Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Vækstfondens matchfinansieringsordning

I medfør af § 9 i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden og tekstanmærkning nr. 134 ad 08.33.15 til § 8 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for Vækstfondens matchfinansieringsordning.

Stk. 2. Finansieringsrammen i matchfinansieringsordningen består af en tabsramme samt en statsgaranteret låneramme.

Stk. 3. Vækstfonden hæfter for eventuelle tab, der ligger ud over den afsatte tabsramme.

Matchfinansieringsordningens rammer

§ 2. Vækstfonden kan anvende finansieringsrammen til investeringer i form af lån, herunder lån med egenkapitallignende egenskaber og konvertible lån.

Stk. 2. Matchfinansieringsordningen kan anvendes på følgende måder:

1) En matchlånefacilitet, hvor der ydes lån til virksomheder, som godkendte business angels selv investerer i. Vækstfonden godkender, hvilke business angels der kan få adgang til lånefaciliteten. Lånefaciliteten kan benyttes såfremt de godkendte business angels og den virksomhed, som den godkendte business angel investerer i, vælger dette, og kan således ydes uden godkendelse af den enkelte virksomhed i Vækstfonden.

2) Et konvertibelt låneprodukt, der målrettes ventureegnede virksomheder med stort værdipotentiale, men som fortsat er i den tidlige udviklingsfase og som derfor endnu ikke har en økonomisk historik. Lånet skal bidrage til at modne danske ventureegnede virksomheder til senere stadie egenkapitalfinansiering. Vækstfonden matcher privat finansiering fra business angels, venturefonde mv.

3) Et tidligt låneprodukt målrettet virksomheder i den tidlige udviklingsfase, som er kommercielt attraktive og som forventes at kunne komme til at udgøre en solid vækstvirksomhed, men som ikke har venturepotentiale. Vækstfonden matcher privat finansiering fra business angels, venturefonde mv.

Stk. 3. Der stilles følgende krav til virksomhederne, der får et af ovenstående lån:

1) Matchlån ydes til videnbaserede iværksættervirksomheder. Ved iværksættervirksomheder forstås unoterede, små virksomheder i de første fem år efter deres registrering. Den fem-årige periode anses for at begynde fra det tidspunkt, hvor virksomheden enten indleder den økonomiske aktivitet eller skal afregne skat for sin økonomiske aktivitet. Ved videnbaseret forstås, at virksomhedernes aktiviteter i høj grad er baseret på forskning og udviklingsaktiviteter, som defineret i Frascati-manualen.

2) Virksomheden må ikke være dannet ved fusion og må ikke have udloddet overskud.

Stk. 4. Det stilles følgende krav i forbindelse med långivning:

1) Matchlån matches med privat kapital fra fx business angels, venturefonde mv., så den samlede portefølje af matchlån som minimum matches 1:1 af privat kapital. Privat kapital er kapital fra private investorer, så som business angels, venturefonde mv. i form af egenkapital og lån med egenkapitallignende egenskaber samt lån, herunder konvertible lån, fra andre långivere end pengeinstitutter eller realkreditinstitutter.

2) Den maksimale størrelse for Vækstfondens lån under matchfinansieringsordningen er 7.500.000 kr.

3) Lånene skal have en løbetid på maksimalt 10 år.

Stk. 5. Lån under matchfinansieringsordningen skal ydes inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler, herunder reglerne for etableringsstøtte i EU’s forordning om visse kategoriers af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Erhvervsministeriet forestår indberetningen af støtteordninger til EU-Kommissionen.

Tilsyn og revision

§ 3. Erhvervsministeriet fører tilsyn med Vækstfondens matchfinansieringsordning som del af det almindelige tilsyn med Vækstfonden.

Stk. 2. Vækstfondens matchfinansieringsordning skal indgå i Vækstfondens årsrapport, der revideres.

Stk. 3. Vækstfonden skal i deres regnskabssystemer holde separat regnskab for Vækstfondens matchfinansieringsordning, så der kan aflægges separat regnskab herfor, såfremt Erhvervsministeriet ønsker det.

Stk. 4. Vækstfonden har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra den forventede udvikling i matchfinansieringsordningen.

§ 4. Rigsrevisor har, jf. Rigsrevisorlovens § 4, adgang til gennemgang af Vækstfondens regnskaber.

Administration

§ 5. Vækstfondens administrationsomkostninger afholdes inden for rammerne af tabsrammen og afkastet på investeringerne.

Stk. 2. Vækstfonden skal løbende koordinere deres tidlige fase indsats med Innovationsfonden, samt have en tæt kobling til de relevante vidensinstitutioner.

Efterregulering

§ 6. Når finansieringsrammen til matchfinansieringsordningen ophører, skal der laves en delvis opgørelse over matchfinansieringsordningen senest 6 måneder efter ophøret. En eventuel andel af tabsrammen, som ikke er anvendt eller deponeret til forventede fremtidige tab, tilbagebetales til staten.

Stk. 2. Der laves en endelig opgørelse over matchfinansieringsordningen senest 10 år efter ordningens ophør. Tabsrammer, der ikke ender med at blive modsvaret af tilsvarende tab, tilbageføres til staten, når ordningen opgøres endeligt.

Stk. 3. Når tabsrammen til matchfinansieringsordningen ophører, kan der ikke optages yderligere statsgaranterede lån. Eksisterende statsgaranterede lån kan refinansieres i låneporteføljens løbetid.

Stk. 4. Den statsgaranterede låneramme skal nedskrives i takt med, at låneporteføljerne løbende afvikles, og ophører senest 10 år efter tabsrammen ophør.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. januar 2019.

Erhvervsministeriet, den 1. januar 2019

Rasmus Jarlov

/ Julie Sonne