Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard

I medfør af § 68, stk. 1-3, § 115 a, stk. 4, og § 118, stk. 10, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Almindelige bestemmelser for forsøgsordningen

§ 1. Ved selvbalancerende køretøj forstås et elektrisk drevet en-akslet køretøj uden styr, siddeplads og pedaler eller lignende. Køretøjets motor må højst drive køretøjet op til en hastighed på 20 km i timen. Reguleringen af køretøjets hastighed skal være konstrueret på en måde, hvormed køretøjet stopper, hvis påvirkning af den interne eller eksterne betjeningsanordning ophører.

§ 2. Ved motoriseret skateboard forstås et elektrisk drevet to-akslet køretøj uden styr, siddeplads og pedaler eller lignende. Køretøjets motor må højst drive køretøjet op til en hastighed på 20 km i timen. Reguleringen af køretøjets hastighed skal være konstrueret på en måde, hvormed køretøjet stopper, hvis påvirkning af den interne eller eksterne betjeningsanordning ophører.

§ 3. Et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard skal være CE-mærket, jf. bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner for anvendelse i forsøgsordningen.

§ 4. De af færdselslovens regler, der finder anvendelse for cykel og cyklister, finder anvendelse for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og kørsel med selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard, jf. dog §§ 5-14 og § 15, stk. 2.

Vægt og dimensioner

§ 5. Et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard må højest have en egenvægt på 25 kg.

§ 6. Et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard må højest have en længde på 1,2 m og en bredde på 0,70 m.

Befordring, tilkobling m.v.

§ 7. Der må ikke befordres andre personer end føreren på et selvbalancerende køretøj eller et motoriseret skateboard. Der må ikke tilkobles påhængsvogn eller sidevogn til køretøjet.

§ 8. Den minimums- og maksimumvægt for brug af selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard, der er angivet af fabrikanten eller dennes repræsentant, skal til enhver tid overholdes.

Lygter og reflekser

§ 9. Under kørsel skal et selvbalancerende køretøj og et motoriseret skateboard eller føreren af køretøjet være forsynet med mindst én forlygte, der afgiver hvidt eller gult lys, og mindst én baglygte, der afgiver rødt lys. For- og baglygten skal afgive lys, der er tydelig synligt på mindst 300 meters afstand. For- og baglygter kan afgive blinkende lys, såfremt blinkfrekvensen er mindst 120 blink pr. minut.

Stk. 2. Under kørsel på motoriseret løbehjul skal de påbudte lygter, jf. stk. 1, holdes tændt.

Stk. 3. Foruden de lygter, der er anført i stk. 1, kan et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard være udstyret med andre lygter. Disse lygter må kun afgive hvidt eller gult lys og må ikke være bagudrettede.

Stk. 4. Lygterne må ikke blænde den øvrige trafik.

§ 10. Under kørsel skal selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards eller føreren være forsynet med mindst én hvid refleksanordning, der er synlig forfra, mindst én rød refleksanordning, der er synlig bagfra, og mindst en gul eller hvid refleksanordning, der er synlig fra begge sider.

Stk. 2. Reflekser til brug for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må kun markedsføres og sælges, hvis de opfylder kravene til reflekser i bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.

Færdselsregler

§ 11. Et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard må kun føres på vejstrækninger, hvor der er anlagt cykelsti, og skal i disse tilfælde føres på cykelsti, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. På vejstrækninger inden for tættere bebygget område, hvor der ikke er anlagt cykelsti, må selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard føres, hvis der for den pågældende strækning er fastsat en hastighedsgrænse på højst 50 km i timen.

Alderskrav

§ 12. Et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard må alene føres af personer, der er fyldt 15 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard kan anvendes af personer under 15 år, såfremt kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller såfremt kørslen alene finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.

Spirituskørsel og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v.

§ 13. Færdselslovens § 53 og § 54, stk. 1 og 2, finder anvendelse for føreren af selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard.

Erstatning og forsikring m.v.

§ 14. For selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards finder bestemmelserne om Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikrings forpligtelser som garantifond i forhold til skader forvoldt af uforsikrede køretøjer i § 22, stk. 3-6, samt § 23 og § 24 i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv. anvendelse.

Straf og ikrafttræden

§ 15. Med bøde straffes den, som overtræder § 1, 2. og 3. pkt., og §§ 5-12.

Stk. 2. Overtrædelse af færdselslovens § 53 og § 54, stk. 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 13, straffes i henhold til færdselslovens § 117 c, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. januar 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 14. januar 2019

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted