Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love

(Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, indsættes som 2.-4. pkt.:

»Efteruddannelsesudvalgene har endvidere til opgave i samarbejde med relevante myndigheder og uddannelsesinstitutioner at udvikle prøver i arbejdsmarkedsuddannelser, i delmål i disse og i enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, jf. § 10, stk. 2. Efteruddannelsesudvalgene kan indstille til undervisningsministerens godkendelse, at arbejdsmarkedsuddannelser i særlige tilfælde helt eller for en afgrænset periode fritages for prøve. Uddannelser med myndighedskrav, såvel myndighedscertifikatuddannelser som branchecertifikatuddannelser, hvor der afholdes prøver på andet grundlag, eller hvor spørgsmålet om prøver er reguleret af den kompetente myndighed, organisation el.lign., er fritaget for prøver efter denne lov.«

2. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »arbejdsmarkedsuddannelser, jf. § 10, og enkeltfag« til: »arbejdsmarkedsuddannelser, disses eventuelle delmål, jf. § 10, og enkeltfag samt de dertil hørende prøvekrav m.v., jf. stk. 1,«.

3. § 6, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

4. I § 6 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om efteruddannelsesudvalgenes arbejde med arbejdsmarkedsuddannelse, om undtagelse af en uddannelse fra udbydernes pligt til udbud og annoncering, om prøver, om udvikling af prøver og om fritagelse af arbejdsmarkedsuddannelser for udvikling af prøver. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om indberetningerne og informationssystemet.«

5. § 6 affattes således:

Ȥ 6. Efteruddannelsesudvalgene har til opgave at udarbejde analyser af og forslag til arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling for voksne.

Stk. 2. Efteruddannelsesudvalgene skal indberette fælles kompetencebeskrivelser, jf. § 2, med deri optagne arbejdsmarkedsuddannelser, disses eventuelle delmål, jf. § 10, og enkeltfag til et centralt informationssystem for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om efteruddannelsesudvalgenes arbejde med arbejdsmarkedsuddannelse. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om indberetningerne og informationssystemet.«

6. § 9, stk. 1-6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der er godkendt til udbud af arbejdsmarkedsuddannelse, kan nedsætte et eller flere lokale uddannelsesudvalg, i det omfang en del af institutionens aktivitet ligger inden for områder, hvor der ikke er nedsat et lokalt uddannelsesudvalg i henhold til lov om erhvervsuddannelser. § 40, stk. 2, 4, 5 og 6, i lov om erhvervsuddannelser om udpegelse af repræsentanter til lokale uddannelsesudvalg og § 41, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser om lokale uddannelsesudvalgs opgaver finder anvendelse for lokale uddannelsesudvalg nedsat efter 1. pkt. § 40, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser om bl.a. tilforordning af elever i udvalget finder i forhold til tilforordning af en repræsentant for skolens elever dog kun anvendelse for lokale uddannelsesudvalg nedsat efter 1. pkt., hvis der er erhvervsuddannelseselever inden for det pågældende område.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 2.

7. Kapitel 3 a ophæves.

8. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Arbejdsmarkedsuddannelser udvikles af efteruddannelsesudvalgene inden for de fælles kompetencebeskrivelsers rammer. Arbejdsmarkedsuddannelser kan sammenlægges, forkortes eller opdeles i delmål. Mål og delmål beskrives i forhold til jobområder. Uddannelsernes mål og eventuelle delmål kan ikke være identiske med enkeltfags mål.«

9. I § 10, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »udviklet efter stk. 2«: »og beskriver eventuelle ligheder med uddannelser, som inden for de forudgående 3 år er undtaget fra de godkendte udbyderes udbuds- og annonceringsforpligtelse eller nedlagt uden forudgående undtagelse«.

10. I § 10 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Efter 3 kalenderår uden aktivitet på en arbejdsmarkedsuddannelse optaget i en fælles kompetencebeskrivelse såvel som på dens eventuelle delmål undtages arbejdsmarkedsuddannelsen som helhed fra udbydernes pligt til udbud og annoncering. Tilsvarende gælder for enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Undervisningsministeren kan efter ansøgning fra et efteruddannelsesudvalg undtage en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse fra pligten til udbud og annoncering, selv om der ikke er forløbet 3 kalenderår uden aktivitet som nævnt i 1. pkt.

Stk. 6. Har en arbejdsmarkedsuddannelse, som i medfør af stk. 5 er undtaget fra pligten til udbud og annoncering, i en periode af en varighed på 3 på hinanden følgende kalenderår ikke aktivitet, herunder aktivitet på eventuelle delmål tilknyttet arbejdsmarkedsuddannelsen, tilbagekaldes uddannelsens godkendelse, medmindre uddannelsen kan godskrives som meritgivende til en erhvervsuddannelse. På baggrund af en aktivitet på en arbejdsmarkedsuddannelse, dens delmål eller et enkeltfag, der i medfør af stk. 5 er undtaget fra pligten til udbud og annoncering, kan det pågældende efteruddannelsesudvalg bestemme, at pligten til udbud og annoncering indføres på ny.

Stk. 7. En arbejdsmarkedsuddannelse, hvorom et efteruddannelsesudvalg med undervisningsministerens godkendelse har besluttet, at den har særlig samfundsmæssig betydning, er ikke omfattet af stk. 5 og 6.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 8 og 9.

11. § 10 affattes således:

»§ 10. Arbejdsmarkedsuddannelser er korterevarende uddannelser, der imødekommer nye eller udækkede behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Stk. 2. Arbejdsmarkedsuddannelser udvikles af efteruddannelsesudvalgene inden for de fælles kompetencebeskrivelsers rammer. Arbejdsmarkedsuddannelser kan sammenlægges, forkortes eller opdeles i delmål. Mål og delmål beskrives i forhold til jobområder. Uddannelsernes mål og eventuelle delmål kan ikke være identiske med enkeltfags mål.

Stk. 3. Efteruddannelsesudvalgene påser, at der ikke udvikles nye arbejdsmarkedsuddannelser på områder, hvor uddannelsesbehovet kan tilgodeses gennem udbud af enkeltfag eller anden offentligt reguleret uddannelse. Udvalgene kan kun udvikle nye arbejdsmarkedsuddannelser på områder, hvor private initiativtagere allerede udbyder uddannelsesaktiviteter, hvis væsentlige arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsesmæssige hensyn taler for en statslig regulering af det pågældende uddannelsesområde.

Stk. 4. Efteruddannelsesudvalgene orienterer undervisningsministeren om uddannelser udviklet efter stk. 2. Hvis ministeren ikke har bemærkninger hertil inden for 6 uger, herunder om, hvorvidt betingelsen i stk. 3 er overholdt, anses en uddannelse for godkendt og optages i den eller de fælles kompetencebeskrivelser, den er udviklet inden for. Ministeren kan betinge sin godkendelse af, at der foretages bestemte ændringer i beskrivelsen. En godkendelse kan tilbagekaldes.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan uanset bestemmelsen i stk. 2 udvikle en arbejdsmarkedsuddannelse. Efteruddannelsesudvalgene skal optage uddannelsen i de relevante fælles kompetencebeskrivelser.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse nærmere regler om indholdet af arbejdsmarkedsuddannelser.«

12. I § 11, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Arbejdsmarkedsuddannelser kan tilrettelægges fleksibelt og tværgående i forhold til virksomheders og deltageres behov, eventuelt i kombination med elementer fra anden uddannelse.«

13. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der afholdes prøve i arbejdsmarkedsuddannelser, i disses delmål og i enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, medmindre uddannelsen er fritaget for udvikling af prøve efter denne lov. For så vidt angår uddannelser med myndighedskrav, der er fritaget for udvikling af prøve, sker eventuel prøveudvikling, prøveafholdelse, bedømmelse heraf m.v. efter de regelsæt, der gælder om myndighedskravene.«

14. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For så vidt angår uddannelser med myndighedskrav, såvel myndighedscertifikatuddannelser som branchecertifikatuddannelser, hvor der afholdes prøver, eller hvor spørgsmålet om prøver er reguleret af den kompetente myndighed, organisation el.lign., sker eventuel prøveudvikling, prøveafholdelse, bedømmelse heraf m.v. efter de regelsæt, der gælder om myndighedskravene. Enhver kan som selvstuderende aflægge prøver, der indgår i offentligt udbudte arbejdsmarkedsuddannelser, der afsluttes med prøve, uden at have deltaget i undervisningen, medmindre andet er fastsat af undervisningsministeren, jf. dog 1. pkt.«

15. I § 11, stk. 4, indsættes efter »afholdelse«: »og om afholdelse af og bedømmelse m.v. af resultatet af prøver udviklet efter § 6, stk. 1, 2. pkt., herunder om omprøver, om tidsfrister for tilbud om omprøve, om klage over prøver og om aflæggelse af prøve som selvstuderende«.

16. § 11, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsernes tilrettelæggelse og undervisningens afholdelse.«

17. § 12 affattes således:

»§ 12. Uddannelsesinstitutionerne udsteder AMU-bevis for individuel kompetencevurdering, for gennemført arbejdsmarkedsuddannelse og for prøver aflagt som selvstuderende.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse fastsætte nærmere regler om udformning og udstedelse af beviser, herunder om, at beviser udstedes digitalt, og om opbevaring og videregivelse af oplysninger om deltagelse og bevisudstedelse m.v., herunder om digital udstedelse og kommunikation. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om institutionernes udstedelse af certifikater for uddannelser med myndighedskrav.«

18. I § 13 a, stk. 1, ændres to steder »og enkeltfag« til: », disses eventuelle delmål og enkeltfag«.

19. I § 13 a, stk. 3, ændres »§§ 21-24, 31 og 32« til: »§ 21«.

20. I § 13 a, stk. 3, ændres »stk. 6 og 8« til: »stk. 7 og 9«.

21. I § 13 a, stk. 3, og § 21, stk. 2, ændres »lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse« til: »lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

22. I § 14, stk. 2, ændres »§ 10, stk. 5« til: »§ 10, stk. 8«.

23. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan udvikle arbejdsmarkedsuddannelser, jf. § 10, stk. 5, der kun kan udbydes i forbindelse med særlige uddannelsesforløb efter stk. 1, og som har til formål at understøtte deltagerens gennemførelse af faglig arbejdsmarkedsuddannelse.«

24. I § 15, stk. 3, og § 15 b, stk. 2, ændres »uddannelsesbevis« til: »AMU-bevis«.

25. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »arbejdsmarkedsuddannelser og« til: »arbejdsmarkedsuddannelser, disses eventuelle delmål og«.

26. § 16, stk. 1, 3.-5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Undervisningsministeren kan bestemme, at nærmere angivne arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag ikke er omfattet af godkendelsen. Godkendelsen er landsdækkende. Godkendelsen gives på baggrund af samlede udbudsrunder, der omfatter alle uddannelser og afholdes med højst 4 års mellemrum. Endvidere kan godkendelse i særlige tilfælde tildeles mellem to samlede udbudsrunder. I disse tilfælde bedømmes hvert års ansøgninger om godkendelse samlet.«

27. § 16, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren godkender efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, hvilke offentlige og private uddannelsesinstitutioner der kan udbyde de arbejdsmarkedsuddannelser, disses eventuelle delmål og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Godkendelsen omfatter samtlige arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i den fælles kompetencebeskrivelse. Undervisningsministeren kan bestemme, at nærmere angivne arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag ikke er omfattet af godkendelsen. Godkendelsen gives landsdækkende eller til et andet nærmere afgrænset geografisk område.«

28. I § 16, stk. 5, ændres »de godkendte institutioners forvaltning af udbudsgodkendelsen efter stk. 1« til: »udbudsrunder og udbudsgodkendelse efter stk. 1, herunder om de godkendte institutioners forvaltning af udbudsgodkendelsen«.

29. § 16, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de godkendte institutioners forvaltning af udbudsgodkendelsen efter stk. 1.«

30. I § 20, stk. 2, 2. pkt., og § 35, stk. 6, ændres »lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse« til: »lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

31. § 21, stk. 3 og 4, ophæves.

32. §§ 22-24 ophæves.

33. I § 25 udgår », Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg«.

34. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 a. Undervisningsministeren kan videregive oplysninger om uddannelsesdeltageres deltagelse i uddannelse efter denne lov til arbejdsløshedskasser til brug for rådgivning af deres medlemmer i forhold til kompetenceudvikling.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives efter stk. 1. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om videregivelse til andre, som har tilsvarende rådgivningsopgaver, og om betingelser for videregivelse af oplysninger, herunder personoplysninger.«

35. §§ 31 og 32 ophæves.

36. I § 33 udgår »bortset fra klage efter § 31«.

§ 2

I lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. januar 2017, som ændret ved § 10 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, 2. pkt., ændres »fremstilling og i talforståelse, regning og basale matematiske begreber« til: »fremstilling, i talforståelse, regning og basale matematiske begreber og i digital opgaveløsning og engelsk«.

2. § 1, 2. pkt., affattes således:

»For alle deltagere gælder det deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling og i talforståelse, regning og basale matematiske begreber.«

3. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 4, stk. 1, nr. 3« til: »§ 4, stk. 1, nr. 3-5«.

4. § 3, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Undervisning, der gennemføres lokalt eller i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3, eller stk. 2, 2. pkt., kan forbeholdes en bestemt kreds af deltagere.«

5. I § 4, stk. 1, ændres »i de tre fag« til: »i de fem fag«, og som nr. 4 og 5 indsættes:

»4) Digital opgaveløsning for offentlige og private virksomheders ansatte.

5) Engelsk for offentlige og private virksomheders ansatte.«

6. § 4, stk. 1, affattes således:

»Forberedende voksenundervisning omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i de tre fag:

1) Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

2) Talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

3) Mundtlig fremstilling og formidling for tosprogede.«

7. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1 og 2« til: »stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5«.

8. § 4, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, opdeles i trin.«

9. § 4, stk. 4, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved afslutning af hvert trin i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tilbydes deltagelse i en centralt stillet prøve. Ved afslutningen af trin 3 i undervisningen efter stk. 1, nr. 4, og af trin 4 i undervisningen efter stk. 1, nr. 5, tilbydes deltagelse i en lokalt stillet prøve. Undervisning efter stk. 1, nr. 3, på trin 1 og 2 efter stk. 1, nr. 4, og på trin 1-3 efter stk. 1, nr. 5, afsluttes med tilbud om en standpunktsbedømmelse.«

10. § 4, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved afslutning af hvert trin i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tilbydes deltagelse i en centralt stillet prøve. Ved afslutningen af undervisningen efter stk. 1, nr. 3, tilbydes en standpunktsbedømmelse. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.«

11. I § 4, stk. 5, nr. 3, ændres »mundtlige og skriftlige prøver« til: »prøve og standpunktsbedømmelse«.

12. I § 5, stk. 3, ændres »jf. § 4, stk. 1 og« til: »jf. § 4, stk. 1, nr. 1-3, og stk.«

13. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Mindst fire gange om året udbydes forberedende voksenundervisning, jf. § 4, stk. 1 og 2, på alle trin af mindst to uddannelsesinstitutioner m.v. inden for naturlige geografiske områder.«

14. I § 10, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»1. pkt. finder dog ikke anvendelse i forhold til udbud af undervisning efter § 4, stk. 1, nr. 4 og 5.«

15. § 10, stk. 1, affattes således:

»Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af undervisning efter denne lov indsatsen i regionen, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.«

16. I § 10, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om anvendelse af et fælles informationssystem ved annoncering af udbud og tilmelding til undervisningen.«

17. Efter § 24 indsættes i kapitel 11:

»§ 24 a. Undervisningsministeren kan videregive oplysninger om uddannelsesdeltageres deltagelse i uddannelse efter denne lov til arbejdsløshedskasser til brug for rådgivning af deres medlemmer i forhold til kompetenceudvikling.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives efter stk. 1. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om videregivelse til andre, som har tilsvarende rådgivningsopgaver, og om betingelser for videregivelse af oplysninger, herunder personoplysninger.«

§ 3

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 20. juni 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1693 af 26. december 2017 og § 2 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, udgår »til befordring«.

2. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag varetager desuden administration af godtgørelse og tilskud til befordringsudgifter i henhold til lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.«

3. I § 15 b, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, udgår »til befordring«.

4. I § 15 b, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., udgår »samt udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v«.

5. I § 15 b, stk. 3, udgår »samt udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.«

6. I § 18, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nye punktnummer:

»Bidraget efter 1. pkt. dækker hel eller delvis finansiering af godtgørelse m.v. ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. § 15 b. Bidraget dækker endvidere merudgifter til administrationen af ordningen, som overstiger det beløb, der er fastsat på finansloven.«

7. § 18, stk. 2, 4. og 5. pkt., ophæves.

8. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

9. I § 19, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ordningerne efter loven«: »og lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

10. I § 21 c, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »tilskudsberettigede« til: »tilskudsberettigende«.

11. I § 21 c, stk. 3, 2. pkt., ændres »der betaler bidrag« til: »der betales bidrag for«.

§ 4

I lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 812 af 21. juni 2018, som ændret ved § 5 i lov nr. 706 af 8. juni 2017 og § 2 i lov nr. 1693 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«.

2. I § 1 indsættes efter »befordring«: »samt kost og logi«.

3. I overskriften til kapitel 2 indsættes efter »befordring«: »samt kost og logi«.

4. Efter § 1 indsættes i kapitel 2 efter overskriften før § 2:

»§ 1 a. Loven omfatter alle arbejdsgivere og alle deltagere i uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4.«

5. I § 2, stk. 1, ændres »Deltagere i uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, kan opnå godtgørelse og tilskud til befordring efter §§ 5-9, jf. dog §§ 3 og 10, når de« til: »Arbejdsgivere eller deltagere i uddannelse, jf. § 1 a, kan opnå godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter §§ 5-9, jf. dog §§ 3 og 10, for deltagelse i uddannelser, der er omfattet af § 4. Det er et krav, at uddannelsesdeltagere«.

6. I § 2, stk. 2, 1. pkt., indsættes to steder efter »befordring«: »samt kost og logi«.

7. I § 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »uddannelses påbegyndelse«: »og efter en uddannelses afslutning«.

8. I § 3, stk. 1, ændres »Deltagere« til: »En berettiget modtager«, efter »befordring« indsættes: »samt kost og logi«, og »de pågældende« ændres til: »uddannelsesdeltageren«.

9. I overskriften før § 4 indsættes efter »befordring«: »samt kost og logi«.

10. I § 4 ændres »kompetencevurderingsforløb og« til: »kompetencevurderingsforløb, prøver og omprøver samt«, og »kompetencevurderingsforløb,« ændres til: »kompetencevurderingsforløb samt prøver og omprøver,«.

11. I § 4 indsættes efter »befordring«: »samt kost og logi«.

12. I § 5, stk. 1, ændres »Personer omfattet af § 2, stk. 1, kan« til: »Berettigede modtagere kan for uddannelsesdeltagere efter § 2, stk. 1,«.

13. § 5, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Godtgørelse efter stk. 1 ydes pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været et tab af arbejdsindtægt. Godtgørelsen beregnes ud fra dagpengesatsen således, at godtgørelse for 7,4 undervisningstimer svarer til dagpengesatsens højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

14. § 5, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Godtgørelsen beregnes ud fra dagpengesatsen således, at godtgørelse for 7,4 undervisningstimer svarer til 80 pct. af dagpengesatsens højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

15. I § 5, stk. 3, 1. pkt., ændres »til en deltager« til: »for en deltager«, og i 2. pkt. ændres »godtgørelse til« til: »godtgørelse for«.

16. I § 5, stk. 4, ændres »godtgørelse til« til: »godtgørelse for«.

17. § 7, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Godtgørelsen, jf. § 5, udbetales til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn til uddannelsesdeltageren under uddannelsen. Godtgørelsen kan udbetales til uddannelsesdeltageren, hvis denne ikke modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen. Ved tilmeldingen angiver ansøgeren, hvorvidt uddannelsesdeltageren modtager sædvanlig løn under uddannelsen, og dermed, om det er til uddannelsesdeltageren eller arbejdsgiveren, at godtgørelsen skal udbetales.«

18. § 7, stk. 1, 2.-4. pkt., der bliver 4.-6. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Er arbejdsgiveren berettiget modtager af godtgørelse, jf. 1.-3. pkt., skal arbejdsgiveren udbetale lønkompensation i uddannelsesperioden, der mindst svarer til godtgørelsen for uddannelsesperioden.«

19. § 7, stk. 3, ophæves.

20. I overskriften før § 8 indsættes efter »befordring«: »samt kost og logi«.

21. I § 8, stk. 1, ændres »Personer omfattet af § 2, stk. 1, kan« til: »Berettigede modtagere kan for uddannelsesdeltagere efter § 2, stk. 1,«, og efter »befordring« indsættes: »samt kost og logi«.

22. I § 8, stk. 2, indsættes efter »befordring«: »samt kost og logi«.

23. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Tilskud til befordring udbetales til arbejdsgiveren, hvis denne udbetaler sædvanlig løn til uddannelsesdeltageren under uddannelsen. Tilskuddet udbetales til uddannelsesdeltageren, hvis uddannelsesdeltageren ikke modtager sædvanlig løn under uddannelsen.«

24. I § 8, stk. 4, 1. pkt., indsættes to steder efter »befordring«: »samt kost og logi«, og i 2. pkt. indsættes efter »befordring«: »og til kost og logi samt om eventuel egenbetaling i forbindelse med kost og logi«.

25. I § 9 indsættes efter »befordring«: »samt kost og logi«.

26. Efter § 9 indsættes før overskriften før § 10:

»§ 9 a. Udbetaling af tilskud til deltageren til kost og logi samt krav om tilbagebetaling varetages af uddannelsesinstitutionen. Offentlige myndigheder og private skal på begæring give uddannelsesinstitutionen enhver oplysning til brug herfor.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen godkendt til tilskud efter § 18 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse anmoder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om refusion for udgifter efter stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om betingelser for dækning af udgifter efter stk. 1 og anden administration af ordningen, herunder at anmodning om refusion indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag stiller til rådighed (digital selvbetjening), og at anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

§ 9 b. Tilskuddet til uddannelsesdeltageren til kost og logi bortfalder, i det omfang uddannelsesstedet modtager tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for at yde kost og logi til den pågældende. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte regler herom, herunder regler om, at tilskuddet ikke eller kun delvis bortfalder.«

27. I § 10, stk. 1, ændres »En person« til: »En uddannelsesdeltager«, og efter »befordring« indsættes: »samt kost og logi«.

28. I § 10, stk. 2, ændres »En person« til: »En uddannelsesdeltager«, og efter »befordring« indsættes: »samt kost og logi«.

29. I overskriften til kapitel 3 indsættes efter »befordring«: »samt kost og logi«, og »m.v.« udgår.

30. Efter § 10 indsættes i kapitel 3:

»§ 10 a. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring indgives i digital form i forbindelse med tilmelding. Ansøgning, der ikke indgives i digital form, afvises af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. dog § 11, stk. 1, nr. 1. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag henter ansøgnings-, aktivitets- og fraværsoplysninger i digital form.«

31. I § 11, stk. 1, ændres »Undervisningsministeren« til: »Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag«, og efter »befordring« indsættes: »samt kost og logi«.

32. § 11, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) at ansøgninger, afgørelser og meddelelser om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi i visse tilfælde kan ske på papir,«.

33. § 12 ophæves.

34. I § 12 a, stk. 1, indsættes efter »befordring«: »samt kost og logi«, og efter »sig« indsættes: », eller hvis den, der ansøger, modtager afgørelser, meddelelser eller andet, hvoraf der fremgår oplysninger, som ikke er korrekte«.

35. § 12 a, stk. 2, ophæves.

36. I § 13, stk. 5, 1. pkt., ændres »Den institution, der udbetaler godtgørelse,« til: »Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag«, og i 2. pkt. ændres »Institutionen« til: »Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag«.

37. I § 13, stk. 10, ændres »den institution, der udbetaler godtgørelsen,« til: »Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag«.

38. Kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Administration og tilsyn

§ 14. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer beregning og udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi i medfør af regler fastsat efter stk. 6 ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. På baggrund af ansøgningen og indberettede oplysninger udbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag godtgørelse og tilskud til befordring til den berettigede modtager uden partshøring. For så vidt angår tilskud til kost og logi, gælder §§ 9 a og 9 b.

Stk. 3. Afgørelsen om udbetaling skal ledsages af de oplysninger, som den berettigede modtager ellers skulle være gjort bekendt med efter forvaltningslovens § 19. Ansøgeren skal ved afgørelsen informeres om adgangen til at få sagen genoptaget. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte en frist for fremsættelse af anmodning om genoptagelse.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal efter anmodning fra den berettigede modtager genoptage sagen og eventuelt ændre afgørelsen, hvis den berettigede modtager dokumenterer, at udbetalingen ikke er korrekt eller er baseret på fejlagtige oplysninger.

Stk. 5. Til brug for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags administration efter stk. 1 skal offentlige institutioner og private indberette og videregive oplysninger på individniveau til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Kravet om indberetning og videregivelse omfatter oplysninger, som af vedkommende myndighed skønnes nødvendige i forbindelse med administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov, herunder om deltagerens løn i nærmere angivne tidsrum.

Stk. 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte regler om beregning, udbetaling og administration af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 7. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om, hvilke offentlige institutioner og private der skal indberette og videregive oplysninger på individniveau efter stk. 5, og om, hvilke oplysninger der skal indberettes og videregives, samt om videregivelse af oplysningerne.

§ 15. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte regler om digital kommunikation mellem uddannelsesdeltageren eller arbejdsgiveren og uddannelsesstedet, restanceinddrivelsesmyndigheden og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, herunder regler om, at digital signatur eller anden sikker personidentifikation skal anvendes i forbindelse med ansøgninger og afgørelser om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan udstede visse typer af dokumenter i forbindelse med ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, så dokumenterne i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. Afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som afsender.

Tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi

§ 16. En arbejdsgiver eller deltager, der uberettiget har modtaget godtgørelse eller tilskud til befordring eller kost og logi efter denne lov, skal betale det modtagne beløb tilbage, hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.

Stk. 2. En arbejdsgiver, til hvem godtgørelse eller tilskud til befordring eller kost og logi er udbetalt efter §§ 7 og 8, skal tilbagebetale det modtagne beløb, hvis det viser sig, at deltageren ikke var berettiget til godtgørelse eller tilskud, jf. stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om tilbagebetaling, herunder om forrentning.

§ 17. Skyldes en uberettiget udbetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring eller kost og logi urigtige eller mangelfulde oplysninger fra en arbejdsgiver eller et uddannelsessted, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag træffe afgørelse om, at den, fra hvem de urigtige eller mangelfulde oplysninger stammer, skal dække den uberettigede udbetaling.

Stk. 2. Arbejdsgiveren eller uddannelsesstedet skal efter anmodning afgive alle nødvendige oplysninger til brug for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags afgørelse efter stk. 1.

Adgang til oplysninger

§ 18. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov krav på at få relevante og nødvendige personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner i elektronisk form med henblik på samkøring og sammenstilling i kontroløjemed uden samtykke fra uddannelsesdeltagere eller arbejdsgivere til brug for kontrol af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol af udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag efter loven.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov i kontroløjemed foretage registersamkøring af data fra egne registre, herunder af data, der er indhentet i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 4. Stk. 3 omfatter de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af bidrag hos arbejdsgivere og udbetaling af ydelser til arbejdsgivere og uddannelsesdeltagere. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger til brug for kontrol af beskæftigelses- og indkomstoplysninger m.v. i forbindelse hermed.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan anmode Udbetaling Danmark om at indhente og samkøre oplysninger efter stk. 1-4 til brug for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags administration af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter denne lov.

§ 18 a. Arbejdsløshedskasserne har i tilfælde, hvor det ikke følger af reglerne om uddannelserne, adgang til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags data om medlemmers deltagelse i aktivitet, der berettiger til VEU-godtgørelse efter denne lov, til brug for rådgivning af deres medlemmer i forhold til kompetenceudvikling.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler herom.

§ 18 b. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag giver efter anmodning undervisningsministeren alle oplysninger af betydning for ordningerne efter denne lov, herunder oplysninger med henblik på en vurdering af de økonomiske forhold. Oplysningerne kan overføres i elektronisk form.

Tilsyn

§ 18 c. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indsender et budget for de samlede udgifter efter denne lov til Undervisningsministeriet.

§ 18 d. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag en årsrapport, der består af balance, resultatopgørelse og noter, over udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der udarbejdes endvidere en årsberetning. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Undervisningsministeriet.

§ 18 e. Årsregnskabet for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udnævner revisor, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2. Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og revisor give undervisningsministeren en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte, at revisor har revideret dette.

Stk. 5. Revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet.

Stk. 6. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem.«

39. Kapitel 6 affattes således:

»Kapitel 6

Klageadgang

§ 19. Klage over Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags afgørelse efter §§ 5-9, 10, 10 a og 16 og klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse efter §§ 9 a og 9 b kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Klage i henhold til stk. 1 indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. dog stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vurderer, om der er grundlag for at give en klager helt eller delvist medhold. Giver Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke klageren fuldt ud medhold, sender myndigheden klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Klage i henhold til stk. 1 over afgørelser truffet af uddannelsesinstitutionen indgives til uddannelsesinstitutionen, som vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Giver uddannelsesinstitutionen ikke klageren fuldt ud medhold, sender uddannelsesinstitutionen klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 5

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 21. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 5, ændres »kurser og« til: »kurser,«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 6, ændres »uddannelsesforløb.« til: »uddannelsesforløb og«.

3. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7) særskilte moduler.«

4. I § 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

5. I § 2, stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

6. I § 2 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Særskilte moduler efter stk. 1, nr. 7, er moduler på videregående niveau, som ikke er en del af en eksisterende videregående deltidsuddannelse, jf. stk. 1, nr. 1, og hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt.«

Stk. 7-12 bliver herefter stk. 8-13.

7. I § 2, stk. 9, der bliver stk. 10, indsættes som 2. pkt.:

»Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter desuden nærmere regler om særskilte moduler efter stk. 1, nr. 7, herunder om adgangskrav, udbud og godkendelse, jf. § 3, stk. 11.«

8. § 2 affattes således:

»§ 2. Åben uddannelse er erhvervsrettede

1) deltidsuddannelser,

2) heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid,

3) enkeltfag,

4) fagspecifikke kurser,

5) korte kurser og

6) særligt tilrettelagte uddannelsesforløb.

Stk. 2. Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav til uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og individuel kompetencevurdering kan udbydes efter reglerne i denne lov. Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 3. Uddannelserne efter stk. 1, nr. 1 og 2, skal tilrettelægges på deltid således, at uddannelserne kan følges af personer med fuldtidsarbejde, jf. dog stk. 7. Deltagerne har krav på at kunne gennemføre uddannelserne som enkeltfag. Der skal ved tilrettelæggelsen tages hensyn til voksnes forudsætninger. Hvis der er ledige pladser på en heltidsuddannelse, kan uddannelsesinstitutionen dog indskrive deltagere på afgrænsede dele af uddannelsen efter reglerne om åben uddannelse.

Stk. 4. Et enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en uddannelse, hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt. Udbuddet af enkeltfag skal tilrettelægges efter reglerne i stk. 3, jf. dog stk. 7.

Stk. 5. Fagspecifikke kurser efter stk. 1, nr. 4, er undervisningsforløb af 1-4 ugers varighed omregnet til heltid, som uddannelsesinstitutionen fastlægger på basis af de videregående kompetencegivende heltids- eller deltidsuddannelser, som institutionen er godkendt til at udbyde, og som den modtager tilskud til. Kurserne skal bygge på elementer, som indgår i disse uddannelser.

Stk. 6. Korte kurser efter stk. 1, nr. 5, er koncentrerede undervisningsforløb af 1-8 ugers varighed omregnet til heltid, som uddannelsesinstitutionen fastlægger frit efter lokalt behov inden for rammer fastlagt af undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren, jf. stk. 9. I særlige tilfælde kan undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren bestemme, at korte kurser kan have en varighed på 3-5 dage omregnet til heltid.

Stk. 7. Uddannelsesinstitutionerne kan sammensætte uddannelsesaktiviteter efter stk. 1, herunder i kombinationer, der udbydes på heltid eller deltid i særligt tilrettelagte uddannelsesforløb af op til 1 års varighed omregnet til heltid. Deltidsuddannelserne efter stk. 1, nr. 1, kan ligeledes udbydes på heltid inden for denne tidsramme. I de særligt tilrettelagte uddannelsesforløb kan korte kurser efter stk. 1, nr. 5, almen voksenuddannelse og anden undervisning indgå med op til 1/3 af det samlede uddannelsesforløb.

Stk. 8. Åben uddannelse kan tilrettelægges som fjernundervisning. Dette gælder dog ikke korte kurser efter stk. 1, nr. 5, medmindre undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren bestemmer andet.

Stk. 9. Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om de enkelte deltidsuddannelser efter stk. 1, nr. 1, om de fagspecifikke kurser efter stk. 1, nr. 4, og om de korte kurser efter stk. 1, nr. 5, herunder om adgangskrav og udbud, jf. § 3, stk. 4.

Stk. 10. Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, herunder om særskilt godkendelse af uddannelsesforløb efter stk. 1, nr. 6.

Stk. 11. Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren kan fravige reglerne for heltidsuddannelserne, herunder reglerne om adgangskrav, når de udbydes som åben uddannelse, jf. stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 12. Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, hvordan uddannelsesaktiviteter efter stk. 1, nr. 1-3, måles i overensstemmelse med et meritoverførselssystem.«

9. Efter § 2 a indsættes før overskriften før § 3:

»§ 2 b. En uddannelsesinstitution, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser, er ikke forpligtet til at opkræve vederlag for at bistå virksomheder og enkeltpersoner med tilmelding og ansøgning om godtgørelse m.v. i forbindelse med tilmeldingen.«

10. I § 3 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der er godkendt til at udbyde erhvervsrettet videregående uddannelse, kan udbyde særskilte moduler efter § 2, stk. 1, nr. 7, efter godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren.«

11. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »arbejdsmarkedsuddannelser og« til: »arbejdsmarkedsuddannelser, herunder ved omprøve, og«.

12. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Undervisningsministeren kan videregive oplysninger om uddannelsesdeltageres deltagelse i uddannelse efter denne lov til arbejdsløshedskasser til brug for rådgivning af deres medlemmer i forhold til kompetenceudvikling.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives efter stk. 1. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om videregivelse til andre, som har tilsvarende rådgivningsopgaver, og om betingelserne for videregivelse af oplysninger, herunder personoplysninger.«

§ 6

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 236 af 23. marts 2018, som ændret ved § 12 i lov nr. 745 af 8. juni 2018 og § 39 i lov nr. 1518 af 18. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 55 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Udbud af hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne skal annonceres offentligt. Undervisningsministeren kan pålægge uddannelsesinstitutionerne at anvende et fælles informationssystem ved annoncering af udbud efter 1. pkt.«

§ 7

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1692 af 26. december 2017 og § 8 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »erhvervsuddannelser«: »og arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.«

2. I § 40, stk. 2, 4. pkt., indsættes efter »Medlemmerne skal«: »så vidt muligt«.

3. I § 41, stk. 1, ændres »virksomhedsområde,« til: »virksomhedsområde, herunder inden for området for de fælles kompetencebeskrivelser, som skolen er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse inden for, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.,«.

4. I § 66 k indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Klage i henhold til stk. 5 indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vurderer, om der er grundlag for at give en klager helt eller delvist medhold. Giver Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke klageren fuldt ud medhold, sender Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 8

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 480 af 14. maj 2018, som ændret ved § 3 i lov nr. 1693 af 26. december 2017 og § 2 i lov nr. 1569 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Videregående Uddannelser« til: »Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »og 4« til: », 4 og 5«.

3. § 2, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) gennemgår en uddannelse, der giver ret til SVU, jf. § 4, stk. 1, og § 8, stk. 1, 2 og 4,«.

4. I § 8, stk. 3, ændres »henholdsvis stk. 2« til: », 2 og 5«.

5. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1 og 2.«

6. I § 8 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at der kan gives SVU til særskilte moduler på videregående niveau, der udbydes efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og universitetslovens § 5, stk. 1, nr. 2.«

7. I § 12, stk. 2, indsættes efter »9, stk. 1«: », jf. dog § 13, stk. 9«.

8. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. SVU kan gives til uddannelse i sammenlagt mindst 1 uge omregnet til heltid og sammenlagt højst i de perioder, der er nævnt i § 5, stk. 1, og § 9, stk. 1.«

9. I § 13, stk. 6, indsættes efter »1-3«: », jf. dog § 13, stk. 9«.

10. § 13, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. SVU gives ikke til uddannelse, der i alt berettiger til mindre end ugesatsen for heltidsuddannelse, jf. stk. 1-3.«

11. I § 13 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der kan gives SVU til ét trin af forberedende voksenundervisning i digital opgaveløsning eller engelsk, selv om uddannelsesforløbet ikke opfylder kravene i stk. 6 og § 12, stk. 2.«

12. I § 14 c, 2. pkt., ændres »Styrelsen« til: »Styrelsen for Institutioner for Uddannelsesstøtte«.

13. I § 16, stk. 3, ændres »Styrelsen for videregående Uddannelsers« til: »Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes«.

14. I § 20 a, stk. 2, 1.-3. pkt., ændres »styrelsen« til: »Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte«.

§ 9

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret bl.a. ved § 33 i lov nr. 1518 af 18. december 2018 og senest ved § 4 i lov nr. 1527 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 28, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

2. I § 29, nr. 3, ændres »VEU-centre« til: »VEU-udbydere«.

3. I § 29 indsættes som nr. 7:

»7) Udpeger områder, hvor koordination og aktørsamarbejde skal styrkes, og fastlægger det regionale arbejdsmarkedsråds strategier for koordination og samarbejde mellem aktører på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, erhvervsfremmeområdet og beskæftigelsesområdet med henblik på at skabe et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer og voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen.«

§ 10

I lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 926 af 3. juli 2017, som ændret ved § 10 i lov nr. 1746 af 27. december 2016 og § 1 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 22 indsættes i kapitel 9:

»§ 22 a. Undervisningsministeren kan videregive oplysninger om uddannelsesdeltageres deltagelse i uddannelse efter denne lov til arbejdsløshedskasser til brug for rådgivning af deres medlemmer i forhold til kompetenceudvikling.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives efter stk. 1. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om videregivelse til andre, som har tilsvarende rådgivningsopgaver, og om betingelser for videregivelse af oplysninger, herunder personoplysninger.«

§ 11

I lov nr. 1693 af 26. december 2017 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 4, ophæves.

2. I § 5, stk. 2, udgår »og 4«.

§ 12

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, som ændret ved § 8 i lov nr. 1430 af 5. december 2018 og § 9 i lov nr. 1526 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 59 b, stk. 4, udgår »og 6«.

2. § 59 b, stk. 5, ophæves.

Stk. 6-10 bliver herefter stk. 5-9.

3. I § 59 b, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 7 og 8« til: »stk. 6 og 7«.

4. To steder i § 59 b, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

5. To steder i § 59 b, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

6. I § 59 b, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres »stk. 7 og 8« til: »stk. 6 og 7«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 5«.

7. I § 59 c, stk. 1, ændres »§ 59 b, stk. 4-6« til: »§ 59 b, stk. 4 og 5«.

8. I § 59 d, stk. 2, ændres »§ 59 b, stk. 4-8« til: »§ 59 b, stk. 4-7«.

9. I § 59 d, stk. 5, ændres »§ 59 b, stk. 4-8« til: »§ 59 b, stk. 4-7«.

§ 13

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1569 af 15. december 2015 og senest ved § 15 i lov nr. 706 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. § 2 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Lønmodtagere i beskæftigelse omfattes af ordningen under deltagelse i uddannelse, der berettiger til godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvis de modtager løn fra en arbejdsgiver eller får udbetalt godtgørelse.«

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 5, 11, 14, 16, 23, 27 og 29, § 2, nr. 2, 4, 6, 8, 10, 13 og 15, § 4, nr. 14, § 5, nr. 8, og § 8, nr. 3, 5, 8 og 10, træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 1, nr. 1, 2, 13, 15, 19, 21, 26, 30-33, 35 og 36, § 2, nr. 16, § 3, nr. 1-9, § 4 bortset fra nr. 14, jf. stk. 2, og §§ 6, 12 og 13. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte overgangsregler, herunder om indfasning af prøver i arbejdsmarkedsuddannelser, personkreds m.v., om udbudsrunder, geografiske dækningsområder m.v., om flytning af administrationen af VEU-godtgørelse og befordring og tilskud til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, herunder i forhold til udgifter til godtgørelse i 2019 som følge af afløb, periodisering m.v., og om institutioners ibrugtagning af fælles informationssystemer og overgang fra tidligere systemer.

Stk. 4. § 5, nr. 10, § 8, nr. 6 og 11, og § 9, nr. 3, ophæves den 1. januar 2022.

§ 15

Stk. 1. § 1, nr. 5, 11, 14, 16, 23, 27 og 29, § 2, nr. 2, 4, 6, 8, 10, 13 og 15, § 4, nr. 14, § 5, nr. 8, og § 8, nr. 3 og 5, finder ikke anvendelse for uddannelser, der er påbegyndt eller påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2021. For sådanne uddannelser finder de bestemmelser, som træder i kraft den 1. januar 2019, jf. § 14, stk. 1, eller på et senere tidspunkt i medfør af § 14, stk. 3, anvendelse.

Stk. 2. Arbejdsmarkedsuddannelser udviklet og optaget i en fælles kompetencebeskrivelse i medfør af § 10, stk. 5, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2018, opretholdes, indtil de nedlægges eller afløses af nye arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Udbudsgodkendelser meddelt i medfør af § 16, stk. 1, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2018, opretholdes, indtil de udløber eller afløses af nye godkendelser.

Stk. 4. Regler fastsat i medfør af § 6, stk. 2, 2. pkt., § 10, stk. 6, og § 12, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager