Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Administrationsgrundlag
Bilag 2 Liste over zonerelationer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kompensation til pendlere i Jylland og på Fyn

I medfør af tekstanmærkning nr. 140 ad 28.53.01 til § 28 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for pendlere, der anvender pendlerprodukterne Rejsekort Pendlerkort og Rejsekort Pendler Kombi med gyldighed inden for trafikselskaberne Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus’ områder eller på tværs af disse.

Definition

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved ”pendler” en passager i den offentlige servicetrafik, som køber et gyldigt pendlerprodukt (voksen eller barn) med gyldighed til rejser med offentlig servicetrafik, jf. § 1.

§ 3. Kompensation udbetales til alle berettigede pendlere i Jylland og på Fyn med et pendlerprodukt, jf. § 1, med første gyldighedsdato 1. januar 2019 eller senere og med gyldighed på de strækninger, hvor der pr. 18. marts 2018 var prisstigninger på pendlerkort på mere end 5 pct. som følge af Takst Vest-reformen, jf. bilag 2.

Stk. 2. Kompensationen beregnes som 100 pct. af den stigning på pendlerprodukter, der ligger ud over 5 pct.

Stk. 3. Kompensationen udbetales direkte til den enkelte berettigede pendler uden forudgående ansøgning på dennes NemKonto eller anden bankkonto, som er tilknyttet rejsekortet.

Administration og udbetaling

§ 4. Trafikselskaberne Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus, samt DSB, Arriva Tog A/S, Rejsekort A/S og Bus & Tog forestår administration af kompensation i henhold til administrationsgrundlaget i bilag 1 og efter administrationsaftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Jf. administrationsgrundlaget (bilag 1) udbetales kompensation på vegne af de i § 4, stk. 1 nævnte trafikvirksomheder bag Takst Vest-reformen og på strækninger nævnt i bilag 2.

Stk. 3. De i § 4, stk. 1 nævnte trafikvirksomheder fremsender månedligt en opgørelse over udbetalt kompensation efter § 3, stk. 2, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, samt fremsender årligt en revisorerklæring til styrelsen, der bekræfter de månedlige opgørelser.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbetaler månedligt et beløb i perioden 1. januar 2019 – 31. december 2022 svarende til den faktiske samlede udgift til kompensation, dog maksimalt svarende til den årlige bevilling, jf. afsnittet om økonomiske rammer i bilag 1.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan inden for den afsatte bevilling på finanslovens § 28.53.01. afholde udgifter på op til i alt 4,0 mio. kr. for perioden 2019-2022 til refusion af trafikselskabernes og togoperatørernes udgifter til administration, informationskampagne mv. i relation til kompensationsordningen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbetaler månedligt et beløb i ordningens levetid svarende til den faktiske samlede udgift til administration mv., dog maksimalt svarende til den afsatte bevilling.

Stk. 6. Såfremt de samlede årlige udgifter til kompensation for prisstigninger på pendlerkort overstiger den årlige bevilling, ophører udbetalingen af kompensation med omgående virkning i det indeværende år.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 27. december 2018

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht


Bilag 1

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag for kompensation til pendlere, der rejser i Jylland og/eller på Fyn

1. Grundlag for kompensationen

Kompensationen gives til pendlere, der rejser på strækninger inden for trafikselskaberne Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus’ områder eller på tværs af disse, og hvor der er prisstigninger på pendlerkort på mere end 5 procent som følge af Takst Vest-reformen.

I forbindelse med Bedre-Billigere-kredsens aftale af 7. september 2017 blev det besluttet, at afsætte midler til en kompensationsordning for pendlere i Jylland og på Fyn. Aftalen ligner den, som forligskredsen besluttede for pendlere på Sjælland i aftale af 10. februar 2017.

Efterfølgende har selskaberne bag Takst Vest-reformen været i dialog med forligskredsen om den konkrete udmøntning af aftalen, og det er på den baggrund besluttet, at der afsættes 5,0 mio. kr. for hvert af årene 2019-2022 (inkl. udgifter til administration og informationskampagne).

2. Udmøntning

Kompensationen udbetales til alle pendlere (voksen og barn) i Jylland og på Fyn med et pendlerkort (Rejsekort Pendlerkort eller Rejsekort Pendler Kombi) med første gyldighedsdato 1. januar 2019 eller senere med gyldighed på de strækninger, hvor der pr. 18. marts 2018 var prisstigninger på pendlerkort på mere end 5 pct. som følge af Takst Vest-reformen. Der udbetales ikke kompensation til pendlere over Storebælt.

De strækninger, som udløser kompensation, defineres som strækninger, hvor prisen pr. dag for et ordinært pendlerkort (voksen og barn) pr. 18. marts 2018 steg med mere end 5 pct.

Takstændringer, der har fundet sted før 18. marts 2018, samt efterfølgende takstændringer efter 18. marts 2018 medtages ikke i beregningen af hvilke strækninger, der udløser kompensation.

Kompensationen beregnes som 100 pct. af den stigning på pendlerprodukter, der ligger ud over 5 pct. Kompensationsbeløbet pris- og lønreguleres ikke.

Kompensationsordningen træder i kraft 1. januar 2019 og ophører 31. december 2022.

3. Økonomiske rammer

Den beløbsmæssige ramme for kompensationen er 5,0 mio. kr. i årene 2019, 2020, 2021 og 2022 (2019 pl). Inden for rammen af de 5,0 mio. kr. afholdes udgifter til kompensation til pendlere, samt udgifter til administration og informationskampagne.

Såfremt den årlige bevilling opbruges i løbet af budgetåret, ophører udbetalingen af kompensation uden varsel og optages igen ved starten af et nyt budgetår med bevilling.

4. Procedure

Kompensation udbetales til den enkelte pendler, når det samlede kompensationsbeløb overstiger 500 kr., dog minimum hver 6. måned.

Kompensationen beregnes i forhold til forskellen på dagsprisen i 2017 (efter evt. takstændring i januar 2017) hhv. 2018 (efter takstændringen d. 18. marts 2018) for pendlerkort, jf. bilag 2.

Kompensationen beregnes, når en gyldighedsperiode er udløbet, og det skal sikres, at der i tilfælde af refunderede pendlerkort kun udbetales kompensation for pendlerkort, hvor der som minimum er betalt for svarende til 30 dage.

Kompensationen beregnes automatisk og løbende hos Rejsekort A/S. Berørte pendlere modtager således kompensationen uden forudgående tilmelding. Det er dog et krav, at berørte pendlere har en NemKonto eller en bankkonto, som er tilknyttet rejsekortet for at kompensationen kan udbetales.

DSB forestår udbetalingen på vegne af trafikvirksomhederne bag Takst Vest-reformen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbetaler månedligt til DSB et beløb svarende til den udbetalte kompensation, dog maksimalt svarende til den afsatte bevilling.

De nærmere forhold vedrørende ansvarsfordeling, afrapportering, dokumentation, udbetaling, markedsføring mv. fastlægges i administrationsaftale mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og trafikvirksomhederne bag Takst Vest-reformen, samt Rejsekort A/S og Bus & Tog.


Bilag 2

Liste over zonerelationer

Liste over zonerelationer, der udløser kompensation

Nærværende bilag indeholder en oversigt over de zonerelationer, som krydser to tidligere takstgrænser, og som har oplevet prisstigninger på pendlerkort på mere end 5 pct. som følge af Takst Vest-reformen. Enkelte andre zonerelationer, som ligeledes er berettiget til kompensation vil kunne forefindes, og vil i givet fald blive kompenseret jf. bekendtgørelsens § 3.

Endvidere indeholder bilaget en oversigt over hvilke fælles lokale pendlerkort, hvor pendlere har oplevet prisstigninger på mere end 5 pct. som følge af Takst Vest-reformen. Pendlere rejsende på disse pendlerkort er ligeledes berettigede til kompensation.

Pendlerkort, Relationer mellem tidligere takstområder:

Fra zone
Til zone
Pris 31.12.2017, kr. pr. 30 dage
Pris pr. 18.3.2018, kr. pr. 30 dage
Stigning, kr. pr. 30 dage
Pct. stigning
Kompen-sation pr. 30 dage, kr.
Kompen-sation pr. dag, kr.
3530
4301
2290
2449,80
159,80
6,98%
45,30
1,51
3540
3660
740
849,90
109,90
14,85%
72,90
2,43
4510
4340
740
799,80
59,80
8,08%
22,80
0,76
3610
3540
1710
1800,00
90,00
5,26%
4,50
0,15
3610
2001
3080
3249,90
169,90
5,52%
15,90
0,53
3610
3530
2060
2299,80
239,80
11,64%
136,80
4,56
2001
3660
2430
2649,90
219,90
9,05%
98,40
3,28
3667
3540
950
999,90
49,90
5,25%
2,40
0,08
3530
3660
1180
1324,80
144,80
12,27%
85,80
2,86
3667
3530
1350
1500,00
150,00
11,11%
82,50
2,75
5070
4301
3220
3549,90
329,90
10,25%
168,90
5,63
4468
3530
1710
1800,00
90,00
5,26%
4,50
0,15
3610
2136
2290
2449,80
159,80
6,98%
45,30
1,51
2001
3544
2290
2449,80
159,80
6,98%
45,30
1,51
5075
4301
3080
3249,90
169,90
5,52%
15,90
0,53
4468
2001
2750
2949,90
199,90
7,27%
62,40
2,08
5076
4301
3080
3249,90
169,90
5,52%
15,90
0,53
3540
2202
2430
2649,90
219,90
9,05%
98,40
3,28
5001
2051
3740
3999,90
259,90
6,95%
72,90
2,43
4301
4458
2290
2449,80
159,80
6,98%
45,30
1,51
4430
3520
2430
2649,90
219,90
9,05%
98,40
3,28
4420
3520
2170
2299,80
129,80
5,98%
21,30
0,71
3650
3758
550,00
675,00
125,00
22,73%
97,50
3,25
4450
3640
950,00
999,90
49,90
5,25%
2,40
0,08
3610
3758
1180,00
1500,00
320,00
27,12%
261,00
8,70
4260
4380
740,00
799,80
59,80
8,08%
22,80
0,76
4461
3640
740,00
849,90
109,90
14,85%
72,90
2,43
3765
3650
550,00
675,00
125,00
22,73%
97,50
3,25
3765
3610
1180,00
1500,00
320,00
27,12%
261,00
8,70
3540
3610
1710,00
1800,00
90,00
5,26%
4,50
0,15
3756
3610
1180,00
1324,80
144,80
12,27%
85,80
2,86
4410
4332
1180,00
1324,80
144,80
12,27%
85,80
2,86
               

Pendlerkort, rejser internt i Nordjyllands Trafikselskab:

Antal zoner
Pris 31.12.2017, kr. pr. 30 dage
Pris pr. 18.3.2018, kr. pr. 30 dage
Stigning, kr. pr. 30 dage
Pct. stigning
Kompen-sation pr. 30 dage, kr.
Kompen-sation pr. dag, kr.
6 zoner
950,00
1.000,00
50,00
5,26%
2,50
0,08
7 zoner
1.078,00
1.150,00
72,00
6,68%
18,10
0,60
9 zoner
1.352,00
1.425,00
73,00
5,40%
5,40
0,18
10 zoner
1.480,00
1.565,00
85,00
5,74%
11,00
0,37
11 zoner
1.590,00
1.695,00
105,00
6,60%
25,50
0,85
12 zoner
1.704,00
1.840,00
136,00
7,98%
50,80
1,69
13 zoner
1.816,00
2.150,00
334,00
18,39%
243,20
8,11
14 zoner
1.930,00
2.300,00
370,00
19,17%
273,50
9,12
15 zoner
2.042,00
2.450,00
408,00
19,98%
305,90
10,20
16 zoner
2.154,00
2.650,00
496,00
23,03%
388,30
12,94
17 zoner
2.266,00
2.750,00
484,00
21,36%
370,70
12,36
18 zoner
2.380,00
2.850,00
470,00
19,75%
351,00
11,70
19 zoner
2.492,00
2.950,00
458,00
18,38%
333,40
11,11
20 zoner
2.604,00
3.100,00
496,00
19,05%
365,80
12,19
21 zoner
2.716,00
3.200,00
484,00
17,82%
348,20
11,61
22 zoner
2.828,00
3.250,00
422,00
14,92%
280,60
9,35
23 zoner
2.940,00
3.450,00
510,00
17,35%
363,00
12,10
             

Pendlerkort, rejser internt i de tidligere takstområder: Midttrafik Syd, Midttrafik Øst, Midttrafik Vest og Midttrafik Midt:

Antal zoner
Pris 31.12.2017, kr. pr. 30 dage
Pris pr. 18.3.2018, kr. pr. 30 dage
Stigning, kr. pr. 30 dage
Pct. stigning
Kompen-sation pr. 30 dage, kr.
Kompen-sation pr. dag, kr.
3 zoner
475,00
500,00
25,00
5,26%
1,25
0,04
4 zoner
605,00
650,00
45,00
7,44%
14,75
0,49
6 zoner
890,00
950,00
60,00
6,74%
15,50
0,52
7 zoner
990,00
1.075,00
85,00
8,59%
35,50
1,18
8 zoner
1.110,00
1.200,00
90,00
8,11%
34,50
1,15
9 zoner
1.205,00
1.325,00
120,00
9,96%
59,75
1,99
10 zoner
1.300,00
1.450,00
150,00
11,54%
85,00
2,83
11 zoner
1.375,00
1.575,00
200,00
14,55%
131,25
4,38
12 zoner
1.460,00
1.800,00
340,00
23,29%
267,00
8,90
13 zoner
1.545,00
2.025,00
480,00
31,07%
402,75
13,43
14 zoner
1.630,00
2.250,00
620,00
38,04%
538,50
17,95
15 zoner
1.715,00
2.450,00
735,00
42,86%
649,25
21,64
16 zoner
1.800,00
2.600,00
800,00
44,44%
710,00
23,67
17 zoner
1.885,00
2.700,00
815,00
43,24%
720,75
24,03
18 zoner
1.970,00
2.800,00
830,00
42,13%
731,50
24,38
19 zoner
2.055,00
2.900,00
845,00
41,12%
742,25
24,74
20 zoner
2.140,00
3.000,00
860,00
40,19%
753,00
25,10
21 zoner
2.225,00
3.200,00
975,00
43,82%
863,75
28,79
22 zoner
2.310,00
3.300,00
990,00
42,86%
874,50
29,15
             

Pendlerkort, rejser internt i de tidligere takstområder: Sydtrafik Syd, Sydtrafik Øst og Sydtrafik Vest:

Antal zoner
Pris 31.12.2017, kr. pr. 30 dage
Pris pr. 18.3.2018, kr. pr. 30 dage
Stigning, kr. pr. 30 dage
Pct. stigning
Kompen-sation pr. 30 dage, kr.
Kompen-sation pr. dag, kr.
2 zoner
350,00
375,00
25,00
7,14%
7,50
0,25
             

Pendlerkort, rejser internt på Fyn:

Antal zoner
Pris 31.12.2017, kr. pr. 30 dage
Pris pr. 18.3.2018, kr. pr. 30 dage
Stigning, kr. pr. 30 dage
Pct. stigning
Kompen-sation pr. 30 dage, kr.
Kompen-sation pr. dag, kr.