Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32016R0128
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål

I medfør af § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål:

1) artikel 2, stk. 2, stk. 3, 1. eller 2. led, eller stk. 4,

2) artikel 3, stk. 2-3, stk. 4, 1. led, eller stk. 5,

3) artikel 4,

4) artikel 5, stk. 2, 1. led, litra a-i og 2. led, og stk. 3,

5) artikel 6, stk. 1, 1. led, litra a-d, stk. 2-6, eller stk. 7, 1.-3. led,

6) artikel 7,

7) artikel 8, stk. 2, 1. led, stk. 3, stk. 4, 1. led, eller stk. 5-6, eller

8) artikel 9.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 792 af 23. juni 2016 om fødevarer til særlige medicinske formål ophæves. Fødevarer til særlige medicinske formål til børn fra 1 år, unge og voksne, som er lovligt markedsført eller mærket inden den 22. februar 2019, kan fortsat markedsføres efter denne dato, indtil de eksisterende lagre af sådanne fødevarer er opbrugt.

Fødevarestyrelsen, den 11. januar 2019

Esben Egede Rasmussen

/ Maria Magelund Madsen