Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

§ 1. Følgende beføjelser i lov om sektorforskningsinstitutioner delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Kan fastsætte nærmere regler om sektorforskningsinstitutioners deltagelse i uddannelsesaktiviteter efter lovens § 8, stk. 1 og 2, jf. lovens § 8, stk. 3.

2) Fastsætter regler om evalueringer, jf. lovens § 10, stk. 3.

§ 2. Beføjelser, der er tillagt uddannelses- og forskningsministeren i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer delegeres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beføjelsen til at fastsætte regler m.v. efter lovens § 18 udøves af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 3. Beføjelsen i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje til at indhente alle oplysninger fra universitetet om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om universitetets drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskab, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik, og til at bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske og kan fastsætte nærmere regler herom delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, jf. lovens § 6 a.

§ 4. Følgende beføjelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Kan fastsætte regler om supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav til uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og individuel kompetencevurdering, jf. lovens § 2, stk. 2.

2) Fastlægger rammer for uddannelsesinstitutionens fastlæggelse af korte kurser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 5, jf. lovens § 2, stk. 6, 1. pkt.

3) I særlige tilfælde kan bestemme, at korte kurser kan have en varighed på 3-5 dage omregnet til heltid, jf. lovens § 2, stk. 6, 2. pkt.

4) Kan bestemme, at korte kurser efter stk. 1, nr. 5, kan tilrettelægges som fjernundervisning, jf. lovens § 2, stk. 9.

5) Fastsætter nærmere regler om de enkelte deltidsuddannelser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1, om de fagspecifikke kurser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 4, og om de korte kurser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 5, herunder om adgangskrav og udbud, jf. lovens § 3, stk. 4, jf. lovens § 2, stk. 10, 1. pkt..

6) Fastsætter nærmere regler om særskilte moduler efter lovens § 2, stk. 1, nr. 7, herunder om adgangskrav, udbud og godkendelse, jf. lovens § 3, stk. 5, jf. lovens § 2, stk. 10, 2. pkt.

7) Kan fastsætte regler om særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, herunder om særskilt godkendelse af uddannelsesforløb efter lovens § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lovens § 2, stk. 11.

8) Kan fravige reglerne for heltidsuddannelserne, herunder reglerne om adgangskrav, når de udbydes som åben uddannelse, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. lovens § 2, stk. 12.

9) Fastsætter regler om, hvordan uddannelsesaktiviteter efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1-3, måles i overensstemmelse med et meritoverførselssystem, jf. lovens § 2, stk. 13.

10) Kan fastsætte regler om digital tilmelding til og framelding fra erhvervsrettede uddannelser omfattet af lovens § 2, stk. 1, herunder om, at uddannelsesinstitutionerne skal informere om digital tilmelding og framelding og yde vejledning og bistand i forbindelse hermed, indhold og udformning af ansøgningsskemaer, frister for ansøgning, frister for framelding og betaling ved udeblivelse eller framelding, jf. lovens § 2 a, stk. 1.

11) Fastsætter regler om, i hvilke tilfælde tilmelding til og framelding fra erhvervsrettede uddannelser omfattet af lovens § 2, stk. 1, kan ske på anden måde end i digital form, jf. lovens § 2 a, stk. 2.

12) Fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger om deltageren, herunder dennes cpr-nummer, der skal oplyses ved digital tilmelding til og framelding fra erhvervsrettede uddannelser omfattet af lovens § 2, stk. 1, jf. lovens § 2 a, stk. 3.

13) Kan fastsætte begrænsninger i en uddannelsesinstitutions udbud efter lovens § 3, stk. 1, 1. pkt., jf. lovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

14) Kan godkende, at en uddannelsesinstitution inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område kan udbyde andre uddannelser som åben uddannelse end dem, der er nævnt i lovens § 3, stk. 1, 1. pkt., jf. lovens § 3, stk. 1, 3. pkt.

15) Godkender, hvilke uddannelsesinstitutioner inden for vedkommende ministers område der kan udbyde deltidsuddannelser og enkeltfag herfra, jf. lovens § 3, stk. 2.

16) Kan fastsætte begrænsninger i institutionens adgang til udbud efter lovens § 3, stk. 3, 1. pkt., jf. lovens § 3, stk. 3, 2. pkt.

17) Kan bestemme, at uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der er godkendt til at udbyde erhvervsrettet uddannelse, ikke kan udbyde korte kurser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 5, jf. lovens § 3, stk. 4, 1. pkt.

18) Kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner kan udbyde korte kurser, jf. lovens § 3, stk. 4, 2. pkt.

19) Kan bestemme, at den enkelte uddannelsesinstitution ikke kan udbyde en uddannelsesaktivitet efter loven, hvis der ikke er behov for, at uddannelsesaktiviteten gennemføres af institutionen, eller hvis institutionen ikke overholder regler om uddannelsesaktiviteten eller påbud om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold, jf. lovens § 3, stk. 5, 1. pkt.

20) Kan tilbagekalde godkendelser efter lovens § 3, stk. 2, jf. lovens § 3, stk. 5, 2. pkt.

21) Kan bestemme, at korte kurser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 5, kan forbeholdes kursusdeltagere fra enkelte institutioner m.v., jf. lovens § 3, stk. 6.

22) Kan fastsætte optagelsestal for enkelte deltidsuddannelser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1, eller for enkelte uddannelser og uddannelsesaktiviteter nævnt i lovens § 6, stk. 2, jf. lovens § 3, stk. 7.

23) Kan pålægge uddannelsesinstitutionerne at anvende et fælles informationssystem ved annoncering af udbud af åben uddannelse, jf. lovens § 3, stk. 8.

24) Kan pålægge uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet at udbyde åben uddannelse, jf. lovens § 3, stk. 9.

25) Kan fastsætte regler om udbuddet, jf. lovens § 3, stk. 10.

26) Kan fastsætte nærmere regler om, at markedsføring af uddannelse efter denne lov skal ske i overensstemmelse med lovens formål, jf. lovens § 3 a.

27) Kan bestemme, at selvstuderende ikke kan aflægge prøver og deltage i anden bedømmelse, der indgår i udbudt åben uddannelse, uden at have deltaget i undervisningen, jf. dog lovens § 5, stk. 3, jf. lovens § 5, stk. 1.

28) Behandler klager over en institutions afgørelser efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, jf. dog lovens § 13, stk. 1, jf. lovens § 18, stk. 1.

29) Fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage efter lovens § 18, stk. 1, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter jf. lovens § 18, stk. 2.

§ 5. Følgende beføjelser i lov om Studievalg Danmark delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Kan fastsætte nærmere regler om vejledningen, herunder om mål med vejledningen og vejledningens indhold samt kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af vejledningen, jf. lovens § 3, stk. 3.

2) Kan fastsætte nærmere regler om Studievalg Danmarks tilrettelæggelse af samarbejde efter lovens § 4, stk. 1, jf. lovens § 4, stk. 2.

3) Kan fastsætte nærmere regler om krav til uddannelse og kompetencer efter lovens § 9, stk. 1, jf. lovens § 9, stk. 2.

§ 6. Administrationen af følgende konti i finansloven med tilhørende tekstanmærkninger delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

1) § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

2) § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration.

3) § 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing.

4) § 19.32.13. Internationalt samarbejde.

5) § 19.32.17. Fonden for Entreprenørskab.

6) § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

7) § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse.

8) § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut.

9) § 19.35.21. It-opgaver mv.

10) § 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond.

11) § 19.45. Forskningsinfrastruktur.

12) § 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning.

13) § 19.47. Dansk deltagelse i international forskning.

14) § 19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer.

15) § 19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer.

16) § 19.55. Arktisk forskning.

17) § 19.56. Rumområdet.

Stk. 2. Administrationen efter stk. 1 omfatter bemyndigelser, herunder fastsættelse af generelle regler, der har hjemmel i de omfattede tekstanmærkninger. Administrationen efter stk. 1 omfatter endvidere bemyndigelser, herunder fastsættelse af generelle regler, af direkte betydning for bevillingsanvendelsen, og som ikke er omfattet af 1. pkt. Beføjelsen til at varetage øvrige bemyndigelser, herunder fastsættelse af øvrige generelle regler, udøves af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 7. Administrationen af regler, som udstedes af uddannelses- og forskningsministeren i medfør af lovene nævnt i §§ 1-6, delegeres for så vidt angår uddannelses- og forskningsmæssige forhold fra ministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

§ 8. Uddannelses- og forskningsministeren kan overtage en beføjelse, der efter cirkulæret skal udøves af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

§ 9. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Cirkulære nr. 10249 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 16. december 2018

Tommy Ahlers

/ Anders Rømer Kania