Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Orienteringsskrivelse om bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen.

(Til kommunalbestyrelser m.fl.)

 

Socialministeriet offentliggør i dag i Lovtidende 36 bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som følge af kommunalreformen. Bekendtgørelserne kan endvidere ses på Socialministeriets hjemmeside www.social.dk.

For de fleste bekendtgørelser er der alene sket ændringer som følge af kommunalreformen samt eventuelt foretaget ændringer af redaktionel karakter, mens der for enkelte bekendtgørelser tillige er sket indholdsmæssige ændringer, jf. nedenfor.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2007. Dog træder ændringer som følge af adgangen til nyetablering af selvejende almene ungdomsboliger i ”Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger” i kraft den 1. juli 2006.

Endelig indeholder denne orienteringsskrivelse også en oversigt over bekendtgørelser, som er ændret på grund af kommunalreformen, men som først udsendes senere på året, samt en oversigt over de bekendtgørelser, som ophæves eller bortfalder med kommunalreformens ikrafttræden.

Bekendtgørelser som alene er ændret på grund af kommunalreformen

- Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling

- Bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om gebyr ved inddrivelse af disse og om administrationsgebyr

- Bekendtgørelse om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

- Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud

- Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service

- Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service

- Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper

- Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114

- Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud

- Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud

- Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

- Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen forretningsførerorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)

- Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen forretningsførerorganisation

- Bekendtgørelse om normalvedtægter for et alment andelsselskab

- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

- Bekendtgørelse om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden

- Bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning

- Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

- Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

- Bekendtgørelse om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser

- Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

- Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven

- Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

- Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

- Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år

- Bekendtgørelse af forretningsorden for børn og unge-udvalgene

- Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer

- Bekendtgørelse om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge

- Bekendtgørelse om tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier.

- Bekendtgørelse om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte

- Bekendtgørelse om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Bekendtgørelser som tillige indeholder indholdsmæssige ændringer

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelsen er ændret som følge af kommunalreformen og som følge af lov nr. 330 af 18. maj 2005 om ændring af lov om almene boliger m.v., hvor der blev givet adgang til nyetablering af selvejende almene ungdomsboliger. Herudover er der foretaget ændringer af redaktionel karakter. Ændringerne som følge af adgangen til nyetablering af selvejende almene ungdomsboliger træder i kraft den 1. juli 2006.

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Ud over mindre tekniske ændringer som følge af kommunalreformen, indeholder bekendtgørelsen nye regler om klagesystemet. Reglerne omhandler behandlingen af klagesager i beskæftigelsesankenævnene, herunder behandlingen af klager over afgørelser truffet af staten i jobcentret samt regler om fordelingen af sager mellem beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn. Bekendtgørelsen fastsætter tillige regler om Det Centrale Handicapråd. Der henvises i øvrigt til særlig orienteringsskrivelse om denne bekendtgørelse, som er udsendt samtidig med denne orienteringsskrivelse.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for botilbud efter § 108 i serviceloven

Bekendtgørelsen er ændret som følge af kommunalreformen og som følge af § 1 i lov nr. 222 af 22. marts 2006 om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager m.v.)

Bekendtgørelse om betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder

Ud over ændringer som følge af kommunalreformen indeholder bekendtgørelsen en ny henvisning til hjemlen i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., der ikke blev indsat i bekendtgørelsen ved vedtagelsen af denne lov. Efter Socialministeriets opfattelse, vil førtidspension efter den gamle ordning ud fra en formålsfortolkning også være omfattet af hidtil gældende bekendtgørelse.

Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84

Ud over ændringer som følge af kommunalreformen er indkomstgrundlaget opdateret til 2006-niveau for gifte og enlige, og maksimumbetalingen for midlertidig hjælp er opdateret til 104 kr. pr. time (2006-niveau)

 Bekendtgørelser, som er ændret på grund af kommunalreformen, men som først udsendes senere på året

Bekendtgørelse om betingelser for i særlige tilfælde at få hjælp efter lov om social service under midlertidigt ophold i udlandet - Forventes udsendt juli 2006

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. – Forventes udsendt august 2006

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne efter kapitel 24 i lov om social service – Forventes udsendt august 2006

Bekendtgørelse om social pension – Forventes udsendt september 2006

Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Forventes udsendt september 2006

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 - Forventes udsendt december 2006

Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug af unge under 18 år i særlige tilfælde – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om forsøgsordninger – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2007 af satser for kost og logi ved formidlet døgnophold efter lov om social service – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om tilskud til forsøg til særligt udsatte grupper (skæve huse) – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om visitation, betaling og refusion samt besøgsrejser m.v. for personer fra Grønland og Danmark, som skal opholde sig i Danmark eller Grønland i tilbud i boformer– Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om visitation, betaling og refusion samt besøgsrejser m.v. for personer fra Færøerne og Danmark, som skal opholde sig i Danmark eller Færøerne i tilbud i boformer – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder – Forventes udsendt november 2006

Bekendtgørelser, som ophæves eller bortfalder ved kommunalreformens ikrafttræden

Bekendtgørelse nr. 567 af 21. december 1979 om pligt til at modtage åndssvage lovovertrædere på bistandslovens døgninstitutioner for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske handicap under amtskommunerne samt om særlige sikkerheds-foranstaltninger - bestemmelserne er indarbejdet i bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler

Bekendtgørelse nr. 888 af 11. december 1986 om pligt til at modtage færinger og grønlændere på bistandslovens institutioner under amtskommunerne for personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap - bestemmelserne er indarbejdet i bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler

Bekendtgørelse nr. 926 af 8. december 1997 om fordeling mellem kommune og amtskommune af udgifter til ydelser til personer under 67 år og til personer, der er fyldt 67 år - ophæves

Bekendtgørelse nr. 839 af 11. oktober 2002 om et Centralt Handicapråd – bestemmelserne er indarbejdet i bekendtgørelsen om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse nr. 1111 af 17. december 2001 om overvågning af finansieringsreformen (grundtakstfinansiering) for tilbud efter lov om social service - bortfalder

Bekendtgørelse nr. 19 af 15. januar 2004 om tilskud efter § 135 a (grundtakstfinansiering) i lov om social service – bortfalder

Bekendtgørelse nr. 542 af 16. juni 2004 om grundtakster i 2005 efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service - bortfalder.

Socialministeriet, den 27. juni 2006

Aksel Meyer