Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

(Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 27. oktober 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »§ 119, stk. 1,«: »§ 134 b, stk. 1,«.

2. I § 2, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»I alvorligere tilfælde kan en generel karantæne meddeles for et bestemt tidsrum på indtil 4 år.«

3. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Sikkerhedsmæssig indretning og afvikling af bestemte idrætsbegivenheder«.

4. Overskriften til kapitel 5 a ophæves.

5. Efter § 8 b indsættes i kapitel 5 a, der bliver kapitel 5:

»§ 8 c. Politiet kan for idrætsbegivenheder, hvor der foreligger en forhøjet risiko for uroligheder forårsaget af tilskuere eller andre, meddele påbud om, at der skal udarbejdes en særskilt beredskabsplan for den sikkerhedsmæssige indretning af stedet, hvor idrætsbegivenheden afholdes, og for den sikkerhedsmæssige afvikling af idrætsbegivenheden. Beredskabsplanen skal godkendes af politiet, der tillige kan fastsætte en frist for efterkommelse af påbuddet.

Stk. 2. Efterkommes et påbud efter stk. 1 ikke inden for den fastsatte frist, kan politiet meddele forbud mod, at der afholdes bestemte idrætsbegivenheder på stedet, indtil den påbudte særskilte beredskabsplan er godkendt af politiet.«

6. I § 9, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »en«: »generel«.

7. I § 9, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 7«: »eller § 8 c«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 2 og 6, finder anvendelse for generelle karantæner meddelt efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen