Den fulde tekst

Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer

(Afgiftssaneringspakke m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I affalds- og råstofafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 21. april 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »eller slutafdækning«: », og lettere forurenet jord, der anvendes til afdækning af asbestaffald og slutafdækning«.

2. I § 9, stk. 3, 2. pkt., ændres »2 pct.« til: »3,5 pct.«

§ 2

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 10. marts 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 3 ændres »virksomheder« til: »oplagshavere«.

2. I § 3, stk. 1 og 2, indsættes efter »registrering«: »som oplagshaver«.

3. I § 3, stk. 3, ændres »de registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

4. I § 4, § 6, stk. 1, og § 12, 1. pkt., ændres »Registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

5. I § 4, § 11, stk. 2, og § 20, stk. 6, ændres »registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

6. I § 6, stk. 2, ændres »Registrerede virksomheders« til: »Oplagshaveres«.

7. I § 7, stk. 1, nr. 1, og § 17, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret virksomhed« til: »oplagshaver«.

8. I § 9, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »registreret«: »som oplagshaver«.

9. I § 9, stk. 1, 2. pkt., ændres »Erhvervsdrivende varemodtagere« til: »Registrerede varemodtagere«.

10. I § 9, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »kan«: »uden bevilling«.

11. I § 11, stk. 3, ændres »de registrerede virksomheders« til: »oplagshaveres«.

12. I § 15 ændres »registreringen af virksomheden« til: »virksomhedens registrering som oplagshaver«.

13. I § 18, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »anmelde sig«: »som registreret varemodtager«.

14. I § 18, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres »erhvervsdrivende varemodtagere« til: »registrerede varemodtagere«.

15. I § 30 indsættes efter »nævnte«: »registrerede«.

16. I § 32, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »registrering«: »som oplagshaver«.

§ 3

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 232 af 26. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 2 og i overskriften før § 9 ændres »virksomheder« til: »oplagshavere«.

2. I § 2, stk. 1, og § 9, stk. 1, indsættes efter »registreres«: »som oplagshaver«.

3. I § 2, stk. 2, § 4, 1. pkt., og § 9, stk. 2, ændres »de registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

4. I §§ 3 og 10, § 17, stk. 1, 1. pkt., § 18, 1. pkt., og § 27, stk. 4, ændres »Registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

5. I §§ 3 og 10 og § 27, stk. 7, ændres »registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

6. I § 4, 2. pkt., ændres »den registrerede virksomhed« til: »oplagshaveren«.

7. I § 12, stk. 1, og § 17, stk. 3, ændres »De registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

8. I § 12, stk. 2, 1. pkt., § 13, stk. 1, nr. 1, § 23, stk. 1, 1. pkt., og § 24, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret virksomhed« til: »oplagshaver«.

9. I § 13, stk. 1, nr. 3, ændres »i den registrerede virksomhed« til: »hos oplagshaveren«.

10. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »registrerede virksomhed« til: »oplagshaver«.

11. I § 15, stk. 2, 3. pkt., ændres »Erhvervsdrivende varemodtagere« til: »Registrerede varemodtagere«.

12. I § 15, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »kan«: »uden bevilling«.

13. I § 17, stk. 2, ændres »de registrerede virksomheders« til: »oplagshaveres«.

14. I § 21 ændres »registreringen af virksomheden« til: »virksomhedens registrering som oplagshaver«.

15. I § 24, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »anmelde sig«: »som registreret varemodtager«.

16. I § 24, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres »erhvervsdrivende varemodtagere« til: »registrerede varemodtagere«.

17. I § 40, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »hvis registrering«: »som oplagshaver«.

§ 4

I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 17. januar 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 a, stk. 5, 1. pkt., og § 14, stk. 7, ændres »registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

2. I § 3 a indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

3. I § 3 d, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »anmelde sig«: »som registreret varemodtager«.

4. I § 3 d, stk. 3, 1. pkt., og § 15 indsættes efter »nævnte«: »registrerede«.

5. I § 3 d, stk. 4, 1. pkt., ændres »en virksomhed« til: »registrerede varemodtagere«.

6. I § 4, stk. 1, indsættes efter »registreres«: »som oplagshaver«.

7. I § 4, stk. 2, indsættes efter »registrere«: »som oplagshaver«.

8. I § 4, stk. 4, § 5, stk. 2 og 3, § 8, stk. 1 og 3, og § 9, 1. pkt., ændres »Registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

9. I § 4, stk. 5, ændres »Virksomheder« til: »Oplagshavere«.

10. I § 6, stk. 1, nr. 1, ændres »registreret virksomhed« til: »oplagshaver«.

11. I § 7, stk. 1, 2. pkt., ændres »Erhvervsdrivende varemodtagere« til: »Registrerede varemodtagere«.

12. I § 7, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »kan«: »uden bevilling«.

13. I § 8, stk. 2, ændres »de registrerede virksomheders« til: »oplagshaveres«.

14. I § 12 ændres »registreringen af virksomheden« til: »virksomhedens registrering som oplagshaver«.

15. Efter § 12 indsættes:

»§ 13. Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet ved fjernsalg sælger afgiftspligtige eller dækningsafgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige mængde som den mængde varer, virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.«

16. I § 17, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 8, stk. 1 og stk. 3,« til: »§ 8, stk. 1 og 3, § 13, 1. pkt.,«.

§ 5

I chokoladeafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 9, ophæves.

Nr. 10 og 11 bliver herefter nr. 9 og 10.

2. I § 1, stk. 1, nr. 11, der bliver nr. 10, ændres »under 1-9« til: »under 1-8«.

3. § 1, stk. 1, affattes således:

»Af følgende varer svares afgift til statskassen:

1) Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.

2) Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og lakridsrod og lign.

3) Marcipan- og nougatmasser og varer heraf.

4) Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve og i øvrigt sukkervarer af enhver art.

5) Tyggegummi.

6) Kandiseret frugt og frugtskal og andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter.

7) Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer og lign.

8) Kager, kiks og lign. delvis bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af varens rumfang.

9) Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse og den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-7.«

4. I overskriften før § 3 ændres »virksomheder« til: »oplagshavere«.

5. I § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, og § 7, stk. 1 og 3, indsættes efter »registreret«: »som oplagshaver«.

6. I § 3, stk. 2 og 4 og stk. 5, 1. pkt., § 4, stk. 1, og § 26, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »registrering«: »som oplagshaver«.

7. I § 3, stk. 6, indsættes efter »registreres«: »som oplagshaver«.

8. I § 3, stk. 7, og § 4, stk. 2, ændres »de registrerede virksomheder« til: »de registrerede oplagshavere«.

9. I § 5, stk. 1, § 13, stk. 1, 1. pkt., og § 14, 1. pkt., ændres »Registrerede virksomheder« til: »Registrerede oplagshavere«.

10. I § 5, stk. 1, § 12, stk. 2, § 13, stk. 3, nr. 1, og § 23, stk. 6, ændres »registrerede virksomheder« til: »registrerede oplagshavere«.

11. I § 5, stk. 2, § 8, stk. 1, nr. 1, § 10, stk. 1, 1. pkt., og § 20, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, ændres »registreret virksomhed« til: »registreret oplagshaver«.

12. § 8, stk. 1, nr. 9, ophæves.

13. § 8, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

14. I § 8, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og afgiftsnedsættelse efter stk. 2«.

15. I § 9, stk. 2, og § 20, stk. 4, 2. pkt., ændres »Erhvervsdrivende« til: »Registrerede«.

16. I § 9, stk. 2, og § 20, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »varemodtagere kan«: »uden bevilling«.

17. I § 9 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan meddele godtgørelse af afgift for afgiftsberigtigede varer, der er anvendt eller anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af konsumis. Godtgørelsen efter 1. pkt. kan alene meddeles virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is og er registreret efter § 3 i lov om afgift af konsum-is.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

18. I § 9, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

19. I § 10 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »registrere«: »som registreret varemodtager«.

20. I § 10 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »pålægge en«: »registreret«.

21. I § 10 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »erhvervsdrivende« til: »registrerede«.

22. I § 19 b, stk. 1, indsættes efter »registreres«: »som oplagshaver«.

23. I § 20 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan meddele godtgørelse af afgift for afgiftsberigtigede varer, der er anvendt eller anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af konsumis. Godtgørelsen efter 1. pkt. kan alene meddeles virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is og er registreret efter § 3 i lov om afgift af konsum-is.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

24. I § 20, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

25. I § 22, stk. 1, 1. pkt., udgår »2105,«.

26. Efter § 32 indsættes før overskriften før § 33:

»§ 32 a. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 6

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1236 af 4. oktober 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 1431 af 5. december 2018 og § 1 i lov nr. 1434 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven indsættes efter »omfattet af § 1,«: »stk. 1,«.

2. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Emballager, der er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem, jf. bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer, er fritaget for afgift. Fritagelsen gælder ikke for emballager, der har fået dispensation fra at være omfattet af pant- og retursystemet.«

3. § 2, stk. 7 og 8, ophæves.

4. I overskriften før § 3 ændres »virksomheder« til: »oplagshavere«.

5. I § 3, stk. 1-3, indsættes efter »registrering«: »som oplagshaver«.

6. I § 3 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Den, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet med henblik på salg, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

7. I § 3, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »Registrering«: »som oplagshaver«.

8. I § 3, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »de registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

9. I § 3 a, § 4, stk. 1, § 9, stk. 3, 1. pkt., § 10, 1. pkt., og § 15, stk. 4, ændres »Registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

10. I § 3 a, § 9, stk. 2, 1. pkt., og § 15, stk. 7, ændres »registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

11. To steder i § 3 b, stk. 1, og i stk. 2, og § 5, stk. 1, nr. 1, ændres »registreret virksomhed« til: »oplagshaver«.

12. I § 3 b, stk. 2, indsættes efter »registreres«: »som oplagshaver«.

13. I § 6, stk. 4, ændres »Erhvervsdrivende varemodtagere« til: »Registrerede varemodtagere«.

14. I § 6, stk. 4, indsættes efter »varemodtagere kan«: »uden bevilling«.

15. I § 6 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

16. I § 7 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »registrere«: »som registreret varemodtager«.

17. I § 7 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »pålægge en«: »registreret«.

18. I § 7 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »erhvervsdrivende« til: »registrerede«.

19. § 9, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ophæves.

20. I § 13 ændres »registreringen af virksomheden« til: »virksomhedens registrering som oplagshaver«.

21. I § 18, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 3, stk. 1 eller 5« til: »§ 3, stk. 1 eller 6«.

22. I § 18, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 3, stk. 4« til: »§ 3, stk. 5«.

23. I § 22 indsættes efter »nævnte«: »registrerede«.

24. Bilag 1 ophæves.

25. Bilag 2 ophæves.

§ 7

I lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1290 af 5. november 2016, som ændret ved § 4 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 3 ændres »virksomheder« til: »oplagshavere«.

2. I § 3, stk. 1 og 2, og § 27, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »registrering«: »som oplagshaver«.

3. I § 3, stk. 6, ændres »de registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

4. I § 4, stk. 1, ændres »De registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

5. I § 4, stk. 1, og § 17, stk. 6, ændres »registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

6. I § 6, stk. 1, og § 11, 1. pkt., ændres »Registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

7. I § 6, stk. 2, ændres »Registrerede virksomheders« til: »Oplagshaveres«.

8. I § 7, stk. 1, nr. 1, ændres »registreret virksomhed« til: »oplagshaver«.

9. I § 9, stk. 1, 3. pkt., ændres »Erhvervsdrivende varemodtagere« til: »Registrerede varemodtagere«.

10. I § 9, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »kan«: »uden bevilling«.

11. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

12. I § 10, stk. 2, ændres »de registrerede virksomheders« til: »oplagshaveres«.

13. I § 12 ændres »registreringen af virksomheden« til: »virksomhedens registrering som oplagshaver«.

14. I § 14, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »anmelde sig«: »som registreret varemodtager«.

15. I § 14, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres »erhvervsdrivende« til: »registrerede«.

16. I § 27, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

§ 8

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 22. februar 2018, som ændret ved § 5 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til afsnit II udgår »samt elektriske sikringer«.

2. § 3, stk. 4, ophæves.

3. I overskriften til afsnit VII udgår », kaffeerstatninger«.

4. § 11 a ophæves.

5. § 12, stk. 2, ophæves.

6. § 13 affattes således:

»§ 13. Der skal af kardusskrå og snus til nasalt brug, som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer m.v., betales en afgift på 73 kr. og 85 øre pr. kg.

Stk. 2. Der skal af anden røgfri tobak, som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer m.v., betales en afgift på 268 kr. og 44 øre pr. kg.«

7. I § 14 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »registreres«: »som oplagshaver«.

8. I § 14 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »de registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

9. I § 14 a, stk. 3 og 4, og § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »Registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

10. I § 14 a, stk. 4, § 15, stk. 3, § 17, stk. 4, og § 24, stk. 1, 1. pkt., ændres »registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

11. I § 14 a, stk. 6, nr. 1, ændres »anden registreret virksomhed« til: »anden oplagshaver«.

12. I § 14 a indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.«

13. I § 15, stk. 2, ændres »De registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

14. I § 16 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »anmelde sig«: »som registrerede varemodtagere«.

15. I § 16 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »erhvervsdrivende« til: »registrerede«.

16. I § 24, stk. 1, 3. pkt., ændres »Erhvervsdrivende varemodtagere« til: »Registrerede varemodtagere«.

17. I § 24, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »varemodtagere kan«: »uden bevilling«.

18. I § 24 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 9

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. februar 2018, som ændret ved § 6 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter stk. 1 medregnes varens fulde rumfang, herunder tilsatte ingredienser uanset disses placering inden i eller uden på ismassen.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

2. I § 1, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »registreret virksomhed« til: »oplagshaver«.

3. I § 1, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »fritaget efter stk. 6« til: »fritaget efter stk. 7«, og i 2. pkt. ændres »jf. dog stk. 4« til: »jf. dog stk. 5«.

4. I § 1, stk. 4, der bliver stk. 5, og § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »erhvervsdrivende varemodtagere« til: »registrerede varemodtagere«.

5. § 1, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. I andre tilfælde svares den i stk. 1 og 2 nævnte afgift i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne tilføres en virksomhed, der er registreret efter § 3. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere som registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen. Registreringen er gældende for 5 år.«

6. I § 3, stk. 1, 1., 3. og 4. pkt., indsættes efter »registreres«: »som oplagshaver«.

7. I § 3, stk. 1, 2. pkt., § 5 a, stk. 1, 1. pkt., og § 10, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 5« til: »§ 1, stk. 6«.

8. I § 3, stk. 2, indsættes efter »Registreringen«: »som oplagshaver«.

9. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.«

10. I § 4, stk. 1, og § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »Registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

11. I § 4, stk. 3, ændres »de registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

12. I § 4, stk. 4, 2. pkt., ændres »Erhvervsdrivende« til: »Registrerede«.

13. I § 4, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »varemodtagere kan«: »uden bevilling«.

14. I § 4, stk. 5, ændres »andre registrerede virksomheder« til: »andre oplagshavere«.

15. I § 5, stk. 1, ændres »De registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

16. I § 6 ændres »§ 1, stk. 4« til: »§ 1, stk. 5«.

17. I § 7, stk. 6, ændres »registrerede virksomheder« til: »oplagshavere eller registrerede varemodtagere«.

18. I § 10, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »registrering«: »som oplagshaver«.

§ 10

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 3. september 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 7 i lov nr. 1893 af 29. december 2015, § 4 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og § 4 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 7 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 11.

§ 11

I lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1357 af 18. november 2016, som ændret ved § 7 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 2 ændres »virksomheder« til: »oplagshavere«.

2. I § 2, stk. 1 og 2, og § 34, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »registrering«: »som oplagshaver«.

3. I § 2, stk. 3, og § 12, stk. 4, ændres »de registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

4. I § 3, § 5, stk. 1, § 7, stk. 3, og § 13, 1. pkt., ændres »Registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

5. I § 3, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, 1. pkt., § 12, stk. 2, og § 22, stk. 6, ændres »registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

6. I § 5, stk. 2, ændres »Registrerede virksomheders« til: »Oplagshaveres«.

7. I § 6, stk. 1, nr. 1, ændres »registreret virksomhed« til: »oplagshaver«.

8. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

9. I § 10, stk. 2, ændres »Erhvervsdrivende varemodtagere« til: »Registrerede varemodtagere«.

10. I § 10, stk. 2, indsættes efter »kan«: »uden bevilling«.

11. I § 12, stk. 5, ændres »de registrerede virksomheders« til: »oplagshaveres«.

12. I § 16 ændres »registreringen af virksomheden« til: »virksomhedens registrering som oplagshaver«.

13. I § 19, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »anmelde sig«: »som registreret varemodtager«.

14. I § 19, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres »erhvervsdrivende« til: »registrerede«.

15. I § 26, stk. 2, indsættes efter »registreret«: »som oplagshaver«.

16. I § 32 indsættes efter »nævnte«: »registrerede«.

§ 12

I lov om afgift af kvælstofoxider, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 13. oktober 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1385 af 28. december 2011 og § 5 i lov nr. 104 af 13. februar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 9 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

§ 13

I lystfartøjsforsikringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 8. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 1, 2. pkt., ophæves.

2. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved et lystfartøj forstås ethvert fartøj, medmindre det udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål. Ved erhvervsmæssige formål forstås personbefordring og godstransport eller levering af tjenesteydelser mod vederlag eller til offentlige formål.«

§ 14

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 1532 af 27. december 2014 og senest ved § 4 i lov nr. 104 af 13. februar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 12 indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 15

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1434 af 5. december 2018, foretages følgende ændring:

1. Bilag 1, liste A, nr. 17, ophæves.

Nr. 18-33 bliver herefter nr. 17-32.

§ 16

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 2. maj 2017, som ændret ved § 11 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 2 ændres »virksomheder« til: »oplagshavere«.

2. I § 2, stk. 1 og 2, og § 31, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »registrering«: »som oplagshaver«.

3. I § 2, stk. 4, ændres »de registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

4. I § 3, § 5, stk. 1, og § 11, 1. pkt., ændres »Registrerede virksomheder« til: »Oplagshavere«.

5. I § 3, § 10, stk. 2, og § 19, stk. 6, ændres »registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

6. I § 5, stk. 2, ændres »Registrerede virksomheders« til: »Oplagshaveres«.

7. I § 6, stk. 1, nr. 1, og § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret virksomhed« til: »oplagshaver«.

8. I § 8, stk. 1, 2. pkt., ændres »Erhvervsdrivende varemodtagere« til: »Registrerede varemodtagere«.

9. I § 8, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »varemodtagere kan«: »uden bevilling«.

10. I § 10, stk. 3, ændres »de registrerede virksomheders« til: »oplagshaveres«.

11. I § 14 ændres »registreringen af virksomheden« til: »virksomhedens registrering som oplagshaver«.

12. I § 17, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »anmelde sig«: »som registreret varemodtager«.

13. I § 17, stk. 2, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., ændres »erhvervsdrivende« til: »registrerede«.

14. I § 29 indsættes efter »nævnte«: »registrerede«.

§ 17

I lov om afgift af skadesforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1482 af 6. december 2017, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Afgiftspligtige virksomheder efter stk. 1, som har forretningssted i et land uden for EU, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, skal registreres ved en herboende repræsentant.«

§ 18

I lov om afgifter af spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 7. april 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 686 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 udgår »beregnet af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.«, og som 2. og 3. pkt. indsættes:

»For kontantgevinster beregnes afgiften af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. For andre gevinster beregnes afgiften af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr.«

2. I § 14 udgår »og 2« og »beregnet af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.«, og som 2. og 3. pkt. indsættes:

»For kontantgevinster beregnes afgiften af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. For andre gevinster beregnes afgiften af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr.«

3. I § 15 udgår »beregnet af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.«, og som 2. og 3. pkt. indsættes:

»For kontantgevinster beregnes afgiften af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. For andre gevinster beregnes afgiften af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr.«

4. § 21, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»For spil nævnt i §§ 6, 7 og 10-12 er afgiftsperioden kalendermåneden, og for spil nævnt i § 14 er afgiftsperioden kvartalet.«

5. I § 21, stk. 2, indsættes efter »med kalendermåneden«: »eller kvartalet«.

6. I § 26, stk. 3, ændres »en varegevinst« til: »andre gevinster«.

§ 19

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 335 af 18. marts 2015, som ændret ved § 8 i lov nr. 1893 af 29. december 2015, § 9 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og § 7 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 9 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.

§ 20

I tinglysningsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, lov nr. 295 af 11. april 2011, § 2 i lov nr. 519 af 28. maj 2013, § 13 i lov nr. 550 af 30. maj 2017 og § 4 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 og senest ved § 4 i lov nr. 359 af 29. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »fast ejendom«: »eller andel i en andelsboligforening«, og »§ 5, stk. 2, eller« udgår.

2. § 5, stk. 1, 9. pkt., og stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 2-7.

3. § 5, stk. 4, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For tinglysning af ændringer, hvorved der inddrages anden eller yderligere løsøre m.v. under pantet, beregnes afgift af hele det pantsikrede beløb efter stk. 1, jf. dog stk. 3.«

4. I § 5, stk. 5, 5. pkt., der bliver stk. 3, 5. pkt., og stk. 7, 3. pkt., der bliver stk. 5, 3. pkt., ændres »30 dage« til: »60 dage«.

5. I § 5, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 2«.

6. § 5, stk. 8, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne i denne paragraf er opfyldt, og om dokumentation for størrelsen af den nedbragte panthæftelse efter stk. 4, 1. pkt.«

7. § 5 a, stk. 1, affattes således:

»For tinglysning af pant i fast ejendom eller i en andel i en andelsboligforening udgør afgiften 1.640 kr. og 1,45 pct. af det pantsikrede beløb. Dog er tinglysning af pant bortset fra pant ifølge skadesløsbrev fritaget for afgiften på 1,45 pct. af den del af det pantsikrede beløb, som ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et eksisterende tinglyst pant i samme ejendom eller samme andel i en andelsboligforening, jf. dog stk. 5. Fritagelsen i 2. pkt. gælder dog ikke, hvis det hidtidige pant er tinglyst ved et skadesløsbrev. § 5, stk. 1, 2.-8. pkt., finder tilsvarende anvendelse, dog ikke for tinglysning af pant for indekslån, der ydes efter realkreditloven.«

8. § 5 a, stk. 1, affattes således:

»For tinglysning af pant i fast ejendom eller i en andel i en andelsboligforening udgør afgiften 1.640 kr. og 1,25 pct. af det pantsikrede beløb. Dog er tinglysning af pant bortset fra pant ifølge skadesløsbrev fritaget for afgiften på 1,25 pct. af den del af det pantsikrede beløb, som ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et eksisterende tinglyst pant i samme ejendom eller samme andel i en andelsboligforening, jf. dog stk. 5. Fritagelsen i 2. pkt. gælder dog ikke, hvis det hidtidige pant er tinglyst ved et skadesløsbrev. § 5, stk. 1, 2.-8. pkt., finder tilsvarende anvendelse, dog ikke for tinglysning af pant for indekslån, der ydes efter realkreditloven.«

9. § 5 a, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

10. § 5 a, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 2, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 1-3.

11. § 5 a, stk. 4, 3. pkt., der bliver stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Foreligger det nye pant i form af flere pantebreve, er afgiftsfritagelsen betinget af, at de nye pantebreve i mindst 1 år efter tinglysningen har pant i samme ejendom eller samme andel i en andelsboligforening som det gamle pantebrev, når der er sket eller sker ændringer i den pantsatte ejendom eller andel i en andelsboligforening i forbindelse med udstykning eller opdeling.«

12. I § 5 a, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 6« til: »stk. 1 og 5«.

13. I § 5 a, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., udgår »tilsvarende«, og efter »samme ejendom« indsættes: »eller samme andel i en andelsboligforening«.

14. § 5 a, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Ligeledes kan hovedstolen på et tinglyst pant, som er indfriet, eller et ejerpantebrev anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse.«

15. I § 5 a, stk. 6, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., indsættes efter »tinglyst pantebrev«: »eller et ejerpantebrev«.

16. I § 5 a, stk. 6, der bliver stk. 5, indsættes efter 7. pkt. som nyt punktum:

»Ved benyttelse af et afgiftspantebrev til afgiftsfritagelse ved tinglysning af nyt pant finder stk. 1-4 tilsvarende anvendelse.«

17. I § 5 a, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 5, stk. 1,« til: »stk. 1, 1. pkt.,«.

18. § 5 a, stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., affattes således:

»For tinglysning af andre ændringer end de i 1. pkt. og i stk. 7 nævnte vedrørende panthæftelsen, herunder pantsætterskifte, betales en afgift på 1.640 kr., jf. dog § 8, stk. 1, nr. 7.«

19. I § 5 a indsættes efter stk. 7, der bliver stk. 6, som nyt stykke:

»Stk. 7. For tinglysning af ændringer, hvorved der inddrages anden eller yderligere fast ejendom eller andel i en andelsboligforening under pantet, beregnes afgift af hele det pantsikrede beløb efter stk. 1. Ved tinglysning af pantebrevspåtegninger som en del af en samlet matrikulær ændring udgør afgiften 1.640 kr. Ved tinglysning af en matrikulær ændring udgør afgiften 1.640 kr.«

20. § 5 b affattes således:

»§ 5 b. Ved tinglysning af underpant i et ejerpantebrev, jf. tinglysningslovens § 1 a, stk. 1, og § 42 j, stk. 3, og videreoverdragelse af et allerede tinglyst underpant i et ejerpantebrev til en anden panthaver, jf. tinglysningslovens § 1 a, stk. 4, og § 42 j, stk. 7, udgør afgiften 1.640 kr. Ved forhøjelse af underpantsætninger nævnt i 1. pkt. betales en afgift på 1.640 kr.

Stk. 2. Ved tinglysning af overdragelse til pant af et allerede tinglyst pantebrev med pant i fast ejendom eller andel i en andelsboligforening til en anden panthaver, forudsat at der ikke sker en forhøjelse af det pantsikrede beløb, betales en fast afgift på 1.640 kr.«

21. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Afgiften udgør dog 1.640 kr. for tinglysning af flere rettigheder omfattet af § 5 a.«

22. I § 8, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 66 i lov om skifte af fællesbo m.v.« til: »§ 54 i lov om ægtefælleskifte m.v.«

23. I § 8, stk. 1, nr. 6, udgår »§ 1 a, stk. 1,«, »§ 42 j, stk. 3,«, »§ 1 a, stk. 4,« og »§ 42 j, stk. 7,«.

24. I § 8, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »pantsikrede beløb«: », jf. dog § 5 b, stk. 2«.

25. § 9, stk. 1, affattes således:

»Ved tinglysninger på flere ejendomme, der sker som led i et samlet ejerskifte eller en samlet pålæggelse af en servitut, og som bygger på et retsforhold mellem samme parter, betales ud over den variable afgift, der er nævnt i § 4, stk. 1, alene én afgift på 1.660 kr. Sker der tinglysning af flere rettighedstyper, udgør afgiften dog 1.660 kr. pr. rettighedstype. Sker tinglysninger på flere ejendomme som led i en samlet pantsætning, der er omfattet af § 5 a, betales ud over den variable afgift nævnt i § 5 a alene én afgift på 1.640 kr.«

26. I § 14, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.,« til: »stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt.,«.

27. I § 14, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 5, stk. 5, 4. og 5. pkt.,« til: »§ 5, stk. 3, 5. pkt.,«.

28. I § 20, stk. 2, udgår »§ 5, stk. 2, 3. pkt., og«.

§ 21

I tobaksafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 8. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 a, stk. 7, 2. pkt., ændres »det dokumenteres« til: »det kan dokumenteres«.

2. I § 10 a, stk. 7, 3. pkt., udgår »jf. dog 2. pkt.,«.

3. Efter § 30 indsættes før overskriften før § 31:

»§ 30 a. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 22

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 7. november 2018, som ændret ved § 13 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 2, udgår », herunder godkendt traktor«.

2. I § 1, stk. 2, indsættes efter »godkendte blokvogne«: », benzindrevne traktorer og påhængsvogne hertil, godkendte traktorer og påhængsvogne hertil«.

3. § 5 affattes således:

»§ 5. Af registreringspligtige, ikkebenzindrevne traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil betales afgift efter satserne i § 4, afgiftsklasse II A og B (vare- og lastvogne).«

§ 23

Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. august 2017, ophæves.

§ 24

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017 og § 6 i lov nr. 104 af 13. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »på 0,5 pct. vol. eller derover« til: »på over 0,5 pct. vol.«

2. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgiftslettelsen afhænger af bryggeriets fremstilling af øl i det foregående kalenderår, jf. dog stk. 3. For bryggerier, der højst fremstiller 3.700 hl, reduceres afgiften med 50 pct. For bryggerier, der fremstiller over 3.700 hl, men højst 20.000 hl, reduceres afgiften med den procentsats, der fremkommer ved at dividere 168.607 med den fremstillede hektolitermængde øl og herefter tillægge 4,43. For bryggerier med en fremstilling på over 20.000 hl reduceres afgiften med den procentsats, der fremkommer ved at trække den fremstillede hektolitermængde øl divideret med 14.003 fra 14,29. Den beregnede procentsats afrundes til to decimaler efter de almindelige afrundingsregler. Der kan ikke opnås moderation for mere end 200.000 hl i det aktuelle kalenderår. For bryggerier, der har fremstillet over 200.000 hl øl i det foregående kalenderår, udgør afgiftslettelsen 0 pct.«

3. I § 6 a, stk. 7, 2. pkt., ændres »det dokumenteres« til: »det kan dokumenteres«.

4. I § 6 a, stk. 7, 3. pkt., udgår »jf. dog 2. pkt.,«.

5. I § 11 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning udlevere oplysninger om virksomheders bevillingsforhold til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nummer/cvr-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 25

I lov nr. 1686 af 26. december 2017 om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is, spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 4, ophæves.

§ 26

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2019, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 4, nr. 2, § 5, nr. 26, § 6, nr. 15, § 7, nr. 11 og 16, § 8, nr. 18, § 10, § 11, nr. 8, §§ 12, 14 og 19, § 21, nr. 3, og § 24, nr. 5.

Stk. 3. § 5, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 4. § 20, nr. 8, træder i kraft den 1. januar 2026.

Stk. 5. § 18, nr. 1-3 og 6, og § 24, nr. 1 og 2, har virkning fra og med den 1. januar 2019.

Stk. 6. § 1, § 2, nr. 10, § 3, nr. 12, § 4, nr. 12, § 5, nr. 1, 12-14, 16-18 og 23-25, § 6, nr. 14, 19 og 21, § 7, nr. 10, § 8, nr. 1-6 og 17, § 9, nr. 1, 3, 7, 13 og 16, § 11, nr. 10, §§ 13 og 15, § 16, nr. 9, § 17, § 18, nr. 4 og 5, § 21, nr. 1 og 2, § 23 og § 24, nr. 3 og 4, har virkning fra og med den 1. april 2019.

Stk. 7. § 2, nr. 1-9 og 11-16, § 3, nr. 1-11 og 13-17, § 4, nr. 1, 3-11 og 13-16, § 5, nr. 4-11, 15 og 19-22, § 6, nr. 1-13, 16-18, 20 og 22-25, § 7, nr. 1-9 og 12-15, § 8, nr. 7-16, § 9, nr. 2, 4-6, 8-12, 14, 15, 17 og 18, § 11, nr. 1-7, 9 og 11-16, § 16, nr. 1-8 og 10-14, § 20, nr. 1-7 og 9-28, og § 27 har virkning fra og med den 1. juli 2019.

Stk. 8. § 22 har virkning for det enkelte køretøj ved udløb eller afbrydelse af afgiftsperioder påbegyndt før den 1. februar 2019.

§ 27

Stk. 1. § 20, nr. 2, finder ikke anvendelse på tinglyst pant, som har dannet grundlag for afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse efter de hidtil gældende regler i tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2, og pant, der er tinglyst med afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse efter de hidtil gældende regler i tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2, inden den 1. juli 2019. For sådanne panter finder de hidtil gældende betingelser fortsat anvendelse.

Stk. 2. Overholdes stk. 1 ikke, skal afgiften efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1, betales til Skatteforvaltningen.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 6, som affattet ved denne lovs § 20, nr. 6.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen