Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Meddelelse om pålæg af standsnings- og parkeringsafgift, jf. § 2, skal indeholde følgende oplysninger:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje

I medfør af § 122 a, stk. 2 og 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes:

§ 1. Kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der er nævnt i færdselslovens § 121, stk. 1, varetages på de statslige veje foruden af politiet af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Kontrollen med overholdelse af færdselslovens § 28, stk. 2, varetages alene af politiet.

§ 2. Pålæg af standsnings- og parkeringsafgift skal ske ved en skriftlig meddelelse, som indeholder oplysninger, der er angivet i bilag 1.

§ 3. Afgifter pålagt af Færdselsstyrelsen opkræves af styrelsen og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 4. Færdselsstyrelsen udarbejder årligt en opgørelse over antallet af pålagte afgifter i det foregående år.

Stk. 2. Den opgørelse, der er nævnt i stk. 1, skal indeholde oplysninger om:

1) Det samlede antal pålagte afgifter.

2) Antallet af afgifter, der er fremført indsigelser mod.

3) Antallet af afgifter, der er frafaldet af Færdselsstyrelsen som følge af fremførte indsigelser.

4) Antallet af afgifter, der er sendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 20. december 2018

Ole Birk Olesen

/ Lars Damkjær Jespersen


Bilag 1

Meddelelse om pålæg af standsnings- og parkeringsafgift, jf. § 2, skal indeholde følgende oplysninger:

1. Hvilken myndighed, der har pålagt afgiften.

2. Begrundelse for afgiften.

Henvisning til det relevante retsgrundlag skal fremgå.

3. Betalingsvejledning.

Herunder både betalingsfrist og hvordan betaling kan ske, og oplysninger om procedure, hvis ikke afgiften betales til tiden, herunder hvilke merudgifter der påløber.

4. Klagevejledning.

Hvortil indsigelser mod afgiften kan rettes. Det skal herudover fremgå, at der ikke er mulighed for at klage over afgiften til en anden myndighed, men at der er mulighed for at få den prøvet ved fogedretten samt proceduren herfor.

5. Databeskyttelse.

Det skal fremgå, hvilke oplysninger, der bliver behandlet i forbindelse med sagsbehandlingen.