Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse, rapportering og revision af regnskaber for tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter eller aktiviteter
Kapitel 3 Regnskabsaflæggelse, rapportering og revision af regnskaber for driftslignende tilskud
Kapitel 4 Fremsendelse af regnskab, erklæringer m.v.
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

I medfør af tekstanmærkning nr. 144 ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.29.13., 20.29.16., 20.38.11., 20.38.14., 20.48.11., 20.55.10., 20.72.06., 20.74.04., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06. til § 20 på finansloven for finansåret 2019 og § 21, stk. 3, og § 26 i lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter

1) regnskabsaflæggelse og rapportering for tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter eller aktiviteter og driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet med tilhørende styrelser (herefter benævnt ministeriet), jf. kapitel 2 og 3, og

2) revision af regnskaber efter nr. 1, jf. kapitel 2 og 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for følgende finanslovkonti:

1) § 20.29.11.20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

2) § 20.29.13.10. Pulje for elevløft.

3) § 20.38.11.40. Kvalitetsudviklingspulje.

4) § 20.38.14.10. Præmie til kommuner.

5) § 20.38.14.20. Præmie til erhvervsskoler.

6) § 20.48.11.10. Efteruddannelsesinitiativer.

7) § 20.48.11.20. Understøttelse af campusdannelse.

8) § 20.55.10.40. Tilpasning af institutionsstruktur

9) § 20.72.06.55. Administration af VEU-godtgørelse

10) § 20.89.01.10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning, dog kun for så vidt angår tilskud, der er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse.

11) § 20.89.01.81. Statens selvforsikringsordning uden tilsagnsordning.

12) § 20.89.03.10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning, dog kun for så vidt angår tilskud, der er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse.

13) § 20.89.03.35. Tilskud til Astra - Nationalt Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed med tilsagnsordning.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Tilskud: Det beløb, der er fastsat i bevillingsbrevet.

2) Tilskudsmodtager: Den fysiske eller juridiske person, som tilskuddet er tildelt til i bevillingsbrevet.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved standardiserede forsøgsprogrammer ensartede projekter eller aktiviteter,

1) der på forhånd er defineret af ministeriet,

2) som gennemføres på flere institutioner efter godkendelse af ministeriet, og

3) hvor hver af de deltagende institutioner kompenseres med et af ministeriet fastlagt tilskud på højst 100.000 kr.

Kapitel 2

Regnskabsaflæggelse, rapportering og revision af regnskaber for tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter eller aktiviteter

Regnskab

§ 4. Tilskudsmodtager skal aflægge regnskab for tilskud, der er omfattet af § 1, jf. dog §§ 6 og 7.

Stk. 2. Regnskabet skal omfatte hele det tilskudsudløsende projekt eller hele den tilskudsudløsende aktivitet og skal opstilles som anført i bevillingsbrevet. Tilskud fra ministeriet, tilskudsmodtagerens eventuelle egenfinansiering og tilskud m.v. fra anden side til samme projekt eller aktivitet skal fremgå af regnskabet.

Stk. 3. Regnskabet skal være underskrevet og dateret af tilskudsmodtagers ledelse. Ledelsen skal give underskrift i tilknytning til en ledelseserklæring, der omfatter de forhold, der er angivet i § 18, stk. 2, nr. 1-7.

Stk. 4. Underskrives regnskabet digitalt, bortfalder kravet i stk. 3 om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelseserklæringen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelseserklæringen.

§ 5. Ministeriet kan i bevillingsbrevet fastsætte, at tilskudsmodtager skal indsende et eller flere delregnskaber ud over det endelige regnskab, hvis projektet eller aktiviteten strækker sig over mere end 12 måneder og tilskuddet er 500.000 kr. eller derover, eller hvis særlige forhold i øvrigt taler derfor.

Stk. 2. Et delregnskab skal være underskrevet og dateret af tilskudsmodtagers ledelse. Ledelsen skal give underskrift i tilknytning til en ledelseserklæring, der omfatter de forhold, der er angivet i § 18, stk. 2, nr. 1-7.

Stk. 3. Underskrives delregnskabet digitalt, bortfalder kravet i stk. 2 om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelseserklæringen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelseserklæringen.

§ 6. Ved standardiserede forsøgsprogrammer kan ministeriet i bevillingsbrevet fastsætte, at tilskudsmodtager ikke skal aflægge regnskab, og at den deltagende institution i stedet skal afgive en erklæring om de forhold, der er angivet i § 18, stk. 2, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Erklæringen skal være underskrevet og dateret af institutionens leder, medmindre andet er angivet i bevillingsbrevet.

§ 7. Ved projekter eller aktiviteter, hvor tilskudsmodtageren også modtager tilskud fra en anden statslig myndighed, kan ministeriet i bevillingsbrevet fastsætte, at der ikke skal aflægges regnskab efter denne bekendtgørelses regler. Tilskudsmodtager skal i stedet for aflægge regnskab for projektet eller aktiviteten til den anden statslige myndighed efter denne myndigheds gældende regler. Tilskudsmodtager skal dog sende en kopi af regnskabet til ministeriet.

§ 8. Tilskudsmodtager skal i overensstemmelse med § 10 i bogføringsloven opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor der er aflagt regnskab for det afsluttede tilskudsudløsende projekt eller den afsluttede tilskudsudløsende aktivitet.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal udlevere det i stk. 1 nævnte materiale til ministeriet, hvis ministeriet anmoder om det.

Rapport

§ 9. Tilskudsmodtager eller den deltagende institution, jf. § 3, skal udarbejde en rapport om anvendelsen af tilskuddet. Det skal fremgå af rapporten, hvordan og i hvilken grad formålet med projektet eller aktiviteten er blevet opfyldt.

§ 10. Ministeriet kan i bevillingsbrevet fastsætte, at tilskudsmodtager skal afgive en eller flere delrapporter ud over den endelige rapport, hvis projektet eller aktiviteten strækker sig over mere end 12 måneder og tilskuddet er 500.000 kr. eller derover, eller hvis særlige forhold i øvrigt taler derfor.

Revision

§ 11. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse om årsagerne til fratrædelsen.

§ 12. Regnskabet efter § 4 skal revideres, hvis tilskuddet er 100.000 kr. eller derover, medmindre tilskudsmodtager er omfattet af §§ 13-16.

§ 13. Er tilskudsmodtager en statsinstitution, der revideres af Rigsrevisionen, skal regnskabet ikke undergives særskilt revision.

§ 14. Er tilskudsmodtager en statsfinansieret selvejende uddannelsesinstitution, der revideres i henhold til en aftale om intern revision efter rigsrevisorlovens § 9, skal regnskabet ikke undergives særskilt revision, medmindre tilskuddet er 1 mio. kr. eller derover.

§ 15. Er tilskudsmodtager en uddannelsesinstitution, der ikke er omfattet af §§ 13 og 14, og som skal indsende årsrapport til ministeriet, skal regnskabet ikke undergives særskilt revision, medmindre tilskuddet er 500.000 kr. eller derover.

§ 16. Er tilskudsmodtager en kommunal institution, der er omfattet af en kommunal revisionsordning efter kommunestyrelsesloven, eller en regional institution, der er omfattet af en revisionsordning efter regionsloven, skal regnskabet ikke undergives særskilt revision, medmindre tilskuddet er 500.000 kr. eller derover.

§ 17. Ministeriet kan i bevillingsbrevet fastsætte, at et eller flere delregnskaber, jf. § 5, skal undergives revision, hvis særlige forhold taler derfor.

§ 18. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i rigsrevisorlovens § 3, og nærmere præciseret i standarderne for offentlig revision (SOR) samt i denne bekendtgørelse i stk. 2 og 3 og §§ 19-22. . For kommunerne gælder kommunestyrelseslovens § 42. For regionerne gælder regionslovens § 28.

Stk. 2. Ved revisionen skal revisor efterprøve følgende:

1) Om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

2) Om tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt.

3) Om tilskuddet er anvendt til formålet.

4) Om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.

5) Om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt ministeret om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, herunder resultatkravene, er dokumenterede.

6) Om tilskudsmodtager har foretaget en faglig afrapportering i de tilfælde, hvor ministeriet har stillet krav om det, og at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige.

7) Om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 19. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 20. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og for revisors vurdering af forvaltningen, herunder om mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 21. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, skal revisor give tilskudsmodtager meddelelse derom og påse, at tilskudsmodtager inden 3 uger giver ministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere ministeriet. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre årsager.

§ 22. Revisor skal afgive en revisorerklæring på det reviderede regnskab, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (SOR) og reglerne i denne bekendtgørelse. Eventuelle forbehold, fremhævelser om henholdsvis revision og regnskab samt andre rapporteringsforpligtelser skal fremgå af erklæringen. Revisor skal anvende det gældende erklæringsparadigme, som kan findes på Rigsrevisionens hjemmeside www.rigsrevisionen.dk.

Stk. 2. Revisor skal afgive et revisionsprotokollat med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 18. Revisionsprotokollatet kan afgives i tilslutning til erklæringen.

Kapitel 3

Regnskabsaflæggelse, rapportering og revision af regnskaber for driftslignende tilskud

Regnskab

§ 23. Tilskudsmodtager skal aflægge en årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabsloven ved tilskud, hvor det af tekstanmærkninger eller anmærkningsteksten i finansloven fremgår, at formålet er drift eller driftslignende, jf. dog § 24. Et regnskabsår er 12 på hinanden følgende måneder.

Stk. 2. Tilskud fra ministeriet skal mindst fremgå af en note til resultatopgørelsen i årsrapporten, hvori omkostninger, som tilskuddet er blevet anvendt til, også skal være specificeret.

Stk. 3. Årsrapporten skal være underskrevet og dateret af tilskudsmodtagers ledelse. Ledelsen skal give underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori ledelsen erklærer:

1) Om årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.

2) Om de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 4. Underskrives årsrapporten digitalt, bortfalder kravet i stk. 3 om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen.

§ 24. Ministeriet fastsætter i bevillingsbrevet, at tilskudsmodtager skal aflægge et regnskab efter kapitel 2, hvis særlige forhold taler derfor.

§ 25. Tilskudsmodtager skal i overensstemmelse med § 10 i bogføringsloven opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det kalenderår, som materialet vedrører.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal udlevere det i stk. 1 nævnte materiale til ministeriet, hvis ministeriet anmoder om det.

Rapport

§ 26. Tilskudsmodtager skal udarbejde en rapport. Det skal fremgå af rapporten, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet og mål for de tilskudsudløsende aktiviteter er blevet opfyldt.

§ 27. Ministeriet fastsætter i bevillingsbrevet, at tilskudsmodtager skal afgive en eller flere delrapporter ud over den endelige rapport, hvis tilskuddet er 2.000.000 kr. eller derover, eller hvis særlige forhold i øvrigt taler derfor.

Revision

§ 28. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse årsagerne til fratrædelsen.

§ 29. Hvis tilskuddet er under 500.000 kr., skal årsregnskabet ikke revideres.

Stk. 2. Årsregnskabet skal dog som minimum forsynes med en erklæring fra en statsautoriseret eller registeret revisor om opstilling af finansielle oplysninger (ISRS 4410), hvis tilskuddet er mellem 100.000-500.000 kr.

§ 30. Hvis tilskuddet er 500.000 kr. eller derover, skal årsregnskabet revideres efter §§ 32-37.

§ 31. Hvis regnskabet aflægges efter § 24, skal regnskabet revideres som angivet i kapitel 2.

§ 32. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i rigsrevisorlovens § 3,og nærmere præciseret i standarderne for offentlig revision (SOR) samt i denne bekendtgørelse i stk. 2 og §§ 33-37 samt standarderne for offentlig revision (SOR). For kommunerne gælder kommunestyrelseslovens § 42. For regionerne gælder regionslovens § 28.

Stk. 2. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed ved forvaltningen.

§ 33. Revisor planlægger revisionen med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 34. Revisor foretager revision i årets løb og foretager revision af årsregnskabet. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse, at den interne kontrol er betryggende. Revisor udfører systemrevision og i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn kan indgå i revisionen.

Stk. 2. Ved revisionen af årsregnskabet påses det, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de regler, som ministeriet har fastsat, og at den ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 3. Forvaltningsrevision indgår som en integreret del af revisionen. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved tilskudsmodtagers forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering til ministeriet om mål og opnåede resultater samt om emnerne i henhold til Standard for offentlig revision nr. 6 - Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med revision af et regnskab (SOR 6) og Standard for offentlig revision nr. 7 - Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab (SOR 7).

§ 35. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 36. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, skal revisor give tilskudsmodtager meddelelse derom og påse, at tilskudsmodtager inden 3 uger giver ministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere ministeriet. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre årsager.

§ 37. Revisor skal afgive en revisorerklæring på det reviderede årsregnskab, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (SOR) og reglerne i denne bekendtgørelse. Eventuelle forbehold, fremhævelser om henholdsvis revision og regnskab samt andre rapporteringsforpligtelser skal fremgå af erklæringen.

Stk. 2. Revisor skal føre et revisionsprotokollat.

Stk. 3. I revisionsprotokollatet skal revisor redegøre for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Revisor skal som minimum oplyse om følgende, når der er udført revision:

1) Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende tilskudsmodtagers bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

2) Den udførte forvaltningsrevision. Revisor skal navnlig oplyse om revisors undersøgelser, vurderinger og konklusioner vedrørende emnerne i henhold til Standard for offentlig revision nr. 6 - Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med revision af et regnskab (SOR 6) og Standard for offentlig revision nr. 7 - Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab (SOR 7) samt om dispositioner uden for tilskudsmodtagerens formål.

3) Andre ydelser end revision, der er leveret til den reviderede tilskudsmodtager af revisionsvirksomheden.

Stk. 4. Det skal i revisionsprotokollatet til årsregnskabet oplyses:

1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed.

2) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

3) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår.

4) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Kapitel 4

Fremsendelse af regnskab, erklæringer m.v.

§ 38. Ved tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter eller aktiviteter, jf. kapitel 2, skal regnskab, rapport, ledelses- og revisorerklæring samt revisionsprotokollat fremsendes senest 3 måneder efter afslutningen af det tilskudsudløsende projekt eller den tilskudsudløsende aktivitet, medmindre andet er fastsat i bevillingsbrevet. Materialet kan sendes ved brug af elektronisk kommunikation.

Stk. 2. Delregnskaber og delrapporter fremsendes inden for de frister, der er fastsat i bevillingsbrevet.

Stk. 3. Ved standardiserede forsøgsprogrammer, jf. § 3, kan ministeriet i bevillingsbrevet uanset stk. 1 fastsætte, at erklæring, rapport eller delrapport sendes til en forskningsenhed eller lignende, der er tilknyttet programmet.

§ 39. Ved driftslignende tilskud, jf. kapitel 3, skal årsrapport, rapport, revisorerklæring samt revisionsprotokollat fremsendes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb, medmindre andet er fastsat i bevillingsbrevet. Materialet kan sendes ved brug af elektronisk kommunikation.

Stk. 2. Delrapporter fremsendes inden for de frister, der er fastsat i bevillingsbrevet.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 22 af 11. januar 2018 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. ophæves.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 8. januar 2019

Martin Larsen
Vicedirektør

/ Natallia H. Stegler