Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 17. december 2018

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer

(Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)

[af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)]:

Til § 1

Af justitsministeren:

1) I indledningen indsættes efter »2018,«: »som ændres ved det af Folketinget den 13. december 2018 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier),«.

[Lovteknisk korrektion]

2) Nr. 34 affattes således:

»34. Efter § 66 f indsættes:

»Formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner

§ 67. Formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, er at varetage omsorg og sikre trivsel og udvikling for de anbragte børn og unge. Opholdssteder og døgninstitutioner skal arbejde målrettet med at understøtte uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet for de anbragte børn og unge.««

[Lovteknisk korrektion]

3) Nr. 54 og 55 udgår, og i stedet indsættes:

»54. I § 75, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget kan endvidere i sager om et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, træffe foreløbige afgørelser efter §§ 63 og 68 a, § 71, stk. 3-5, og § 78, stk. 4, efter § 11, stk. 2, og § 15 i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og efter § 14, stk. 2-4, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 1 og 2, § 24, stk. 1, og § 32, stk. 1 og 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente sagens behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet.««

[Lovteknisk korrektion]

4) Efter nr. 61 indsættes som nye numre:

»01. I § 76, stk. 2, indsættes efter »§ 52, stk. 3, nr. 6,«: »eller § 13, stk. 1, nr. 7, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,«.

02. I § 76, stk. 3, indsættes efter »kapitel 11«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.

03. I § 76, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »jf. § 58«: »eller § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.

04. I § 76, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »jf. § 52, stk. 3, nr. 7,«: »eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,«.

05. I § 76, stk. 8, indsættes efter »kapitel 11«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.

06. I § 76 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 11«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.«

[Kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe afgørelse om efterværn eller opretholdelse af anbringelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

Indledningen til § 1 ændres som følge af Folketingets vedtagelse den 13. december 2018 af lovforslag nr. L 8, forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier).

Til nr. 2

I lovforslagets § 1, nr. 34, er en bestemmelse om formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner foreslået indsat som § 66 b i lov om social service.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at lovforslag nr. L 8 fremsat den 3. oktober 2018 ligeledes indeholder et forslag om indsættelse af en ny § 66 b i lov om social service. Der foreslås samtidig med L 8 indsat en række yderligere bestemmelser som §§ 66 c-66 f i lov om social service. De foreslåede bestemmelser i L 8 har en tæt indholdsmæssig sammenhæng med den gældende regel i § 66 a i lov om social service.

Det foreslås derfor, at den foreslåede § 66 b, jf. lovforslagets § 1, nr. 34, i stedet indsættes som en ny § 67. Det foreslås samtidig at indsætte overskriften »Formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner« før § 67, så den struktur, som foreslås indført med L 8, følges.

Forslaget indebærer således ingen indholdsmæssig ændring.

Til nr. 3

Med lovforslagets § 1, nr. 54 og 55, ændres § 75, stk. 1, i lov om social service, så børn og unge-udvalget kan træffe foreløbige afgørelser efter §§ 63 og 68 a, § 71, stk. 3-5, og § 78, stk. 4, efter § 11, stk. 2, og § 15 i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og efter § 14, stk. 2-4, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 1 og 2, § 24, stk. 1, og § 32, stk. 1 og 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i sager om børn og unge, der er pålagt en straksreaktion eller er i et forbedringsforløb fastsat af Ungdomskriminalitetsnævnet, når hensynet til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ændringsforslaget er en lovteknisk korrektion, der har til formål at forenkle bestemmelsen ved at opdele det foreslåede § 75, stk. 1, i to punktummer.

Med den foreslåede forenkling er den oprindeligt foreslåede ændring i § 1, nr. 55, om at tilføje »Ungdomskriminalitetsnævnet« ikke længere nødvendig. Det foreslås på den baggrund, at det oprindelige § 1, nr. 55, udgår.

Forslaget indebærer ingen indholdsmæssig ændring.

Til nr. 4

I lovforslagets § 1, nr. 35, forslås det, at der i lov om social service tilføjes et nyt 3. pkt. i § 68, stk. 12, hvorefter kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan, jf. § 140 i lov om social service, hvis en ung frem til sit fyldte 18. år har været anbragt som led i et forbedringsforløb, jf. § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Efter § 140 i lov om social service skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan, jf. §§ 52, 76 og 76 a i lov om social service.

Det følger af bemærkningerne til den forslåede bestemmelse i § 1, nr. 35, at formålet med forslaget er at sikre, at kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune, også når en ung har været anbragt som led i et forbedringsforløb, jf. § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år skal træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn eller opretholdt anbringelse, jf. §§ 76 og 76 a i lov om social service, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes efter §§ 76 eller 76 a i lov om social service.

Bestemmelsen har til formål at sikre, at unge, der har behov for særlig støtte, gives mulighed for en mere glidende overgang til voksentilværelsen, herunder i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Det fremgår af de gældende bestemmelser i §§ 76 og 76 a i lov om social service, at disse finder anvendelse ved en række afgørelser truffet efter reglerne i lov om social service. Det foreslås derfor at ændre §§ 76 og 76 a i lov om social service, så det sikres, at bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse i situationer, hvor en ung frem til sit fyldte 18. år har haft en kontaktperson eller har været anbragt som led i et forbedringsforløb efter reglerne i §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Den foreslåede bestemmelse skal således sikre, at den gældende retstilstand for unges adgang til efterværn opretholdes.