Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ansættelse - retlig interesse - sport - ej medhold

J.nr. 18-33560

En mand klagede over, at han ikke kunne træne i et fitnesscenter kun for kvinder og over fitnesscentrets ansættelse af medarbejdere. Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at fitnesscentret tilbød træning kun for kvinder. På baggrund af oplysningerne om baggrunden herfor var der tale om et initiativ til fremme af ligestilling, der faldt ind under anvendelsesområdet for § 6 i bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling. Efter denne bestemmelse er det tilladt at etablere hold og undervisning m.v. for det ene køn inden for idræt. Manden fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Trods opfordret hertil redegjorde manden ikke nærmere for baggrunden for sin klage over fitnesscentrets ansættelse af medarbejdere. Efter oplysningerne i klagen og sagens omstændigheder i øvrigt havde manden ikke dokumenteret at have været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde en individuel og aktuel interesse i sagen. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor denne del af klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med træning i et fitnesscenter og i forbindelse med fitnesscentrets ansættelse af medarbejdere.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med ligestillingsloven i forbindelse med, at de udbyder træning kun for kvinder.

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen over påstået forskelsbehandling på grund af køn i relation til ansættelse.

Sagsfremstilling

En mand klagede den 7. maj 2018 over, at han ikke kan træne i et fitnesscenter kun for kvinder og over fitnesscentrets ansættelse af medarbejdere.

Klager har for nævnet fremlagt to skærmbilleder fra indklagedes hjemmeside. Af det ene skærmbillede fremgår, at indklagede tilbyder ”Træning uden mænd”. Af det andet skærmbillede fremgår, at alle indklagedes instruktører og behandlere er kvinder.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at træningscentret diskriminerer på baggrund af køn. Han ønsker, at alle har ret til at købe medlemskab og træne i centret, samt at alle har mulighed for at få job i centret.

Træningscentret nægter mænd adgang til at træne, og de vil ikke ansætte mænd som trænere eller i receptionen.

Indklagedes træningscenter i A by har været klagers nærmeste center i mange år, og det ville være nemmest for klager at træne i dette center. Han har i stedet været nødsaget til at finde et andet sted.

Indklagede afviser, at det er i strid med ligestillingsloven, at kun kvinder har adgang til træning i indklagedes center.

Langt hovedparten af indklagedes medlemmer dyrker netop fitness i indklagedes center, fordi der kun er kvinder i centret.

Mange medlemmer er blufærdige og føler sig udstillet, når de træner, hvilket de ikke ønsker, at mænd skal se.

Mange af indklagedes medlemmer ville måske slet ikke dyrke fitness, hvis det ikke var muligt i et center kun for kvinder.

Det er helt normal praksis i langt de fleste sportsgrene, at disse er kønsopdelte.

Indklagede har henvist til Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 20. august 2014 (sag nummer 2014-6811-21598). Nævnet vurderede i sagen, at det ikke var i strid med ligestillingsloven, at et fitnesscenter kun tillod adgang for kvinder.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligestilling af kvinder og mænd (ligestillingsloven) og efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Idræt

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Indklagede tilbyder i sine fitnesscentre træning kun for kvinder. Klager, der er mand, har ikke mulighed for at opnå medlemskab af det indklagede fitnesscenter.

Det følger af § 6 i bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling,

der er udstedt i medfør af ligestillings- og ligebehandlingsloven, at det er tilladt at etablere hold og undervisning m.v. for det ene køn inden for idræt.

Efter oplysningerne om baggrunden for, at indklagede i sine fitnesscentre tilbyder træning kun for kvinder, vurderer nævnet, at der er tale om et initiativ til fremme af ligestilling, der falder ind under anvendelsesområdet for bestemmelsen i § 6 i bekendtgørelsen.

Indklagede har herefter ikke handlet i strid med ligestillingsloven.

Klager får derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Ansættelse

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser.

En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.

Det betyder, at Ligebehandlingsnævnet kun kan behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag. Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller en undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling. En klager, der tilhører en gruppe af personer, som kan være blevet udsat for forskelsbehandling, har som udgangspunkt ikke alene af den grund en sådan individuel interesse i den konkrete sag, at kravet om retlig interesse er opfyldt.

Klager har trods opfordret hertil ikke redegjort nærmere for baggrunden for denne del af sin klage.

Efter oplysningerne i klagen og sagens omstændigheder i øvrigt har klager ikke dokumenteret at have været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han har en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor denne del af klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1 og nr. 3, om nævnets kompetence

§ 1, stk. 7, om retlig interesse

§ 8, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven

§ 1 a, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling

§ 6, om hold og undervisning mv. for det ene køn inden for idræt

<18-33560>