Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2 Vejledning til skema vedrørende indberetning af kommunal garanti til ustøttede andelsboligprojekter
Den fulde tekst

Skrivelse om indberetning af kommunal garanti til ustøttede andelsprojekter (Kapitel 11 b i lov om almene boliger m.v.)

(Til samtlige kommunalbestyrelser)

 

Med henblik på at sikre, at socialministeren fortsat løbende kan følge udviklingen i byggeaktiviteten for ustøttede private andelsboliger med kommunal garanti, skal Socialministeriet hermed erindre om indberetningsordningen.

Det bemærkes, at der kun skal foretages indberetning i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har givet tilsagn om garanti til ustøttede private andelsboliger.

Der vedhæftes skema til indberetning med tilhørende vejledning. Indberetningsskemaet og den tilhørende vejledning findes også på Socialministeriets hjemmeside, www.social.dk under: Blanketter - Bolig - Andelsboliger. Skemaet kan således udfyldes elektronisk og herefter returneres til Socialministeriet til adressen E-oesk-Bolig@sm.dk.

Socialministeriet, den 15. juni 2006

Maranne da SilvaBilag 1

Socialministeriet

Boligfagligt Center - Enheden for Almene Boliger

Holmens Kanal 22

1060 København K

E-mail: E-oesk-Bolig@sm.dk

Indberetning af kommunalgaranti til ustøttedeandelsboligprojekter
(kapitel 11 b i lovom almene boliger m.v.)

 

Skemaet skal udfyldesog indsendes samtidig med kommunalbestyrelsens endelige tilsagn om garantiinden byggeriets påbegyndelse/erhvervelsen af ejendommen (SE VEJLEDNING).

 

1. Kommunenummer

 

2. Kommunenavn

 

Kontaktperson

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 


3. Dato for kommunalbestyrelsens endelige tilsagnom garanti(dd-mm-åå)

 

4. Ejendomsnummer

 

5. Boligoplysninger

(antal boliger)

(a) nybyggeri

 

 

(b) ombygning afikke-beboelse

 

 

(c) erhvervelse afbeboelse

 

 

Felt 6-10 skal udfyldes ved nybyggeri og ombygning, jf. felt 5 (a) og (b)

 

6. Bygherre

(sæt kryds)

Selvgroetandelsboligforening

 

 

Almenboligorganisation

 

 

Andenbygherre

 

7. Forventet påbegyndelsesdato (dd-mm-åå)

 

8. Forventet skæringsdato (dd-mm-åå)

 

9. Bruttoetageareal (m2)

 

10. Anskaffelsessum (kr.)

 

 Bilag 2

Vejledning til skema vedrørende indberetning af kommunal garanti til ustøttede andelsboligprojekter

Skemaet benyttes ved indberetning af tilsagn om kommunalgaranti til etablering af ustøttede andelsboliger efter kapitel 11 b i lov omalmene boliger m.v. Af lovforslagets bemærkninger

(L 34, 1999-2000) fremgår, at der skal etableres enindberetningsordning, som skal sikre, at socialministeren til stadighed kanfølge udviklingen i byggeaktiviteten for ustøttede andelsboliger.

Skema ogvejledning findes på Socialministeriets hjemmeside,www.social.dk.

 

Der skal udfyldes ét skema for hvert enkelt tilsagn tilet ustøttet andelsboligprojekt. De enkelte felter

i skemaet skal udfyldes, medmindre andet er anført.

Felt1-2

Kommunenummer, kommunenavn samt kontaktperson m.v. anføres.

Felt 3

Dato for kommunalbestyrelsens endelige tilsagn om garanti inden byggeriets påbegyndelse/ejendommens erhvervelse angives. Med »endeligt tilsagn« forstås en beslutning, som normalt vil være ensbetydende med, at byggearbejderne kan påbegyndes eller, hvis projektet ikke omfatter byggearbejder, at ejendomserhvervelsen kan effektueres. Der er således tale om en beslutning, som svarer til kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema B for støttede andelsboliger.

Felt 4

Ejendomsnummerangives. Hvis projektet undtagelsesvist omfatter flere ejendomsnumre, angivessamtlige.

Felt 5

Det angives, hvordanantallet af boliger i projektet fordeler sig på (a) nybyggeri, (b)erhvervelse og efterfølgende ombygning af ikke-beboelsesejendom samt (c)erhvervelse af beboelsesejendom.

Felt 6-10 skal udfyldes, hvis projektets boligertilvejebringes ved nybyggeri og/eller ombygning, jf. (a) og (b) i felt 5.

Felt 6

Ved afkrydsningangives bygherretype.

Felt 7

Dato for denforventede påbegyndelse af byggearbejderne angives.

Felt 8

Den forventedeskæringsdato angives. Ved »skæringsdato« forstås datoen for den sidste boligsfærdiggørelse med tillæg af højst 2 måneder til klargøring afudenomsarealerne.

Felt 9

Projektetsbruttoetageareal, incl. eventuelle fælleslokaler, angives. Bruttoetagearealetopgøres efter regler fastsat i henhold til lov om bygnings- ogboligregistrering, jf. BBR-instruks.

Felt 10

Der angives denanskaffelsessum, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens endeligetilsagn om garanti, jf. felt 3.

 

 

Det udfyldte skema indsendes til Socialministeriet samtidig med kommunalbestyrelsens endelige tilsagn om garanti inden byggeriets påbegyndelse/ejendommens erhvervelse, jf. vejledning til felt 3.