Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folkeafstemninger

I medfør af § 98, stk. 2, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, fastsættes:

§ 1. Afholdes der folkeafstemning om ét lovforslag eller én lov, skal stemmesedlerne til afstemningen udformes i overensstemmelse med reglerne i §§ 2-9.

Stk. 2. Afholdes der samme dag mere end en afstemning, skal der anvendes særskilte stemmesedler til hver afstemning. Stemmesedlerne til hver afstemning skal udformes i overensstemmelse med reglerne i §§ 2-9.

§ 2. Stemmesedlerne skal være af karton eller svært papir med en gramvægt på mindst 120 g/m2. De skal ved et anbragt knæk være til at sammenfolde således, at de kan nedlægges af vælgerne i stemmekassen, uden at nogen kan se, hvorledes der er stemt. Knækket skal være anbragt sammenfaldende med den fede, vandrette streg, der er nævnt i § 5.

§ 3. Afholdes der en folkeafstemning om ét lovforslag eller én lov, skal stemmesedlerne være hvide.

Stk. 2. Afholdes der samme dag mere end en folkeafstemning, skal stemmesedlerne til hver afstemning være af forskellig farve. Farverne for de forskellige stemmesedler bestemmes af økonomi- og indenrigsministeren.

§ 4. På stemmesedlerne anføres øverst til højre med små typer en betegnelse for den opstillingskreds, til hvilken de er bestemt. Umiddelbart under denne betegnelse anføres, ligeledes med små typer, dato og år for afstemningen. Umiddelbart under betegnelsen for dato og år for afstemningen, begyndende fra stemmesedlens venstre kant, anføres med fede typer titlen og med almindelige typer en eventuel undertitel på det lovforslag eller den lov, der stemmes om.

Stk. 2. Umiddelbart under den i stk. 1, 3. pkt., nævnte tekst og umiddelbart over den fede, vandrette streg, der er nævnt i § 5, anføres følgende vejledningstekst med fede typer: »Sæt X i én af rubrikkerne.«

Stk. 3. Umiddelbart til venstre for den i stk. 2 nævnte tekst og umiddelbart over den fede, vandrette streg, der er nævnt i § 5, indsættes en illustration af en stor hånd, der holder en blyant med blyantspidsen pegende på en afkrydset rubrik. Umiddelbart under den foregående tekst og illustration af en hånd, der holder en blyant med blyantspidsen pegende på en afkrydset rubrik, anføres med almindelige typer: »Du må ikke udfylde rubrikken med andet end et X, da din stemmeseddel så bliver ugyldig. Du kan få byttet din stemmeseddel, hvis du skriver forkert.«

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte vejledningstekster skal være af en sådan størrelse, at de fremtræder synlige og nemme at læse.

§ 5. Umiddelbart under de i § 4, stk. 2 og 3, nævnte tekster anbringes en fed, vandret streg.

§ 6. Under den i § 5 nævnte streg skal stemmesedlerne indeholde et særskilt felt for henholdsvis »Ja-stemme« og »Nej-stemme«. Feltet for »Nej-stemme« anbringes under feltet for »Ja-stemme« og adskilles fra dette ved en fed, vandret streg. Feltet for »Nej-stemme« afsluttes med stemmesedlens nederste kant. Felterne for »Ja-stemme« og »Nej-stemme« skal være lige store.

§ 7. I feltet for »Ja-stemme« anføres ordet »Ja«. Ordet »Ja« trykkes med store, fede typer. Til højre for ordet »Ja« og i passende afstand fra dette anbringes med halvfede streger en afkrydsningsrubrik. Rubrikken skal have en sådan størrelse, at der er rigelig plads til at sætte et kryds i rubrikken. Ordet »Ja« og rubrikken skal stå i midten af feltet for »Ja-stemme« med lige lang afstand til begge sider.

§ 8. I feltet for »Nej-stemme« anføres ordet »Nej«. Ordet »Nej« trykkes med store, fede typer. Til højre for ordet »Nej« og i passende afstand fra dette anbringes med halvfede streger en afkrydsningsrubrik. Rubrikken skal have en sådan størrelse, at der er rigelig plads til at sætte et kryds i rubrikken. Ordet »Nej« og rubrikken skal stå i midten af feltet for »Nej-stemme« med lige lang afstand til begge sider.

§ 9. Alle de vandrette streger, der er nævnt i bekendtgørelsen, skal gå tværs over stemmesedlen fra kant til kant.

§ 10. Ud over det, der er nævnt i de foregående paragraffer, må intet ord eller bogstav og intet navn, tal eller tegn være påført nogen stemmeseddel ved tryk eller skrift eller på anden måde.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 185 af 8. marts 2011 om stemmesedler til brug ved folkeafstemninger ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 7. januar 2019

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

/ Christine Boeskov