Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

§ 1

I bekendtgørelse nr. 193 af 1. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, som ændret ved bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012, bekendtgørelse nr. 1540 af 12. december 2016 og bekendtgørelse nr. 1753 af 26. december 2017 foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11, stk. 1, nr. 8, § 58, stk. 4, og § 61 d, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, og § 84, stk. 1, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018 med senere ændringer, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v.:«

2. Bilag 1, punkt 3.1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 1, punkt 3.2, felt 13 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

5. Bilag 2, punkt 4.2 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 2, punkt 2.10 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Sundhedsdatastyrelsen, den 20. december 2018

Lisbeth Nielsen

/ Steen Heilmann


Bilag 1

»3.1 Generelle bemærkninger

Der anvendes samme snitflade vedrørende felterne 1 - 43 for alle indberetningspligtige og for alle typer indberetninger. Som de eneste skal sygehusapoteker herudover, også indberette tre ekstra felter, felt 44, 45 og 46.

Felter, der ikke kan udfyldes, skal være blanke.

Der skal indberettes foranstillede nuller i alle felter, der udfyldes, medmindre andet er angivet.

Det er ekspeditionsdatoen, dvs. datoen for gennemført kassetransaktion/debitering, der er afgørende for, hvilken måned ekspeditionen vedrører.

Alle beløbsfelter og antal pakninger indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler. Det eventuelle fortegn placeres i feltets første position.

Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt medicintilskud indberettes nogle af beløbsfelterne med negativt fortegn. Hvis patienten har fået udbetalt for lidt i medicintilskud, indberettes det yderligere tilskud positivt i felt 20, mens tilbagebetalingen til patienten indberettes negativt i felt 17. Korrigeres der samtidig for meget udbetalt kommunalt tilskud, indberettes tilbagebetaling af kommunalt tilskud negativt i felt 23. Hvis patienten i stedet skal tilbagebetale medicintilskud, indberettes det tilbagebetalte medicintilskud negativt, patientens yderligere betaling positivt og et eventuelt yderligere kommunalt tilskud positivt. Ved udligning gælder det, at medicintilskud + patientens egenbetaling + kommunalt tilskud = 0.

Ved salg af dosisdispenserede lægemidler til enkeltpersoner skal det receptekspederende apotek indberette én linje for hvert lægemiddel (varenummer), som indgår i dosispakningen – herunder hvor mange enheder af hvert lægemiddel, der indgår i pakningen. Dosisekspeditionsgebyret og dosispakningsgebyret indberettes på hver sin linje. Der anvendes ekspeditionstypen DD og et af varenumrene fra bilag 2.10.

Ved salg af dosispakninger mellem to apoteker indberetter det apotek, som pakker dosispakningen, den solgte dosispakning på én linje med varenummeret 688000. Afregning af dosispakningsgebyret indberettes ligeledes på én linje. Der anvendes ekspeditionstypen SD.

Ved salg af opsplittede lægemiddelpakninger til veterinært brug skal det receptekspederende apotek indberette én linje for hvert lægemiddel (varenummer) og ny pakning. Splittes et lægemiddel til flere pakninger skal der indberettes én linje pr. ny pakning. Afregning af opsplitningsgebyr indberettes ligeledes på én linje. Der anvendes ekspeditionstypen ID og et varenummer fra bilag 2.10.«


Bilag 2

»
Felt 13 Antal pakninger eller enheder af det ekspederede varenummer
Ved salg af ikke dosisdispenserede lægemiddelpakninger udfyldes feltet med antal pakninger.
Ved salg af radioaktive lægemidler kan antal pakninger også være: antal vials, antal generatorer eller antal kit.
Ved dosisdispenserede lægemidler (felt 03 = DD) udfyldes feltet med antal enheder (tabletter eller kapsler).
Feltet skal ikke udfyldes ved ekspedition af serviceprodukter fra sygehusapoteker, jf. bilag 2.2 og bilag 2.3.
Ved salg af opsplittede veterinære lægemiddelpakninger (felt 03 = ID) udfyldes feltet med en beregnet andel af den oprindelige lægemiddelpakning. Ved angivelse af andel anvendes komma og 2 decimaler. Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (felt 12 = 100015) udfyldes feltet med 1.

«

3.3 Oversigt over felternes placering i filen, samt felternes type og længde

Positionen i nedenstående feltoversigt angiver felternes placering i filen.

Der skelnes mellem to typer felter: N, der er numeriske felter (udelukkende cifre) og A, der er alfanumeriske felter (tekst, eventuelt bogstaver og cifre i kombination). Feltets længde (antal karakterer) følger umiddelbart efter feltets type (fx N4 eller A6).

Felt nr.
Beskrivelse
Type/ Længde
Position
Typiske værdier
01
Ekspeditionsdato
N6
1- 6
ÅÅMMDD:000101-991231
02
Ekspeditionsnummer
N5
7-11
00001-99999
03
Ekspeditionstype
A2
12-13
EI, EM, DD
04
Indberetters nummer
N5
14-18
00000-99999
05
Udleveringssted
N1
19-19
0, 1, 2
06
Modtager af lægemiddel
A10
20-29
 
08
Receptudsteder
A7
33-39
 
09
Læges eller behandlerfarmaceutens CPR-nummer
N10
40-49
 
10
Ordineret varenummer
N6
50-55
 
11
Receptens løbenummer
A7
56-62
 
12
Udleveret varenummer
N6
63-68
 
13
Pakningsantal, antal enheder eller andele (kommatal med 2 decimaler)
N4
69-72
 
14
Reiterationsnummer
N2
73-74
 
16
Ekspeditionspris
N10
75-84
0000010025, -000010025
17
Modtagerbetaling
N10
85-94
0000010025, -000010025
18
Regionsnummer
N3
95-97
081, 082, 083, 084, 085
19
Regelnummer for medicintilskud
N2
98-99
41, 42, 43
20
Medicintilskud
N10
100-109
0000010025, -000010025
21
Kommunenummer
N3
110-112
 
22
Kommune, 1. regel
N2
113-114
61, 62, 63, 64
23
Kommune, 1. tilskud
N10
115-124
0000010025, -000010025
24
Kommune, 2. regel
N2
125-126
61, 62, 63, 64
25
Kommune, 2. tilskud
N10
127-136
0000010025, -000010025
26
Anden refusion
N2
137-138
21
27
Andre tilskud
N10
139-148
0000010025, -000010025
31
Fravalg af substitution
A1
152-152
S eller blank
33
Tidsstempel
N4
154-157
TTMM:0000-2359
34
Patienttype
N2
158-159
00, 01,10, 11, 99
35
Tilskudspris
N10
160-169
0000010025, -000010025
36
Dyreart
N2
170-171
11, 12, 13, 95
37
Aldersgruppe
N2
172-173
00, 55, 56, 77
38
Ordinationsgruppe
N2
174-175
00, 10, 11, 99
39
Takseringsdato
N6
176-181
ÅÅMMDD:000101-991231
40
Salgsstedets P-nummer
N10
182-191
 
41
Indikation for ordination
N7
192-198
 
42
Dosering for ordination
N7
199-205
 
43
Receptudsteders autorisationsID
A6
206-211
 
Sygehusapoteker skal endvidere indberette:
44
Typen af mængden af parenterale serviceprodukter
A3
212-214
DW, DWK, DWG, DDK, TU, MG, GA
45
Mængde af parenterale serviceprodukter
N12
215-226
 
46
Delmængde af pakning, unit-doseret lægemiddel
A20
227-246
 


Bilag 3

»4.2. Øvrige tabeller

Varenumre, som skal anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer, herunder varenumre til brug ved indberetning af gebyrer, udligning af tilskud mv.

Listen opdateres jævnligt, og en opdateret liste i elektronisk form kan findes på Sundhedsdatastyrelsens netsted, Registre og Services, Lægemiddelstatistikregistret. Ønskes varenumre til nye produkter skal henvendelse ske hertil.«


Bilag 4

»Bilag 2.10. Diverse

 
Varenummer
Homøopatiske lægemidler
685802
Tryghedskasse, lægemidler
685244
Tryghedskasse, ikke lægemidler
685245
   
Varenummer uoplyst
 
Håndkøb, frihandelsvarer
222222
Industrispecialitet
555555
Magistrelle lægemidler, der er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
666666
Magistrelle lægemidler, der ikke er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
888888
Lægemidler på udleveringstilladelse, der er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
686333
Lægemidler på udleveringstilladelse, der ikke er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
685800
Sprit (magistrel)
777777
Uden avance
999999
   
Gebyrer
 
Telefonreceptgebyr
100000
Udbringningsgebyr
100030
Administrationsgebyr
100035
Vagtgebyr
100050
Leverancehonorar
100090
Dosispakningsgebyr – pakket fra eget apotek
688001
Dosispakningsgebyr – pakket fra andet apotek
688002
Dosisekspeditionsgebyr
688003
Servicegebyr (dosispakning – pakket fra eget apotek)
688004
Servicegebyr (dosispakning – pakket fra andet apotek)
688005
Servicegebyr (dosisekspedition)
688006
Dosispakningsgebyr ved salg mellem apoteker
688007
Udbringningsgebyr - beboere på institutioner og udbringning via hjemmeplejen
688017
Udbringningsgebyr - e-handel
688018
Udbringningsgebyr - fra apotek via håndkøbsudsalg eller medicinudleveringssted
688021
Opsplitningsgebyr
688022
Rabatter
 
Rabat på liberaliserede lægemidler til produktionsdyr
683010
   
Udligning
 
Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR)
100015
   
Salg af dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker
Salg af dosisdispenserede lægemidler mellem to apoteker.
688000
«