Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 20 af 17. januar 2008 om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 748 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 144, stk. 4, 1. pkt., § 145, stk. 2, og § 147 c, stk. 7, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018, som ændret ved lov nr. 1540 af 18. december 2018, fastsættes:«

2. I § 16, stk. 2, ændres »§ 147 c, stk. 3 og 4« til: »§ 147 c, stk. 3, 4, 8 og 9«.

3. I § 16 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Såfremt der for nævnet indbringes en disciplinærklage over en advokat eller en klage over en person, der er nævnt i retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, og den pågældende i forvejen er underlagt en afgørelse om betinget frakendelse, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 3 eller 4, skal nævnet forelægge sagen for Advokatrådet til afgørelse af, om rådet vil indtræde i sagen.«

4. I § 23, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1-4«: » eller § 24 a, stk. 2,«, og i 2. pkt., indsættes efter »stk. 2«: » og § 24 a, stk. 2,«.

5. Efter kapitel 5 indsættes:

»Kapitel 5 a

Advokatnævnets behandling af sager om midlertidig frakendelse

§ 24 a. Advokatnævnet kan under nævnets behandling af en frakendelsessag efter retsplejelovens § 147 c, stk. 8 og 9, træffe afgørelse om midlertidig frakendelse, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 5 og 6.

Stk. 2. Den indklagede, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 8 eller 9, skal inden for 7 dage fra modtagelsen af Advokatrådets anklageskrift fra Advokatnævnet vælge en forsvarer. Såfremt den indklagede ikke vælger en forsvarer inden for denne frist, udpeger Advokatnævnet en forsvarer for den pågældende.

Stk. 3. Den indklagede, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 8 eller 9, kan kun skifte forsvarer, hvis Advokatnævnet skønner, at dette ikke vil forsinke afgørelsen om midlertidig frakendelse.

Stk. 4. Den indklagede, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 8 eller 9, skal inden for 3 uger efter valg eller udpegning af forsvarer komme med sine bemærkninger til Advokatrådets anklageskrift om midlertidig frakendelse. Hvis Advokatnævnet ikke modtager bemærkninger inden for fristen, træffes afgørelsen på det foreliggende grundlag. Adgangen til at komme med yderligere indlæg om spørgsmålet om midlertidig frakendelse afskæres, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Advokatnævnets formand kan beslutte, at der undtagelsesvist er adgang til at give personligt fremmøde.

Stk. 6. Såfremt Advokatnævnet vurderer, at der ikke kan træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, kan nævnet tillade, at der foretages yderligere høring eller fristudsættelse. Advokatnævnet kan i forbindelse hermed fastsætte en ufravigelig frist for indlæg.

Stk. 7. Advokatnævnet træffer så vidt muligt afgørelse senest 2 uger efter, at det fuldstændige materiale er tilvejebragt.

Stk. 8. Afgørelsen om midlertidig frakendelse træffes så vidt muligt af en samlet afdeling i nævnet bestående af 7 medlemmer. De pågældende medlemmer kan ikke deltage i behandlingen af den efterfølgende frakendelsessag.«

6. I § 28, stk. 2, ændres »§ 147 d og § 147 e« til: »§ 147 d, § 147 e og § 147 g«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for afgørelser fra Advokatnævnet, der vedrører forhold begået inden bekendtgørelsens ikrafttræden.

Justitsministeriet, den 18. december 2018

Søren Pape Poulsen

/ Lars Solskov Lind