Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 64-18 om arbejdsskade - uddannelsessøgende - praktikforløb - nyttekriteriet - sikringspligtig arbejdsgiver

Principafgørelsen fastslår

Skader indtrådt for uddannelsessøgende, der deltager i praktik efter en uddannelsesplan, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis den uddannelsessøgende erstatter anden arbejdskraft eller på anden måde bidrager til virksomhedens produktion i ikke uvæsentligt omfang (nyttekriteriet). Dette følger af uddannelsesbekendtgørelsen.

Det er praktikværten, der er sikringspligtig arbejdsgiver, hvis den uddannelsessøgende er omfattet af arbejdsskadesikringsloven efter nyttekriteriet.

I den konkrete sag var sikrede under uddannelse til SOSU-assistent som voksenelev med en uddannelsesplan i Tønder Kommune. Skaden indtrådte under uddannelsens obligatoriske første praktikperiode, som foregik på et plejehjem i Aabenraa Kommune.

Ankestyrelsen vurderede, at sikrede var til nytte for Aabenraa Kommune, da skaden skete. Vi lagde vægt på, at hun udførte reelle arbejdsopgaver under sin praktik og havde en arbejdsmæssig værdi for praktikstedet på 15 timer om ugen. Henset til denne arbejdsmæssige værdi og det forhold, at sikrede på skadestidspunktet udførte en opgave, som en anden medarbejder ellers skulle have udført, kunne det ikke føre til et andet resultat, at sikrede ikke indgik i normeringen. Vi lagde også vægt på, at det var praktikværten, der stod for tilsyn, instruktion og planlægning af arbejdet. Dette betød, at sikrede var omfattet af arbejdsskadesikringsloven efter nyttekriteriet, og at Aabenraa Kommune, som praktikvært, var sikringspligtig arbejdsgiver.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare om SOSU-voksenelever er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og hvem der er sikringspligtig arbejdsgiver.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som er ændret ved lov nr. 706 af 8. juni 2018.

§ 2, om den sikrede personkreds

§ 3, nr. 2, om fastsættelse af hvordan loven skal gælde for uddannelsessøgende eller andre personer, der opholder sig på et uddannelsessted eller på en arbejdsplads som led i et uddannelses- eller praktikforløb m.v.

§ 48, om sikringspligtig arbejdsgiver

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. nr. 937 af 26. november 2003.

Note 1, om nyttekriteriet

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

U-18-03, om nytteværdi i forbindelse med en studerendes afgangsprojekt.

204-10, om sikringspligtig arbejdsgiver ved skader under virksomhedspraktik formidlet af bopælskommunen efter bestemmelsen i lov om social service om særlig støtte til børn og unge.

256-10, om sikringspligtig arbejdsgiver ved skader i forbindelse med deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

15-12, om sikringspligtig arbejdsgiver ved skader omfattet af arbejdsskadesikringslovens efter nyttekriteriet.

Den konkrete afgørelse

J.nr. 2016-5012-27670

Tønder Kommune har klaget over Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings) afgørelse om sikringspligtig arbejdsgiver. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgjorde sagen den 11. marts 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Aabenraa Kommune er sikringspligtig arbejdsgiver.

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings) afgørelse for så vidt angår spørgsmålet om, hvem der er sikringspligtig arbejdsgiver.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Vi vurderer, at du på skadestidspunktet i ikke uvæsentligt omfang bidrog til produktionen på plejehjemmet i Aabenraa Kommune. Det betyder, at du er omfattet af arbejdsskadesikringsloven efter et nyttekriterium. Det betyder også, at Aabenraa Kommune er sikringspligtig arbejdsgiver efter arbejdsskadesikringsloven.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger afgørende vægt på, at du på skadestidspunktet havde en skønnet arbejdsværdi for plejehjemmet på 15 timer ud af arbejdsugens 37 timer.

Vi er opmærksomme på, at du ikke indgik i normeringen på plejehjemmet, og at du derfor ikke direkte erstattede anden arbejdskraft. Vi mener imidlertid, at du har bidraget til produktionen i ikke uvæsentligt omfang, når din arbejdsværdi var 15 timer om ugen. Ved denne vurdering indgår det også, at du på skadestidspunktet udførte en opgave, som en anden medarbejder på plejehjemmet ellers skulle have udført.

Vi lægger også vægt på, at det var ansatte på plejehjemmet i Aabenraa Kommune, der instruerede dig og planlagde arbejdet. Det var også de ansatte på plejehjemmet i Aabenraa Kommune, der førte tilsyn med dig.

Vi er opmærksomme på, at den uddannelsesplan, du havde indgået med Tønder Kommune, var afgørende for instruktionsbeføjelsen, tilsynet og arbejdets planlægning. Dette betyder, at instruktionen og tilsynet skulle ske inden for rammerne af uddannelsesplanen, ligesom arbejdet skulle tilrettelægges i overensstemmelse med uddannelsesplanen. Det kan imidlertid ikke føre til et andet resultat, når du i 15 timer om ugen udførte reelle arbejdsopgaver for plejehjemmet.

Vi er også opmærksomme på, at det var Tønder Kommune, der aflønnede dig under hele praktikforløbet. Spørgsmålet om aflønning har ikke afgørende betydning ved vurderingen af, hvem der er sikringspligtig arbejdsgiver, og dette forhold kan derfor heller ikke føre til et andet resultat. Begrundelsen for dette er, at arbejdsskadesikringsloven også omfatter ulønnet arbejde. Det afgørende ved vurderingen af, hvem der er sikringspligtig arbejdsgiver er derimod nytteværdibetragtningen, herunder beføjelserne til at føre tilsyn, instruere og planlægge arbejdet.

Det fremgår af sagen, at du på skadestidspunktet var under uddannelse til SOSU-assistent. Du var voksenelev, og din ansættelsesaftale og uddannelsesplan var indgået med Tønder Kommune. Du kom til skade under uddannelsens obligatoriske første praktikperiode, hvor du var i et praktikforløb på et plejehjem i Aabenraa Kommune.

Du var under dit praktikforløb omfattet af arbejdsskadesikringsloven i medfør af nyttekriteriet, som er omtalt i noten til § 1 i bekendtgørelsen nr. 937 af 26. november 2003 om arbejdsskadesikring for uddannelsessøgende m.fl.

Da ulykken skete den 19. oktober 2012, er det bekendtgørelse nr. 937 af 26. november 2003, der finder anvendelse i denne sag.

Plejehjemmet i Aabenraa Kommune havde nytteværdi af dig på skadestidspunktet, og Aabenraa Kommune er derfor sikringspligtig arbejdsgiver på skadestidspunktet.

Oplysningerne fremgår særligt af din spørgeskemabesvarelse fra 17. marts 2014, mail fra Aabenraa Kommune af 8. april 2014, spørgeskemabesvarelse fra Tønder Kommune af 22. februar 2016, og 3. august 2017 med tilhørende bilag samt udtalelse fra Arbejdstilsynet af 24. maj 2017.

Om reglerne

Hvis tilskadekomne på skadetidspunktet går i skole eller er under uddannelse, er hovedreglen, at tilskadekomne ikke er omfattet af arbejdsskadeloven, da pågældende ikke udfører et egentligt arbejde under uddannelsen.

Ifølge bekendtgørelse nr. 937 af 26. november 2003 § 1, nr. 12, gælder arbejdsskadesikringsloven for uddannelsessøgende eller andre personer, der opholder sig på et uddannelsessted eller på en arbejdsplads som led i et uddannelses- eller praktikforløb mv., hvis:

Uddannelsen er godkendt som støtteberettiget efter lov om statens uddannelsesstøtte, eller er udbudt efter regler med hjemmel i åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. eller lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet for voksne), og

Den uddannelsessøgende på en offentlig eller privat arbejdsplads, som led i en erhvervsrettet uddannelse, deltager i praktik, hvori de pågældende skal deltage efter uddannelsesplanen, og

Praktikken er formidlet eller godkendt inden for rammerne af uddannelsen af skolen eller uddannelsesinstitutionen

Man er allerede omfattet af lov om arbejdsskadesikring under praktik, hvis man ved skadens indtræden erstatter anden arbejdskraft eller på anden måde bidrager til virksomhedens produktion i et ikke uvæsentligt omfang.

Hvis man kommer til skade under en praktik, og er til nytte for praktikværten på skadestidspunktet, er det praktikværten, der er sikringspligtig arbejdsgiver.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.