Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Opsætning og placering
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte

I medfør af § 2 a, stk. 5, i lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, jf. lovbekendtgørelse nr. 1020 af 21. oktober 2008, som ændret ved lov nr. 707 af 25. juni 2010, og lov nr. 327 af 23. marts 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om opsætning og placering af skilte, der oplyser om, at erhvervsmæssigt salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer kun kan finde sted ved kundens forevisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne for salg af tobaksvarer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Skilte: Materiale udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, der angiver aldersgrænserne for salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer og som informerer om, at detailforhandlere ved salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer anmoder kunden om at forevise gyldig billedlegitimation.

2) Betalingskasse: Det stationære udsalgssted for tobaksvarer eller alkoholholdige drikkevarer, hvor det er muligt for køberen at betale for tobaksvarer eller alkoholholdige drikkevarer.

Kapitel 3

Opsætning og placering

§ 3. Den, der erhvervsmæssigt sælger alkoholholdige drikkevarer, skal opsætte skilte om aldersgrænser.

Stk. 2. De opsatte skilte skal være den seneste version, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Skilte skal placeres ved hver betalingskasse, så de er synlige for enhver, der ønsker at købe alkoholholdige drikkevarer.

Stk. 4. Skilte skal være placeret inden for en afstand af 1,5 meter fra hver betalingskasse og skal være synlige ved alle betalingskasser.

Stk. 5. Skilte skal placeres i en højde mellem 1 meter til 1,75 meter fra gulvet, målt fra bunden af skiltet.

Stk. 6. Varer, materialer m.v. må ikke hindre synligheden af de opsatte skilte.

§ 4. Den, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, skal opsætte skilte om aldersgrænser.

Stk. 2. De opsatte skilte skal være den seneste version, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Skilte skal placeres ved hver betalingskasse, så de er synlige for enhver, der ønsker at købe tobaksvarer.

Stk. 4. Skilte skal være placeret inden for en afstand af 1,5 meter fra hver betalingskasse og skal være synlige ved alle betalingskasser.

Stk. 5. Skilte skal placeres i en højde mellem 1 meter til 1,75 meter fra gulvet, målt fra bunden af skiltet.

Stk. 6. Varer, materialer m.v. må ikke hindre synligheden af de opsatte skilte.

§ 5. Forhandlere, der erhvervsmæssigt sælger alkoholdige drikkevarer og tobaksvarer efter §§ 3 og 4, kan opsætte et skilt, der er større end den standardstørrelse, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet, jf. § 2, nr. 1. Dette er under betingelse af, at alle elementer, herunder grafik, tekst m.v., har samme proportioner som Sundhedsstyrelsens skiltes standardstørrelse.

Stk. 2. Forhandlere, der i overensstemmelse med stk. 1, opsætter et skilt større end den standardstørrelse, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet, skal overholde reglerne om placering i § 3, stk. 3-6, samt § 4, stk. 3-6.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. § 3, stk. 2-5 og § 4, stk. 2-5 har virkning fra 1. april 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 18. december 2018

Ellen Trane Nørby

/ Anja Gade Andersen