Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0089
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning1)

(Planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.«

2. I § 5 a, stk. 3, ændres »§ 16, stk. 3« til: »§ 16, stk. 4«.

3. I § 5 a, stk. 4, ændres »16, stk. 4« til: »16, stk. 5«.

4. I § 11 a, stk. 1, nr. 1, ændres »6-13« til: »6-11 og 13«.

5. I § 11 a, stk. 1, nr. 24, ændres »produktionsvirksomheder,« til: »produktionsvirksomheder, jf. stk. 12,«.

6. I § 11 a, stk. 7, ændres »stk. 12« til: »stk. 13«.

7. I § 11 a indsættes efter stk. 11 som nyt stykke:

»Stk. 12. Ved produktionsvirksomheder forstås virksomheder omfattet af bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, som har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, eller virksomheder anført på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Husdyrbrug er ikke omfattet af begrebet produktionsvirksomheder.«

Stk. 12 bliver herefter stk. 13.

8. I § 15 b, stk. 1, ændres »luftforurening til boliger,« til: »luftforurening fra produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og husdyrbrug til boliger,«.

9. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Redegørelsen skal indeholde oplysning om, at den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation, jf. § 47, stk. 1, og de generelle betingelser herfor.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

10. I § 29, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16, stk. 3« til: »§ 16, stk. 4«.

11. I § 35, stk. 10, 3. pkt., ændres »stk. 1, nr. 18« til: »stk. 1, nr. 11«.

12. I § 36, stk. 1, nr. 10, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

13. I § 36, stk. 1, nr. 16, udgår »4 og«.

14. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 3, 14 og 15« til: »stk. 1, nr. 3 og 14«.

15. I § 36, stk. 3, ændres »stk. 1, nr. 13« til: »stk. 1, nr. 14«.

16. I § 36, stk. 4, ændres »nr. 14, 15 og 20« til: »nr. 14 og 15«.

17. I § 36, stk. 7, ændres »stk. 1, nr. 9« til: »stk. 1, nr. 10«.

18. I § 37, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 4« til: »jf. dog stk. 4 og 6«.

19. I § 40 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder også for Læsø, idet kommunalbestyrelsen dog højst kan meddele ti dispensationer årligt.«

20. I § 47, stk. 1, ændres »virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt« til: »virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser«.

21. I § 47 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsens adgang til at foretage ekspropriation i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation ikke er truffet, inden 5 år efter at planen er offentliggjort efter § 30, stk. 1.«

22. I § 57, stk. 1, udgår »de«.

23. I § 59, stk. 2, ændres »§ 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5« til: »§ 58, stk. 1, nr. 1 og 3«.

24. I § 61 ændres »Natur- og Miljøklagenævnet« til: »Planklagenævnet«.

§ 2

I lov nr. 615 af 8. juni 2016 om maritim fysisk planlægning, som ændret ved § 8 i lov nr. 720 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) transportinfrastruktur,«.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

2. § 13 affattes således:

»§ 13. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at havplanen ikke kundgøres i Lovtidende.

Stk. 2. Ved udnyttelse af bemyndigelsen i stk. 1 fastsætter erhvervsministeren regler om sikkerhed for havplanens kundgørelse, og hvordan oplysning om havplanen kan fås.

Stk. 3. Inddragelse af offentligheden og offentliggørelse af forslag til havplanen og forslag til ændringer af havplanen kan ske udelukkende digitalt.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. § 47, stk. 4, i lov om planlægning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 21, gælder ikke for lokalplaner, hvortil forslag er offentliggjort inden lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 11 a, stk. 12, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af 11 a, stk. 13.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Rasmus Jarlov

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning, EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 135.