Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

§ 1. Følgende beføjelser i lov om sektorforskningsinstitutioner delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, sådan at styrelsen:

1) Efter aftale med vedkommende minister bekendtgør, hvilke institutioner der er omfattet af loven, jf. lovens § 1, stk. 2.

2) Kan fastsætte regler om ansættelse af videnskabelige medarbejdere, jf. lovens § 5, stk. 3.

§ 2. Beføjelser, der er tillagt uddannelses- og forskningsministeren efter lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser delegeres til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

§ 3. Følgende beføjelser i lov om centre for undervisningsmidler m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, sådan at styrelsen:

1) Kan godkende, at opgaven som center for undervisningsmidler på Bornholm varetages af en uddannelsesinstitution på Bornholm, jf. § 35 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovens § 1, stk. 1.

2) Kan fastsætte regler om professionshøjskolernes varetagelse af opgaven som centre for undervisningsmidler, herunder om inddragelse af brugerne, brugerbetaling og om det geografiske område, som professionshøjskolen skal dække, jf. lovens § 2.

3) Inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove yder tilskud til professionshøjskolerne til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler og aktiviteter efter lovens § 1, stk. 2, jf. lovens § 3.

§ 4. Følgende beføjelser i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, sådan at styrelsen:

1) Kan indhente alle oplysninger fra universitetet om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om universitetets drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskab, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik, og kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske og kan fastsætte nærmere regler herom, jf. lovens § 6 a.

2) Kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, herunder underordnede myndigheder, herunder om anvendelsen af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter lovens § 6 a, jf. lovens § 6 b.

3) Efter forhandling med transport, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om universitetets byggevirksomhed og bygningsforhold i øvrigt, jf. lovens § 7, stk. 2.

4) Med rigsrevisor kan aftale, at revisionsopgaver i henhold til lovens § 8, stk. 2, varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevision, jf. lovens § 8.

§ 5. Følgende beføjelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, sådan at styrelsen:

1) Træffer beslutning om placering af de enkelte uddannelser og uddannelsesaktiviteter i grupper, jf. lovens § 6, stk. 5.

2) Kan fastsætte nærmere regler om tilskuddet og om opgørelse af antallet af årselever eller årsstuderende, herunder kriterierne for opgørelsen, jf. lovens § 6, stk. 7.

3) For de enkelte uddannelsesinstitutioner kan fastsætte et loft for, hvor stort et tilskud der kan ydes til alle eller grupper af uddannelser og uddannelsesaktiviteter nævnt i lovens § 6, stk. 2, jf. lovens § 6, stk. 8.

4) For de enkelte uddannelsesinstitutioner endvidere kan fastsætte et loft for, hvor stort et tilskud der kan ydes til konkrete uddannelser eller uddannelsesaktiviteter nævnt i lovens § 6, stk. 2, eller i øvrigt omfattet af lovens § 2, stk. 1 og 2, jf. lovens § 6, stk. 9.

5) Fastsætter regler om tilskud til delvis dækning af udgifter til afgangsprojekter ved fleksible forløb samt vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplaner efter § 17, jf. § 25, stk. 2, i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovens § 6, stk. 10.

6) Kan fastsætte regler om tilskud til enkeltfag, der indgår i erhvervsrettede videregående heltidsuddannelser, og som gennemføres af talentfulde elever i ungdomsuddannelser, jf. lovens § 6, stk. 12.

7) Kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter lovens § 6, stk. 1 og 2, eller som bruges ved undervisningsaktiviteter, hvor der opkræves fuld deltagerbetaling efter lovens § 8, stk. 4, jf. lovens § 6 a, stk. 2.

8) Fastsætter nærmere regler om kompensationen efter lovens § 6 a, stk. 2, og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne, jf. lovens § 6 a, stk. 3.

9) Kan yde tilskud samt på vilkår fastsat efter forhandling med finansministeren lån og statsgaranti for oprettelse af lån til gennemførelsen af forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, jf. lovens § 7, stk. 1.

10) Kan fastsætte nærmere regler om tildeling af tilskud efter lovens § 7, stk. 1, jf. lovens § 7, stk. 2.

11) Kan fastsætte regler for udarbejdelse af beregningsgrundlag indhente oplysninger om beregningsgrundlag, jf. lovens § 8, stk. 2.

12) Kan fastsætte nærmere regler om deltagerbetalingen, herunder om størrelsen, bortfald og tilbagebetaling af deltagerbetalingen, og om, hvilke oplysninger der skal gives i forbindelse med tilmelding, jf. lovens § 8, stk. 5.

13) Kan fastsætte regler om, at der ikke kan opkræves deltagerbetaling for enkeltfag, der indgår i erhvervsrettede videregående heltidsuddannelser, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 4, og som gennemføres af talentfulde elever i ungdomsuddannelser, jf. lovens § 8, stk. 6.

14) Fastsætter regler om, hvilke udenlandske studerende på videregående uddannelser udbudt efter denne lov institutionen skal opkræve deltagerbetaling for, jf. lovens § 8, stk. 7.

15) Kan fastsætte nærmere regler om beregningen af udgifterne til afholdelse af prøve eller anden bedømmelse efter lovens § 5, jf. lovens § 9.

16) Kan indbringe spørgsmål om overtrædelse af lovens § 11 for nævnet for udbud af uddannelser, jf. lovens § 13, stk. 1.

17) Tager stilling til, om bortfald af tilskud har virkning fra tilskudsårets begyndelse, jf. lovens § 13, stk. 4.

18) Kan undlade at yde tilskud til åben uddannelse, hvis vedkommende minister finder det sandsynliggjort, at det ville være i strid med loven, jf. lovens § 16, stk. 1.

19) For uddannelsesinstitutioner m.v., som ikke følger bestemmelserne i denne lov eller de regler, som vedkommende minister har fastsat, kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud helt bortfalde, eventuelt kræve tilskud tilbagebetalt, jf. dog lovens § 13, stk. 2 og 3, jf. lovens § 16, stk. 2.

20) Fra private, kommunale og selvejende uddannelsesinstitutioner, der udbyder åben uddannelse, kan indhente regnskabsmæssige oplysninger, der er attesteret af institutionens revisor, jf. lovens § 17.

§ 6. Beføjelsen i lov om Studievalg Danmark til at ansætte og afskedige direktøren for Studievalg Danmark delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, jf. lovens § 6.

§ 7. Følgende beføjelser i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, sådan at styrelsen:

1) Kan bestemme, at loven også gælder for uddannelse som led i visse tilbud til de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-3, 5, 6 og 7, og for uddannelse til personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 4, på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til den pågældende uddannelse, jf. lovens § 7 b, stk. 1.

2) Varetager administrationen af ordningen og i den forbindelse har samme beføjelser, som undervisningsministeren har i henhold til loven, jf. lovens § 7 b, stk. 2.

§ 8. Administrationen af følgende konti i finansloven med tilhørende tekstanmærkninger delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte:

1) § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

2) § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.

3) § 19.22. Universiteter.

4) § 19.23.05. Fællesbevillinger.

5) § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

6) § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

7) § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

8) § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser.

9) § 19.29. Maritime grunduddannelser

10) § 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner.

11) § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.

12) § 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

13) § 19.34.03. Lån til institutionsformål.

14) § 19.34.04. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

15) § 19.34.05. Tilskud til rektorkollegier.

16) § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

17) § 19.35.24. Studenterrådgivningen.

18) § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution.

19) § 19.35.26. Studievalg Danmark

20) § 19.44. Danmarks Innovationsfond.

21) § 19.46.01. Innovationsinfrastruktur.

22) § 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter.

23) § 19.61.03. Dansk Dekommissionering.

24) § 19.81. Statens uddannelsesstøtte – stipendier.

25) § 19.82. Statens uddannelsesstøtte – studielån.

26) § 19.83. Forskellige støtteordninger.

27) § 19.84. Støtteordninger for voksne.

Stk. 2. Administrationen efter stk. 1 omfatter bemyndigelser, herunder fastsættelse af generelle regler, der har hjemmel i de omfattede tekstanmærkninger, jf. dog stk. 3. Administrationen efter stk. 1 omfatter endvidere bemyndigelser, herunder fastsættelse af generelle regler, af direkte betydning for bevillingsanvendelsen, og som ikke er omfattet af 1. pkt. Beføjelsen til at varetage øvrige bemyndigelser, herunder fastsættelse af øvrige generelle regler, udøves af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 3. Beføjelsen til at varetage bemyndigelser, herunder fastsættelse af generelle regler, der har hjemmel i tekstanmærkningerne nr. 8 og 207, udøves af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 9. Administrationen af regler, som udstedes af uddannelses- og forskningsministeren i medfør af lovene nævnt i §§ 1-8, delegeres for så vidt angår styringsmæssige og økonomiske forhold fra ministeren til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

§ 10. Uddannelses- og forskningsministeren kan overtage en beføjelse, der efter cirkulæret skal udøves af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

§ 11. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Cirkulære nr. 10247 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 16. december 2018

Tommy Ahlers

/ Anders Rømer Kania