Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indbetaling
Kapitel 2 Tilbagebetaling
Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

I medfør af § 9 h, stk. 2, stk. 3, 2. pkt. og stk. 14, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Indbetaling

§ 1. Gebyr efter § 5, stk. 2-5, skal indbetales til en bankkonto anvist af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Indgives en ansøgning om opholdstilladelse som nævnt i § 5, stk. 2, nr. 1, 2, 4 og 5, og stk. 3-5, til en dansk repræsentation i udlandet, kan gebyret betales til den danske repræsentation på en af repræsentationen anvist måde, hvis det på grund af lokale forhold ikke er muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 3. Indgives en ansøgning om opholdstilladelse som nævnt i § 5, stk. 2, nr. 1, 2, 4 og 5, og stk. 3-5, til en privat virksomhed eller organisation, jf. udlændingebekendtgørelsens § 20, stk. 4, nr. 2, kan gebyret indbetales gennem virksomheden eller organisationen til en dansk repræsentation i udlandet, hvis det på grund af lokale forhold ikke er muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 4. Indgives en ansøgning om opholdstilladelse som nævnt i § 5, stk. 2, nr. 1, 2, 4 og 5, og stk. 3-5, til et andet lands repræsentation, jf. udlændingebekendtgørelsens § 20, stk. 4, nr. 1, og er det på grund af lokale forhold ikke muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, kan gebyret betales til styrelsen på en af styrelsen anvist anden måde.

§ 2. Gebyr efter udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 1. pkt., for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af § 5, stk. 2-5, skal indbetales til en bankkonto anvist af styrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Indsendes ansøgningen om genoptagelse af en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration gennem en dansk repræsentation i udlandet, kan gebyret betales til den danske repræsentation på en af repræsentationen anvist måde, hvis det på grund af lokale forhold ikke er muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af styrelsen.

Stk. 3. Indsendes ansøgningen om genoptagelse af en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration ikke gennem en dansk repræsentation i udlandet, og er det på grund af lokale forhold ikke muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af styrelsen, kan gebyret betales til styrelsen på en af styrelsen anvist anden måde.

§ 3. Gebyr efter udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 2. pkt., for indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning omfattet af § 5, stk. 2-5, og gebyr efter udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 3. pkt., for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag, der vedrører en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning omfattet af § 5, stk. 2-5, skal indbetales til en bankkonto anvist af Udlændinge- og Integrationsministeriet på vegne af Udlændingenævnets sekretariat, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Indsendes klagen eller ansøgningen om genoptagelse af en klagesag gennem en dansk repræsentation i udlandet, kan gebyret betales til den danske repræsentation på en af repræsentationen anvist måde, hvis det på grund af lokale forhold ikke er muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Udlændinge- og Integrationsministeriet på vegne af Udlændingenævnets sekretariat.

Stk. 3. Indsendes klagen eller ansøgningen om genoptagelse af en klagesag ikke gennem en dansk repræsentation i udlandet, og er det på grund af lokale forhold ikke muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Udlændinge- og Integrationsministeriet på vegne af Udlændingenævnets sekretariat, kan gebyret betales på en af Udlændinge- og Integrationsministeriet anvist anden måde.

§ 4. Gebyr efter udlændingelovens § 9 h, stk. 10, 1. pkt., for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse efter udlændingelovens § 21 a, skal indbetales til en bankkonto anvist af styrelsen.

Stk. 2. Gebyr efter udlændingelovens § 9 h, stk. 10, 2. pkt., for indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter udlændingelovens § 21 a, og gebyr efter udlændingelovens § 9 h, stk. 10, 3. pkt., for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag, der vedrører en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter udlændingelovens § 21 a, skal indbetales til en bankkonto anvist af Udlændinge- og Integrationsministeriet på vegne af Udlændingenævnets sekretariat.

§ 5. Betaling efter §§ 1-4 skal ske i danske kroner, jf. dog 2. og 3. pkt. Hvis det på grund af lokale forhold ikke er muligt at foretage betaling i danske kroner, kan betaling efter § 1, stk. 1-4, §§ 2 og 3 ske i euro. Hvis gebyret efter § 1, stk. 1-4, §§ 2 og 3 betales til en dansk repræsentation i udlandet, kan betaling ske i lokal valuta.

Stk. 2. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning til 3.025 kr. (svarende til 405 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen) i følgende tilfælde:

1) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1-8, og 11 , og stk. 3.

2) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 10.

3) Indgivelse af ansøgning om certificering og forlængelse af certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 16 og 18.

4) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, stk. 2, 1. pkt.

5) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, stk. 2, 3. pkt.

Stk. 3. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse til 1.900 kr. (svarende til 255 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen) i følgende tilfælde:

1) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 9 og 10.

2) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2.

Stk. 4. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse til 2.940 kr. (svarende til 394 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen) i følgende tilfælde:

1) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j, stk. 1.

2) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 5. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse til 1.515 kr. (svarende til 203 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen) i følgende tilfælde:

1) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, stk. 1.

2) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 n, stk. 1.

Stk. 6. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 1. pkt., nævnte beløb ved indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 2-5, 860 kr. (svarende til 115 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 7. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 2. pkt., nævnte beløb ved indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 2-5, 860 kr. (svarende til 115 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 8. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 3. pkt., nævnte beløb ved indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag, der vedrører en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 2-5, 860 kr. (svarende til 115 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 9. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 8, 1. pkt., nævnte beløb 220 kr. (svarende til 29 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 10. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 10, 1. pkt., nævnte beløb ved indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse efter udlændingelovens § 21 a, 860 kr.

Stk. 11. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 10, 2. pkt., nævnte beløb ved indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter udlændingelovens § 21 a, 860 kr.

Stk. 12. Med virkning for perioden 1. januar – 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 10, 3. pkt., nævnte beløb ved indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag, der vedrører en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter udlændingelovens § 21 a, 860 kr.

§ 6. Udlændinge- og Integrationsministeriet udarbejder på baggrund af høring af Udenrigsministeriet en liste over de steder, hvor det på grund af lokale forhold ikke er muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller af Udlændinge- og Integrationsministeriet på vegne af Udlændingenævnets sekretariat. Listen offentliggøres på hjemmesiden (www.nyidanmark.dk) og opdateres løbende.

§ 7. Betaling efter §§ 1-4 skal være ledsaget af oplysning fra betaleren om det relevante sagsbestillings-id, medmindre betalingen, jf. §§ 1-3, sker til en dansk repræsentation i udlandet eller gennem en privat virksomhed eller organisation. Ved sagsbestillings-id forstås et unikt nummer, der trækkes i udlændingemyndighedernes sagsbestillingssystem med henblik på, at ansøgningen eller klagen kan sammenkædes med betalingen. Udlændingemyndighederne bistår i fornødent omfang med trækning af sagsbestillings-id.

Kapitel 2

Tilbagebetaling

§ 8. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af en ansøgning som nævnt i § 5, stk. 2, nr. 1, 2, 4 og 5, og stk. 3-5, tilbagebetales, hvis

1) ansøgningen er indgivet af en person, der ikke er berettiget til at indgive ansøgningen,

2) Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige, at ansøgningen skal tillades indgivet uden betaling af gebyr, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 1,

3) ansøgningen afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 8, 1. pkt., eller

4) ansøgningen afvises på andet grundlag end manglende gebyrbetaling.

Stk. 2. Ved tilbagebetaling efter stk. 1, nr. 4, refunderes det indbetalte gebyr fratrukket et beløb, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 7, som med virkning for gebyrer indbetalt i perioden 1. januar – 31. december 2019 udgør 860 kr. (svarende til 115 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

§ 9. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af § 5, stk. 2-5, tilbagebetales, hvis

1) ansøgningen om genoptagelse er indgivet af en person eller virksomhed, der ikke er berettiget til at anmode om genoptagelse af sagen,

2) kravet om indbetaling af gebyr fraviges som følge af EU-reglerne, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 1. pkt.,

3) ansøgningen om genoptagelse afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 9, 1. pkt., eller

4) ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

§ 10. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning omfattet af § 5, stk. 2-5, tilbagebetales, hvis

1) klagen er indgivet af en person eller virksomhed, der ikke er klageberettiget,

2) kravet om indbetaling af gebyr fraviges som følge af EU-reglerne, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 2. pkt.,

3) klagen afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 9, 2. pkt., eller

4) klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

§ 11. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag, der vedrører en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning omfattet af § 5, stk. 2-5, tilbagebetales, hvis

1) ansøgningen om genoptagelse er indgivet af en person eller virksomhed, der ikke er berettiget til at anmode om genoptagelse af klagesagen,

2) kravet om indbetaling af gebyr fraviges som følge af EU-reglerne, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 3. pkt.,

3) ansøgningen om genoptagelse af klagesagen afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 9, 3. pkt., eller

4) ansøgningen om genoptagelse af klagesagen imødekommes.

§ 12. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse efter udlændingelovens § 21 a, tilbagebetales, hvis

1) ansøgningen om genoptagelse er indgivet af en person, der ikke er berettiget til at anmode om genoptagelse af sagen,

2) ansøgningen om genoptagelse afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 12, 1. pkt., eller

3) ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

§ 13. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter udlændingelovens § 21 a, tilbagebetales, hvis

1) klagen er indgivet af en person, der ikke er klageberettiget,

2) klagen afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 12, 2. pkt., eller

3) klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

§ 14. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag, der vedrører en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter udlændingelovens § 21 a, tilbagebetales, hvis

1) ansøgningen om genoptagelse er indgivet af en person, der ikke er berettiget til at anmode om genoptagelse af klagesagen,

2) ansøgningen om genoptagelse af klagesagen afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 12, 3. pkt., eller

3) ansøgningen om genoptagelse af klagesagen imødekommes.

§ 15. Tilbagebetaling efter §§ 8-14 sker ved overførsel til en bankkonto, som ansøger eller klager har anvist, eller til det betalings- eller kreditkort, som er blevet benyttet ved indbetalingen af gebyret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis gebyret grundet lokale forhold er blevet indbetalt til en dansk repræsentation i udlandet, vil tilbagebetaling som udgangspunkt ske gennem samme danske repræsentation. I særlige tilfælde kan tilbagebetaling af gebyr, der er indbetalt til en dansk repræsentation, ske ved overførsel til en bankkonto anvist af ansøger eller klager.

§ 16. Tilbagebetaling efter §§ 8-14 foretages så vidt muligt i den valuta, hvorved betaling er sket.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1768 af 29. december 2017 om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for udlændinge, der har ansøgt om opholdstilladelse, har indgivet klage eller har ansøgt om genoptagelse inden den 1. januar 2019. For disse udlændinge finder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1768 af 29. december 2017, som ændret ved ændringsbekendtgørelse nr. 894 af 25. juni 2018 anvendelse.

Stk. 4. § 5, stk. 2, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der før den 1. januar 2015 har ansøgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, og den 1. januar 2015 eller senere indgivet ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der før den 10. juni 2016 har søgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, og senere indgiver ansøgning om forlængelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 17. december 2018

Inger Støjberg

/ Marianne Ulrik Mertens