Links til øvrige EU dokumenter
32018D0937
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, partiregnskabsloven og lov om kommunernes styrelse1)

(Ændring af antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet, forbud mod ens listebetegnelser, valgret til Europa-Parlamentsvalg til udlandsdanskere under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, sikring af udøvelsen af herboende EU-statsborgeres valgret og valgbarhed fra bopælstidspunktet, lovfæstelse af en særlig vederlagsordning for stedfortrædere i kommunalbestyrelsen og regionsrådet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 242 af 24. marts 2018 og § 27 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »anmeldelsesmyndigheden« til: »Ankestyrelsen«.

2. I § 21, 1. pkt., indsættes efter »økonomi- og indenrigsministeren«: »på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside og«.

3. I § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »de myndigheder, der er angivet i stk. 2« til: »Ankestyrelsen«.

4. § 33, stk. 2 og 3, ophæves.

5. I § 35, 4. pkt., ændres »Anmeldelsesmyndigheden« til: »Ankestyrelsen«.

6. Overskriften før § 38 affattes således:

»Opstillingsformer og partiliste«.

7. I § 42, stk. 2, udgår », bortset fra Bornholms Storkreds,«.

§ 2

I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Personer, der har valgret efter § 1, stk. 1, nr. 2, uden at være bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), optages efter anmodning på valglisten i den kommune, hvor de lovligt har bopæl.«

2. I § 8, stk. 5, § 9, stk. 1 og 2, og § 105 d, stk. 4, indsættes efter »der har valgret efter«: »§ 1, stk. 1, nr. 2, uden at være bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) eller efter«.

3. I § 11 indsættes efter »bekendtgøre«: »på kommunens hjemmeside og«.

4. I § 22, stk. 1, indsættes efter »regionsrådet«: »på kommunens henholdsvis regionens hjemmeside og«.

5. I § 24, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»For kandidater, der er valgbare, og som har valgret efter § 1, stk. 1, nr. 2, uden at være bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), skal i stedet for personnummer opgives fødselsdato, og kandidatlisten skal være vedlagt oplysning om, hvorvidt kandidaten er optaget på valglisten eller har indgivet anmodning herom, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt.«

6. I § 24, stk. 3, ændres »jf. § 24 a« til: »jf. §§ 24 a-24 c«.

7. Efter § 24 a indsættes:

»§ 24 b. Er der indleveret flere kandidatlister med samme listebetegnelse, der ikke er omfattet af § 24 a, stk. 2-4, og ikke er omfattet af stk. 7, træffer valgbestyrelsen afgørelse om, hvilken kandidatliste eller hvilke kandidatlister der ikke kan anvende den angivne listebetegnelse, jf. stk. 2-6. 1. pkt. er ikke til hinder for, at kandidatlister anvender samme listebetegnelse med tilføjelse af en betegnelse, der angiver et særligt lokalt eller andet tilhørsforhold.

Stk. 2. Ved valgbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 har en kandidatliste, der ved det seneste valg opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet under den angivne listebetegnelse, og som 11 uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet under den angivne listebetegnelse, fortrinsret til at anvende denne listebetegnelse.

Stk. 3. Kan det ikke afgøres efter stk. 2, hvilken kandidatliste der har fortrinsret til at anvende den angivne listebetegnelse, har en kandidatliste, der ved det seneste valg var opstillet under den angivne listebetegnelse til valget, og hvor mindst halvdelen af kandidatlistens tidligere opstillede kandidater genopstiller til valget, ved valgbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 fortrinsret til at anvende den angivne listebetegnelse.

Stk. 4. Kan det ikke afgøres efter stk. 2 og 3, hvilken kandidatliste der har fortrinsret til at anvende den angivne listebetegnelse, går en tidligere indleveret kandidatliste forud for en senere indleveret kandidatliste ved valgbestyrelsens afgørelse efter stk. 1.

Stk. 5. Kan det ikke afgøres efter stk. 2-4, hvilken kandidatliste der har fortrinsret til at anvende den angivne listebetegnelse, foretager valgbestyrelsen lodtrækning.

Stk. 6. Valgbestyrelsen træffer straks og senest lørdagen 45 dage før valgdagen afgørelse efter stk. 1. Valgbestyrelsen afviser kandidatlister, der ikke kan anvende den angivne listebetegnelse, jf. stk. 1, og underretter kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a, herom. Afgørelsen indføres i valgbogen, og en udskrift heraf sendes til kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a. Senest kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen kan der indleveres en ny kandidatliste til valgbestyrelsens formand, jf. § 27, stk. 2, 2-4. pkt., og stk. 3.

Stk. 7. Indleveres flere kandidatlister med den samme listebetegnelse, afviser valgbestyrelsens formand kandidatlister, der åbenbart ikke er gyldige, jf. § 27, stk. 3.

§ 24 c. § 24 b finder tilsvarende anvendelse, hvis der er nærliggende risiko for forveksling mellem listebetegnelsen for flere indleverede kandidatlister, der ikke er kandidatlister for de partier, der er nævnt i § 24 a, stk. 1.«

8. I § 25, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»For stillere, der har valgret efter § 1, stk. 1, nr. 2, uden at være bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), skal i stedet for personnummer opgives fødselsdato, og kandidatlisten skal være vedlagt oplysning om, hvorvidt stilleren er optaget på valglisten eller har indgivet anmodning herom, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt.«

9. I § 25, stk. 3, ændres »jf. § 24 a« til: »jf. §§ 24 a-24 c«.

10. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. §§ 19, 20 og 23-25« til: »jf. §§ 19, 20, 23-24 a og 25«.

11. I § 27, stk. 3, ændres »jf. §§ 19, 20 og 23-25« til: »jf. §§ 19, 20, 23-24 a og 25«.

12. § 34, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Har flere kandidatlister bortset fra en betegnelse, der angiver et særligt lokalt eller andet tilhørsforhold, jf. § 24 b, stk. 1, 2. pkt., samme listebetegnelse, skal de tildeles samme bogstavbetegnelse, såfremt de anmoder herom.«

13. I § 43, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »valgforbund«: »til kommunalbestyrelsesvalg og regionsrådsvalg«.

14. I § 43, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Bekendtgørelse sker«: »på kommunens hjemmeside og«.

15. § 43, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

16. I § 43 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunevalgbestyrelsen underretter kommunalbestyrelsen om de godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne og anmeldte forbund til kommunalbestyrelsesvalget. Regionsvalgbestyrelsen underretter regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen om de godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne og anmeldte forbund til regionsrådsvalget. Regionsrådet bekendtgør de oplysninger, der er nævnt i 2. pkt., på regionens hjemmeside.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 3

I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 21. marts 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 og § 2, stk. 1, ændres »13« til: »14«.

2. Efter § 3 a indsættes:

»§ 3 b. Personer, der har dansk indfødsret og er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), anses for at have fast bopæl i Danmark.

Stk. 2. Følgende personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold i et tredjeland, anses ligeledes for at have fast bopæl i Danmark:

1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i et tredjeland som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.

2) Personer, der opholder sig i et tredjeland som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.

3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i et tredjeland af en dansk hjælpeorganisation.

4) Personer, der opholder sig i et tredjeland i uddannelsesøjemed.

5) Personer, der opholder sig i et tredjeland af helbredsmæssige grunde.

6) Personer, der opholder sig i et tredjeland, og som i henseende til tilknytningen til Danmark ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5.

Stk. 3. Personer, der har dansk indfødsret, og som opholder sig i et tredjeland, anses ligeledes for at have fast bopæl i Danmark, såfremt de agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen.

Stk. 4. En person, der har dansk indfødsret, og som samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 3, anses for at have fast bopæl i Danmark, såfremt de pågældende to samlevende

1) har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller

2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.«

3. I § 6, stk. 1, ændres »§§ 3 og 3 a« til: »§ 3, jf. §§ 3 a og 3 b«.

4. I § 14, stk. 2, 2. pkt., § 14 b, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., og to steder i stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 3 a« til: »§§ 3 a eller 3 b«.

5. I § 14 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 3, uden at være bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), optages efter anmodning på valglisten i den kommune, hvor de lovligt har bopæl.«

6. I § 14 b, stk. 2, 1. pkt., ændres »på Færøerne henholdsvis i Grønland« til: »på Færøerne, i Grønland eller i et tredjeland«.

7. I § 14 b indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, gælder i 2 år fra afgørelsens dato. Indgiver vælgeren inden udløbet af den periode, der er nævnt i 1. pkt., anmodning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 3 b, stk. 3, gælder i 2 år regnet fra datoen for udrejsen. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, gælder i 2 år regnet fra datoen for udrejsen for den person omfattet af § 3 b, stk. 3, vælgeren har den i § 3 b, stk. 4, nævnte tilknytning til.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

8. I § 15, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Kommunalbestyrelsen udsender desuden valgkort til de vælgere, der er optaget på valglisten uden at være bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), jf. § 14 a, stk. 1, 2. pkt.«

9. I § 19, stk. 3, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»For kandidater, der er valgbare, og som har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 3, uden at være bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), skal i stedet for personnummer opgives fødselsdato, og kandidatlisten skal være vedlagt oplysning om, hvorvidt kandidaten er optaget på valglisten eller har indgivet anmodning herom, jf. § 14 a, stk. 1, 2. pkt.«

§ 4

I partiregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 974 af 11. august 2017, foretages følgende ændring:

1. Efter § 2 indsættes:

»Forbud mod anonyme tilskud«.

§ 5

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 7, og § 34, stk. 1, ændres »efterløn« til: »eftervederlag«.

2. I § 16, stk. 8, indsættes efter »§ 15, stk. 1«: »og stk. 2, 2. pkt.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter tidspunktet for, hvornår den kandidat, der ved valget af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i 2019 for valgperioden 2019-2024 opnår det 14. mandat i Europa-Parlamentet, tiltræder sit mandat.

Stk. 3. § 1, nr. 1, 3-5 og 7, finder anvendelse for folketingsvalg, der udskrives fra og med den 1. januar 2019.

Stk. 4. Regler fastsat i medfør af § 14 b, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlementet, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 21. marts 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Råds afgørelse 2018/937/EU af 28. juni 2018 om Europa-Parlamentets sammensætning, EU-Tidende 2018, nr. L 165 I, side 1.