Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2 Bestemmelser, som kommunalbestyrelsen i henhold til denne bekendtgørelses §36 skal påse overholdt:
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

 

I medfør af § 73, stk. 4, § 100, stk. 4, § 102, § 112, § 113, § 115, stk. 9, § 116, stk. 4, § 118, stk. 3, § 143, stk. 4, § 143 h, § 149, § 160, § 178, stk. 3 og 4, og § 184 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 21. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for etablering af almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger og servicearealer i henhold til § 115, § 140 og §§ 143 a-d i lov om almene boliger m.v. samt for lån med støtte i henhold til § 73 og renovering af ungdomsboliger i henhold til § 100 i samme lov.

§ 2. Byggeri omfattet af § 1 kan ikke opnå støtte til etableringen efter lov om byfornyelse og boligforbedring eller lov om byfornyelse. Udgifter til rydning af grund er undtaget herfra.

§ 3. Når der i denne bekendtgørelse benyttes betegnelserne ansøgningsskema A, ansøgningsskema B og ansøgningsskema C, refereres til det ansøgningsskema ABC, der er udarbejdet af Socialministeriet, eller tilsvarende oplysninger afgivet i anden form.

Kapitel 2

BOSSINF

§ 4. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage indberetning til Socialministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. De nærmere bestemmelser om kommunalbestyrelsens indberetning til BOSSINF fremgår af kapitel 7 (tilsagn), kapitel 9 (byggeriets påbegyndelse), kapitel 10 (byggeriets afslutning) og kapitel 14 (støtteudbetaling). Herudover er der fastlagt særlige bestemmelser for indberetning ved etablering af servicearealer i kapitel 12.

Stk. 3. Indberetning af tilsagn (ansøgningsskema A) skal for at være gældende ske i samme finansår, som tilsagnet er meddelt.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor regionsrådet er bygherre eller overlader andre at være bygherre, jf. § 115, stk. 4, i lov om almene boliger m.v., foretages indberetning til BOSSINF af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori boligerne etableres.

§ 5. Udbetaling af statslig ydelsesstøtte, udbetaling af engangstilskud, udbetaling af grundkapitallån, afgivelse af lånetilbud, udbetaling af realkreditlån samt afgivelse af garantierklæring fra kommune kan alene finde sted på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF.

§ 6. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på, at et projekt ikke er korrekt indberettet i BOSSINF, påhviler det kommunalbestyrelsen at foranledige fejlindberetningen rettet. Kan fejlindberetningen ikke umiddelbart rettes, skal kommunalbestyrelsen underrette Socialministeriet, der herefter foranlediger fejlen rettet. Eventuelle udgifter herved afholdes af kommunen.

§ 7. Kommunalbestyrelsens administration af og indberetning til BOSSINF revideres efter bestemmelserne i Socialministeriets revisionsinstruks herom, jf. bilag 1.

Kapitel 3

Anskaffelsessummens bestanddele m.v.

§ 8. I anskaffelsessummen for byggeriet eller de arbejder, der gennemføres, skal samtlige udgifter indgå, herunder udgifter til gennemførelse af støttesagen m.v., dog undtaget de udgifter til servicearealer, der er nævnt i § 64 , stk. 1.

Stk. 2. Udgifter, hvortil der ydes tilskud efter anden lovgivning, holdes dog udenfor den anskaffelsessum, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Anskaffelsessummens enkelte udgiftsposter skal hver især være rimelige i forhold til projektets eller byggeriets udformning og indhold og skal kunne holdes inden for det maksimumsbeløb, der gælder for byggeriet, jf. § 15.

Stk. 4. Der ydes ikke støtte til erhvervslokaler.

Stk. 5. Anskaffelsessummen inklusive moms, bidrag til Byggeskadefonden, gebyr til kommunen, ekspeditionsgebyr til Økonomistyrelsen, stiftelsesprovision til realkreditinstituttet til optagelse af lån og gebyr til staten i henhold til § 107 i lov om almene boliger m.v., opgøres i mio. kr. med 3 decimaler. Afrunding foretages efter sædvanlige afrundingsregler.

§ 9. Købesummen for en eksisterende bebygget ejendom, der erhverves med henblik på etablering af støttede almene boliger, må opgjort kontant ikke overstige seneste almindelige vurdering, omvurdering efter § 3 eller § 4-vurdering efter lov om vurdering af landets faste ejendomme.

§ 10. Købesummen for en ubebygget ejendom, der erhverves med henblik på etablering af almene boliger, må opgjort kontant ikke overstige prisen i handel og vandel.

§ 11. Ved etablering af boliger på en ubebygget ejendom kan ejendommens værdi medtages i anskaffelsessummen, uanset at der ikke er udgifter til grundkøb. Værdien må opgjort kontant ikke overstige værdien i handel og vandel.

Stk. 2. Ved etablering af boliger ved ombygning af en eksisterende ejendom kan ejendommens værdi medtages i anskaffelsessummen, uanset at der ikke er udgifter til ejendomskøb. Værdien må opgjort kontant ikke overstige den på skema A tidspunktet seneste almindelige vurdering, omvurdering efter § 3 eller § 4-vurdering efter lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Stk. 3. Ved etablering af tagboliger efter § 115, stk. 1, nr. 8, i lov om almene boliger m.v. kan værdien af den uudnyttede tagetage eller retten til at påbygge yderligere etager medtages i anskaffelsessummen. Værdien må opgjort kontant ikke overstige prisen i handel og vandel.

Stk. 4. Etablerer en kommune almene boliger på en del af en eksisterende ejendom, som ikke udskilles til selvstændig matrikel eller ejerlejlighed, fastsættes værdien af den del af ejendommen, som indgår i anskaffelsessummen, forholdsmæssigt på baggrund af den samlede ejendoms værdi fastsat efter stk. 2.

Stk. 5. Ved etablering af boliger ved ombygning af eller tilbygning til ejendomme, hvortil der tidligere er meddelt tilsagn om offentlig støtte i medfør af byggestøtte-, kollegiestøtte-, boligbyggeri-, ældrebolig- eller almenboliglovgivning, kan den eksisterende ejendoms værdi ikke medtages i anskaffelsessummen.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 5 anvendes ikke ved ombygning af dele af en eksisterende afdeling og ved tilbygning, hvor der foretages selvstændig udmatrikulering eller ejerlejlighedsopdeling. Købesummen skal indgå i projektets anskaffelsessum efter reglerne i stk. 2, ligesom provenuet ved overdragelsen skal anvendes til nedbringelse af indestående belåning i den eksisterende ejendom.

§ 12. Ved tilsagn om støtte til renovering af ungdomsboliger indgår i anskaffelsessummen et beløb på 0,5 pct. af den godkendte anskaffelsessum, på tidspunktet for arbejdets påbegyndelse, til dækning af dels et 1-års eftersyn, der påbegyndes tidligst 4 måneder og afsluttes senest 8 måneder efter afleveringen, dels et 5-års eftersyn, der påbegyndes tidligst 50 måneder og afsluttes senest 53 måneder efter afleveringen. Eftersynene foranstaltes af boligorganisationen eller den selvejende ungdomsboliginstitution og foretages med henblik på at vurdere de i tilsagnet omhandlede bygningsdeles tilstand og registrere eventuelle svigt og skader og om muligt belyse årsagerne hertil. De 2 eftersyn afsluttes med afgivelse af rapporter.

Stk. 2. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, skal senest ved afleveringstidspunktet for arbejderne anbringes på en spærret konto i et pengeinstitut. Påløbende renter tilskrives kontoens indestående.

Stk. 3. Eftersynene foretages af en bygningssagkyndig, der har erfaring i bygningseftersyn og bygningsprojektering. Den bygningssagkyndige må ikke have eller have haft med byggeriets gennemførelse eller drift at gøre som ejer, rådgiver, entreprenør, leverandør, tilsynsmyndighed eller bygningsforvalter, jf. dog § 34, stk. 3. 5-års eftersynet må ikke foretages af dem, der har forestået 1-års eftersynet.

Stk. 4. Den bygningssagkyndige er overfor boligorganisationen eller den selvejende ungdomsboliginstitution ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Ansvaret kan ved aftale begrænses beløbsmæssigt. Ansvaret ophører 5 år efter afgivelsen af eftersynsrapporten til boligorganisationen eller den selvejende ungdomsboliginstitution.

§ 13. Bestemmelserne i §§ 9-11 anvendes tilsvarende på tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer, jf. § 61.

§ 14. Til dækning af kommunens udgifter ved inddrivelse af bidrag og renter efter § 156, stk. 5, i lov om almene boliger m.v. opkræver kommunen et gebyr hos bygningsejeren på 400 kr.

Kapitel 4

Maksimumsbeløb

§ 15. Det er en betingelse for kommunalbestyrelsens tilsagn til etablering af boliger efter § 115, stk. 1-5, § 117, stk. 1, eller kapitel 9 a i lov om almene boliger m.v., at den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke overstiger det maksimumsbeløb, der var gældende på påbegyndelsestidspunktet, jf. stk. 2.

Stk. 2. Maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen pr. kvadratmeter boligareal fastsættes fra 2004 og fremover for de områder, der er anført i bilag 5. Maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen pr. kvadratmeter boligareal for byggeri efter § 115, stk. 1, nr. 1, i lov om almene boliger m.v., der etableres på baggrund af en rammeaftale, jf. § 147 i samme lov, fastsættes dog fra 2005 og fremover for de områder, der er anført i bilag 6. Arealet opgøres efter reglerne i § 18. Maksimumsbeløbet reguleres herefter en gang om året pr. 1. januar i henhold til stigningen i nettoprisindekset over en 12-måneders periode sluttende i september måned det foregående år. De regulerede maksimumsbeløb offentliggøres i Statstidende.

Kapitel 5

Arealgrænser m.v.

§ 16. Boligarealet for almene familieboliger og almene ældreboliger kan inklusive eventuelle fælleslokaler udgøre indtil 110 m² i gennemsnit pr. bolig, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den enkelte boligs areal kan ikke overstige 110 m².

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 2 tillade, at almene familieboliger opføres med et boligareal større end 110 m² med henblik på udlejning af boligerne til husstande med mindst 4 medlemmer, hvoraf mindst et medlem er stærkt bevægelseshæmmet. Indeholder bebyggelsen udelukkende boliger efter 1. pkt., anvendes stk. 1 ikke. Indgår boliger efter 1. pkt. som en del af en bebyggelse, fragår arealet for de pågældende boliger tillagt en forholdsmæssig andel af eventuelle fælleslokaler, opgjort i forhold til antal boliger, i grundlaget for beregning af det gennemsnitlige areal efter stk. 1.

§ 17. Boligarealet for en almen ungdomsbolig kan ikke overstige 50 m².

Stk. 2. Almene ungdomsboliger, der indrettes som flerrumsboliger, skal have selvstændigt køkken eller kogeniche samt bad og toilet. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at disse krav fraviges ved ombygning af eksisterende bygninger.

Stk. 3. Til almene ungdomsboliger, der indrettes uden selvstændigt køkken eller kogeniche, skal indrettes fælleskøkken.

§ 18. Boligarealet i §§ 16 og 17 opgøres som bruttoetageareal efter regler fastsat i henhold til lov om Bygnings- og Boligregistrering.

Kapitel 6

Valg af bygherre ved nyetablering af alment byggeri

§ 19. Ved tilsagn om ydelsesstøtte til nybyggeri efter § 116, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. skal kommunalbestyrelsen udpege bygherren efter en åben konkurrence, der er landsdækkende annonceret i pressen eller i elektroniske medier.

Stk. 2. Inden afholdelsen af konkurrencen, jf. stk. 1, skal kommunen sikre sig, at der kan disponeres over byggegrunden til nybyggeriet.

Stk. 3. Stk. 2 anvendes ikke, hvis kommunen i konkurrencematerialet opfordrer ansøgere til selv at stille en byggegrund til rådighed.

§ 20. I konkurrencematerialet indgår:

1) Baggrunden for konkurrencen, herunder henvisning til § 116 i lov om almene boliger m.v.

2) Informationer om byggeri og byggegrund.

3) En beskrivelse af bygherreopgaven.

4) Overordnede vilkår for overdragelsesaftalen mellem bygherren og driftsherren.

5) Konkurrencebetingelserne med redegørelse for kriterierne for valg af bygherre.

Stk. 2. I konkurrencebetingelserne skal angives fristen for modtagelse af ansøgninger. Fristen skal være så lang, at der sikres lige og fair konkurrence mellem potentielle ansøgere.

§ 21. Kommunalbestyrelsen kan i konkurrencematerialet angive, hvorvidt der er valgt en driftsherre for byggeriet.

Stk. 2. Den valgte driftsherre kan deltage i konkurrencen om at blive bygherre.

Stk. 3. Hvis den valgte driftsherre ikke deltager i konkurrencen, kan denne medvirke ved bedømmelse af de indkomne ansøgninger.

§ 22. Det påhviler kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelsen, gennemførelsen af konkurrencen og udvælgelsen af den mest fordelagtige ansøgning at sørge for, at der ikke finder forskelsbehandling sted.

Stk. 2. Valg af bygherren skal ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet der navnlig lægges vægt på ansøgerens professionalisme og kompetence til som bygherre at gennemføre byggeriet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen underretter hurtigst muligt ansøgerne skriftligt om resultatet af konkurrencen.

§ 23. Skal bygherren ikke være driftsherre for byggeriet, skal der indgås en skriftlig aftale om overdragelse af færdigopført byggeri, som omfattes af tilsagnet efter § 30. Ved færdigopført byggeri forstås byggeri, der består af selvstændige funktionsdygtige enheder.

Stk. 2. Overdragelsesaftalen skal som minimum omfatte følgende forhold:

1) Beskrivelse af bygherrens professionelle kvaliteter.

2) Beskrivelse af byggegrund og byggeri.

3) Bygherrens forpligtelser, herunder garantier og fordeling af bygherrerisici.

4) Bygherrens gennemførelse af udbud af byggearbejderne.

5) Pris.

6) Ratebetalingsplan.

7) Ansvarsfraskrivelse og transport af rettigheder.

8) Beskrivelse af samarbejdet under faserne med planlægning og opførelse af byggeriet, herunder fastlæggelse af en tidsplan for byggeriets udførelse.

9) Forsikringer.

10) Overdragelsesforretning og bod.

11) Bygherrens medvirken ved 1- og 5-års eftersyn efter AB92 eller ABT93.

12) Afgørelse af tvister.

Kapitel 7

Støtteansøgning og tilsagn om støtte

Ansøgning m.v.

§ 24. Bygherren fremsender støtteansøgning (ansøgningsskema A) til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen skal være bilagt det materiale, der er omhandlet i § 25 og § 27, 1. pkt., og i øvrigt de oplysninger, som kommunalbestyrelsen stiller krav om.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med tilsagn stille vilkår, herunder de særlige vilkår, som det konkrete projekt måtte give anledning til.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan kræve det materiale, der er nødvendigt til behandlingen af ansøgningen.

§ 25. Som grundlag for enhver ansøgning efter § 24, stk. 1, skal der for projektet være foretaget totaløkonomiske vurderinger. Som grundlag herfor kan anvendes den totaløkonomimodel, der er udarbejdet af Socialministeriet.

Stk. 2. I sammenhæng med kravet efter stk. 1 skal der fremsendes et driftsbudget.

§ 26. Det nødvendige plangrundlag, herunder normalt en lokalplan, skal være tilvejebragt og planen registreret i Planregistret, før tilsagn kan gives.

§ 27. Ved ombygning eller tilbygning til en eksisterende ejendom skal der foreligge en førsynsrapport. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag af denne tage stilling til, om bygningen er egnet til ombygning.

§ 28. Tilsagnsmodtageren skal have skøde på ejendommen og skal stå som debitor for de lån, som optages til finansiering af byggeriet. Det skal dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der senest ved byggeriets påbegyndelse foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den frist, der er nævnt i stk. 1, for tinglysning kan udskydes, hvis tinglysningen alene er betinget af udstykningsmyndighedernes samtykke og forudsat, at bygherren på tidspunktet for byggeriets påbegyndelse kan dokumentere, at der er opnået forhåndsgodkendelse fra disse myndigheder af, at udstykning vil kunne gennemføres.

Stk. 3. Det krav om skøde på ejendommen, der er nævnt i stk. 1, kan fraviges, hvis byggeriet opføres på lejet grund. Bygherren skal dog overfor kommunalbestyrelsen dokumentere, at der er indgået lejeaftale om ejendommen.

Tilsagn

§ 29. Ved tilsagnet skal kommunalbestyrelsen tage hensyn til lejens (boligafgiftens) størrelse for de pågældende boliger og de udlejningsmuligheder, der følger deraf.

§ 30. Kommunalbestyrelsen meddeler tilsagnsmodtageren et skriftligt tilsagn på de betingelser, som følger af lov om almene boliger m.v. og denne bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen foretager samtidig hermed indberetning til BOSSINF, jf. § 4. Ved tilsagn om tilskud til servicearealer foretager kommunalbestyrelsen indberetning til BOSSINF efter § 63, stk. 1 og 2. Ved meddelelse af tilsagn oplyser kommunen tilsagnsmodtageren bygherren om projektets BOSSID (identitetsnummer).

Stk. 2. Ved tilsagn til almene ældreboliger eller servicearealer, hvor kommunen er bygherre, betragtes tilsagnet som afgivet, når kommunalbestyrelsen har godkendt anskaffelsessummens bestanddele, jf. kapitel 3 for boliger og jf. § 64, stk. 2, for servicearealer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at § 116, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. ikke anvendes

1) ved tilsagn til projekter med færre end 9 boliger, hvis projektet ikke indgår som led i et større alment nybyggeri med flere end 8 boliger,

2) ved forsøgsbyggerier, der er godkendt af Socialministeriet, hvor forsøgstemaet sigter mod at fremme konkurrenceevnen, produktiviteten og effektiviteten i dansk byggeri, eller

3) ved fortsættelsesbyggeri på en tilgrænsende byggeplads, uden at den oprindelige byggeplads har været forladt.

§ 31. Det skriftlige tilsagn til boliger kan først meddeles, når kommunalbestyrelsen har påset, at bestemmelserne i kapitel 3 og 5 samt dette kapitel er opfyldt.

Stk. 2. Ved tilsagn om tilskud til servicearealer skal kommunalbestyrelsen påse, at bestemmelserne i §§ 9-11, §§ 26-28 og § 30 er opfyldt.

§ 32. For almene ældreboliger skal kommunalbestyrelsen særligt påse, at

1) boligerne ved ombygningsprojekter bliver væsentligt bedre egnede for ældre og personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og at ombygningen er gennemgribende, og

2) arbejdsmiljølovgivningen overholdes for boliger, der indrettes for særligt plejekrævende personer, hvortil der knyttes plejepersonale.

Stk. 2. Ved almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution, skal kommunalbestyrelsen endvidere påse, at den selvejende institution er stiftet, at vedtægterne opfylder lovens regler eller regler fastsat i medfør heraf, og at der er udpeget en bestyrelse.

Stk. 3. Meddelelse af tilsagn efter bestemmelserne i §§ 143 a-d i lov om almene boliger m.v. forudsætter, at kommunalbestyrelsen har opnået tildeling af fornøden bevillingskvote.

§ 33. Ved almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution, skal kommunalbestyrelsen påse, at den selvejende institution er stiftet, at vedtægterne opfylder lovens regler og regler fastsat i medfør heraf, og at der er udpeget en bestyrelse.

§ 34. For ungdomsboliger under renovering skal kommunalbestyrelsen særligt påse, at

1) der foreligger en tilstandsrapport (førsyn) med en beskrivelse af den påtænkte gennemførelse af renoveringsarbejderne, jf. § 27,

2) der foreligger en redegørelse for institutionens eller afdelingens økonomi, herunder specielt indestående på henlæggelseskonti,

3) der foreligger en beregning af den nødvendige lejeforhøjelse efter gennemførelsen af arbejderne,

4) der foreligger oplysninger om, hvorvidt de anvendte entreprenører eller rådgivere har medvirket ved ungdomsboligernes opførelse, jf. stk. 3,

5) der foreligger oplysninger om, at det beboerdemokratiske organ efter de gældende regler har tiltrådt gennemførelsen af arbejderne og den lejeforhøjelse, der følger heraf, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler pålæg herom, og

6) udgifter i teknisk henseende er hensigtsmæssige under hensyn til en samlet vurdering af de nødvendige foranstaltninger.

Stk. 2. Den tilstandsrapport, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, skal danne grundlag for en vurdering af, om de påtænkte udgifter er rimelige i forhold til arbejdernes udførelse i teknisk henseende, og hvor påtrængende de pågældende arbejder måtte være. Tilstandsrapporten udfærdiges af en sagkyndig, der har byggeteknisk sagkundskab og erfaring fra byggepraksis. Den sagkyndige, der udfærdiger tilstandsrapporten, må ikke have medvirket ved den eksisterende bygnings opførelse, drift eller vedligeholdelse og må ikke medvirke ved det påtænkte byggeris gennemførelse som rådgiver, leverandør eller lignende, medmindre kommunalbestyrelsen finder, at der er særlige grunde til at fravige dette krav.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde godkende, at anvendte entreprenører eller rådgivere medvirker ved renoveringssagen.

§ 35. Ved renovering af ungdomsboliger kan der gives tilsagn til allerede iværksatte arbejder, der ikke har kunnet udsættes af sikkerhedsmæssige grunde, eller som har været nødvendige som led i undersøgelsen af de bygningsmæssige forhold, under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen har været orienteret om arbejdernes iværksættelse.

Betingelser

§ 36. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagnet, at de bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn m.v., der er nævnt i bilag 2 til denne bekendtgørelse, gælder for tilsagnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tillige stille som betingelse for tilsagnet, at der senest ved byggeriets påbegyndelse indsendes det skema U, der er nævnt i bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tillige stille som betingelse, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser. Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Er der, forinden støtteansøgning indsendes til kommunalbestyrelsen, indgået aftaler, som fraviger bestemmelserne i ABR, AB og ABT, skal fravigelser, som kommunalbestyrelsen ikke kan godkende, frafaldes, inden tilsagn gives.

§ 37. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagnet, at bygherren skal vedlægge beregninger, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag heraf tage stilling til, om projektet opfylder kravene i byggeteknisk henseende.

Stk. 2. De beregninger, der er nævnt i stk. 1, skal foreligge senest samtidig med det ansøgningsskema, der er nævnt i § 43, stk. 1 (ansøgningsskema B). Er hovedprojektet ikke udarbejdet på skema B-tidspunktet, skal bygherren dog indsende beregningerne efter stk. 1, inden meddelelsen af byggetilladelse.

§ 38. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagn efter §§ 143 a og b i lov om almene boliger m.v., at der mellem den selvejende institution og kommunalbestyrelsen indgås driftsoverenskomst om, at den selvejende institution som bygningsejer forestår bygningsdriften.

Stk. 2. I det omfang antallet af boliger er forøget efter ombygningen skal kommunalbestyrelsen stille som betingelse for tilsagn efter §§ 143 c og d i lov om almene boliger m.v., at

1) der mellem den selvejende institution og kommunalbestyrelsen indgås driftsoverenskomst om, at den selvejende institution som bygningsejer forestår bygningsdriften, og

2) kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten til boligerne, medmindre andet aftales mellem den selvejende institution og kommunalbestyrelsen.

§ 39. Bestemmelserne i § 24, stk. 2 og 3, §§ 26-28 og § 30, anvendes tilsvarende på tilsagn om tilskud til servicearealer, der etableres i umiddelbar tilknytning til ældreboliger og støttede private andelsboliger, der indrettes som bofællesskaber for personer med særligt behov for støtte og omsorg.

Kapitel 8

Særlige regler om udbud

§ 40. Byggearbejderne skal udbydes efter reglerne i

1) lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven) eller

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet).

§ 41. Ved byggearbejder, der udføres med offentlig støtte efter § 100, § 115, § 140, kapitel 9 a og § 146 a i lov om almene boliger m.v., skal anvendelsen af underhåndsbud godkendes af kommunalbestyrelsen. De arbejder, der ikke er omfattet af underhåndsbuddet, skal udbydes i licitation.

Stk. 2. Ved byggearbejder som nævnt i stk. 1, skal dog 60 pct. af arbejderne udbydes i licitation, når arbejderne udføres med henblik på forsøg, forskning eller udvikling.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 kan fraviges, hvis udbyderen har opnået Socialministeriets godkendelse af byggearbejderne som et forsøgs-, forsknings- eller udviklingsprojekt.

§ 42. Spørgsmål om overtrædelse af bestemmelser fastsat i dette kapitel kan indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Kapitel 9

Byggeriets påbegyndelse

§ 43. Kommunalbestyrelsen skal senest 9 måneder efter tilsagnsdatoen modtage de oplysninger, som danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B).

Stk. 2. Bygherren skal samtidig vedlægge en plan for styring af logistik på byggepladsen. Planen skal indeholde principper for løbende ajourføring og justering af planen i byggeperioden.

Stk. 3. Modtager kommunalbestyrelsen ikke oplysninger efter stk. 1 og 2, bortfalder tilsagnet. Fristen, jf. stk. 1, regnes fra afgivelsen af kommunalbestyrelsens skriftlige tilsagn efter § 30.

§ 44. Inden godkendelsen af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse påser kommunalbestyrelsen, at de stillede betingelser efter lov om almene boliger m.v. og efter denne bekendtgørelse samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

§ 45. Kommunalbestyrelsen godkender anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse under hensyntagen til lejens (boligafgiftens) størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder, jf. også § 29. Byggearbejderne må ikke påbegyndes, før godkendelsen foreligger, jf. dog § 35.

Stk. 2. Godkendelsen af anskaffelsessummen meddeles bygherren skriftligt og indberettes samtidig til BOSSINF.

Stk. 3. Den godkendte anskaffelsessum efter stk. 1 danner samtidig grundlag for udbetaling af realkreditlån, jf. § 66, stk. 1 og 2.

§ 46. Den ved påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum for projektet er bindende. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende merudgifter under hensyntagen til lejens (boligafgiftens) størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder, jf. § 29 og § 52, stk. 5.

§ 47. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for byggeriets påbegyndelse. Kommunalbestyrelsen kan godkende overskridelse af den anførte frist eller lade tilsagnet bortfalde. Bygherren skal meddele påbegyndelsestidspunktet til kommunalbestyrelsen forud for byggeriets faktiske påbegyndelse.

§ 48. Under byggeriets eller arbejdernes gennemførelse fører kommunalbestyrelsen tilsyn med, at betingelserne og de særlige vilkår for støttetilsagnet overholdes.

§ 49. Kommunalbestyrelsen skal efter påbegyndelsen af byggeriet godkende alle væsentlige projektændringer inden iværksættelsen. Ændringerne skal indberettes til BOSSINF.

§ 50. Bestemmelserne i §§ 43 og 44, § 45, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og §§ 46-49 anvendes tilsvarende på tilsagn om tilskud til etablering m.v. af servicearealer i tilknytning til ældreboliger og støttede private andelsboliger, der indrettes som bofællesskaber for personer med særligt behov for støtte og omsorg.

Kapitel 10

Byggeriets afslutning

§ 51. Kommunalbestyrelsen påser, at de stillede betingelser for støtte efter lov om almene boliger m.v. og denne bekendtgørelse samt de særlige vilkår, som kommunalbestyrelsen eller har stillet, er overholdt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at bygherren fremsender en ansøgning om godkendelse af en endelig anskaffelsessum, der indeholder de oplysninger, der skal lægges til grund for godkendelsen.

§ 52. Byggeregnskabet for opførelse af byggeriet opgøres pr. skæringsdag, det vil sige sidste boligs færdiggørelse tillagt indtil 2 måneder til færdiggørelse af udenomsarealerne. Byggeregnskabet indsendes senest 6 måneder efter skæringsdagen. I byggeregnskabet medtages samtlige udgifter, herunder stiftelsesprovisionen vedrørende realkreditbelåningen frem til skæringsdagen, og eventuelle indtægter, herunder lejeindtægt eller boligafgift, fratrækkes den del af anskaffelsessummen, hvortil der ydes ydelsesstøtte eller engangstilskud. Byggeregnskabet skal som minimum indeholde samme oplysninger som ansøgningsskema C. Kommunalbestyrelsen kan godkende forlængelser af fristerne for fremsendelse af byggeregnskab.

Stk. 2. For tilsagn om støtte til renovering af ungdomsboliger og for tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer fremsendes byggeregnskabet, når arbejderne er færdige, og datoen for færdiggørelsen betragtes som skæringsdagen. Stk. 1, 2. og 5. pkt., anvendes tilsvarende.

Stk. 3. Byggeregnskabet, herunder dokumentation for afholdelsen af afsatte beløb, revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Byggeregnskabet for kommunalt ejede almene ældreboliger og almene ældreboliger, der ejes af en region, revideres efter reglerne i § 25, stk. 2, 3. pkt., i lov om almene boliger m.v.

Stk. 4. Alle udgifter skal være endeligt opgjorte inden fremsendelsen af byggeregnskabet, jf. dog stk. 7. Er der i byggeregnskabet anført udgifter, som kommunalbestyrelsen ikke kan godkende, skal anskaffelsessummen nedsættes tilsvarende. Udgifter, som kan henføres til uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af byggeriet, og som af denne grund efter en konkret vurdering ikke kan godkendes af kommunalbestyrelsen, kan finansieres ved afkortning i bestyrelses-, rådgiver- og byggesagshonoraret. Det godkendte byggeregnskab, herunder de endelige udgifter til honoraret, skal indberettes til BOSSINF.

Stk. 5. Overskrides maksimumsbeløbet efter kapitel 4, afholdes overskridelsen af bygherren. Er driftsherren tillige bygherre, dækkes overskridelsen af byggesagshonoraret, evt. suppleret med tilskud fra boligorganisationens egenkapital. Overskridelsen kan ikke finansieres ved en lejeforhøjelse.

Stk. 6. Er bygherren fundet i åben konkurrence , jf. § 19, stk. 1, og skal bygherren ikke samtidig være driftsherre for byggeriet, indgår bygherrens vederlag bl.a. til afdækning af bygherrerisikoen.

Stk. 7. Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter fremsendelsen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation, jf. stk. 3, for disse beløb skal være indsendt til kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen. Ved fristforlængelse skal der ske indberetning til BOSSINF. Overholdes fristen ikke, nedsættes anskaffelsessummen med de udokumenterede afsatte beløb.

§ 53. Kommunalbestyrelsen meddeler bygherren en skriftlig godkendelse af den endelige anskaffelsessum. Samtidig med meddelelsen til bygherren foretager kommunalbestyrelsen indberetning til BOSSINF, jf. § 4.

§ 54. Bestemmelserne i § 51, § 52, stk. 3, 4 og 7, og § 53, jf. § 63, anvendes tilsvarende på tilsagn om tilskud til servicearealer, der etableres i umiddelbar tilknytning til ældreboliger eller støttede private andelsboliger, der indrettes som bofællesskaber, for personer med særligt behov for støtte og omsorg.

Kapitel 11

Boliger til yngre fysisk handicappede under 60 år, personer med demens, personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og boliger til midlertidig aflastning

§ 55. Ved nybyggeri af almene boliger, som forbeholdes yngre fysisk handicappede under 60 år, yder staten inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove, et tilskud til dækning af kommunens udgifter til grundkapital.

Stk. 2. Ved nybyggeri af almene ældreboliger, der er indrettet med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som forbeholdes denne personkreds, yder staten inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove, et tilskud til dækning af kommunens udgifter til grundkapital.

Stk. 3. Ved nybyggeri af almene familieboliger og ældreboliger, som forbeholdes personer med demens, ydes der inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove, et tilskud til dækning af kommunens udgifter til grundkapital.

Stk. 4. Ved nybyggeri af almene ældreboliger til midlertidige aflastningsboliger til svage ældre, herunder demente, ydes der inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove, et tilskud til dækning af kommunens udgifter til grundkapital.

§ 56. Kommunalbestyrelsen skal påse, at boligerne og eventuelle tilknyttede servicearealer indrettes med henblik på at tilgodese henholdsvis de yngre fysisk handicappede beboeres særlige fysiske og sociale behov og de demente beboeres særlige behov.

§ 57. Kommunalbestyrelsen skal som vilkår for meddelelse af tilsagn om støtte betinge sig anvisningsretten til boligerne.

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, der har anvisningsretten efter stk. 1, kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om anvisningsretten til boligerne og om indbyrdes fordeling af udgifterne til grundkapital og fordeling af tilskuddet.

§ 58. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indberetning af skema A i BOSSINF indberetter kommunalbestyrelsen det antal boliger, der forbeholdes henholdsvis yngre fysisk handicappede og personer med demens. Inden for den årlige bevillingsramme reserveres tilskuddet i den rækkefølge, støttetilsagnene indberettes til BOSSINF.

Stk. 2. Reservation af tilskud sker på grundlag af ansøgning. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indberetning af skema A i BOSSINF indberetter kommunalbestyrelsen det antal boliger, der forbeholdes personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og det antal boliger, der anvendes som midlertidige aflastningsboliger.

§ 59. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales ved den førstkommende udbetalingstermin, jf. stk. 2, efter kommunalbestyrelsens indberetning af skema C. Tilskuddet udbetales til den kommune, der har meddelt tilsagn om støtte.

Stk. 2. Tilskuddet udbetales af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF henholdsvis den 31. marts og den 30. september.

§ 60. Hvert år senest den 15. februar indberetter kommunalbestyrelsen til Økonomistyrelsen, i hvilket omfang boligerne det forudgående år har været udlejet til andre end den berettigede personkreds eller anvendt til andet end midlertidig aflastningsbolig. Indberetningen attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. bilag 4.

Stk. 2. Lejes en af boligerne inden for en periode på 10 år efter skæringsdagen ud til andre end den berettigede personkreds, skal tilskuddet efter § 55, stk. 1-3, tilbagebetales. Tilsvarende gælder, hvis en bolig omfattet af § 55, stk. 4, ikke anvendes som midlertidig aflastningsbolig. Der tilbagebetales 1/10 af det samlede tilskud for afdelingen for hvert hele år, der på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse eller den ændrede anvendelse resterer af 10-års perioden.

Stk. 3. Socialministeriet kan i ganske særlige tilfælde godkende, at en bolig udlejes til andre end den berettigede personkreds eller ikke anvendes som midlertidig aflastningsbolig, uden at tilskuddet skal tilbagebetales, eller at tilskuddet tilbagebetales i mindre omfang. Ved godkendelsen lægges vægt på antallet af boliger for henholdsvis yngre fysisk handicappede, demente, personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller til midlertidig aflastning i afdelingen, om det særlige sociale miljø i afdelingen opretholdes, og om boligen igen forventes udlejet til yngre fysisk handicappede, demente, personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller anvendt som midlertidig aflastningsbolig.

Stk. 4. Har boligerne været udlejet til andre end den personkreds, der er nævnt i stk. 1, eller ikke været anvendt til midlertidig aflastningsbolig uden Socialministeriets godkendelse efter stk. 3, rejser Økonomistyrelsen krav om tilbagebetaling af tilskud efter stk. 2. Økonomistyrelsen kan endvidere rejse krav om tilbagebetaling, hvis den indberetning, der er nævnt i stk. 1, ikke er sket.

Kapitel 12

Tilskud til servicearealer

§ 61. Kommunalbestyrelsen indberetter, jf. § 4, til BOSSINF det antal boligenheder, hvortil kommunalbestyrelsen giver tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer ved nybyggeri eller ombygning i umiddelbar tilknytning til

1) nybyggede ældreboliger,

2) eksisterende ældreboliger, eller

3) nybyggede støttede private andelsboliger, der indrettes som bofællesskaber for personer med særligt behov for støtte og omsorg.

Stk. 2. Af indberetningen til BOSSINF skal fremgå, hvilke ældre- eller andelsboligbebyggelser et serviceareal skal indrettes i umiddelbar tilknytning til. Endvidere skal ældre- eller andelsboligbebyggelsernes ejendomsnumre, bygherrer samt antallet af boliger og boenheder i hver enkelt bebyggelse fremgå af indberetningen. Desuden indberettes registrerings- og kontonr. i det pengeinstitut, hvortil tilskuddet skal overføres.

§ 62. Ved eksisterende ældreboliger, jf. § 61, stk. 1, nr. 2, forstås ældreboliger, hvortil der er meddelt tilsagn efter § 30, samt ældreboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap.

§ 63. Afgivelse af tilsagn, godkendelse af byggeriets påbegyndelse og endelig anskaffelsessum ved byggeriets afslutning skal indberettes af kommunalbestyrelsen til BOSSINF.

Stk. 2. Indberetning til BOSSINF skal ske samtidig med afgivelsen af tilsagn, godkendelse af byggeriets påbegyndelse og af den endelige anskaffelsessum ved byggeriets afslutning. Samtidig indberettes det antal boliger og boenheder, som servicearealerne etableres i umiddelbar tilknytning til. Af indberetningen skal fremgå, i hvilket omfang servicearealerne etableres i umiddelbar tilknytning til nyetablerede almene ældreboliger, eksisterende ældreboliger eller i tilknytning til nybyggede støttede private andelsboliger, der indrettes som bofællesskaber for personer med særligt behov for støtte og omsorg. Hver bolig og boenhed kan kun medregnes til et serviceareal. Indberetning af tilsagn til BOSSINF skal for at være gældende ske i samme finansår, som tilsagnet er meddelt.

Stk. 3. Udbetaling af det statslige tilskud sker på baggrund af de oplysninger, der er indberettet i skema C til BOSSINF.

Stk. 4. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales ved førstkommende udbetalingstermin, efter kommunalbestyrelsens indberetning af skema C for såvel servicearealerne som for de boliger, servicearealerne etableres i tilknytning til.

Stk. 5. Tilskuddet udbetales af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF henholdsvis den 31. marts og den 30. september.

§ 64. I den opgjorte anskaffelsessum for servicearealer indgår samtlige udgifter, herunder omkostninger til gennemførelse af tilskudssagen m.v. Alle udgifter opgøres inklusiv moms i mio. kr. med 3 decimaler. Afrundingen foretages efter sædvanlige afrundingsregler.

Stk. 2. Anskaffelsessummens enkelte udgifter skal hver især være rimelige i forhold til projektets eller byggeriets udformning og indhold.

Kapitel 13

Ungdomsboligbidrag

§ 65. For almene ungdomsboliger med tilsagn i finansåret 2006 udgør ungdomsboligbidraget på årsbasis 153 kr. pr. m² bruttoetageareal, jf. § 18. For boliger med tilsagn i efterfølgende finansår reguleres dette beløb med stigningen i nettoprisindekset over en 12-måneders periode sluttende i september måned det foregående år.

Stk. 2. Ungdomsboligbidraget reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset, opgjort for en 12 måneders periode sluttende i maj måned det foregående år, jf. § 136 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 3. Boligorganisationen eller den selvejende institution skal til Økonomistyrelsen oplyse det registrerings- og kontonr. i det pengeinstitut, hvortil ungdomsboligbidraget skal overføres.

Stk. 4. Ungdomsboligbidraget udbetales bagud hvert kvartal den sidste bankdag i marts, juni, september og december måned. Ungdomsboligbidraget ydes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen. Det er en forudsætning for udbetalingen, at boligorganisationen eller den selvejende institution overfor Økonomistyrelsen dokumenterer, hvornår lånet er optaget.

Kapitel 14

Udbetaling af realkreditlån, grundkapitallån og ydelsesstøtte

Realkreditlån

§ 66. Realkreditlån til alment boligbyggeri hjemtages tidligst muligt og senest, når sidste bolig er klar til indflytning. Realkreditlån til renovering m.v. af ungdomsboliger hjemtages, når byggearbejderne er afsluttede. Realkreditlån kan ikke hjemtages som forhåndslån.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af realkreditlån, at kommunalbestyrelsen har godkendt anskaffelsessummen før påbegyndelsen og samtidig foretaget indberetning til BOSSINF, jf. § 45. Der kan alene udbetales lån der svarer til den gældende lånegrænse af den anskaffelsessum, der er godkendt af kommunen i BOSSINF. Lån udmåles i mio. kr. med 3 decimaler. Afrunding foretages efter sædvanlige afrundingsregler.

Stk. 3. Den realkreditlånetype, der skal anvendes ved finansieringen, jf. § 73, stk. 4, § 118, stk. 3, og § 143 h i lov om almene boliger m.v., offentliggøres i Statstidende. Lånetyperne, jf. 1. pkt., er afgørende for hvilke lån, der ved låneoptagelsen kan anvendes til finansieringen.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 4, anvendes tilsvarende ved finansiering af almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, med lån ydet af KommuneKredit.

§ 67. Udbetaling af realkreditlån kan ske etapevis, når hver enkelt etape udgør en selvstændig funktionsdygtig enhed.

§ 68. Ved låneudbetaling foretager realkreditinstituttet eller KommuneKredit indberetning af låne- og terminsoplysninger til BOSSINF.

§ 69. Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum og indberetning heraf til BOSSINF, jf. § 53, foretages den endelige finansiering af byggeriet. I forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum og indberetning til BOSSINF, jf. § 53, for ældreboliger tilhørende en selvejende institution, hvortil tilsagn er meddelt efter bestemmelserne i §§ 143 b og 143 d i lov om almene boliger m.v., underretter kommunalbestyrelsen Økonomistyrelsen om omfanget af den statslige garantiforpligtelse, hvorefter Økonomistyrelsen udsteder garantierklæring overfor det berørte realkreditinstitut, jf. § 143 f i lov om almene boliger m.v.

§ 70. Optages et større realkreditlån, end den endeligt godkendte anskaffelsessum giver mulighed for, skal lånet nedbringes. Udgør det for meget optagne realkreditlån mindre end 1 pct. af anskaffelsessummen eller maksimalt 50.000 kr., skal der dog ikke ske nedbringelse. Merudgiften til denne belåning afholdes af beboerne, uden at der udbetales ydelsesstøtte til denne del af lånet.

Grundkapitallån

§ 71. Grundkapitallån udbetales i forbindelse med grundkøb samt byggeriets projektering og udførelse, jf. § 125 i lov om almene boliger m.v. Det er en betingelse for udbetalingen, at kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn til byggeriet og samtidig foretaget indberetning til BOSSINF, jf. § 30.

Ydelsesstøtte til almene boliger

§ 72. Ydelsesstøtten til alment boligbyggeri beregnes på grundlag af den endelige anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen har godkendt efter bestemmelserne i kapitel 10.

Stk. 2. Der ydes ikke ydelsesstøtte til udgifter til garager og carporte. Den kommunale lånegaranti skal dog også omfatte den del af realkreditbelåningen, der vedrører garager og carporte.

§ 73. Ydelsesstøtte til alment boligbyggeri udbetales med virkning fra hjemtagelsen af de enkelte lån på grundlag af de af realkreditinstituttet indberettede låne- og terminsoplysninger til BOSSINF, jf. § 68. Udbetalingen sker bagud i tilknytning til de i pantebrevene fastsatte terminer.

§ 74. Den kommunale andel af ydelsesstøtten, jf. § 73, stk. 4, og § 100, stk. 4, i lov om almene boliger m.v. offentliggøres i Statstidende. De således offentliggjorte procentsatser er afgørende for kommunernes godtgørelse af ydelsesstøtte til de samtidigt offentliggjorte lånetyper, jf. § 66, stk. 3.

§ 75. Indestående statslån og kommunale lån rykker for optagelse af lån til renovering efter § 100 i lov om almene boliger m.v. og for lån til om- og tilbygning m.v. af kollegier eller ungdomsboliger, der har fået statsstøtte til opførelsen efter byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivningen.

Kapitel 15

Klagebestemmelser

§ 76. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 16

Ikrafttrædelse

§ 77. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Med virkning fra den 1. januar 2007 ophæves bekendtgørelse nr. 626 af 23. juni 2005 om støtte til almene boliger m.v.

Socialministeriet, den 15. juni 2006

Eva Kjer Hansen

/Mikael Lynnerup KristensenBilag 1

Socialministeriet, den15. juni 2006

Instruks om revision af kommunernes administration af og indberetning til Socialministeriets Informations- og forvaltningssystem (BOSSINF)

§ 1. Kommunalbestyrelsens indberetning til BOSSINF skal revideres, da offentlig støtte udbetales på grundlag af disse oplysninger.

§ 2. Revisionen udføres af kommunernes valgte revisor og foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

§ 3. Ved revisionen kontrolleres det, at der er etableret forretningsgange og systemer, der sikrer, at kommunalbestyrelsen overholder de gældende regler og efterlever deres ansvar og forpligtelser i ordningerne, der ligger til grund for indberetningerne til BOSSINF, og at de indberettede oplysninger er korrekte, fuldstændige og i overensstemmelse med grundlaget for indberetningen. Det kontrolleres, at disse forretningsgange efterleves.

§ 4. Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 5. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af andre forskrifter af væsentlig betydning for udmåling og udbetaling af den offentlige støtte, skal revisor påse, at kommunalbestyrelsen inden 3 uger fra revisors konstatering af forholdet giver Økonomistyrelsen skriftlig meddelelse herom. Oplysning om disse forhold indføres i revisionsprotokollen og skal fremgå af den årlige revisorerklæring.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal give revisor bistand, oplysninger og adgang til at foretage undersøgelser, i det omfang revisor finder det nødvendigt for udførelsen af sit hverv.

§ 7. Revisor erklærer sig årligt om den foretagne revision ved senest den 1. juli i det følgende år at indsende erklæringen, der er optrykt i bilaget, i udfyldt stand til Økonomistyrelsen.

§ 8. Instruksen har virkning fra 1. januar 2007

.


Socialministeriet

(bilag til revisionsinstruks af 15. juni 2006)

Revisorerklæring om kommunernes administration af og indberetning til Socialministeriets Informations- og forvaltningssystem (BOSSINF)

 

Revisors erklæring

Vi har kontrolleret, at den af _____________________ Kommune foretagne administration af og indberetning til Socialministeriets Informations- og forvaltningssystem (BOSSINF) for

året _______ følger reglerne i Socialministeriets bekendtgørelse af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger m.v.

 

Det udførte arbejde

Kontrollen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Socialministeriets instruks af 15. juni 2006 om revision af kommunernes administration af og indberetning til BOSSINF.

Bemærkninger og forbehold

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusion

Kontrollen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold ud over det eventuelt ovenfor anførte.

 

Den

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

(Stilling, underskrift og stempel)

 

 

Erklæringen fremsendes i attesteret form til:

Økonomistyrelsen

 

Bolig- og Erhverv

 

Landgreven 4

 

Postboks 2193

 

1017 København K

 

Tlf: 33 92 80 00

 

Fax: 33 92 88 96Bilag 2

Bestemmelser, som kommunalbestyrelsen i henhold til denne bekendtgørelses § 36 skal påse overholdt:

Bekendtgørelse nr. 381 af 25. maj 2005 om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden.

Bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder.

Cirkulære nr. 2 af 6. januar 1987 om brug af beton (Basisbetonbeskrivelse), udgivet af den tidligere Byggestyrelse.

Basisbetonbeskrivelse nr. 4008 for bygningskonstruktioner af maj 1986, udgivet af den tidligere Byggestyrelse marts 1987, med senere tillæg.

Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet).  

Cirkulæreskrivelse af 28. februar 1990 vedrørende anvendelsen af reglerne i »Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand« (ABR 89) på aftaler om arkitekt- og ingeniørydelser, udgivet af den tidligere Bygge- og Boligstyrelse.

Bekendtgørelse nr. 623 af 23. juni 2005 om bygningsdrift.

Bekendtgørelse nr. 822 af 15. oktober 1997 om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden, udgivet af det tidligere Boligministerium.

Cirkulære nr. 152 af 7. oktober 1996 om kommunalt og amtskommunalt tilsyn med udbud af byggearbejder i det offentligt støttede byggeri, udgivet af den tidligere Bygge- og Boligstyrelse.

Bekendtgørelse nr. 624 af 23. juni 2005 om skadedækning fra Byggeskadefonden.

Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, med senere tillæg, udgivet af den tidligere Bygge- og Boligstyrelse.

--NOTER---

--NOTER---

--NOTER---


Udbudsdirektivet anvendes alene på ordregivende myndigheder.Bilag 3

Bilag 3

 

 

SKEMA U - 2006 UDBUD AF ARBEJDER OG LEVERANCER
I OFFENTLIGT STØTTET BYGGERI

 

(Almene boliger)

 

 

 

Skemaet udfyldes og fremsendes til kommunalbestyrelsen i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af anskaffelsessummen ved byggeriets påbegyndelse.

 

 

 

1. Under hvilken form er priserne i ansøgningen indhentet?

Total

 

Hoved

 

Fag- og

 

(sæt x)

Entrepr.

 

entrepr.

 

storentrepr.

 

 

Offentligt licitation.

 

 

 

 

 

 

 

Begrænset licitation.

 

 

 

 

 

 

 

Underhåndsbud

 

 

 

 

 

 

Afkrydsningen gælder samtlige byggearbejder og dertil knyttede leverancer, hvortil der søges om støtte. Afkrydsningen gælder derimod ikke tilbud, som er indhentet af en entreprenør hos eventuelle underentreprenører.

 

 

 

 

 

 

 

Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning?

 

Ja

 

nej

 

 

Hvis ja, skal redegørelse vedlægges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ved begrænset licitation:

 

Hvor mange bydende er indbudt?

Antal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved fag- og storentreprise angivet pr. fag i særligt bilag.

 

 

 

 

 

 

Er to eller flere af de indbudte fra områder uden for det lokale område?

 

Ja

 

nej

 

 

Hvis nej, skal redegørelse vedlægges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har samme kreds af virksomheder været indbudt i forbindelse med tidligere tilbud?

 

Ja

 

nej

 

 

Hvis ja, skal redegørelse vedlægges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der indbyrdes forbindelse mellem indbudte virksomheder?

 

Ja

 

nej

 

 

Hvis ja, skal redegørelse vedlægges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor mange tilbud er indkommet?

Antal

 

 

Ved fag- og storentreprise angivet pr. fag i særligt bilag.

 

 

3. Valg af tildelingskriterium ved offentlig eller begrænset licitation

 

Tildelingskriterium (sæt kryds)

 

- Laveste pris ( )

 

Der vedlægges lister over de 3 lavestbydende entreprenørers/leverandørers navne med oplysninger om tilbudssummer på de respektive entrepriser. Ved fag- og storentreprise angivet pr. fag i særligt bilag.

 

- Økonomisk mest fordelagtige bud ( )

 

Der vedlægges lister med navne på entreprenører/leverandører, der har afgivet de 3 økonomisk mest fordelagtige bud, med oplysninger om tilbudssummer på de respektive entrepriser. Ved fag- og storentreprise angivet pr. fag i særligt bilag.

 

Oplysninger om kontraktsummer indsendes snarest muligt og senest samtidig med ansøgningen om godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter byggeriets afslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ved underhåndsbud:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er ansøgning om kommunens tilladelse indsendt:

 

Ja

 

nej

 

 

Hvis nej, skal ansøgning vedlægges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vedlægges liste over samtlige entreprenørers/ leverandørers navne indeholdende oplysninger om tilbudssummer på de respektive entrepriser. Ved fag- entreprise angivet pr. fag i særligt bilag.

 

Oplysninger om kontraktsummer indsendes snarest muligt og senest samtidig med ansøgningen om godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter byggeriets afslutning.

 

 

 

 

Dato

 

Bygherrens underskrift

 

 

 Bilag 4

Socialministeriet, den 15. juni 2006

Revisorerklæring

Støtte til boliger for yngre fysisk handicappede, boliger for personer med demens, boliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og boliger til midlertidig aflastning

Kommuner, der har modtaget støtte til boliger for yngre fysisk handicappede, til boliger for personer med demens, boliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller boliger til midlertidig aflastning, skal hvert år senest den 15. februar foretage indberetning om boligernes udlejning/anvendelse til Økonomistyrelsen.

Det indberettes for hvert projekt, om boligerne i det forudgående år har været udlejet til andre end den berettigede personkreds eller ikke har været anvendt som midlertidig aflastningsbolig. Den berettigede personkreds er a) fysisk handicappede personer, som på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse var under 60 år, b) personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og c) personer med demens.

Indberetningen skal indsendes 10 gange efter skæringsdatoen en gang årligt og skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Der henvises til reglerne i kap. 11 i bekendtgørelse af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger m.v.

1. Kommune oplysninger

Navn og kommune nummer

 

Adresse

 

 

Kontaktperson

 

 

Underskrift og dato

 

 

 

2. Projektoplysninger

BOSSIDENT

 

Samlet antal boliger i projektet

Antal boliger, der har været

udlejet til andre end den berettigede personkreds, eller som ikke har været anvendt som midlertidig aflastningsbolig

a) boliger til fysisk handicappede personer, som på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse var under 60 år

 

 

 

b) boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 

 

c) boliger til personer med demens

 

 

 

d) midlertidige aflastningsboliger

 

 

 

Hvis boliger har været udlejet til andre end den berettigede personkreds eller ikke har været anvendt som midlertidig aflastningsbolig, oplyses det, om der er givet dispensation fra Socialministeriet, jf. bekendtgørelsens § 60, stk. 3. Dispensationen skal i så fald vedlægges.

 

 

Ja – dispensation vedlægges

Nej

Dispensation givet fra Socialministeriet

 

 

 

3. Revisors erklæring

Foranstående oplysninger er kontrolleret og er i overensstemmelse med kommunens registreringer. Vi/jeg erklærer herved, at kommunen opfylder betingelserne i Socialministeriets bekendtgørelse af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger m.v.

 

Dato

Firmanavn/stempel

Underskrift

 

 

 

 

 

Skemaet skal være modtaget i Økonomistyrelsen hvert år senest den 15. februar.

 Bilag 5

Socialministeriet, den 15. juni 2006

Maksimumsbeløb for alment boligbyggeri, jf. dog bilag 6

(Årets prisniveau, kr./m² boligareal):

Boligtype

Region

Maksimumsbeløb

 

 

2005

2006

Familieboliger

Provinsen

14.700

15.090

 

Hovedstadsområdet

17.240

17.700

Ældreboliger

Provinsen

17.740

18.220

 

Hovedstadsområdet

20.280

20.820

Ungdomsboliger

Provinsen

17.740

18.220

 

Hovedstadsområdet

20.280

20.820

Note: Hovedstadsområdet omfatter Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Regionskommune. Desuden omfatter hovedstadsområdet Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner. Provinsen omfatter de øvrige kommuner.Bilag 6

Socialministeriet, den 15. juni 2006

Maksimumsbeløb for alment boligbyggeri, der etableres på baggrund af en rammeaftale, jf. § 147 i lov om almene boliger m.v.

(Årets prisniveau, kr./m² boligareal):

Boligtype

Region

Maksimumsbeløb

 

 

2005

2006

Familieboliger

Provinsen

12.420

12.750

 

Hovedstadsområdet

15.150

15.550

Ældreboliger

Provinsen

13.980

14.350

 

Hovedstadsområdet

16.140

16.570

Note: Hovedstadsområdet omfatter Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Regionskommune. Desuden omfatter hovedstadsområdet Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner. Provinsen omfatter de øvrige kommuner. -