Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - kompetence - ej medhold

J.nr. 18-32910

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med en offentlig styrelses rekrutteringsrunde, hvor manden deltog i en rekrutteringsdag og efterfølgende ikke fik ansættelse. Manden gjorde bl.a. gældende, at den offentlige styrelse ikke havde iagttaget ligebehandlingslovens § 1 a. Nævnet er ikke tillagt kompetence til at påse, om offentlige myndigheders pligt efter ligebehandlingsloven § 1 a til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning er iagttaget. Oplysningerne i sagen gav ikke anledning til at formode, at manden havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til en af de ledige stillinger.

Manden fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med en rekrutteringsrunde, hvor klager ikke fik ansættelse hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Sagsfremstilling

Den indklagede offentlige styrelse annoncerede i marts og april 2018 efter bl.a. cirka 30 fagpersoner til opstart af den offentlige styrelse i A by i generalist- og specialiststillinger. Et rekrutteringsbureau bistod indklagede ved rekrutteringen.

Klager, der er en mand og som har den eftersøgte uddannelsesmæssige baggrund, ansøgte den 14. maj 2018 om en stilling.

Indklagede modtog 770 ansøgninger til de cirka 30 stillinger.

Udvalgte kandidater deltog herefter i et telefoninterview. De kandidater, som herefter gik videre i processen deltog desuden i en rekrutteringsdag, hvor kandidaterne ville høre mere om den offentlige styrelse, deltage i udvalgte øvelser og blive interviewet. Forud for rekrutteringsdagen skulle kandidaterne udfylde en personligheds- og færdighedstest.

Klager deltog i indklagedes rekrutteringsdag den 23. april 2018 sammen med 55 øvrige kandidater fra sit fagområde. I forbindelse med rekrutteringen deltog klager desuden i en test.

Klager blev efterfølgende ikke tilbudt ansættelse hos indklagede.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 1. maj 2018.

Den 3. maj 2018 anmodede klager indklagede om aktindsigt. Indklagede traf den 17. maj 2018 afgørelse om aktindsigt i forbindelse med ansættelsesproceduren.

Af dokumentet ”Statslige institutioners indberetning af ligestillingsredegørelser 2017”, udarbejdet i medfør af ligestillingslovens § 5, fremgår blandt andet af spørgeskema udfyldt af indklagede, at indklagede har en politik for arbejdet med ligestilling af mænd og kvinder på personaleområde. Indklagede har målsætning i form af balanceret kønssammensætning men ingen måltal for ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet. Det fremgår også, at indklagede ”i nogen grad” har taget initiativ til at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale ved gennem rekruttering at søge en balanceret kønssammensætning. Indklagede bruger sjældent kønsopdelte data på personaleområdet for at få viden om kønsforskelle i forhold til løn, tillæg, sygefravær og orlovsordninger. Om antal kvinder og mænd fordelt på stillingskategorier fremgår, at der for klagers fagområde var 59 % kvinder og 41 % mænd.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Han ønsker at blive tilbudt en stilling eller tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Indklagede medsendte i forbindelse med aktindsigten ikke den lovpligtige redegørelse i medfør af ligestillingsloven § 5 a.

I materialet i forbindelse med aftalen mellem rekrutteringsbureauet og indklagede er der ikke nævnt et ord om ligestilling mellem køn. Det blev derfor ikke prioriteret.

Indklagede har brudt reglerne i ligestillingsloven § 1, § 1 a, stk. 2, § 2 og § 4.

I forbindelse med indklagedes masseansættelse til kontorer i A by ansatte indklagede 75 % kvinder til stillingerne. Der var i forvejen en overvægt af kvinder.

Klager blev fravalgt til samtlige stillinger til trods for, at han opfylder samtlige krav, klarede test blandt de bedste 10 % og besvarede alle indklagedes spørgsmål.

Indklagede har en klar overvægt af kvindelige ansatte på 66 %. Indklagede forsøger ikke at udligne denne signifikante kønsforskel i forbindelse med rekrutteringer ej heller i forbindelse med masserekrutteringer. Indklagede har nægtet at oplyse kønsfordelingen i ansættelsesrunden i april 2018.

Indklagede har en ligestillingspolitik mellem køn, hvilket fremgår af dokumentet ”Statslige institutioners indberetning af ligestillingsredegørelser 2017” fremlagt for nævnet. Indklagede håndhæver ikke og forsøger ikke at håndhæve denne politik, hvilket fremgår af andelen af kvindelige medarbejdere hos indklagede.

Indklagede forsøger at dække sig ind bag ansøgeres manglende kvalifikationer, manglende erfaring og dårlige testresultater.

I forbindelse med klagers anmodning om aktindsigt og indsigt i data er hverken indklagede eller rekrutteringsbureauet fremkommet med de ønskede dokumenter, herunder testresultater. Derved har klager ikke haft mulighed for at se testresultater, notater taget under interview m.v. Ligeledes har klager ikke haft adgang til eller mulighed for at kontrollere indklagedes påstande om hans manglende kvalifikationer.

Klager undrer sig over, at han var indkaldt til samtale, når han var ukvalificeret, og at indklagede med en så kostbar rådgiver som rekrutteringsbureauet ikke frasorterede klager som kandidat på baggrund af hans ansøgning, CV og eksamenspapirer.

Indklagede har for nævnet anført et ikke-kvantificerbart vurderingsparameter, der er en sammenblanding af faglige og personlige kompetencer. De svage og utvetydige udsagn forklarer intet.

Indklagede har ikke formuleret et skriftligt afslag til klager men undlod blot at kommunikere yderligere. Klager har derfor ikke fået en forklaring baseret på hverken faglige eller personlige kompetencer.

De stillinger, der skulle besættes i masseansættelsesproceduren var ikke definerede på rekrutteringsdagen. Klagers kompetenceniveau kan derfor ikke bruges i forhold til stillingsbetegnelserne og deres indhold.

Klager har i forhold til flere af de ansatte kvinder en længere uddannelse, højere karakterer og mere erfaring både i det offentlige og private. Indklagede tilbød nyuddannede kvinder og kvinder, der endnu ikke havde færdiggjort deres uddannelse, ansættelse. Uddannelse og erfaring var derfor ikke et reelt parameter. I de personlige kompetencer ligger naturligvis, at kvinder afspejler den overvejende kvindekultur, der er hos indklagede.

At indklagede ikke kan genkende sagens fremstilling har ingen relevans.

Indklagede skal som arbejdsgiver dokumentere, at der ikke fandt kønsdiskrimination sted. Det er ikke klager, der skal fremskaffe dokumentation for, at der fandt diskrimination sted. Dette dokumentationskrav har indklagede ikke løftet.

Indklagede kan ikke genkende klagers påstande i forbindelse med rekrutteringsdagen den 23. april 2018.

Indklagedes rekrutteringsprocedurer tager udgangspunkt i den forvaltningsretlige grundsætning om, at ledige stillinger i det offentlige skal besættes med den ansøger, der efter en samlet vurdering er bedst kvalificeret til stillingen uagtet vedkommendes køn, religion, seksualitet m.v.

Dette dannede også rammen om rekrutteringsdagen. Indklagede ansatte de personer, som ud fra en samlet vurdering skønnedes bedst egnede til at varetage de ledige stillinger. Der blev lagt vægt på uddannelse, relevant erhvervserfaring og personlige kompetencer. Det er først såfremt to eller flere kandidater er lige kvalificerede, at der lægges vægt på øvrige omstændigheder.

Rekrutteringsdagen var opdelt i tre aktiviteter; individuel skriftlig øvelse, gruppeøvelse og individuel samtale, herunder tilbagemelding på de to tests, som klager havde udfyldt forinden. Personlighedstesten og tre kognitive tests dannede grundlag for ansættelsesinterviewet. Indklagede traf på baggrund af alle vurderingsinput en samlet vurdering af kandidaterne.

Ved aktiviteterne blev klager vurderet af de vurderingsansvarlige fra rekrutteringsbureauet og af indklagede. Den samlede vurdering af klager i de tre aktiviteter rangerede klager i den nederste femtedel af samtlige kandidater, der deltog på dagen. Klager fik 34 point ud af 60 mulige ved øvelserne på rekrutteringsdagen den 23. april 2018. Dette rangerede klager som nummer 42 ud af 54 kandidater, der var til stede på dagen. På den baggrund blev klager ikke tilbudt en af de ledige stillinger hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven § 1 a, at offentlige myndigheder har pligt til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Ligebehandlingsnævnet er ikke tillagt kompetence til at påse, om nævnte pligt er iagttaget.

Det fremgår også af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Oplysningerne i sagen giver ikke anledning til at formode, at klager har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med indklagedes vurdering af, at han ikke kom i betragtning til en af de ledige stillinger.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 1 a, om offentlige myndigheders forpligtelser

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 16 a, om delt bevisbyrde

<18-32910>