Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning

(Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 230«: », og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1513/EU af 9. september 2015 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, EU-Tidende 2015, nr. L 239, side 1«.

2. §§ 11-13 ophæves.

3. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forhandling med de kommunale organisationer fastsætte regler om tilslutningspligt, herunder om dispensation, når tilslutningspligten er besluttet af kommunalbestyrelsen inden den 1. januar 2019.«

4. I § 15 ændres »§§ 4, 4 a og 11-14« til: »§§ 4, 4 a og 14«.

5. I § 20 b, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Ligeledes kan«: »eldrevne varmepumper, der leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, og«.

6. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Administrative bestemmelser og tilsyn m.v.«

7. Efter § 25 indsættes i kapitel 5:

»§ 25 a. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation om forhold, som er omfattet af denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven skal ske digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for anvendelse for visse personer.

Stk. 2. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

§ 2

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 11, indsættes efter »tv- og radiosignaler«: »og anlæg til kollektiv varmeforsyning«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. For sager om tilslutnings- og bidragspligt, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning inden den 1. januar 2019, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, og § 13, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 14 a i lov om varmeforsyning.

Stk. 4. Lokalplanforslag med bestemmelser om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, der er offentliggjort før den 1. januar 2019, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt