Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - uanset handicap - kompetence - ej medhold

J.nr. 18-63470

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på at modtage socialpædagogisk støtte til en uddannelse, der ikke berettiger til SU. Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap vedrører ikke det materielle indhold i afgørelser truffet af offentlige forvaltningsmyndigheder eller i love vedtaget af Folketinget. Da klagen alene drejede sig om reglerne i lov om socialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, kunne Ligebehandlingsnævnet ikke behandle klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at klager fik afslag på at modtage socialpædagogisk støtte til en uddannelse, der ikke berettiger til SU.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagsfremstilling

Klager, der har et synshandicap, blev optaget på meritlæreruddannelsen på en professionshøjskole med studiestart august 2017. Uddannelsen er ikke SU-berettigende.

Den 27. september 2017 søgte klager om at være omfattet af den socialpædagogiske støtteordning (SPS) under sin uddannelse på baggrund af sin funktionsnedsættelse.

Klager havde den 25. september 2017 henvendt sig til Undervisnings- og Forskningsministeriet om SPS på uddannelsen som meritlærer, og han modtog svar fra ministeren ved mail af 15. november 2017. Det fremgår blandt andet af mailen, at SPS-ordningen kun gælder inden for det ordinære uddannelsessystem; støtteberettigende fuldtidsuddannelser. Det ordinære uddannelsessystem og efter- og videreuddannelsessystemets forskelle medfører, at uddannelses- og støttereglerne også er forskellige. Det fremgår videre af svaret, at da meritlæreruddannelsen er en uddannelse udbudt under efter- og videreuddannelsessystemet med deltagerbetaling, kan klager ikke modtage SPS.

Ved afgørelse af 26. januar 2018 fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fik klager afslag på at være omfattet af SPS-ordningen. Af afgørelsen fremgår blandt andet:

”Vi kan ikke imødekomme din dispensationsansøgning om at blive omfattet af SPS-ordningen i forbindelse med dit uddannelsesforløb til meritlærer.

Meritlæreruddannelsen hører under Lov om åben uddannelse, og hører ikke under kategorien SU-berettigende fuldtidsstudier, hvilket er kriteriet for at kunne modtage SPS-støtte. Der er i SPS-loven ikke mulighed for at dispensere for disse regler.

Lovgrundlag

Vi henviser til SPS-lovens § 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015 om socialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser”

Den 24. oktober 2018 traf Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger (SU-Ankenævnet) afgørelse, idet klager havde klaget over afgørelsen fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger stadfæstede afgørelsen om, at klager ikke har ret til SPS til meritlæreruddannelsen. Ankenævnet lagde vægt på, at meritlæreruddannelsen er en åben uddannelse, der ikke berettiger til SU. Det er blandt andet en betingelse for ret til SPS, at den studerende er indskrevet på og gennemgår en SU-berettiget uddannelse. Der er ifølge afgørelsen ikke mulighed for dispensation fra denne betingelse.

Ligebehandlingsnævnet modtog en klage fra klager i januar 2018, men sagen blev henlagt med henvisning til, at nævnet ikke kunne behandle klagen, før SU-Ankenævnet havde truffet afgørelse. Klagen anses for modtaget den 24. oktober 2018, hvor klager på ny rettede henvendelse til nævnet.

Klagers bemærkninger

Klager gør gældende, at han ikke har samme adgang til uddannelse som andre, idet han ikke er omfattet af SPS og derfor ikke har adgang til de kompenserende og støttende foranstaltninger. Han ønsker at blive omfattet af SPS på samme vilkår som andre studerende.

Klager er medlem af Dansk Blindesamfund. Han søgte om SPS bl.a. til digitalisering af lærermidler, og han søgte om IT-hjælpemidler. Klager er imidlertid som meritlærerstuderende ikke omfattet af SPS.

Klager søgte om dispensation, men fik afslag, idet SPS-loven ikke giver dispensationsmulighed.

Klager har henvendt sig til ministeren, men der har ikke været tiltag i forhold til at skabe en dispensationsmulighed.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af handicap efter lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Klagen angår spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at klager ikke er berettiget til socialpædagogisk støtte under sin uddannelse, som ikke er SU-berettigende.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har truffet afgørelse om retten til støtte efter § 4 i lov om socialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, og Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger har stadfæstet afgørelsen.

Det fremgår af forarbejderne til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, at loven ikke vedrører det materielle indhold i afgørelser truffet af offentlige forvaltningsmyndigheder eller i love vedtaget af Folketinget.

For så vidt angår klager over afgørelser, som er truffet af den offentlige forvaltning, må Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om klagen reelt vedrører forskelsbehandling, eller om klagen alene drejer sig om anvendelse og fortolkning af regler i anden lovgivning.

Da klagen alene drejer sig om reglerne i lov om socialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, kan Ligebehandlingsnævnet ikke behandle klagen.

Det bemærkes, at nævnet efter indholdet af klagen sammenholdt med oplysningerne i sagen ikke har fundet anledning til at foretage partshøring af det indklagede ministerium.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 5, om nævnets kompetence

§ 8, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

§ 2, om lovens anvendelsesområde

§ 5, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

<18-63470>