Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

(Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 20. juni 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1693 af 26. december 2017 og § 2 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 1. pkt., udgår », stk. 1, nr. 1,«.

2. I § 2, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Undtaget fra loven er endvidere diplomatiske repræsentationer, konsulære repræsentationer med udsendte medarbejdere og internationale organisationer.«

3. I § 2, stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »loven«: »efter 1. pkt«.

4. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »Landsorganisationen i Danmark 5,« til: »Fagbevægelsens Hovedorganisation 6,«, og »Funktionærenes og Tjenestemændenes Fællesråd 1,« udgår.

5. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »regionsrådene i forening« til: »Danske Regioner«.

6. Overskriften til kapitel 2 a affattes således:

»Kapitel 2 a

Dækning af udgifter til elevers ophold på kostafdelinger«.

7. § 5 a affattes således:

»§ 5 a. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag dækker udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, jf. regler udstedt i medfør af § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Det er en betingelse for dækning af udgifter efter 1. pkt., at der mellem arbejdsgiver og elev er indgået en uddannelsesaftale efter kapitel 7 i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan bestemme, at ordningen også finder anvendelse i forhold til udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en uddannelse, som kan sidestilles med erhvervsuddannelser, jf. § 4, stk. 1, hvis eleverne har ophold på kostafdelinger som nævnt i regler udstedt i medfør af § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Institutioner godkendt til tilskud efter § 18 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse træffer afgørelse om, hvorvidt elevens ophold er nødvendigt eller aftalt.

Stk. 4. Institutioner godkendt til tilskud efter § 18 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse anmoder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om refusion for udgifter efter stk. 1 og 2.

Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om betingelser for dækning af udgifter efter stk. 1 og 2 og om anden administration af ordningen, herunder at anmodning om refusion indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag stiller til rådighed (digital selvbetjening), og at anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, kan afvises af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.«

8. I § 7 a, stk. 1, ændres »udgift til ophold på kostafdeling eller befordringsudgift, jf. §§ 5 a, 6 og 7,« til: »befordringsudgift, jf. §§ 6 og 7,«.

9. I § 15 h, stk. 1, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-4«.

10. § 15 h, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

11. § 15 i, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

12. Kapitel 5 d affattes således:

»Kapitel 5 d

Bonus for praktikpladser inden for fordelsuddannelserne og for merbeskæftigelse i praktikpladser

§ 15 g. Til arbejdsgivere omfattet af § 2 yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i overensstemmelse med stk. 2-5 og regler fastsat i medfør af § 21 f, stk. 3, en bonus pr. praktikårselev, jf. stk. 3, med uddannelsesaftale inden for uddannelser, der er oprettet i medfør af lov om erhvervsuddannelser, og uddannelser, der er godkendt i medfør af § 21 f, stk. 4.

Stk. 2. Der kan alene ydes bonus for uddannelsesaftaler inden for de uddannelser, der er omfattet af stk. 4.

Stk. 3. En praktikårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale af 1 kalenderårs varighed. Uddannelsesaftaler i henhold til § 66 f, stk. 1, og § 66 r, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser indgår ikke i beregningen af praktikårselever. Alene kalenderdage i bonusåret indgår i beregningen af praktikårselever, der kan udløse bonus. Bonusåret er perioden fra den 1. januar til og med den 31. december i det kalenderår, hvor der optjenes bonus.

Stk. 4. Der foretages i året efter bonusåret en opgørelse af, hvilke fordelsuddannelser der kan udløse bonus for bonusåret. Det er alene uddannelserne på listen over fordelsuddannelser for bonusåret, som undervisningsministeren godkender og offentliggør, jf. § 15 i, der indgår i opgørelsen. Følgende betingelser skal være opfyldt:

1) Andelen af uddannelsesaktive elever, som har kvalificeret sig til at påbegynde hovedforløbet på fordelsuddannelsen, og som efter 3 måneder ikke har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, må ikke overstige 10 pct. i bonusåret.

2) Andelen af elever i skolepraktik på fordelsuddannelsen må ikke overstige 15 pct. af omfanget af praktik og skolepraktik for samtlige elever på fordelsuddannelsen i bonusåret.

Stk. 5. Bonus pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af en pulje på 20 mio. kr., som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårselever i bonusåret. Bonus kan maksimalt udgøre 5.000 kr. pr. praktikårselev.

§ 15 h. Til arbejdsgivere omfattet af § 2 yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i overensstemmelse med stk. 2-4 og regler fastsat i medfør af § 21 f, stk. 3, en bonus pr. praktikårselev, jf. § 15 g, stk. 3, med uddannelsesaftale inden for uddannelser, der er oprettet i medfør af lov om erhvervsuddannelser, og uddannelser, der er godkendt i medfør af § 21 f, stk. 4.

Stk. 2. Det er en betingelse for retten til bonus, at arbejdsgiveren i bonusåret har en måluddannelsesratio i henhold til § 21 a. Det er endvidere en betingelse, at arbejdsgiverens uddannelsesratio i bonusåret er højere end arbejdsgiverens måluddannelsesratio.

Stk. 3. Bonus ydes for merbeskæftigelse målt i praktikårselever, som den pågældende arbejdsgiver har haft i bonusåret i perioden fra den 1. januar til og med den 31. december, der overstiger gennemsnittet af den pågældende arbejdsgivers samlede antal praktikårselever i de foregående 3 år. For en arbejdsgiver, der har oprettet sin virksomhed i et af de 3 foregående år, udregnes gennemsnittet som en forholdsmæssig del af det antal praktikårselever, som arbejdsgiveren har haft i de år, hvor virksomheden har eksisteret.

Stk. 4. Bonus pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af en pulje på 20 mio. kr., som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårselever i bonusåret. Bonus kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. praktikårselev.

§ 15 i. Undervisningsministeren godkender, hvilke uddannelser oprettet i medfør af lov om erhvervsuddannelser og hvilke uddannelser godkendt i medfør af § 21 f, stk. 4, der i det kommende kalenderår er fordelsuddannelser, på baggrund af ansøgninger fra arbejdsgivernes brancheorganisationer og på baggrund af forholdet mellem efterspørgslen efter og udbuddet af faglært arbejdskraft.

Stk. 2. Undervisningsministeren offentliggør årligt en revideret liste over godkendte fordelsuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside.«

13. I § 18, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 21 a-21 g« til: »§§ 21 a-21 i«.

14. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »339 kr.« til: »451 kr.«, og »2018-pris- og -lønniveau« ændres til: »2019-pris- og -lønniveau«.

15. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan anvende opsparede midler vedrørende bidrag som nævnt i § 18, stk. 1, til dækning af et midlertidigt likviditetsunderskud i forbindelse med de ordninger, der dækkes af § 18, stk. 2, i løbet af året.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

16. I § 19 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan anvende opsparede midler vedrørende bidrag som nævnt i § 18, stk. 1, til dækning af et midlertidigt likviditetsunderskud som følge af forsinket indbetaling af ATP-bidrag for forsikrede og ikkeforsikrede personer, der modtager VEU-godtgørelse m.v. fra en offentlig myndighed i løbet af året. Undervisningsministeren kan endvidere godkende, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan optage lån i et pengeinstitut el. lign. til dækning af et sådant midlertidigt likviditetsunderskud.«

17. I § 21 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 21 b« til: »§§ 21 b og 21 i«.

18. I § 21 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 3-10« til: »stk. 3-11«.

19. I § 21 a, stk. 2, 2. pkt., § 21 c, stk. 1, 1. pkt., og § 21 e, stk. 3, 1. pkt., ændres »§15 h, stk. 4,« til: »§ 21 h,«.

20. I § 21 a, stk. 5, nr. 1, litra a, og stk. 7, nr. 3, ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

21. I § 21 a, stk. 5, nr. 2, 2. pkt., § 21 d, stk. 2, og § 21 e, stk. 2, ændres »stk. 10« til: »stk. 11«.

22. I § 21 a indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. For så vidt angår medarbejdere med en uddannelsesbaggrund, som er registreret som ikke specificeret erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse hos Danmarks Statistik, sker der en vægtning med en modelparameter på 1,0.«

Stk. 9 og 10 bliver herefter stk. 10 og 11.

23. § 21 b affattes således:

»§ 21 b. En arbejdsgiver, som opfylder betingelsen i § 21 a, stk. 2, kan efter ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fritages for at betale merbidrag efter § 21 a, stk. 1, for den periode, hvor arbejdsgiveren har søgt en elev via et synligt og aktuelt opslag på Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal uden at indgå en uddannelsesaftale, jf. stk. 2-5.

Stk. 2. Der kan højst ske fritagelse for merbidrag for én praktikårselev pr. opslået stilling pr. år. Er arbejdsgiveren godkendt til et bestemt antal elever, jf. § 31 i lov om erhvervsuddannelser, kan fritagelse for merbidrag højst omfatte et sådant antal elever. En arbejdsgiver kan ikke ansøge om at fritages for at betale merbidrag for en periode efter stk. 3 med en varighed af mindre end 3 måneder.

Stk. 3. Der kan alene ske fritagelse for merbidrag svarende til den periode, hvor opslaget har været synligt og aktuelt på Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal. Forlængelser af synlige og aktuelle opslag indgår i beregningen af opslagets længde. Der kan højst ske fritagelse for merbidrag for tiden indtil indgåelse af uddannelsesaftale.

Stk. 4. Det er en betingelse for merbidragsfritagelse for perioden nævnt i stk. 3, jf. dog stk. 5, at et af følgende er opfyldt i hele perioden:

1) Arbejdsgiveren har ikke modtaget ansøgninger fra elever på et relevant grundforløb, der i medfør af regler udstedt i medfør af § 66, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser har pligt til at være registreret som praktikpladssøgende med en synlig profil på den centrale praktikpladsportal senest 8 uger før afslutningen af grundforløbet, eller elever, der har bestået et relevant grundforløb. Modtager arbejdsgiveren alene ansøgning fra en sådan elev, som arbejdsgiveren indgår uddannelsesaftale med i perioden, bortfalder retten til fritagelse for merbidrag for perioden nævnt i stk. 3 dog ikke. Efter behandling af modtagne ansøgninger underretter arbejdsgiveren den enkelte elevs skole, hvis eleven ikke er på eller har gennemført et relevant grundforløb.

2) Samtlige ansøgende elever på et relevant grundforløb, der i medfør af regler udstedt i medfør af § 66, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser har pligt til at være registreret som praktikpladssøgende med en synlig profil på den centrale praktikpladsportal senest 8 uger før afslutningen af grundforløbet, og samtlige ansøgende elever, der har bestået et relevant grundforløb, afslår arbejdsgiverens tilbud om en praktikplads. Efter modtagelse af afslag fra samtlige ansøgende elever underretter arbejdsgiveren den enkelte elevs skole om, at eleven har afslået den tilbudte praktikplads.

3) Der er ikke registreret elever på uddannelsen på Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal, der har haft en synlig profil på portalen i 14 sammenhængende kalenderdage eller mere.

Stk. 5. Det er en betingelse for merbidragsfritagelse for perioden nævnt i stk. 3, for så vidt angår uddannelser med praktikpladskrav, at arbejdsgiveren har søgt en elev til en uddannelsesaftale, der omfatter både anden del af grundforløbet og hovedforløbet, og at arbejdsgiveren ikke har modtaget ansøgere til stillingen. Modtager arbejdsgiveren alene ansøgning fra en sådan elev, som arbejdsgiveren indgår uddannelsesaftale med i perioden, bortfalder retten til fritagelse for merbidrag for perioden nævnt i stk. 3 dog ikke.

Stk. 6. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere regler om procedurer for ansøgning og behandling af ansøgninger om fritagelse for betaling af merbidrag, herunder dokumentationskrav. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan endvidere fastsætte regler om, at dokumentation kan ske ved, at arbejdsgiveren afgiver en skriftlig erklæring på tro og love.«

24. I § 21 f, stk. 1, 1. pkt., ændres »fritagelsesordningen efter § 21 b« til: »fritagelsesordningerne efter §§ 21 b og 21 i«.

25. I § 21 g ændres »og 21 d« til: », 21 d og 21 i«.

26. Efter § 21 g indsættes:

»§ 21 h. Ved erhvervsuddannede årsværk forstås en eller flere medarbejdere, som har en erhvervsuddannelse som den højest fuldførte uddannelse, jf. dog § 21 a, stk. 7-9, og som tilsammen har en beskæftigelsesgrad, der svarer til én persons fuldtidsarbejde i et helt kalenderår. Erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse efter 1. pkt. omfatter ikke skolebaseret uddannelse uden praktik i en virksomhed. Alle erhvervsuddannede medarbejdere, herunder ikkefuldtidsbeskæftigede, indgår med deres respektive beskæftigelsesgrad i beregningen af virksomhedens samlede antal erhvervsuddannede årsværk. Beskæftigelsesgraden udregnes på grundlag af arbejdsgivernes ATP-bidrag.

§ 21 i. Følgende arbejdsgivere, som opfylder betingelsen i § 21 a, stk. 2, kan efter ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fritages for at betale merbidrag efter § 21 a, stk. 1, for elever på erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent, som arbejdsgiveren uddanner efter skriftlig aftale med den offentlige myndighed, som har indgået uddannelsesaftale med eleven:

1) Private leverandører, der udfører opgaver efter §§ 83, 83 a eller 86 i lov om social service, og

2) private leverandører, der udfører opgaver efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 85, 107, 108 og 110 i lov om social service.

Stk. 2. Der kan alene ske merbidragsfritagelse for de kalenderdage, hvor eleven uddannes hos arbejdsgiveren.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere regler om procedurer for ansøgning og behandling af ansøgninger om fritagelse for betaling af merbidrag, herunder dokumentationskrav. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan endvidere fastsætte regler om, at dokumentation kan ske, ved at arbejdsgiveren afgiver en skriftlig erklæring på tro og love.«

27. I § 23 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere regler om tilbagebetaling af de i stk. 1 nævnte ydelser og af ydelser efter ordninger, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer i henhold til anden lovgivning på Undervisningsministeriets område, herunder om frist for tilbagebetalingen.«

28. I § 26 b, stk. 1, ændres »§ 15 h, stk. 4, efter §§ 15 h, 21 a,« til: »§ 21 h, efter §§ 21 a,«.

29. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 2

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1692 af 26. december 2017 og § 8 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 34, stk. 1, nr. 5 og 6, ophæves, og i stedet indsættes:

»5) 10 medlemmer efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.«

Nr. 7 bliver herefter nr. 6.

2. § 34, stk. 2, nr. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»3) 2 medlemmer efter indstilling fra Uddannelsesforbundet.«

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 4-6.

3. I § 47, stk. 2, 3. pkt., stk. 3, 1. pkt., og § 64, stk. 1, ændres »Landsorganisationen i Danmark« til: »Fagbevægelsens Hovedorganisation«.

§ 3

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) 8 medlemmer efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.«

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

2. I § 4, stk. 1, nr. 4, som bliver nr. 3, ændres »regionsrådene i forening« til: »Danske Regioner«.

3. § 4, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Undervisningsministeren beskikker på samme måde 3 suppleanter for Fagbevægelsens Hovedorganisation, 2 suppleanter for Dansk Arbejdsgiverforening og 1 suppleant for de organisationer og myndigheder, som indstiller repræsentanter efter stk. 1, nr. 3.«

4. I  § 4, stk. 3, nr. 4, ændres   »Danske Erhvervsskoler, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene og SOSU-lederforeningen«  til: »Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne og Danske SOSU-skoler«.

5. § 4, stk. 3, nr. 7, ophæves.

Nr. 8 bliver herefter nr. 7.

§ 4

I lov nr. 1693 af 26. december 2017 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 3, ophæves.

2. I § 5, stk. 2, udgår »3 og«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 3, nr. 1 og 3, træder i kraft den 1. juni 2019.

Stk. 3. § 1, nr. 6-8, og § 2, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 4. § 1, nr. 12, træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 5. § 5 a i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder ikke anvendelse for ophold på kostafdelinger, der er påbegyndt før den 1. juli 2019. For sådanne ophold finder den hidtidige § 5 a i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fortsat anvendelse. § 7 a, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som ændret ved denne lovs § 1, nr. 8, finder ikke anvendelse for overenskomstmæssige udgifter til ophold på kostafdelinger, som er påbegyndt før den 1. juli 2019. For sådanne udgifter finder den hidtidige § 7 a, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fortsat anvendelse.

Stk. 6. § 21 b i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23, har virkning for stillingsopslag, som er opslået den 1. januar 2018 eller senere. § 21 b, stk. 4, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23, finder dog ikke anvendelse for stillingsopslag, som er opslået før den 1. januar 2019. For sådanne stillingsopslag er det en betingelse for merbidragsfritagelse for perioden nævnt i § 21 b, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23, at et af følgende betingelser er opfyldt i hele perioden:

1) Arbejdsgiveren har ikke modtaget ansøgninger fra elever, der har bestået et relevant grundforløb. Modtager arbejdsgiveren alene ansøgning fra en sådan elev, som arbejdsgiveren indgår uddannelsesaftale med i perioden, bortfalder retten til fritagelse for merbidrag for perioden nævnt i § 21 b, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23, dog ikke. Efter behandling af modtagne ansøgninger underretter arbejdsgiveren den enkelte elevs skole, hvis eleven ikke har gennemført et relevant grundforløb.

2) Samtlige ansøgende elever, der har bestået et relevant grundforløb, afslår arbejdsgiverens tilbud om en praktikplads. Efter modtagelse af afslag fra samtlige ansøgende elever underretter arbejdsgiveren den enkelte elevs skole om, at eleven har afslået den tilbudte praktikplads.

3) Der er ikke registreret elever på uddannelsen på Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal, der har haft en synlig profil på portalen.

Stk. 7. Regler fastsat i medfør af § 5 a, stk. 5, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 20. juni 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 5 a, stk. 5, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7.

Stk. 8. Regler fastsat i medfør af § 21 b, stk. 4, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 20. juni 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 21 b, stk. 6, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager


Bilag 1

»Bilag 1

Modelparametre i det praktikpladsafhængige AUB-bidrag

Uddannelse
Modelparameter
Anlægsgartner
1,13
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger
1,23
Autolakerer
1,03
Automatik- og procesuddannelsen
1,18
Bager og konditor
1,00
Beklædningshåndværker
0,69
Beslagsmed
1,00
Boligmontering
0,90
Buschauffør i kollektiv trafik
1,48
Bygningsmaler
0,93
Bygningssnedker
1,36
Bådmekaniker
1,00
Cnc-tekniker
1,00
Cykel-og motorcykelmekaniker
0,93
Data- og kommunikationsuddannelsen
1,14
Den pædagogiske assistentuddannelse
0,61
Detailhandelsuddannelsen med specialer
0,97
Digital mediauddannelsen
1,03
Dyrepasser
0,97
EUD uspecificeret
1,00
Ejendomsservicetekniker
1,65
Elektriker
1,23
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
1,40
Elektronikoperatør
1,00
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
1,21
Ernæringsassistent
1,15
Eventkoordinator
1,00
Film- og tv-produktionsuddannelsen
0,75
Finansuddannelsen
1,27
Finmekaniker
1,25
Fitnessinstruktør
1,00
Flymekaniker
1,00
Forsyningsoperatør
1,00
Fotograf
1,07
Frisør
0,89
Frontline PC-supporter
1,00
Frontline radio-tv supporter
1,00
Gartner
1,08
Gastronom
1,01
Glarmester
1,17
Gourmetslagter
1,03
Grafisk tekniker
1,22
Greenkeeper
1,05
Guld- og sølvsmed
0,83
Handelsuddannelse med specialer
1,24
Havne- og terminaluddannelsen
1,71
Hospitalsteknisk assistent
1,09
Industrioperatør
1,49
Industriteknikeruddannelsen
1,14
Karrosseriuddannelsen
1,24
Kontoruddannelse med specialer
1,09
Kosmetiker
1,38
Kranfører
1,00
Køletekniker
1,15
Laboratorietandtekniker
0,97
Lager- og terminaluddannelsen
0,97
Landbrugsuddannelsen
1,12
Lastvognsmekaniker
1,10
Lufthavnsuddannelsen
1,29
Maritime håndværksfag
1,28
Maskinsnedker
1,03
Mediegrafiker
1,04
Mejerist
0,88
Metalsmed
1,00
Murer
1,05
Møbelsnedker og orgelbygger
1,14
Ortopædist
1,00
Overfladebehandler
1,12
Personvognsmekaniker
1,11
Plastmager
1,04
Procesoperatør
1,15
Produktør
1,00
Receptionist
1,10
Redder
1,19
Serviceassistent
1,42
Sikkerhedsvagt
1,00
Skibsmekaniker
1,00
Skibsmontør
0,94
Skiltetekniker
0,81
Skorstensfejer
1,00
Skov- og naturtekniker
0,96
Slagter
0,84
Smed
1,02
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
1,09
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
0,96
Stenhugger
1,00
Stukkatør
1,00
Støberitekniker
1,00
Tagdækker
1,08
Tandklinikassistent
0,72
Tarmrenser
1,03
Teater-, udstillings- og eventtekniker
1,47
Teknisk designer
1,28
Teknisk isolatør
1,29
Tjener
1,01
Togklargøringsuddannelsen
1,00
Træfagenes byggeuddannelse
1,18
Turistbuschauffør
1,00
Urmager
0,94
Vejgodstransportuddannelsen
1,15
Veterinærsygeplejerske
1,45
Vindmølleoperatør
1,00
VVS-energi
1,12
Værktøjsuddannelsen
1,07

«