Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over omfattede kommuner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder

I medfør af tekstanmærkning nr. 128 ad 28.53.03. til § 28 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på busruter, hvortil der er givet tilladelse til fjernbuskørsel, jf. lov om trafikselskaber § 19 og § 22, som betjener yderområder, og som har kontrakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 5, stk. 3, i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kompensationsordningen omfatter fjernbusruter med passagerer, der foretager en rejse til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde, jf. § 2, nr. 5.

Stk. 3. Der skal på de omfattede busruter udføres mindst én daglig dobbelttur hele året med busser, jf. § 1, stk. 1, i lov om buskørsel.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Voksen: person fra 16 år til og med 64 år.

2) Barn: person fra 0 år til og med 15 år.

3) Studerende: Person med enten

a) gyldigt studiekort med billedlegitimation og udløbsdato,

b) indskrivningsbekræftelse fra uddannelsesstedet udstedt inden for de seneste 12 måneder, eller

c) gyldigt Ungdomskort.

4) Pensionist:

a) person på 65 år og derudover, eller

b) person, der modtager pension efter lov om social pension.

5) Yderområder: De kommuner, der er nævnt i bilag 1.

6) Betjening af yderområder: Fjernbusruter, hvor der er mulighed for af- eller påstigning i et yderområde.

7) Offentlige serviceforpligtigelser: Krav, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter, for at sikre ydelser i forbindelse med fjernbuskørsel, som en operatør på rent forrentningsmæssigt grundlag ikke vil påtage sig eller ikke vil påtage sig i samme omfang eller under samme vilkår uden at modtage nogen modydelse (kompensation).

8) Fjernbuskørsel: Rutekørsel, jf. § 19, stk. 4, 1. pkt., i lov om trafikselskaber.

9) Fjernbusrute: Fjernbuskørsel på en specifik strækning i Danmark, jf. operatørens rutetilladelse.

10) Operatøren: Den operatør, som har indgået kontrakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 5, stk. 3, i denne bekendtgørelse.

11) Standardbillet: Den til enhver tid gældende pris for en voksenbillet uden ekstra service eller gebyrer, der kan købes til rejser på alle operatørens afgange. Prisen på en standardbillet fastsættes frit af operatøren.

Rabat

§ 3. Rabatten omfatter følgende passagergrupper:

1) Børn, jf. § 2, nr. 2.

2) Studerende, jf. § 2, nr. 3.

3) Pensionister, jf. § 2, nr. 4.

Stk. 2. Passageren skal foretage en rejse til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde.

Stk. 3. Inden operatøren yder rabat, skal operatøren sikre sig, at passageren er berettiget til rabat. Operatøren kan i den forbindelse forlange dokumentation for, at passageren opfylder kriterierne for at modtage, jf. stk. 1.

Rabatsatser

§ 4. Operatøren skal yde rabatter i forbindelse med salg af billetter til befordring af de omfattede passagerer, jf. § 3, stk. 1-2, til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde på fjernbusruter, der er indgået kontrakt for, jf. § 1, stk. 1. Rabatten skal ydes alle dage hele året, også helligdage og højtider.

Stk. 2. Operatøren skal yde mindst 25 % rabat på en standardbillet til en rejse til studerende og pensionister, jf. § 2, nr. 3-4.

Stk. 3. Højst to børn under 12 år i følgeskab med en betalende voksen rejser gratis, ét barn under 12 år rejser gratis med et betalende barn op til 15 år, og et barn, jf. § 2, stk. 2, betaler 50 % af prisen på en standardbillet.

Stk. 4. Operatøren kan for egen regning og risiko yde rabat til de omfattede passagergrupper ud over satserne nævnt i stk. 2-3.

Stk. 5. Kontraktens rabatsatser skal fremgå af operatørens billetprisoversigt, i køreplansudgivelser og på operatørens hjemmeside. Salg af billetter med rabat skal ske på internettet eller på tilsvarende system med elektronisk sporbarhed.

Kompensation

§ 5. Kompensation efter stk. 1 ydes for kørsel med de i § 3, stk. 1, nævnte passagergrupper, som foretager en rejse til eller fra et stoppested i et yderområde.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen yder kompensation til operatøren for den rabat, som operatøren yder til de omfattede passagergrupper, jf. § 4, stk. 2-3.

Stk. 3. Operatører, der ønsker at opnå kompensation for at yde de nævnte rabatter, skal indgå kontrakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Kontrakten indgås efter ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 4. Vilkår for udbetaling af kompensation fremgår af de indgåede kontrakter, jf. stk. 3.

§ 6. Kompensation afregnes kvartalsvist, idet operatøren sender opgørelse underskrevet af operatøren og en elektronisk faktura til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 30 dage efter kvartalets afslutning.

Stk. 2. Kompensationen forfalder til betaling 20 kalenderdage efter modtagelse af behørig opgørelse og elektronisk faktura fra operatøren.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan afvise at udbetale kompensation, hvis operatøren ikke har indsendt krav og fyldestgørende dokumentation herfor senest 30 dage efter kvartalets afslutning.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan efter anmodning fra operatøren dispensere fra kravet om 30 dage, jf. stk. 3.

Regnskab

§ 7. Operatøren skal årligt aflægge et særligt regnskab, der viser operatørens omkostninger og indtægter forbundet med udførelse af offentlig servicetrafik for det pågældende år. Operatøren skal hvert år senest den 31. maj sende det særlige regnskab for det forudgående år med en erklæring fra en statsautoriseret revisor. Vilkår for aflæggelse af regnskab samt regnskabsinstruks, revisionsinstruks og regnskabsmodel findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Tilsyn

§ 8. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Til brug for tilsynet kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen f.eks. kræve dokumentation fra operatøren om antal solgte billetter, priser og lignende samt foretage stikprøver i forhold til solgte billetter.

Klageadgang

§ 9. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 751 af 19. juni 2016 om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken ophæves.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 27. december 2018

Cartsen Falk Hansen

/ Jan Albrecht


Bilag 1

Oversigt over omfattede kommuner

Oversigt over kommuner, der jf. bekendtgørelsen omfattes af defintionen på yderområder

Bornholm

Brønderslev

Faaborg-Midtfyn

Fanø

Frederikshavn

Guldborgsund

Haderslev

Holstebro

Hjørring

Jammerbugt

Langeland

Lemvig

Lolland

Læsø

Morsø

Norddjurs

Ringkøbing–Skjern

Samsø

Skive

Struer

Svendborg

Sønderborg

Thisted

Tønder

Varde

Vesthimmerlands

Vordingborg

Ærø

Aabenraa