Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - øvrige - kompetence - ej medhold

J.nr. 18-39792

En kvinde klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse i forbindelse med, at hun var fratrådt sin post som bestyrelsesformand i en boligforening. Nævnet vurderede, at der var tale om et forhold uden for arbejdsmarkedet, og at klagen derfor ikke kunne behandles af nævnet. Ved vurderingen lagde nævnet vægt på, at posten som bestyrelsesformand var ulønnet, og at der ikke var udarbejdet nogen kontrakt i forbindelse med arbejdet.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse i forbindelse med, at klager stoppede som formand i en boligforenings bestyrelse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagsfremstilling

Klager var i en ikke nærmere oplyst periode bestyrelsesformand for en almen boligforening. Efter sagens oplysninger var bestyrelsesarbejdet ulønnet og der var ikke udarbejdet kontrakt eller andre skriftlige aftaler.

I oktober 2017 indkøbte bestyrelsen fire bærbare computere, og udfærdigede retningslinjer for brug af computerne.

Ved udlevering af computerne underskrev klager og et andet bestyrelsesmedlem disse retningslinjer. Af udleveringskvittering af 19. oktober 2018, som klager har underskrevet fremgår:

”[…]

JEG BEKRÆFTER MED MIN UNDERSKRIFT, AT JEG ER INDFORSTÅET MED:

AT ENHEDEN TILHØRER AFDELINGSBESTYRELSEN.

AT JEG VED MIN UDTRÆDEN AF AFDELINGSBESTYRELSEN TILBAGELEVERER ENHEDEN.

AT JEG SØRGER FOR, AT ENHEDEN AL TID ET OPDATERET MED NYESTE AVG SOFTWARE OG -

MICROSOFT OFFICE 365, SOM LEVERES AF AFDELINGSBESTYRELSEN UDEN BEREGNING.

AT JEG BEHANDLER ENHEDEN MED OMHU.

AT DET ER MIN EGEN FORSIKRING SOM SKAL DÆKKE FOR SKADER OG EVT. TAB.

AT ET FRIKØB AF ENHEDEN SKAL GODKENDES AF KUNDECHEFEN, HVIS ENHEDEN ER UNDER 3 ÅR.

AT JEG ACCEPTERER AFDELINGSBESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN JF. BRUG AF AFD. PC. ”

Den 1. juni 2018 trak klager sig fra posten som bestyrelsesformand sammen med et bestyrelsesmedlem.

Klager har fremlagt en mailkorrespondance mellem klager og flere personer fra den indklagede bestyrelse. Det følger heraf, at klager den 6. juni 2018 meddelte, at hun ønskede at købe computeren fri, og anmodede om at få oplyst en pris for computeren.

Indklagede skrev herefter ved e-mail af 6. juni 2018 til klager:

”Meget kort og kontant, det er afdelingens PC og du bør derfor straks aflevere den til bestyrelsen eller til Servicecentret. Politiets evt. gennemgang af PC’en er noget afdelingsbestyrelsen eller Servicecentret varetager.

Stillingtagen til evt. køb af PC'en kan tages op på et senere tidspunkt, efter sagens afslutning. ”

Hertil svarede klager ved e-mail af 7. juni 2018 blandt andet:

”[…]

D. 14/3-2018 sender [X] pudsigt nok en mail ud, om at jeg er blevet politianmeldt for underslæb osv.

[…]

På samme møde [den 16. april 2018] blev du gjort opmærksom på, at jeg IKKE var blevet politianmeldt- hvilket jeg så sent som igår onsdag d. 6/6-2018 stadig IKKE er blevet! ?

[…]”

Klager indleverede den 21. juni 2018 computeren til politiet.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 11. juni 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet forskelsbehandlet på grund af politisk anskuelse.

Det er for klager tydeligt, at situationen bunder i politiske uenigheder mellem klager og boligforeningens ledelse.

Klager har på intet tidspunkt nægtet at udlevere computeren, men har ønsket at frikøbe computeren, og har derfor efterlyst en pris for computeren.

Klager er uforstående overfor indklagedes efterfølgende behandling.

Samtidig med at klager fratrådte bestyrelsen, fratrådte en anden person også bestyrelsen. Denne person er ikke blevet udsat for samme behandling og trusler om politianmeldelse. Den anden person fik desuden mulighed for at købe computeren fri, og fik god tid til at fjerne oplysninger på enheden inden tilbagelevering.

Indklagede er ikke blevet hørt.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

Nævnet lægger til grund at klagen angår spørgsmål om forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse i forbindelse med, at klager ved fratrædelse af posten som bestyrelsesformand skulle tilbagelevere en computer til bestyrelsen.

Forskelsbehandlingsloven beskytter alene mod forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse inden for arbejdsmarkedet. Nævnet har ikke kompetence til at behandle klager over forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse uden for arbejdsmarkedet.

Klager har oplyst, at posten som bestyrelsesformand var ulønnet og at der ikke var udarbejdet nogen kontrakt. Nævnet finder derved, at der er tale om et forhold udenfor arbejdsmarkedet.

Nævnet kan derfor ikke behandle klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 8, stk. 2, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling

<18-39792>