Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1326 af 14. december 2005, bekendtgørelse nr. 646 af 26. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1382 af 17. december 2009 og bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2010 foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse med hensyn til cirkusforestillinger, dog med undtagelse af § 8, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, § 8, stk. 2 og 3, § 23 og § 24.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Justitsministeriet, den 19. december 2018

Søren Pape Poulsen

/ Lisbeth Gro Nielsen