Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden

 

I medfør af § 160, jf. § 154, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 21. juni 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 1421 af 21. december 2005, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for byggeri, der er omfattet af Byggeskadefonden, og hvortil der er meddelt tilsagn om støtte efter 3. april 1997.

§ 2. Bygningsejeren skal senest 1 måned efter afleveringen af byggeriet oplyse fonden om datoen for afleveringen. Ved private andelsboliger opført væsentligt i bygherrens eget regi oplyses skæringsdagen for byggeriets overgang fra anlæg til drift senest 1 måned efter skæringsdagen.

§ 3. Byggeskadefonden lader foretage eftersyn af byggeriet og afholder udgiften derved. Der foretages to eftersyn:

1) Et 1-års eftersyn, der påbegyndes tidligst 4 måneder og afsluttes senest 8 måneder efter afleveringen.

2) Et 5-års eftersyn, der påbegyndes tidligst 50 måneder og afsluttes senest 53 måneder efter afleveringen.

Stk. 2. For private andelsboliger opført væsentligt i bygherrens eget regi beregnes de nævnte frister fra skæringsdagen.

Stk. 3. De to eftersyn afsluttes med afgivelse af rapporter, jf. § 7.

Stk. 4. Eftersyn består i en systematisk, byggeteknisk gennemgang af byggeriet med det formål at beskrive og vurdere dettes tilstand og herunder registrere svigt og skader og om muligt belyse årsagerne hertil.

Stk. 5. Eftersyn skal omfatte prøver af betonkonstruktioner, der er udsat for vejrliget, i de tilfælde, hvor det ikke er dokumenteret, at den anvendte beton svarer til basisbetonbeskrivelsen.

Stk. 6. Fonden drager omsorg for, at udgiften ved eftersyn indenfor en 3-års periode i gennemsnit ikke overstiger ½ pct. af byggeriets anskaffelsessum.

§ 4. Eftersyn foretages af en bygningssagkyndig, der har erfaring i bygningseftersyn og byggeprojektering.

Stk. 2. Den bygningssagkyndige må ikke have medvirket ved opførelsen eller driften af det byggeri, der skal efterses. Dette gælder for et selskab, for ansatte i selskabet og for personer, der selvstændigt eller som tidligere ansatte i et andet selskab har medvirket ved opførelsen eller driften.

Stk. 3. 5-års eftersyn må ikke foretages af den bygningssagkyndige, der har foretaget 1-års eftersyn af byggeriet. Stk. 2, 2. pkt. anvendes tilsvarende.

Stk. 4. Den bygningssagkyndige er overfor fonden ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Ansvaret kan ved aftale begrænses beløbsmæssigt. Ansvaret ophører 5 år efter afgivelsen af eftersynsrapporten til Byggeskadefonden.

Stk. 5. Fonden kan bestemme, at 5-års eftersynet foretages af fondens eget bygningssagkyndige personale, der opfylder betingelserne for at blive bygningssagkyndig, jf. § 4, stk. 1. Bestemmelser i denne bekendtgørelse vedrørende den bygningssagkyndige gælder i så tilfælde for fonden.

Stk. 6. Retstvister efter stk. 4 kan indbringes for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 5. Byggeskadefonden orienterer bygningsejeren om eftersyn senest 2 måneder før påbegyndelsen.

Stk. 2. Bygningsejeren og bygherren er forpligtet til at meddele fonden enhver oplysning om byggeriets opførelse og drift, som er nødvendig for gennemførelsen af eftersyn, jf. § 159 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 3. Bygningsejeren skal sikre, at den bygningssagkyndige eller fondens personale har adgang til byggeriet samt har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang. Fonden afholder udgifterne til efterreparationer, som er nødvendige som følge af det gennemførte eftersyn.

§ 6. Bygningsejeren indkalder repræsentanter for beboerne og en eventuel tilsynsmyndighed til møde med den bygningssagkyndige om tilrettelæggelsen af eftersyn.

Stk. 2. Bygningsejeren underretter repræsentanter for beboerne og en eventuel tilsynsmyndighed om eftersyns påbegyndelse.

§ 7. Den bygningssagkyndige udarbejder rapporter om eftersynene, som afgives til fonden inden for de frister, der angives i § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Rapporterne skal indeholde en beskrivelse af de foretagne eftersyn samt en fortegnelse over konstaterede væsentlige svigt og skader. Rapporterne skal endvidere indeholde en beskrivelse og vurdering af bygningstilstanden, herunder særligt vedligeholdstilstanden. Endelig skal rapporterne omhandle uafklarede forhold, som medfører behov for yderligere undersøgelser. Uvæsentlige forhold skal ikke omtales i rapporterne.

§ 8. Fonden sender efter gennemgang af rapporterne en kopi heraf til bygningsejeren og til kommunalbestyrelsen. Fonden medsender en fortegnelse over konstaterede svigt og skader, som skal opstilles systematisk efter bygningsdele og indeholde følgende oplysninger:

1) Art, omfang og placering i byggeriet.

2) Årsager i det omfang disse kan belyses uden særlige undersøgelser.

3) Ønskeligheden af snarlig indgriben.

§ 9. Fonden fastsætter nærmere retningslinier om gennemførelse af eftersyn, om fordelingen af eftersynsopgaverne på de to eftersyn, jf. § 3, stk. 1, samt om eftersynsrapporternes form og indhold.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 822 af 15. oktober 1997 om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden.

 

Socialministeriet, den 15. juni 2006

Eva Kjer Hansen

/Mikael Lynnerup Kristensen