Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af fiskeriloven

(Indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1563 af 19. december 2017 og lov nr. 736 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som nr. 8:

»8) Bestemmende indflydelse: Mulighed for gennem økonomiske mellemværender direkte eller indirekte at påvirke økonomiske eller driftsmæssige dispositioner foretaget af en person eller et selskab.«

2. Efter § 34 indsættes før overskriften før § 36:

»§ 35. Den erhvervsmæssige udnyttelse af ressourcerne, jf. § 34, begrænses af øvre grænser for en persons og et selskabs samlede ejerskab af kvoteandele, hvori medregnes personens eller selskabets helt eller delvis ejede kvoteandele og forholdsmæssigt kvoteandele helt eller delvis ejet af andre personer eller selskaber, som førstnævnte person eller selskab har adgang til at udøve bestemmende indflydelse på.

Stk. 2. Ministeren for fiskeri og ligestilling fastsætter regler om øvre grænser for det samlede ejerskab af kvoteandele, jf. stk. 1, herunder om

1) opgørelse af helt eller delvis ejede kvoteandele,

2) afgrænsning af, omregning til og opgørelse af kvoteandele, der er adgang til at udøve en bestemmende indflydelse på,

3) indberetning af oplysninger vedrørende økonomiske mellemværender,

4) indefrysning af årsmængder tildelt på baggrund af kvoteandele ved overskridelse af de øvre grænser,

5) påbud om nedbringelse af ejerandele ved overskridelse af de øvre grænser,

6) bortfald af kvoteandele ved overskridelse af de øvre grænser og

7) en overgangsordning.«

3. I § 104, stk. 1, 4. pkt., ændres »2/3« til: »6/11«, og i 5. pkt. ændres »Forbrugerrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Danmarks Frie Forskningsfond« til: »De repræsentative organisationer for offentlige interesser«, og »1/3« til: »5/11«.

4. I § 112, stk. 1, nr. 2, ændres »disse er erhvervet, og« til: »disse er erhvervet,«.

5. I § 112, stk. 1, nr. 3, ændres »fisk.« til: »fisk og«.

6. I § 112, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) økonomiske mellemværender vedrørende ejere eller medejere af kvoteandele, herunder fra disse personers eksterne rådgivere, revisorer og pengeinstitutter, dog ikke advokater, samt dokumentation herfor.«

7. I § 117 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Til kontrol med overholdelsen af øvre grænser for ejerskab af kvoteandele, jf. § 35, er kontrolmyndigheden berettiget til hos ejere eller medejere af kvoteandele mod behørig legitimation og uden retskendelse at efterse enhver form for dokumentation vedrørende økonomiske mellemværender direkte eller gennem et eller flere mellemled med andre ejere eller medejere af kvoteandele, herunder materiale i elektronisk form, og at få adgang til ethvert forretningslokale, hvor sådant materiale opbevares.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen