Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)

Herved bekendtgøres lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked med de ændringer, der følger af lov nr. 288 af 29. marts 2010, lov nr. 598 af 14. juni 2011, § 16 i lov nr. 326 af 11. april 2012, lov nr. 529 af 11. juni 2012, § 6 i lov nr. 1347 af 21. december 2012, § 2 i lov nr. 288 af 29. marts 2017, § 9 i lov nr. 1669 af 26. december 2017 og § 8 i lov nr. 701 af 8. juni 2018.

Anvendelsesområde

§ 1. Loven finder anvendelse for det private arbejdsmarked.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for den del af det private arbejdsmarked, der har indgået overenskomst om en decentral ordning om barselsudligning, som er godkendt i henhold til § 5.

Refusion

§ 2. Alle arbejdsgivere kan modtage refusion for ansatte lønmodtagere, der efter barselslovens regler har ret til barselsdagpenge under fravær på grund af graviditet, fødsel og adoption, medmindre arbejdsgiveren er omfattet af en godkendt decentral ordning om barselsudligning og lønmodtageren er tilsluttet denne.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at særlige lønmodtagergrupper, for hvem arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag i henhold til regler fastsat i medfør af § 4, stk. 1, kan udløse refusion til arbejdsgiveren.

Stk. 3. Der ydes refusion på grundlag af arbejdsgiverens anmodning til Udbetaling Danmark eller en offentlig myndighed om at indtræde i lønmodtagerens ret til barselsdagpenge i henhold til reglerne om barselsdagpenge.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om karensperioder for barselsudligningsordningen.

§ 3. Refusionen udgør forskellen mellem barselsdagpenge og den løn, der er beregnet barselsdagpenge på baggrund af, inden for et fastsat kroneloft, jf. stk. 2 og 6.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter kroneloftet i stk. 1 efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med finansministeren.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om længden af den periode, hvor arbejdsgiveren er berettiget til at modtage refusion. Perioden kan reguleres af ministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Ministeren fastsætter regler om, hvilke udgifter refusionen skal dække.

Stk. 5. Refusionen udbetales bagud. Udbetalingerne sker efter lov om offentlige betalinger m.v. eller regler, som er fastsat i medfør heraf.

Stk. 6. Udbetales der ikke fuld løn under barsel, udgør refusionen forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel inden for et fastsat kroneloft, jf. stk. 2.

Bidrag

§ 4. Alle arbejdsgivere indbetaler et bidrag til barselsudligningsordningen pr. ansat lønmodtager. Dog indbetaler arbejdsgiveren ikke bidrag for lønmodtagere, som er tilsluttet en godkendt decentral barselsudligningsordning, jf. § 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere fritages for at betale bidrag for særlige lønmodtagergrupper.

Stk. 2. Bidraget udgør et årligt kronebeløb pr. fuldtidsansat. Beløbet reguleres trinvis i forhold til den tid, lønmodtageren er ansat pr. uge. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension bidraget, således at det modsvarer de faktiske omkostninger i ordningen. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. Bidraget kan opkræves sammen med de øvrige bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov opkræver fra arbejdsgiverne. Opkrævning af bidrag i medfør af denne lov kan indgå i en fælles opkrævning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Restancer for bidrag kan indgå i den fælles opkrævning.

Stk. 4. Efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter ministeren regler om beregning af bidrag, bidragsstørrelse og opkrævningen heraf, herunder regler om opkrævning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. stk. 3.

Stk. 5. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag som led i en fælles opkrævning, jf. stk. 3, kan Barsel.dk i nødvendigt omfang videregive oplysninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension om arbejdsgiveren fra de ordninger, der er omfattet af den fælles opkrævning. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.

Decentrale barselsudligningsordninger

§ 5. Arbejdsgivere kan undtages fra loven for de lønmodtagere, der er tilsluttet en godkendt decentral barselsudligningsordning, som skal opfylde følgende krav:

1) Andelen af kvinder i ordningen skal udgøre mindst 30 pct.,

2) ordningen skal være aftalt mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation og omfatte mindst 5.000 lønmodtagere,

3) alle arbejdsgivere skal bidrage til ordningen,

4) alle lønmodtagere, som under barsel får løn, der overstiger barselsdagpengene, skal udløse refusion til deres arbejdsgivere,

5) refusionen fra ordningen skal udgøre forskellen mellem barselsdagpenge og den overenskomstmæssigt aftalte løn under barsel, idet refusionen dog skal fastsættes mindst inden for et fast kroneloft, der som minimum kun må fastsættes 20 kr. lavere end kroneloftet som fastsat i henhold til § 3, stk. 2, og

6) refusionsperioden i ordningen skal have en længde, som ikke må være mere end 3 uger kortere end perioden fastsat efter § 3, stk. 3.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren godkender efter ansøgning den decentrale ordning. Ansøgningen skal indeholde oplysninger, som dokumenterer, at den decentrale barselsudligningsordning opfylder de i stk. 1, nr. 1-6, opstillede krav. Ministeren kan fastsætte regler om, at ansøgningen skal indsendes elektronisk.

Stk. 3. Der skal til Beskæftigelsesministeriet indberettes ændringer vedrørende de decentrale barselsudligningsordninger, som er godkendt efter stk. 1 og 2, såfremt oplysningerne har betydning for ordningens godkendelse.

Stk. 4. Ministeren kan i særlige tilfælde træffe bestemmelse om, at en decentral barselsudligningsordning, som efter godkendelsen ikke opfylder et eller flere af kravene i stk. 1, nr. 1-6, fortsat kan undtages fra loven.

Administration og delegation

§ 6. Beskæftigelsesministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet.

Stk. 2. Ministeren henlægger sine beføjelser vedrørende drift af barselsudligningsordningen til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for det i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension nedsatte ankenævn.

§ 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at arbejdsgivere, decentrale barselsudligningsordninger, Arbejdsmarkedets Tillægspension, kommunerne, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og andre offentlige registre m.v. efter anmodning fra ministeren eller den, ministeren har henlagt beføjelser til i henhold til § 6, skal udlevere alle oplysninger, som er relevante for administration af barselsudligningsordningen.

Stk. 2. Ministeren eller den, ministeren har henlagt beføjelser til i henhold til § 6, indhenter relevante oplysninger hos arbejdsgivere, decentrale barselsudligningsordninger, Arbejdsmarkedets Tillægspension, kommunerne, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og andre offentlige registre m.v. til brug for administration af ordningen, herunder afgrænsning af kredsen af bidragspligtige arbejdsgivere, beregning af størrelsen af bidrag og refusion, fastsættelse af længden af refusionsperiode, opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om, at arbejdsgivere, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, kommunerne og andre offentlige registre efter anmodning fra administratorer af decentrale barselsudligningsordninger skal udlevere oplysninger, som er relevante for administrationen af den pågældende barselsudligningsordning.

§ 8. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension træffer beslutninger om indstilling efter § 3, stk. 2 og 3, og § 4, stk. 4, ved simpelt flertal, idet dog såvel et flertal af arbejdsgiverrepræsentanter som et flertal af lønmodtagerrepræsentanter skal stemme for beslutningen.

Tilsyn og kontrol

§ 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om kontrol med administration af ordningen, herunder om kontrol med indbetalinger til og udbetalinger fra ordningen.

§ 10. Har arbejdsgiveren givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetaling af refusion, bortfalder refusionen helt eller delvis, og den uberettiget udbetalte refusion skal tilbagebetales. Har de afgivne oplysninger betydning for beregning af bidragets størrelse, kan det manglende eller for lidt indbetalte beløb kræves efterbetalt.

Stk. 2. Der er udpantningsret for de i stk. 1 og § 4 nævnte beløb og renter heraf.

Stk. 3. Der kan gives henstand med indbetaling og eftergivelse af det i § 4 nævnte beløb og renter heraf.

Stk. 4. Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.

§ 11. Ministeren fastsætter regler om udarbejdelse af årsregnskab for indbetalinger til og udbetalinger fra barselsudligningsordningen og om, at årsregnskabet er offentligt tilgængeligt.

Straf

§ 12. Medmindre strengere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger, som har betydning for udbetaling af refusion, jf. § 2, indbetaling af bidrag, jf. § 4, eller i forbindelse med godkendelse af en decentral barselsudligningsordning, jf. § 5, stk. 2 og 3.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 13. Loven træder i kraft den 1. oktober 2006.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 3. (Ophævet)

§ 14. Decentrale ordninger om barselsudligning aftalt i overenskomstmæssig sammenhæng, som er indgået inden den 1. juni 2005, og som ikke kan godkendes efter § 5, stk. 2, kan efter ansøgning til beskæftigelsesministeren undtages fra loven frem til førstkommende nye overenskomstperiode. Den aftalte ordning skal på ansøgningstidspunktet opfylde § 5, stk. 1, nr. 1 og 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at ansøgningen skal indsendes elektronisk.


Lov nr. 288 af 29. marts 2010 (Udskydelse af revisionsfristen)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2010.


Lov nr. 598 af 14. juni 2011 (Udskydelse af revisionsfristen)2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2011.


Lov nr. 326 af 11. april 2012 (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 25

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2012, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Lovens § 8 og § 26, stk. 8-10, træder i kraft den 15. april 2012.

Stk. 3. Lovens § 7, nr. 1, og §§ 13, 14 og 16 træder i kraft den 1. december 2012.

Stk. 4. Lovens §§ 1-3, § 7, nr. 7, og §§ 15, 17 og 24 træder i kraft den 1. marts 2013.


Lov nr. 529 af 11. juni 2012 (Fællesopkrævning af bidrag til Barsel.dk, ophævelse af lovfastsatte satser for refusionsstørrelse, refusionsperioden og bidrag, indførelse af klageadgang m.v.)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Loven finder alene anvendelse på klager over afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter denne lovs ikrafttræden, jf. § 1, nr. 11.


Lov nr. 1347 af 21. december 2012 (Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige tilskudsordninger)5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på uddannelsesaftaler indgået den 1. januar 2013 eller senere.

Stk. 3. For uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ydes der fortsat præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010. For så vidt angår uddannelsesaftaler indgået i perioden fra og med den 15. november 2010 til den 31. december 2012, er det en betingelse, at aftalen påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse. For uddannelsesaftaler indgået i perioden nævnt i 2. pkt. er det med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå præmie og bonus, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 4. For praktikaftaler indgået senest den 31. december 2012 ydes der fortsat tilskud i henhold til den hidtil gældende bestemmelse i § 16 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. For så vidt angår praktikaftaler indgået i perioden fra og med den 15. november 2010 til den 31. december 2012, er det en betingelse, at aftalen påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Stk. 5. De ydelser, der ydes efter stk. 3 og 4 samt § 3, stk. 3, i lov nr. 1230 af 2. november 2010, dækkes af bidrag efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10.

Stk. 6. Indbetaling af bidrag efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, sker første gang den 1. juli 2013.


Lov nr. 288 af 29. marts 2017 (Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v.)7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2017, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 1, nr. 10-12 og 16, og § 4, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 3. § 1, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 4. § 1, nr. 3-9 og 13, og § 2, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 4, nr. 2.


Lov nr. 1669 af 26. december 2017 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.)8) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på klager indgivet før lovens ikrafttræden til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens § 10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 701 af 8. juni 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.)9) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-4. (Udelades)

Beskæftigelsesministeriet, den 26. marts 2019

Troels Lund Poulsen

/ Eva Jensen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører lovens § 13, stk. 3.

2) Lovændringen vedrører lovens § 13, stk. 3.

3) Lovændringen vedrører lovens § 2, stk. 3.

4) Lovændringen vedrører lovens § 2, stk. 1, § 3, stk. 1 og stk. 2-4, § 4, stk. 2, 3. pkt., § 4, stk. 3, § 5, stk. 1, nr. 5-7, § 5, stk. 1, nr. 6 og 7, § 5, stk. 2, § 5, stk. 4, § 6, stk. 1, 2. pkt., § 6, stk. 2, 2. pkt., § 6, stk. 3, § 8 og § 13, stk. 3.

5) Lovændringen vedrører lovens § 7.

7) Lovændringen vedrører lovens titel og § 3, stk. 1.

8) Lovændringen vedrører lovens § 10, stk. 4.

9) Lovændringen vedrører lovens § 3, stk. 1.