Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om betalingsordning for ikke-statslige organers brug af Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager

§ 1. Cirkulære nr. 26 af 29. februar 1988 om betalingsordning for ikke-statslige organers brug af Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager ophæves.

Stk. 2. Stk. 1 har virkning for udtalelser, som Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager afgiver den 1. januar 2019 og senere.

§ 2. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2019.

Moderniseringsstyrelsen, den 19. december 2018

Poul Taankvist

/ Jesper Schaumburg-Müller