Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32017L0738
 
32017L0774
 
32017L0898
 
32018L0725
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter1)

(Ændring af straffebestemmelser samt tilpasning af sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår grænseværdier for anvendelse af visse kemikalier)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 309 af 3. april 2017 om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj, EU-Tidende 2009, nr. L 170, side 1, som ændret ved Kommissionens direktiv 2012/7/EU af 2. marts 2012 om ændring af del III i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, EU-Tidende 2012, nr. L 64, side 7, Kommissionens direktiv 2014/84/EU af 30. juni 2014 om ændring af tillæg A til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår nikkel, EU-Tidende 2014, nr. L 192, side 49, Kommissionens direktiv 2014/79/EU af 20. juni 2014 om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår TCEP, TCPP og TDCP, EU-Tidende 2014, nr. L 182, side 49, Kommissionens direktiv 2014/81/EU af 23. juni 2014 om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A, EU-Tidende 2014, nr. L 183, side 49, Kommissionens direktiv 2015/2115/EU af 23. november 2015 om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår formamid, EU-Tidende 2015, nr. L 306, side 17, Kommissionens direktiv 2015/2116/EU af 23. november 2015 om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår benzisothiazolinon, EU-Tidende 2015, nr. L 306, side 20, Kommissionens direktiv 2015/2117/EU af 23. november 2015 om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår chloromethylisothiazolinon og methylisothiazolinon, både individuelt og i forholdet 3:1, EU-Tidende 2015, nr. L 306, side 23, Kommissionens direktiv 2017/774/EU af 3. maj 2017 om ændring af tillæg C til bilag II til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår phenol, EU-Tidende 2017, nr. L 115, side 47, Kommissionens direktiv 2017/898/EU af 24. maj 2017 om ændring af tillæg C til bilag II til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår bisphenol A, EU-Tidende 2017, nr. L 138, side 128, Kommissionens direktiv 2017/738/EU af 27. marts 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning af den tekniske udvikling for så vidt angår bly, EU-Tidende 2017, nr. L 110 side 6, Kommissionens direktiv 2018/725/EU om ændring af del III, punkt 13, i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling for så vidt angår chrom (VI), EU-Tidende 2018, nr. L 122, side 29, og en bestemmelse fra Kommissionens forordning 2013/681/EU af 17. juli 2013 om ændring af del III i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj, EU-Tidende 2013, nr. L 195, side 16. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af bestemmelsen i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. I § 68, stk. 1, nr. 1, udgår »forsætligt«.

3. I § 68, stk. 1, nr. 7, udgår »forsætligt«.

4. I bilag II, del III. Kemiske egenskaber, punkt 13, affattes oplysningerne om chrom (VI) således:

»
Chrom (VI)
0,02
0,005
0,053
«

5. I bilag II, del III. Kemiske egenskaber, punkt 13, affattes oplysningerne om bly således:

»
Bly
2,0
0,5
23
«

6. I bilag II, tillæg C, affattes oplysningerne om bisphenol A således:

»
Bisphenol A
80-05-7
0,04 mg/l (migrationsværdi) i overensstemmelse med metoderne fastlagt i EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005
«

7. I bilag II, tillæg C, tilføjes følgende oplysninger om phenol:

»
Phenol
108-95-2
5 mg/l (grænseværdi for migration) i polymermaterialer i overensstemmelse med metoderne fastlagt i EN 71-10:2005 og EN 71- 11:2005. 10 mg/kg (grænseværdi for indhold) som konserveringsmiddel i henhold til metoderne i EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005
«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. februar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4, har virkning fra den 18. november 2019.

Sikkerhedsstyrelsen, den 8. januar 2019

Lone Saaby

/ Anja Sommerlund Kristensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 2017/774/EU af 3. maj 2017 om ændring af tillæg C til bilag II til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår phenol, EU-Tidende 2017, nr. L 115, side 47, Kommissionens direktiv 2017/898/EU af 24. maj 2017 om ændring af tillæg C til bilag II til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår bisphenol A, EU-Tidende 2017, nr. L 138, side 128, Kommissionens direktiv 2017/738/EU af 27. marts 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning af den tekniske udvikling for så vidt angår bly, EU-Tidende 2017, nr. L 110, side 6, og Kommissionens direktiv 2018/725/EU om ændring af del III, punkt 13, i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling for så vidt angår chrom (VI), EU-Tidende 2018, nr. L 122, side 29.