtgørelser og -cirkulærer samt af konkrete delegationer til styrelsen udstedt inden for de i stk. 1-3 nævnte områder.

§ 2. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte sekretariatsbetjener Styrelsen for Forskning og Uddannelse for så vidt angår økonomiske og regnskabsmæssige forhold, bevillingsadministration, it-systemunderstøttelse af de tilskudsadministrative processer samt kontraktindgåelse under Erasmus+-programmet.

Stk. 2 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte bistår Styrelsen for Forskning og Uddannelse med varetagelsen af sekretariatsbetjeningen af Danmarks Frie Forskningsfond for så vidt angår økonomiske og regnskabsmæssige forhold, bevillingsadministration samt it-systemunderstøttelse af de tilskudsadministrative processer.

§ 3. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan henlægge andre opgaver end de i §§ 1 og 2 nævnte til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, herunder varetagelsen af funktionen som forsikringsenhed i forhold til arbejdsskadesager.

§ 4. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Cirkulære nr. 10245 af 15. december 2017 om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 16. december 2018

Tommy Ahlers

/ Anders Rømer Kania