Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.1)

(Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 1547 af 13. december 2016 og § 13 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 1, stk. 2, jf. dog stk. 3-5,« til: »§ 2, stk. 1, jf. dog stk. 2, og § 3, stk. 1 og 2,«.

2. I § 9, stk. 5, 1. pkt., og § 134 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »januar« til: »december«.

3. § 13, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) Indregning og måling skal ske på et forsigtigt grundlag, herunder skal regnskabsmæssige skøn være underbyggede og neutrale. Enhver værdiregulering skal indregnes, uanset om årsregnskabet udviser over- eller underskud.«

4. § 17, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Redegørelsen for anvendt regnskabspraksis placeres samlet eller opdeles og medtages i de relevante noter på en systematisk og konsekvent måde.«

5. § 17, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

6. I § 22 a, stk. 3, nr. 1, ændres »kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller« til: »kapitalinteresser i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige og«.

7. I § 33, stk. 1, 2. pkt., udgår », selv om virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten over aktivet«.

8. I § 33, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Undlader virksomheden i medfør af stk. 1, 2. pkt., at indregne aktiver, kan de tilhørende forpligtelser ligeledes ikke indregnes uanset definitionen på forpligtelser i bilag 1, C, nr. 7.«

9. § 35 b affattes således:

»§ 35 b. Aktie- og anpartsselskaber, hvori den tegnede virksomhedskapital og en eventuel overkurs ikke er fuldt indbetalt, skal indregne ikke indbetalt virksomhedskapital og ikke indbetalt overkurs som et tilgodehavende, jf. definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr. 1, jf. stk. 2.

Stk. 2. Virksomheden skal omklassificere et beløb svarende til ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs fra posten »Overført overskud« eller en anden post, der kan anvendes til udbytte under egenkapitalen, til posten »Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs«. Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde. Reserven skal dog opløses eller formindskes, i det omfang virksomhedskapitalen og overkursen indbetales til virksomheden.«

10. I § 37, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »enkelte bestanddele«: »eller ud fra markedets salgsværdier på lignende aktiver eller forpligtelser«.

11. I § 37 a ændres »Finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan uanset § 37, stk. 2,« til: »Aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan«.

12. I § 39, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »egenkapitalen«: »i en dagsværdireserve«.

13. I § 39 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Vedrører omregningen efter stk. 1 en monetær post, som er en del af virksomhedens nettoinvestering i udenlandske enheder, skal forskellen indregnes direkte på egenkapitalen i en dagsværdireserve.«

14. I § 43 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 3, 4. pkt., indsættes før »dattervirksomheder«: »kapitalinteresser,«.

15. I § 43 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »begge« til: »alle«.

16. I § 43 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »associerede virksomheder alene gælder forholdsmæssigt ud fra ejerandelen« til: »kapitalinteresser og associerede virksomheder alene gælder forholdsmæssigt ud fra ejerandelen, og i det omfang de nødvendige oplysninger er kendte eller tilgængelige«.

17. I § 43 a, stk. 4, 1. pkt., indsættes før »dattervirksomhedernes«: »kapitalinteressernes,«.

18. I § 43 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »Dattervirksomhedernes« til: »Kapitalinteressernes, dattervirksomhedernes«.

19. I § 43 a, stk. 6, 1. pkt., indsættes før »associeret virksomhed«: »kapitalinteresse eller en«.

20. I § 43 a, stk. 6, 4. pkt., ændres »en associeret virksomhed efter stk. 4 ske på basis af det seneste årsregnskab for« til: »en kapitalinteresse eller en associeret virksomhed efter stk. 4 ske på basis af det seneste årsregnskab for kapitalinteressen eller«.

21. I § 49, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »§ 37, stk. 1 og 2,«: »§ 37 a«.

22. I § 49, stk. 1, nr. 1, indsættes før »dattervirksomheder«: »kapitalinteresser,«.

23. I § 49, stk. 2, nr. 3, ændres »udelukkende benytter« til: »vælger at henføre«.

24. I § 49, stk. 2, nr. 4, indsættes efter »§ 39, stk. 2,«: »og forskelsbeløb, der vedrører virksomhedens nettoinvestering i udenlandske enheder, jf. § 39, stk. 3,«.

25. I § 49 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Indtægter og omkostninger, der i henhold til stk. 2, nr. 3 og 4, indregnes direkte på egenkapitalen, skal indregnes i en dagsværdireserve, som opløses, når de indregnede beløb realiseres eller tilbageføres.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

26. I § 49, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

27. Efter § 55 indsættes:

»Egenkapital

§ 55 a. Virksomheden skal medtage en oversigt, som viser bevægelser i dagsværdireserven, jf. § 49, stk. 3, i løbet af regnskabsåret.«

28. I § 58, nr. 2, ændres »d) afgang i løbet af regnskabsåret og« til: »e) afgang i løbet af regnskabsåret og«.

29. I § 58 indsættes som nr. 3:

»3) Indregning og måling af den skattemæssige effekt af bevægelserne i opskrivningsreserven, jf. nr. 2.«

30. I § 58 a indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»For hver kategori af aktiver eller forpligtelser, som måles til dagsværdi, jf. §§ 37-38, skal oplyses

1) dagsværdien ultimo regnskabsåret,

2) ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i resultatopgørelsen, og

3) ændringer, der er indregnet i dagsværdireserven, jf. § 49, stk. 3, under egenkapitalen.«

Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.

31. I § 58 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 2«.

32. I § 58 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »en gruppe af aktiver« til: »en gruppe af aktiver eller forpligtelser«, og »gruppen af aktiver« til: »gruppen af aktiver eller forpligtelser«.

33. I § 59 ændres »rentebeløbet« til: »årets indregnede rentebeløb«.

34. I § 78, stk. 3 og 4, ændres »§§ 41-43« til: »§§ 41-43 a«, og », 74« udgår.

35. I § 78, stk. 5, indsættes efter »§ 137«: »og regler fastsat i medfør af § 137 a«.

36. I § 78, stk. 7, nr. 1, ændres »et fremstillet anlægs- eller omsætningsaktiv« til: »fremstillede varebeholdninger«, og »aktiver« til: »varebeholdninger«.

37. I § 78, stk. 7, nr. 5, udgår »og § 101, stk. 1, nr. 2,«.

38. § 83 a affattes således:

»§ 83 a. Virksomheden skal indregne alle aktiver, som opfylder definitionen på aktiver i bilag l, C, nr. 1, uanset om virksomheden har ejendomsretten over aktivet.«

39. § 83 b affattes således:

»§ 83 b. Undtagelsen i § 49, stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C.«

40. I § 88, stk. 2, ændres »løbende reguleres, jf. § 38.« til: »måles til dagsværdi efter §§ 37-38 eller til indre værdi efter § 43 a.«

41. I § 96, stk. 1, 2. pkt., ændres »ordinære« til: »primære«.

42. I § 97 a, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 3, indsættes før »dattervirksomhed«: »kapitalinteresse,«.

43. § 97 a, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) den pågældende kapitalinteresse eller associerede virksomhed ikke offentliggør en årsrapport,«.

44. § 99, stk. 1, nr. 7, ophæves.

Nr. 8-10 bliver herefter nr. 7-9.

45. § 99, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Er det væsentligt for at vurdere virksomhedens aktiver, forpligtelser, finansielle stilling og resultat, skal ledelsesberetningen i forhold til virksomhedens anvendelse af finansielle instrumenter beskrive

1) virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici, herunder virksomhedens politik for sikring for alle større grupper af forventede fremtidige transaktioner, for hvilke der anvendes sikring, og

2) virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med mulige ændringer i priser, kreditværdighed, likviditet og pengestrømme.«

46. I § 99 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1, nr. 7, finder ikke anvendelse for virksomheder, der er omfattet af § 99 a, og som har en politik for miljøforhold.«

47. § 99 a affattes således:

»§ 99 a. Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en ikkefinansiel redegørelse for samfundsansvar. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om miljøforhold, herunder virksomhedens arbejde med at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet, sociale forhold, personaleforhold og forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Oplysningerne skal sikre forståelsen af virksomhedens udvikling, resultat og situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af forholdene i 2. pkt.

Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens politikker for samfundsansvar for de forhold, der er nævnt i stk. 1, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Har virksomheden for et eller flere forhold valgt ikke at have en politik, skal redegørelsen indeholde en klar og begrundet forklaring herfor. For hvert forhold, hvor virksomheden har en politik, skal oplyses følgende:

1) Indholdet af virksomhedens politikker for samfundsansvar.

2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor.

3) Processer for nødvendig omhu (due diligence), hvis virksomheden anvender sådanne processer.

4) Virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens forventninger til arbejdet fremover.

Stk. 3. Redegørelsen skal, uanset om virksomheden har politikker for de forhold, der er nævnt i stk. 1, indeholde følgende:

1) En kort og præcis beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel.

2) Oplysninger om de væsentligste risici forbundet med de forhold, der er nævnt i stk. 1, i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter eller tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negative påvirkninger af de forhold, der er nævnt i stk. 1. Der skal gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende risici.

3) Oplysninger om ikkefinansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter.

4) Hvor det er relevant, referencer til og yderligere forklaring af beløb, der er rapporteret i den finansielle del af regnskabet.

Stk. 4. Virksomheden kan i særlige tilfælde undlade at give oplysninger efter stk. 2 og 3, hvis offentliggørelse af de pågældende oplysninger kan forventes at volde betydelig skade for virksomheden i forbindelse med igangværende forhandlinger eller retstvister. Undladelse af at give oplysninger må dog ikke forhindre, at redegørelsen giver en rimelig og afbalanceret forståelse af virksomhedens udvikling, resultat og situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af de forhold, der er nævnt i stk. 1. Anvendes undtagelsen i 1. pkt., skal virksomheden i sin redegørelse for samfundsansvar oplyse, at virksomheden har gjort brug af denne undtagelse.

Stk. 5. Redegørelsen efter stk. 1-4 skal gives i ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i stedet vælge at give redegørelsen

1) i en supplerende beretning i årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller

2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen.

Stk. 6. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter stk. 1-4 gives for koncernen som helhed.

Stk. 7. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 1-4. Anvendes undtagelsen i 1. pkt., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort.

Stk. 8. En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse efter stk. 1-4, hvis virksomheden oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder de i stk. 1-4 anførte oplysningskrav. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis redegørelsen udarbejdet efter internationale retningslinjer eller standarder ikke dækker de forhold, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen i en supplerende beretning i årsrapporten og regler om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offentliggøres heri, jf. stk. 5, nr. 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og regler om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden, jf. stk. 5, nr. 2.

Stk. 10. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed kan oplyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder.«

48. § 99 b affattes således:

»§ 99 b. Store virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, skal oplyse om måltallet og redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning.

Stk. 2. Store virksomheder, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan, og som derfor ikke har pligt til at opstille et måltal, skal oplyse herom i ledelsesberetningen.

Stk. 3. Store virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, er forpligtet til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, skal redegøre for politikken. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om,

1) hvordan virksomheden omsætter sine politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn til handling, og

2) virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med at øge andelen af det underrepræsenterede køn i regnskabsåret, og virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

Stk. 4. Store virksomheder, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, og som derfor ikke har pligt til at udarbejde en politik, skal oplyse herom i ledelsesberetningen.

Stk. 5. Redegørelsen efter stk. 1-4 skal gives i ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i stedet vælge at give redegørelsen

1) i en supplerende beretning i årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller

2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen.

Stk. 6. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 1-4. Anvendes undtagelsen i 1. pkt., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort.

Stk. 7. En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse for måltal og politikker for det underrepræsenterede køn efter stk. 1-4, hvis virksomheden oplyser om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder oplysninger som anført i stk. 1-4.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af en redegørelse efter stk. 1-4 i en supplerende beretning i årsrapporten og regler om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offentliggøres heri, jf. stk. 5, nr. 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter desuden nærmere regler om offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside af redegørelsen efter stk. 1-4, herunder regler om opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og regler om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed efter internationale retningslinjer eller standarder kan oplyse om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn.«

49. I § 99 c, stk. 8, 1. pkt., ændres »§ 128, stk. 1,« til: »§ 128 a, stk. 1,«.

50. I § 101, stk. 1, nr. 1, udgår »ordinær«.

51. I § 102, stk. 3-5, ændres »§§ 41-43« til: »§§ 41-43 a«, og », 74« udgår.

52. Efter § 107 c indsættes før overskriften før § 108:

»§ 107 d. En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse om virksomhedens mangfoldighedspolitik, når virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider mindst to af følgende størrelser:

1) En balancesum på 156 mio. kr.

2) En nettoomsætning på 313 mio. kr.

3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

Stk. 2. En virksomhed omfattet af stk. 1, som alene har andre værdipapirer end aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, kan undlade at give de i stk. 4 og 5 nævnte oplysninger, medmindre den pågældende virksomhed tillige har aktier optaget til handel i en multilateral handelsfacilitet i et EU-/EØS-land.

Stk. 3. Et statsligt aktieselskab skal uanset størrelsesgrænserne i stk. 1 supplere ledelsesberetningen med en redegørelse om mangfoldighed.

Stk. 4. Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anvendes i forbindelse med sammensætningen af virksomhedens ledelse, for så vidt angår f.eks. alder, køn eller uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Redegørelsen skal indeholde oplysning om

1) målene for mangfoldighedspolitikken,

2) hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført, og

3) resultaterne af mangfoldighedspolitikken i rapporteringsperioden.

Stk. 5. Har en virksomhed omfattet af stk. 1 eller 3 ikke en politik for mangfoldighed, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at redegørelsen ikke skal medtages i ledelsesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, og om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden.«

53. I § 110 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved opgørelse af størrelsesgrænserne i stk. 1 medtages ikke de koncernvirksomheder, der i medfør af § 114, stk. 2, kan holdes ude af konsolideringen.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

54. I § 110, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2, 2. pkt.,« til: »stk. 3, 2. pkt.,«.

55. I § 111, stk. 1, ændres »§ 114,« til: »§ 13, stk. 1, nr. 3, eller § 114, stk. 2,«.

56. I § 112, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »koncernregnskab og«: », hvor relevant,«.

57. I § 118, stk. 2, ændres »associerede virksomheder« til: »kapitalinteresser«.

58. I § 119 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 2, 2. pkt., kan fraviges i særlige tilfælde.«

59. I § 121, stk. 2, indsættes efter »bestemmende indflydelse«: »både før og efter virksomhedssammenslutningen, og er denne bestemmende indflydelse ikke midlertidig«.

60. I § 124, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 115-122« til: »§§ 114-122«.

61. I § 125, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »at anvende andre metoder«: », jf. § 119, stk. 2 og 3«.

62. I § 126, stk. 1, nr. 5, ændres »anlægsaktiver« til: »aktiver«, og »§§ 58-58 c« til: »§§ 58-59«.

63. I § 126, stk. 1, nr. 10, ændres »§ 98 c, stk. 1, 2, 4 og 6« til: »§ 98 c, stk. 1, 2, 4, 6 og 7«.

64. I § 127 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. For hver kapitalinteresse, som ikke er en associeret virksomhed, skal oplyses

1) navn og hjemsted,

2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af de konsoliderede virksomheder tilsammen, og

3) størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport.

Stk. 5. Oplysningerne i stk. 4, nr. 3, kan undlades, hvis den pågældende kapitalinteresse ikke har offentliggjort en årsrapport.

Stk. 6. Der skal endvidere oplyses navn, hjemsted og retsform for hvert interessentskab eller kommanditselskab, i hvilket de konsoliderede virksomheder er interessent eller komplementar.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 7.

65. I § 127, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« to steder til: »stk. 1-6«.

66. I § 128, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 99, stk. 1, nr. 10,« til: »§ 99, stk. 1, nr. 9,«.

67. I § 128, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»§ 99 b finder alene anvendelse, når modervirksomheden vælger at rapportere samlet for koncernen.«

68. I § 128, stk. 3, ændres »§ 107 og § 107 b, stk. 1, nr. 6, og stk. 3 og 4,« til: »§§ 107, 107 b og 107 d«.

69. I § 128, stk. 5, 2. pkt., ændres »modervirksomheden og efter § 107 b, stk. 1, nr. 6, for« til: »henholdsvis modervirksomheden og«.

70. I § 128, stk. 5, 3. pkt., ændres »1. pkt.« til: »2. pkt.«

71. I § 128 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »og modervirksomheder omfattet af regnskabsklasse D« til: »modervirksomheder omfattet af regnskabsklasse D og modervirksomheder, som har en dattervirksomhed omfattet af § 109, stk. 2, nr. 1-3,«.

72. I § 135, stk. 3, 1. pkt., ændres »kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, hvis virksomheden og de virksomheder, den besidder kapitalandele i« til: »kapitalinteresser i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige og finansielle ledelse, hvis virksomheden og de virksomheder, den besidder kapitalinteresser i«.

73. § 144, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forpligtelser og forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport for et senere regnskabsår og denne er modtaget og offentliggjort efter reglerne i kapitel 19 og 20 eller filialens afmelding eller sletning af styrelsens register er offentliggjort, og«.

74. I § 159, stk. 1, 1. pkt., indsættes før »samt revisorloven«: », lov om medarbejderinvesteringsselskaber«.

75. I § 167, 2. pkt., udgår », jf. § 13, stk. 3.«

76. I bilag 1, B, nr. 5, 1. pkt., ændres »kapitalandele« til: »kapitalinteresser«.

77. I bilag 1, B, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6. Kapitalinteresse:

En virksomheds eller en virksomhed og dennes dattervirksomheders ret over egenkapital i en anden virksomhed, når formålet med besiddelsen er at fremme virksomhedens egne aktiviteter gennem en varig tilknytning til den anden virksomhed. Ret over egenkapital i en anden virksomhed formodes at være en kapitalinteresse, når rettigheden udgør mindst 20 pct. af egenkapitalen i den anden virksomhed.«

Nr. 6 bliver herefter nr. 7.

78. I bilag 1, C, nr. 13, udgår », der henhører under selskabets ordinære aktiviteter«.

79. I bilag 2, skema 1, AKTIVER, ANLÆGSAKTIVER, III. Finansielle anlægsaktiver, affattes nr. 3 således:

»3. Kapitalinteresser«.

80. I bilag 2, skema 1, AKTIVER, ANLÆGSAKTIVER, III. Finansielle anlægsaktiver, nr. 4, bilag 2, skema 1, AKTIVER, OMSÆTNINGSAKTIVER, II. Tilgodehavender, nr. 3, bilag 2, skema 1, PASSIVER, LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER, nr. 8, bilag 2, skema 1, PASSIVER, KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER, nr. 8, bilag 2, skema 2, AKTIVER, LANGFRISTEDE AKTIVER, III. Finansielle aktiver, nr. 4, bilag 2, skema 2, AKTIVER, KORTFRISTEDE AKTIVER, II. Tilgodehavender, nr. 3, bilag 2, skema 2, PASSIVER, LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER, nr. 11, og bilag 2, skema 2, PASSIVER, KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER, nr. 10, ændres »associerede virksomheder« til: »kapitalinteresser«.

81. I bilag 2, skema 2, AKTIVER, LANGFRISTEDE AKTIVER, III. Finansielle aktiver, affattes nr. 3 således:

»3. Kapitalinteresser«.

82. I bilag 2, skema 3, nr. 10, litra b, og bilag 2, skema 4, nr. 7, litra b, ændres »kapitalandele i associerede virksomheder« til: »kapitalinteresser«.

§ 2

I revisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. november 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 110, stk. 2 og 3,« til: »§ 110, stk. 3 og 4,«.

2. § 4, stk. 1 og 2, affattes således:

»En revisor, der er godkendt efter § 3, har pligt til at deltage i et passende efteruddannelsesprogram, der sikrer, at den pågældende til stadighed opdaterer og vedligeholder sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkelig højt niveau.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om efteruddannelse og om kontrol heraf. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte nærmere regler om yderligere efteruddannelse af revisorer, der udfører revision i virksomheder omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3.«

3. I § 6, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 8« til: »§ 8 og § 8 a, stk. 4, nr. 3,«.

4. I § 6, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 8, stk. 3,« til: »§ 8 a, stk. 1,«.

5. Overskriften før § 8 affattes således:

»Fratagelse m.v.«

6. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fratage en revisor godkendelsen, hvis revisoren nægter at lade sig undergive reglerne om kvalitetskontrol, jf. § 29.«

7. § 8, stk. 3, ophæves.

8. Efter § 8 indsættes før overskriften før § 9:

»§ 8 a. Mangler en revisor hele eller dele af efteruddannelsen, jf. § 4 og regler fastsat i medfør af § 4, stk. 2, kan Erhvervsstyrelsen påbyde revisoren inden for en fastsat frist at opfylde kravene til efteruddannelse.

Stk. 2. Kan en revisor ikke dokumentere at have vedligeholdt og opdateret sin efteruddannelse omfattet af § 4, kan Erhvervsstyrelsen påbyde revisoren at deltage i et antal efteruddannelsestimer på nærmere vilkår.

Stk. 3. Vurderer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder, jf. § 32, stk. 2, nr. 2-4, at en revisor har behov for yderligere efteruddannelse inden for et nærmere afgrænset fagområde, kan styrelsen påbyde revisoren på nærmere angivne vilkår at deltage i en sådan efteruddannelse.

Stk. 4. Opfylder en revisor ikke kravene i § 4 til efteruddannelse, eller efterkommer en revisor ikke et påbud efter stk. 1-3, kan Erhvervsstyrelsen

1) fratage revisoren godkendelsen betinget, på vilkår af at vedkommende i den indeværende eller næstkommende efteruddannelsesperiode ikke tilsidesætter kravene til efteruddannelse under sådanne omstændigheder, at vedkommende efter en samlet bedømmelse skal fratages godkendelsen,

2) nedlægge forbud mod, at revisoren i den indeværende og næstkommende efteruddannelsesperiode kan udføre eller kontrollere udførelsen af en revision eller udøve funktioner i en revisionsvirksomhed, eller

3) fratage revisoren godkendelsen.«

9. I § 9, stk. 1, ændres »§ 8« til: »§ 8 og § 8 a, stk. 4, nr. 3,«.

10. I § 47 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Erhvervsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside afgørelser efter § 8 a, stk. 4, nr. 2 og 3. En afgørelse anonymiseres efter udløbet af den periode, for hvilken den har virkning.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

11. I § 47 c, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 47 a, stk. 2 og 3,« til: »§ 47 a, stk. 3 og 4,«.

12. I § 47 c, stk. 4, ændres »§ 52, stk. 1,« til: »§ 52, stk. 5,«.

13. I § 51, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 47 a, stk. 2,« til: »§ 47 a, stk. 3,«.

14. § 52, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

15. I § 52 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Anmodning om indbringelse af Erhvervsstyrelsens afgørelse efter § 8, stk. 1, skal være modtaget i styrelsen, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Styrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

16. I § 52, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »jf. stk. 2,« til: »jf. stk. 3,«.

17. I § 52 indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stykke:

»Stk. 5. Anmodning om indbringelse af en kendelse truffet af Revisornævnet efter § 44, stk. 3 og 4 og stk. 6, 4. pkt., og § 44 b, stk. 2, skal være modtaget i Nævnenes Hus, senest 4 uger efter at kendelsen er meddelt den pågældende. Nævnenes Hus anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.

18. I § 54, stk. 7, indsættes efter »et forbud efter«: »§ 8 a, stk. 4, nr. 2,«.

§ 3

I lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011, som ændret ved § 21 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at der ved visse ansøgninger om tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse skal vedlægges en underskrevet ledelseserklæring om, at ansøgningen er behandlet og godkendt på ledelsesniveau.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 4

I lov nr. 631 af 8. juni 2016 om ændring af revisorloven og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden), som ændret ved § 17 i lov nr. 1549 af 13. december 2016, foretages følgende ændring:

1. § 14 affattes således:

»§ 14. Erhvervsministeren fremsætter forslag om revision af hele eller dele af loven 5 år efter lovens ikrafttræden.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2, nr. 2, og § 3 træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 3. § 1 har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan en virksomhed anvende de ændringer af årsregnskabsloven, der følger af § 1, for et regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere, når anvendelsen sker systematisk og konsekvent.

Stk. 5. Bestemmelsen i revisorlovens § 8 a, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 8, finder ikke anvendelse for erklæringer omfattet af revisorlovens § 1, stk. 2, som er afgivet før den 1. januar 2019. For sådanne erklæringer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 6

Stk. 1. Ved en virksomheds første ændringer af metoder for indregning og måling af aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger som følge af årsregnskabslovens § 33 som ændret ved denne lovs § 1, nr. 7 og 8, og årsregnskabslovens §§ 83 a eller 83 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 38 og 39, kan ændringerne uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, 2. pkt., foretages uden tilpasning af sammenligningstal.

Stk. 2. Indregning af beløb i posten dagsværdireserven under egenkapitalen efter årsregnskabslovens § 49, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25, kan uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, ske således, at der alene for de reguleringer, der indregnes første gang i balancen i regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, skal ske en tilsvarende indregning i dagsværdireserven.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 99 a, stk. 8 og 9, og § 99 b, stk. 1 og 2, jf. § 99 a, stk. 8 og 9, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 99 a, stk. 9 og 10, og § 99 b, stk. 8 og 9.

Stk. 4. Regler fastsat i medfør af § 4, stk. 2, i revisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. november 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 4, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2.

§ 7

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Rasmus Jarlov

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, EU-Tidende 2013, nr. L 182, side 19, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner, EU-Tidende 2014, nr. L 330, side 1, og som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/102/EU af 7. november 2014 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2014, nr. L 334, side 86. Loven indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 87, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, EU-Tidende 2014, nr. L 158, side 196.