Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil

(Justering af spilaftale)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, som ændret ved § 83 i lov nr. 651 af 8. juni 2017 og § 1 i lov nr. 686 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 42, stk. 10, indsættes efter »tilsyn med tilladelsesindehavere«: », tilsyn, som er pålagt spillemyndigheden i medfør af hvidvaskloven, beskyttelse af spillere mod at udvikle afhængighed af spil, herunder oplysning, forebyggelse, selvudelukkelse m.v.,«.

2. § 42 a affattes således:

»§ 42 a. Ud over det tilsyn, som følger af bestemmelser i denne lov, dækker gebyrer opkrævet i henhold til § 42 tillige

1) spillemyndighedens tilsyn, som er pålagt spillemyndigheden i medfør af hvidvaskloven, og

2) spillemyndighedens omkostninger forbundet med beskyttelse af spillere mod at udvikle afhængighed af spil, herunder oplysning, forebyggelse, selvudelukkelse m.v.«

§ 2

I lov om afgifter af spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 7. april 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 686 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »4 mio. kr.« til: »3.656.300 kr. (2010-niveau).«

2. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Beløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.«

3. I § 12, stk. 2, ændres »30.000 kr.« til: »27.400 kr. (2010-niveau).«

4. I § 12, stk. 3, 1. pkt., ændres »250.000 kr.« til: »228.500 kr. (2010-niveau).«

5. § 12, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Beløbet på 228.500 kr. (2010-niveau) tillægges 2.700 kr. (2010-niveau) pr. spilleautomat for indtil 50 spilleautomater og 1.350 kr. (2010-niveau) pr. spilleautomat derudover.«

6. I § 12 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Beløbene i stk. 2 og 3 reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2019.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen