Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul

I medfør af § 68, stk. 1-3, § 115 a, stk. 4, og § 118, stk. 10, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Almindelige bestemmelser for forsøgsordningen

§ 1. Ved motoriseret løbehjul forstås et elektrisk drevet to-akslet køretøj med styr, som ikke er udstyret med en siddeplads og pedaler eller lignende. Køretøjets motor må højst drive køretøjet op til en hastighed på 20 km i timen.

§ 2. Et motoriseret løbehjul skal være CE-mærket, jf. bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner for anvendelse i forsøgsordningen.

§ 3. De af færdselslovens regler, der finder anvendelse for cykel og cyklister, finder anvendelse for motoriseret løbehjul og kørsel med motoriseret løbehjul, jf. dog §§ 4-14 og § 15, stk. 2.

Vægt og dimensioner

§ 4. Et motoriseret løbehjul må højest have en egenvægt på 25 kg.

§ 5. Et motoriseret løbehjul må højest have en længde på 2 m og en bredde på 0,70 m målt på det bredeste sted på køretøjet.

Befordring, tilkobling m.v.

§ 6. Der må ikke befordres andre personer end føreren på et motoriseret løbehjul. Der må ikke tilkobles påhængsvogn eller sidevogn til et motoriseret løbehjul.

§ 7. Den minimums- og maksimumvægt for brug af et motoriseret løbehjul, der er angivet af fabrikanten eller dennes repræsentant, skal til enhver tid overholdes.

Lygter og reflekser

§ 8. Under kørsel skal et motoriseret løbehjul være forsynet med mindst én forlygte, der afgiver hvidt eller gult lys, og mindst én baglygte, der afgiver rødt lys. For- og baglygten skal afgive lys, der er tydelig synligt på mindst 300 meters afstand. For- og baglygter kan afgive blinkende lys, såfremt blinkfrekvensen er mindst 120 blink pr. minut.

Stk. 2. Under kørsel på motoriseret løbehjul skal de påbudte lygter, jf. stk. 1, holdes tændt.

Stk. 3. Foruden de lygter, der er anført i stk. 1, kan et motoriseret løbehjul være udstyret med andre lygter. Disse lygter må kun afgive hvidt eller gult lys og må ikke være bagudrettede.

Stk. 4. Lygterne må ikke blænde den øvrige trafik.

§ 9. Et motoriseret løbehjul skal være forsynet med mindst én hvid refleksanordning, der er synlig forfra, mindst én rød refleksanordning, der er synlig bagfra, og mindst én gul eller hvid refleksanordning, der er synlig fra begge sider.

Stk. 2. Reflekser til brug for et motoriseret løbehjul må kun markedsføres og sælges, hvis de opfylder kravene til reflekser i bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.

Alderskrav

§ 10. Et motoriseret løbehjul må alene føres af personer, der er fyldt 15 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et motoriseret løbehjul må føres af personer under 15 år, såfremt kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller såfremt kørslen alene finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.

Spirituskørsel og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v.

§ 11. Færdselslovens § 53 og § 54, stk. 1 og 2, finder anvendelse for føreren af motoriseret løbehjul.

Erstatning og forsikring m.v.

§ 12. Færdselslovens kapitel 16 finder anvendelse for motoriseret løbehjul, der udlejes uden fører, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Forsikringspligten i henhold til færdselslovens § 105 påhviler udlejer. Færdselslovens § 106, stk. 2, finder derved ikke anvendelse.

Stk. 3. Reglerne om pligt for forsikringsselskaber, der udbyder ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer, til at overtage ansvarsforsikring i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv., finder ikke anvendelse for ansvarsforsikring for motoriserede løbehjul, der udlejes uden fører.

§ 13. Føreren af et motoriseret løbehjul, for hvilket der er forsikringspligt, jf. § 12, stk. 1, skal under kørslen overfor politiet kunne dokumentere, at ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft. Dette kan ske ved brug af elektroniske hjælpemidler.

§ 14. For motoriseret løbehjul, for hvilket der ikke er pligt til at tegne ansvarsforsikring i medfør af § 12, stk. 1, finder bestemmelserne om Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikrings forpligtelser som garantifond i forhold til skader forvoldt af uforsikrede køretøjer i § 22, stk. 3-6, samt § 23 og § 24 i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. anvendelse.

Straf og ikrafttræden

§ 15. Med bøde straffes den, som overtræder § 1, 2. pkt., §§ 4-10 og § 13.

Stk. 2. Overtrædelse af færdselslovens § 53 og § 54, stk. 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 11, straffes i henhold til færdselslovens § 117 c, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. januar 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 14. januar 2019

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted