Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om gebyr ved inddrivelse af disse og om administrationsgebyr

 

I medfør af § 22 a og § 60, stk. 3, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 396 af 2. maj 2006, og § 63 d i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 2. maj 2006, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Bindingspligt for afsætningsbeløb efter § 18 b i lov om midlertidig regulering af boligforholdene

§ 1. Ejere af ejendomme, der er omfattet af lovens § 18 b, skal inden en frist på 3 måneder fra ibrugtagning eller ejerskifte give Grundejernes Investeringsfond de seneste oplysninger om følgende:

1) Ejendommens ejerforhold og dokumentation herfor.

2) Samtlige ejendommens ejeres CPR-numre og eventuelle CVR-numre samt dokumentation herfor.

3) Samtlige ejeres bopæl.

4) Det samlede bruttoetageareal for beboelse, det samlede bruttoetageareal for erhverv og antallet af beboelses- og erhvervslejligheder samt dokumentation herfor.

§ 2. Ejeren skal inden en frist på 3 måneder give Grundejernes Investeringsfond oplysning om følgende:

1) Aftale efter lovens § 18, stk. 4, om forøgelse af afsætningsbeløbet efter lovens § 18, stk. 1.

2) Forøgelse af afsætningsbeløbet efter lovens § 18 b, stk. 1, efter vedtagelse af en 5-årig vedligeholdelsesplan, jf. lovens § 18 d. Et eksemplar af planen skal samtidig sendes til investeringsfonden med dokumentation for, at parterne har vedtaget den.

3) Huslejenævnets beslutning efter lovens § 18 b, stk. 7, om nedsættelse af afsætningsbeløbet efter lovens § 18 b, stk. 1.

§ 3. Ejeren skal give investeringsfonden oplysning om, i hvilket omfang afsætningsbeløbet efter lovens § 18 b, stk. 1, 1. pkt., forhøjes med henholdsvis 1,50 kr. i 1995, 1,00 kr. i 1996 og 1,00 kr. i 1997 pr. m2 bruttoetageareal, jf. lovens § 18 b, stk. 1, 3. pkt. Bruttoetagearealet for de berørte beboelseslejemål oplyses.

§ 4. Ejeren skal give investeringsfonden oplysning om størrelsen af det beløb, der ved udgangen af 1994 henlagdes eller kunne være henlagt pr. m2 bruttoetageareal for ejendommen til fornyelse af tekniske installationer, og hvoraf 1/3 overføres til kontoen efter lovens § 18, og 1/3 overføres til kontoen efter lovens § 18 b pr. 1. januar 1995, jf. lovens § 18, stk. 1, 3. pkt., og § 18 b, stk. 1, 4. pkt.

Stk. 2. Ejeren af en såkaldt blandet ejendom, jf. lovens § 11, skal ud over oplysningerne som nævnt i stk. 1 oplyse, om og i givet fald hvordan beboelseslejlighederne er omfattet af reglerne i lov nr. 419 af 1. juni 1994, § 4, stk. 6, 3. og 4. pkt., om overførsel af lavere henlæggelsesbeløb i en periode for beboelseslejlighederne til kontiene efter lovens §§ 18 og 18 b.

§ 5. Indberetning af de i § 3 og § 4 nævnte oplysninger skal ske samtidig med indberetning efter § 6, stk. 1, jf. § 6, stk. 4.

Stk. 2. Ved manglende indberetning efter stk. 1 kan Grundejernes Investeringsfond indbringe sagen for huslejenævnet, jf. lovens § 22 f.

§ 6. For hvert kalenderår skal ejeren til Grundejernes Investeringsfond fremsende en opgørelse over hensættelser, jf. lovens §§ 18 og 18 b, samt over de afholdte udgifter i det omfang, de kan debiteres kontoen, jf. lovens § 19. Investeringsfonden kan dog tillade, at opgørelsen sker for en 12 måneders periode, der afviger fra kalenderåret.

Stk. 2. Udgifter, som dækkes, f.eks. af en forbedringsforhøjelse, af erstatning fra forsikring eller af tilskud fra anden lovgivning, kan ikke medtages ved opgørelsen af udgifterne. Ejeren skal opdele udgifterne på følgende måde:

1) Vedligeholdelsesudgifter, jf. lovens § 19, stk. 1, 1. pkt., og § 19, stk. 2, herunder udgifter afholdt af beløb afsat efter lovens § 18, stk. 4, og § 18 d, stk. 1.

2) Udgifter til forbedringer, isolering eller lignende, hvor beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne har accepteret, at beløbet afholdes over vedligeholdelseskontoen, jf. lovens § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 19, stk. 2.

Stk. 3. Opgørelsen skal være underskrevet af ejendommens ejer. Opgørelsen skal indeholde:

1) erklæring fra ejendommens ejer om, at beboerrepræsentanterne eller samtlige lejere af beboelseslejligheder har modtaget underretning om de afholdte udgifter, eller

2) oplysning om de efter stk. 2 afholdte udgifter, attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor, en advokat eller Kommunernes Revisionsafdeling.

Stk. 4. Hvis ejeren er staten, en region eller en kommune, gælder stk. 3, nr. 1og 2, dog ikke.

Stk. 5. Ved ejerskifte, ved overgang til binding efter lejelovens § 63 a og ved frigivelse efter § 9 kan opgørelsen jf. stk. 1, omfatte en kortere periode end 12 måneder. I tilfælde af tvangsauktion over ejendommen opgøres det bindingspligtige beløb i hele måneder.

Stk. 6. Indberetning efter stk. 1 skal fremsendes inden 6 måneder efter udgangen af det år, som indberetningen vedrører.

Stk. 7. Hvis en ejendom omfattet af lovens § 18 b overgår til at være omfattet af lejelovens § 63 a, kan investeringsfonden, uanset bestemmelsen i stk. 4, med 3 måneders varsel kræve indberetning efter stk. 1.

§ 7. Indbetaling til Grundejernes Investeringsfond skal ske af hele det beløb, der er nævnt i lovens § 18 b, stk. 1, tillige med en eventuel forhøjelse af det beløb, der er nævnt i lovens § 18 d, jf. dog stk. 2. Indbetalingen skal ske samtidig med indberetning efter § 6.

Stk. 2. Er der inden den årlige indbetaling afholdt beløb til vedligeholdelse, brandsikring, opretning, forbedring eller energibesparende foranstaltninger efter § 18 b, stk. 3, eller § 19, som ikke kan dækkes af beløbet efter § 18, kan beløbet fradrages i den årlige indbetaling, jf. lovens § 22 a, stk. 2.

§ 8. Har en ejendoms ejer i et år afholdt større udgifter til vedligeholdelse m.v., jf. lovens § 19, end hensættelsesbeløbene efter lovens §§ 18 og 18 b, kan der ske frigivelse af midler fra bindingskontoen i Grundejernes Investeringsfond, jf. lovens § 22 b, stk.1. Det er dog en betingelse for udbetaling, at udlejeren dokumenterer, at indestående beløb på ejendommens konto efter § 18 er opbrugt, jf. lovens § 22 b, stk. 4.

Stk. 2. Udbetaling efter stk. 1 kan tidligst ske 6 uger efter, at ejeren har underrettet beboerrepræsentanterne eller lejerne om, hvilke udgifter der er afholdt, og hvilke beløb der kræves udbetalt. Har beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne protesteret mod udbetalingen, og ejeren har indbragt sagen for huslejenævnet, vil frigivelse dog først kunne finde sted, når huslejenævnet har truffet afgørelse herom, jf. lovens § 22 b, stk. 3.

Stk. 3. Er der afholdt større beløb, end der indestår på bindingskontoen, kan det overskydende beløb modregnes i fremtidige indbetalinger. Det er dog en forudsætning, at betingelserne for modregning efter § 7, stk. 2, er opfyldt i den pågældende regnskabsperiode.

§ 9. Har en ejendoms ejer inden årets udløb afholdt vedligeholdelsesudgifter m.v., jf. lovens § 19, der overstiger den forholdsmæssige andel af den årlige afsætning til ejendommens vedligeholdelse, kan eventuelt indestående beløb på bindingskontoen kræves frigivet. Det er dog en betingelse, at midlerne på ejendommens konto efter § 18 er opbrugt. De betingelser, der er nævnt i § 8, stk. 2 og 3, skal iagttages.

Stk. 2. Der kan ske frigivelse efter stk. 1 to gange årligt.

§ 10. Har ejeren af en ejendom, der pr. 1. januar 1995 ikke længere er omfattet af reglerne i lovens kapitel II-IV, jf. lovens § 4, stk. 5, afholdt vedligeholdelsesudgifter m.v., jf. lovens § 19, kan der ske frigivelse af indestående bindingsbeløb. Frigivelse kan ske fire gange årligt. § 8, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2

Bindingspligt for afsætningsbeløb efter § 63 a i lov om leje

§ 11. Ejere af ejendomme, der er omfattet af lovens § 63 a, skal inden en frist på 3 måneder fra ibrugtagning eller ejerskifte give Grundejernes Investeringsfond de seneste oplysninger om følgende:

1) Ejendommens ejerforhold og dokumentation herfor.

2) Samtlige ejendommens ejeres CPR-numre og eventuelle CVR-numre samt dokumentation herfor.

3) Samtlige ejeres bopæl.

4) Det samlede bruttoetageareal for beboelse, det samlede bruttoetageareal for erhverv og antallet af beboelses- og erhvervslejligheder samt dokumentation herfor.

§ 12. For hvert kalenderår skal ejeren til Grundejernes Investeringsfond fremsende en opgørelse over hensættelser, jf. lovens § 63 a, samt over de afholdte forbedringsudgifter i det omfang, de kan debiteres kontoen, jf. lovens § 63 e, stk. 1. Kun udgifter til beboelseslejemål kan fratrækkes. Investeringsfonden kan dog tillade, at opgørelsen sker for en 12 måneders periode, der afviger fra kalenderåret.

Stk. 2. Udgifter, som dækkes, f.eks. af en forbedringsforhøjelse, af erstatning fra forsikring eller af tilskud fra anden lovgivning, kan ikke medtages ved opgørelse af udgifterne.

Stk. 3. Ejeren skal give investeringsfonden meddelelse om det udførte arbejdes art og omfang. Opgørelsen skal være underskrevet af ejendommens ejer. Opgørelsen skal indeholde:

1) erklæring fra ejendommens ejer om, at beboerrepræsentanterne eller samtlige lejere af beboelseslejligheder har modtaget underretning om de afholdte udgifter, eller

2) oplysning om de forbedringsudgifter, der er afholdt efter stk. 2, attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor, en advokat eller Kommunernes Revisionsafdeling.

Stk. 4. Hvis ejeren er staten, en region eller en kommune, gælder stk. 3, nr. 1og 2 dog ikke.

Stk. 5. Ved ejerskifte, ved overgang til binding efter § 18 b i lov om midlertidig regulering af boligforholdene og ved frigivelse efter § 15 kan opgørelsen omfatte en kortere periode end 12 måneder. I tilfælde af tvangsauktion over ejendommen opgøres det bindingspligtige beløb i hele måneder.

Stk. 6. Indberetning efter stk. 1 skal fremsendes inden 6 måneder efter udgangen af det år, som indberetningen vedrører.

Stk. 7. Såfremt en ejendom omfattet af lovens § 63 a overgår til at være omfattet af § 18 b i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, kan investeringsfonden, uanset bestemmelsen i stk. 4, med 3 måneders varsel kræve indberetning efter stk. 1.

§ 13. Indbetaling til Grundejernes Investeringsfond skal ske af hele det i lovens § 63 a nævnte beløb. Indbetalingen skal ske samtidig med indberetning efter § 12.

§ 14. Har en ejendoms ejer i et år afholdt større udgifter til forbedringer, jf. lovens § 63 a, stk. 3, end det årlige hensættelsesbeløb efter lovens § 63 a, stk. 1, kan der ske frigivelse af midler fra bindingskontoen i investeringsfonden, jf. lovens § 63 e, stk. 1.

Stk. 2. Udbetaling efter stk. 1 kan tidligst ske 6 uger efter, at ejeren har underrettet beboerrepræsentanterne eller lejerne om, hvilke udgifter der er afholdt, og hvilket beløb der kræves udbetalt. Har beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne protesteret mod udbetalingen, jf. lovens § 63 e, stk. 3, og ejeren har indbragt sagen for boligretten, vil frigivelse dog først kunne finde sted, når boligretten har truffet afgørelse herom.

Stk. 3. Er der afholdt større beløb, end der indestår på bindingskontoen, kan det overskydende beløb modregnes i fremtidige indbetalinger.

§ 15. Har en ejendoms ejer inden årets udløb afholdt forbedringsudgifter, jf. lovens § 63 a, stk. 3, der overstiger den forholdsmæssige andel af den årlige afsætning efter lovens § 63 a, stk. 1, kan eventuelt indestående på bindingskontoen kræves frigivet. De betingelser, der er nævnt i § 14, stk. 2 og 3, skal iagttages.

Stk. 2. Der kan ske frigivelse efter stk. 1 to gange årligt.

§ 16. Såfremt en ejendom, der er omfattet af lovens § 63 a, og som den 1. januar 1995 omfattede 6 beboelseslejligheder eller færre, overgår til at være omfattet af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, udbetales en positiv saldo efter reglerne i § 63 a, stk. 3 og 4. Der kan ske frigivelse fire gange årligt. De betingelser, der er nævnt i § 14, stk. 2, skal iagttages. Har ejendommen en konto med negativ saldo, fortsætter ejeren med at afsætte beløb efter lovens § 63 a, indtil kontoen er udlignet.

Kapitel 3

Fælles regler for bindingspligt efter kapitel 1 og 2

§ 17. Grundejernes Investeringsfond foretager stikprøvekontrol af de skete indberetninger efter §§ 6 og 12 og kan til brug herfor forlange indsendelse af dokumentation for de afholdte udgifter.

§ 18. I de tilfælde, hvor pligtig indbetaling vedrørende et år ikke har fundet sted inden det i §§ 7 og 13 nævnte tidspunkt, og betaling ikke sker efter påkrav, påhviler det Grundejernes Investeringsfond at rette henvendelse til den restanceinddrivelsesmyndighed, der er nævnt i § 22 a, stk. 6, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene og § 63 d, stk. 5, i lov om leje, med begæring om, at restanceinddrivelsesmyndighed inddriver det skyldige beløb.

§ 19. Ved udbetaling efter § 22 e i lov om midlertidig regulering af boligforholdene og § 63 f i lov om leje kan Grundejernes Investeringsfond kræve den dokumentation, der efter fondens skøn er fornøden.

§ 20. Vedrørende Grundejernes Investeringsfonds senest afsluttede regnskabsår skal investeringsfonden hvert år senest den 30. juni give Socialministeriet meddelelse om:

1) Antal ejendomme, som er omfattet af hver af de to bindingsordninger.

2) Størrelsen af det bindingspligtige areal for hver af ordningerne.

3) Størrelsen af det samlede bindingspligtige beløb for hver af ordningerne.

4) Antal tilfælde for hver af ordningerne, hvor inddrivelse ved restanceinddrivelsesmyndighedens foranstaltning har været nødvendig i det senest forløbne regnskabsår samt størrelsen af det inddrevne beløb.

5) Antal tilfælde, hvor udbetaling er sket i medfør af § 22 a, stk. 5, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene og § 63 d, stk. 4, i lov om leje.

6) Antal tilfælde, hvor udbetaling er sket i medfør af § 22 e, stk. 1 og 2, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene og § 63 f, stk. 1-3, i lov om leje samt størrelsen af de udbetalte beløb.

7) Antal tilfælde, hvor udbetaling er sket eller nægtet efter huslejenævns afgørelse herom, jf. § 22 b, stk. 3, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

8) Antal tvister efter § 22, stk. 1, 2. pkt., i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

9) Antal tvister om udbetaling fra kontoen efter § 63 a i lov om leje.

10) Antal tvister mellem ejere og Grundejernes Investeringsfond, der er afgjort af huslejenævn/domstole.

§ 21. Grundejernes Investeringsfond kan fra ejere af ejendomme, der er omfattet af denne bekendtgørelse, kræve de efter fondens skøn fornødne oplysninger til varetagelse af fondens opgaver efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Gebyr ved inddrivelse af beløb til Grundejernes Investeringsfond

§ 22. Det gebyr, der tilfalder restanceinddrivelsesmyndigheden for hver inddrivelse af forfaldne beløb til Grundejernes Investeringsfond, jf. § 22 a i lov om midlertidig regulering af boligforholdene og § 63 d i lov om leje, fastsættes til 100 kr. + ½ pct. af beløb udover 3.000 kr.

Kapitel 5

Gebyr for administration ved Grundejernes Investeringsfonds udførelse af arbejder for ejerens regning

§ 23. Grundejernes Investeringsfond kan som gebyr for administration ved investeringsfondens udførelse af arbejder efter § 60 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, opkræve et beløb, der udgør 4,5 pct. af det beløb, som investeringsfonden har lagt ud til arbejdernes udførelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Overstiger det af investeringsfonden udlagte beløb 100.000 kr., kan der som gebyr opkræves et beløb, der udgør 4,5 pct. af de første 100.000 kr. og 3 pct. af den del af det udlagte beløb, der ligger herudover.

Stk. 3. Grundejernes Investeringsfond kan uanset det udlagte beløbs størrelse som mindste gebyr opkræve 1.000 kr.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 136 af 14. marts 1996 om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om gebyr ved inddrivelse af disse og om administrationsgebyr. § 22 i bekendtgørelse nr. 136 af 14. marts 1996 finder, for så vidt angår gebyrer efter lov om byfornyelse og boligforbedring, fortsat anvendelse på beslutninger, der er truffet inden den 1. januar 1998, og hvortil der er meddelt kommunalbestyrelsen en bindende tilsagnsramme om inden den 1. juli 1998.

Socialministeriet, den 15. juni 2006

Eva Kjer Hansen

/Charlotte Kruse Lange