Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om antagelse af autoriserede bobehandlere

1. Det fremgår af § 45, stk. 1, i ægtefælleskifteloven, jf. lov nr. 594 af 14. juni 2011, at justitsministeren autoriserer et passende antal advokater for hver retskreds til som bobehandlere at forestå behandlingen af ægtefælleskifter m.v.

Endvidere fremgår det af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2012 om autorisation af bobehandlere, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1630 af 18. december 2018, at opslag om antagelse af bobehandlere foretages af byretspræsidenten. Justitsministeriet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at såfremt retterne ønsker at opslå et ledigt bobehandlerhverv, skal dette forelægges for Justitsministeriet inden opslag, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 5.

I forbindelse med overvejelser om at indskrænke eller udvide antallet af bobehandlere i retskredsen kan der evt. foretages en høring af de allerede antagne bobehandlere vedrørende arbejdsmængde, sagsantal mv.

Ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 1, autoriseres bobehandlere af justitsministeren efter indstilling fra byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident. Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at autorisation meddeles advokater, som udøver advokatvirksomhed.

Det var tidligere en betingelse for meddelelse af autorisation, at en advokat ikke var fyldt 70 år, ligesom en meddelt autorisation bortfaldt ved udgangen af den måned, hvori advokaten fyldte 70 år. Denne 70-årsgrænse er nu ophævet, således at en autorisation – uanset ansøgerens alder – meddeles for en periode på 10 år, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 2, kan en autorisation endvidere betinges af, at indehaveren inden en nærmere fastsat frist gennemfører en efteruddannelse i ægtefælleskifteret. Autorisationen er personlig og kan ikke overdrages, jf. § 2, stk. 6.

2. Når Justitsministeriet har modtaget sagen med indstilling fra byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident, indhenter ministeriet samtykke fra den indstillede ansøger til indhentelse af oplysninger og indhenter herefter en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og fra vedkommende politidirektør samt oplysninger fra kriminalregisteret.

Før Justitsministeriet træffer afgørelse i sagen, foretages partshøring af ansøgerne til det pågældende bobehandlerhverv over indstillingerne fra byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident samt Advokatrådets, Civilstyrelsens og vedkommende politidirektørs udtalelser og oplysningerne modtaget fra kriminalregisteret.

Når Justitsministeriet træffer afgørelse om, hvem der skal antages, følger Justitsministeriet som altovervejende hovedregel indstillingerne fra landsretspræsidenten og byretspræsidenten. En væsentlig forudsætning herfor er imidlertid, at indstillingerne er fyldestgørende begrundet. Det bemærkes herved, at Justitsministeriet efter forvaltningsloven har pligt til at begrunde afgørelsen i forhold til de ansøgere, som modtager afslag.

3. Ligebehandlingsnævnet har i en afgørelse truffet den 3. oktober 2017 fastslået, at forskelsbehandlingsloven efter nævnets opfattelse skal fortolkes således, at der i forbindelse med behandlingen af en konkret ansøgning om antagelse af en beneficeret advokat ikke måtte lægges vægt på kriteriet alder. Bl.a. i lyset af denne afgørelse har Justitsministeriet foretaget en vurdering af antagelseskriterierne for autoriserede bobehandlere og fundet, at alder og køn ikke kan tillægges vægt ved antagelse af autoriserede bobehandlere.

Justitsministeriet skal således fastslå, at det afgørende hensyn ved antagelse af en autoriseret bobehandlere er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad om ansøgeren har erfaring med ægtefælleskifte, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i ægtefælleskifteret, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobehandlere i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerne.

Justitsministeriet skal i den forbindelse anmode om, at det i indstillingerne bliver klart tilkendegivet, hvilke hensyn der er blevet tillagt vægt i den konkrete sag. Indstillingerne bør derfor indeholde en individuelt betonet angivelse af de hensyn, der har været bestemmende herfor. Dette gælder navnlig i forhold til de ansøgere, der er anledning til at overveje mere indgående, idet de pågældende umiddelbart står stærkt på en række af de punkter, der i praksis tillægges vægt ved antagelsen af autoriserede bobehandlere, men som senere i udvælgelsesprocessen er blevet valgt fra.

Tilsvarende skal byretspræsidentens og vedkommende landsretspræsidents indstilling i forbindelse med ansøgninger om forlængelse af en autorisation, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 4, være konkret begrundet. I tilfælde, hvor byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident indstiller, at en bobestyrers autorisation ikke skal forlænges, skal det således fremgå af indstillingen, hvilke forhold der taler imod, at den pågældende fortsætter som bobehandler.

Justitsministeriet, den 18. december 2018

Søren Pape Poulsen

/ Lars Solskov Lind