Den fulde tekst
L 139
Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 9/1 19
Lovf som fremsat 9/1 19
1.beh 22/1 19
Betænkning 14/3 19
2.beh 19/3 19
Lovf optrykt efter 2.beh 19/3 19 Tillæg H
3.beh 26/3 19
Lovf som vedt 26/3 19
Lov nr 329 af 30. marts 2019
Ordførere: (1.beh) Rasmus Horn Langhoff (S), Karina Adsbøl (DF), Mads Fuglede (V), Rosa Lund (EL), Christina Egelund (LA), Pernille Schnoor (ALT), Lotte Rod (RV), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget indføres en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven, således at psykisk vold i nære relationer kan straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
Lovforslaget sidestiller derudover psykisk vold med fysisk vold i relation til f.eks. strafforhøjelse i gentagelsestilfælde.
Lovforslaget indebærer desuden, at forældelsesfristen udskydes i sager om psykisk vold mod personer under 18 år, når forholdet er begået af en person i eller nært knyttet til forurettedes husstand. Forældelsen skal således tidligst regnes fra det tidspunkt, den forurettede er fyldt 21 år.
Herudover indeholder lovforslaget ændringer i retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, lov om knive og blankvåben m.v., lov om våben og eksplosivstoffer og ægteskabsloven.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.