Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 62-18 om sygedagpenge - anmeldelse - revurderingstidspunkt - selvstændig

Principafgørelsen fastslår

Beregning af revurderingstidspunktet

Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. På dette tidspunkt indtræder revurderingstidspunktet, og kommunen skal forinden foretage en vurdering af, om den sygemeldte er omfattet af en af forlængelsesreglerne.

Ved beregningen af revurderingstidspunktet er det afgørende, om borgeren har modtaget sygedagpenge eller løn under sygdom. Perioder, hvor borgeren ikke modtager sygedagpenge eller løn under sygdom, medregnes ikke.

Efter reglerne skal selvstændige erhvervsdrivende anmelde sygefravær til kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. Når sygefraværet er anmeldt efter fristen, og der ikke er grundlag for dispensation, er der først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor anmeldelsen er modtaget.

Selvstændige erhvervsdrivende modtager ikke løn under sygdom fra en arbejdsgiver, og det er en betingelse for at modtage sygedagpenge fra kommunen, at den selvstændige anmelder sygefraværet. Når sygefraværet er anmeldt for sent, og der ikke er grundlag for dispensation, kan beregningen af revurderingstidspunktet for selvstændige tidligst ske fra det tidspunkt, hvor den selvstændige anmelder sit sygefravær til kommunen, og hvor kommunen starter udbetalingen af sygedagpenge.

Det er uden betydning for beregningen af revurderingstidspunktet, om den selvstændige udbetaler overskud til sig selv fra virksomheden. Udbetalt overskud fra virksomheden er ikke løn under sygdom.

I den konkrete sag havde borgeren første sygefraværsdag den 29. august. Hun anmeldte sygefraværet den 6. december, og kommunen startede udbetalingen af sygedagpenge fra og med denne dag. Revurderingstidspunktet blev derfor beregnet til den 31. maj det følgende år. Borgeren var selvstændig erhvervsdrivende, og hun havde hverken modtaget sygedagpenge eller løn under sygdom fra første fraværsdag og frem til anmeldelsestidspunktet. Kommunen havde dermed foretaget en korrekt beregning af revurderingstidspunktet.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvordan revurderingstidspunktet i sygedagpengelovens § 24 beregnes, i de tilfælde hvor en borger hverken får udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom, herunder særligt retsstillingen for selvstændige erhvervsdrivende.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018:

§ 24 om revurderingstidspunktet.

Praksis

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

D-8-98: Perioder med udbetaling af bruttorevalideringsydelse indgår ikke ved optællingen til varighedsbegrænsningen (nu revurderingstidspunktet) i dagpengelovens § 22, stk. 1, idet ydelsen hverken er dagpenge eller løn under sygdom. Efter ophør af ydelsen skal retten til dagpenge bedømmes efter dagpengelovens almindelige regler.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om stop af sygedagpenge. A Kommune afgjorde sagen den 31. maj 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du var ikke berettiget til sygedagpenge efter den 31. maj 2018.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du på revurderingstidspunktet ikke opfyldte mindst en af de syv betingelser for at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge.

Sygedagpenge er som udgangspunkt en ydelse, der bliver givet i kortere tid. Udbetalingen af sygedagpenge stopper efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. Denne tidsbegrænsning kaldes også revurderingstidspunktet.

Sygedagpengeperioden kan kun forlænges ud over revurderingstidspunktet, hvis en eller flere af forlængelsesbetingelserne i lov om sygedagpenge er opfyldt. Det gælder også, selv om du fortsat var uarbejdsdygtig, da kommunen afgjorde din sag.

De syv betingelser for at få forlænget perioden med sygedagpenge er:

Det er overvejende sandsynligt, at du kan komme i en revalidering, som kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

Der er et behov for at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger for at klarlægge din arbejdsevne. Afklaringen skal kunne ske inden for 69 uger.

Du er under eller venter på lægebehandling, og der er en lægelig vurdering af, at du vil kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse. Det skal du kunne inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.

Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

En læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.

Du har en verserende arbejdsskadesag.

Du har ansøgt om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, eller kommunen har påbegyndt en sag om førtidspension uden at forelægge den for rehabiliteringsteamet.

Hvad er afgørende for sagen

Din første sygefraværsdag var den 29. august 2017. Du blev syg fra dit arbejde som selvstændig erhvervsdrivende på grund af stress. Du anmeldte først sygefraværet den 6. december 2017.

På anmeldelsestidspunktet den 6. december 2017 havde du bopæl i X Kommune, og du flyttede kort efter til A Kommune.

X Kommune startede udbetalingen af sygedagpenge på anmeldelsestidspunktet den 6. december 2017 og udbetalte sygedagpenge til og med den 10. december 2017. A Kommune udbetalte sygedagpenge fra og med den 11. december 2017 og frem.

Da du først anmeldte sygefraværet den 6. december 2017, og da kommunen først udbetalte sygedagpenge fra dette tidspunkt, var revurderingstidspunktet den 31. maj 2018. A Kommune afgjorde den 31. maj 2018, at udbetalingen af sygedagpenge skulle standses efter den 31. maj 2018.

Afklaring af arbejdsevnen

Betingelserne for forlængelse efter bestemmelsen om afklaring af arbejdsevnen er:

at der er et behov for at gennemføre en virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger for at skabe klarhed over arbejdsevnen og,

at afklaringen kan gennemføres inden for 69 uger.

Vi vurderer, at du var helbredsmæssigt uafklaret. Det var derfor på revurderingstidspunktet ikke muligt at vurdere, om der ville blive behov for en afklaring af din arbejdsevne.

Vi lægger ved denne vurdering vægt på oplysningerne fra din læge fra januar 2018. Det fremgår heraf, at du var sygemeldt med stress og belastningsreaktion, og din læge anbefalede behandling ved psykiater.

Vi lægger også vægt på dine egne oplysninger fra februar 2018. Du oplyste, at du havde Hashimotos (en sygdom, hvor skjoldbruskkirtlen bliver angrebet af egne hvide blodlegemer). Sygdommen blev forværret ved stress. Du havde været plaget af hårtab, søvnløshed, depression, sår i munden samt muskel- og ledsmerter. På daværende tidspunkt havde du dog oplevet en bedring, og du oplyste, at det bare var tid, som skulle til.

Derudover lægger vi vægt på dine egne oplysninger fra maj 2018. Du oplyste, at din tilstand var forværret. Du følte dig mere deprimeret, men du havde ikke taget kontakt til din læge.

Endelig lægger vi vægt på oplysningerne fra psykolog fra maj 2018. Det fremgår heraf, at der havde været en klar fremgang i din tilstand målt ud fra din deltagelse i kurset. Din selvtillid og oplevelse af mestring var steget betydeligt, og du var i stand til at udvikle og forandre dig. Psykologen vurderede, at reduktion af stressens vedligeholdende faktorer (økonomi og boligusikkerhed) ville fremme din forbedring markant, eventuelt i samarbejde med mentor og/eller økonomisk rådgiver.

Der var mulighed for bedring af din helbredsmæssige tilstand og dermed også din arbejdsevne, da der gennem kurset var sket en fremgang i din tilstand. Desuden havde din læge anbefalet behandling ved psykiater. Kommunen kunne derfor ikke på revurderingstidspunktet vurdere, om du senere skulle have afklaret din arbejdsevne.

Det må afhænge af det videre forløb, om der på et senere tidspunkt er behov for en afklaring af din arbejdsevne. En eventuel afklaring på et senere tidspunkt skal ske på et andet forsørgelsesgrundlag end sygedagpenge.

Lægebehandling og forventning om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Betingelserne for, at du kan få forlænget perioden med sygedagpenge efter bestemmelsen om lægebehandling og forventning om at vende tilbage til arbejdsmarkedet er:

at du var under eller ventede på behandling og,

at der var en sikker lægelig vurdering af, at du kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger fra revurderingstidspunktet.

Vi vurderer, at du ikke var under eller ventede på lægebehandling.

Vi lægger ved denne vurdering vægt på dine egne oplysninger fra januar 2018. Du oplyste, at du ikke var i behandling. Du mente, at du ikke var i stand til noget, og at du havde brug for ro.

Vi lægger også vægt på, at din læge i januar 2018 havde anbefalet behandling ved psykiater. Du oplyste i maj 2018, at du følte dig mere deprimeret, men at du ikke havde taget kontakt til din læge.

Desuden lægger vi vægt på, at mestringsforløbet ved psykolog blev afsluttet den 15. maj 2018.

De øvrige forlængelsesbestemmelser

Du kunne ikke få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de øvrige forlængelsesbestemmelser:

Din uafklarede helbredsmæssige tilstand indebærer, at det ikke var muligt at vurdere, om du ville have behov for revalidering, eller om din sag skulle behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på vurdering af berettigelse til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Der var ikke tale om en livstruende og alvorlig sygdom. Der var ikke en verserende arbejdsskadesag, og der var ikke modtaget ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag eller påbegyndt en sag om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Oplysningerne

Vi lægger særlig vægt på følgende oplysninger:

Vurdering fra psykolog af den 22. maj 2018.

Opfølgningssamtale af den 3. januar 2018, 14. februar 2018 og 14. maj 2018.

Attest til sygedagpengeopfølgning fra din læge af den 24. januar 2018.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.