Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse

I medfør af tekstanmærkning nr. 106. ad 24.53.30. til § 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Godtgørelse kan gives til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse, jf. §§ 4 og 5.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Ansøger: Privat person, der lader en brændeovn eller pejseindsats skrotte og efterfølgende søger om godtgørelse.

2) Bolig: Bygning til beboelse (hus, rækkehus, lejlighed, sommerhus og lignende).

3) Brændeovn og pejseindsats: Rumopvarmer, fyringsanlæg med låger, som er designet til at afgive varme til det rum og de omgivelser, hvori den er opstillet.

4) Skrotning: Frakobling af brændeovn eller udtagning af pejseindsats og efterfølgende tilmuring af hul efter røgrør eller tilslutning af ny brændeovn, pillebrændeovn eller ny pejseindsats.

5) Ansøgning: Digital ansøgning, som kan tilgås via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Myndighedskompetencen

§ 3. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om tildeling af godtgørelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan bemyndige en ekstern offentlig eller privat virksomhed til at bistå Miljøstyrelsen i forbindelse med meddelelse af godtgørelse samt kontrol af dokumentation for udbetaling af godtgørelse.

Godtgørelsesgrundlag

§ 4. Godtgørelse kan efter ansøgning, jf. § 7, gives til skrotning af brændeovn eller pejseindsats.

Stk. 2. Godtgørelse kan gives til skrotning af en brændeovn eller pejseindsats, der anvendes til boligopvarmning.

Stk. 3. Brændeovnen eller pejseindsatsen, der søges godtgørelse til, skal være produceret i 1994 eller tidligere.

Stk. 4. Skrotning af brændeovnen eller pejseindsatsen, der søges godtgørelse til, skal være foretaget senest ved ansøgningstidspunktet.

Stk. 5. Brændeovnen eller pejseindsatsen, som der søges om skrotningsgodtgørelse til, skal pr. den 1. december 2018 have været lovligt tilsluttet i ansøgers bolig.

§ 5. Der kan ydes én godtgørelse pr. ansøger.

Stk. 2. Der kan ydes én godtgørelse pr. bolig.

Stk. 3. Der kan ikke gives godtgørelse til juridiske personer.

Stk. 4. Den skrottede brændeovn eller pejseindsats må ikke tilsluttes på ny.

Godtgørelsens størrelse

§ 6. Godtgørelsen er fast og udgør kr. 2.215.

Ansøgning om godtgørelse

§ 7. Ansøgning sendes via ansøgningsportalen på www.mst.dk.

Stk. 2. Ansøgningen skal dokumentere, at bestemmelserne i § 4 er overholdt.

Stk. 3. Ansøgning om godtgørelse skal vurderes af en skorstensfejermester, der berigtiger, at fyringsanlægget opfylder betingelserne for skrotningsgodtgørelse.

Stk. 4. Den, der ønsker godtgørelsen udbetalt, skal under tro og love erklære, at de angivne oplysninger er korrekte.

Udbetaling af godtgørelse, tilbagebetaling og klageadgang

§ 8. Godtgørelse ydes inden for den afsatte bevilling i finansloven til ordninger i regeringens klima- og luftudspil.

Stk. 2. Udbetaling af godtgørelse til ansøgninger, der opfylder kriterierne i §§ 4, 5 og 7, finder sted i den rækkefølge, ansøgningerne modtages i Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan til enhver tid offentliggøre på www.mst.dk, at de til rådighed værende godtgørelsesmidler er opbrugt. Miljøstyrelsen hæfter ikke for tab som følge af skrotning af brændeovn eller pejseindsats, hvortil der ikke kan udbetales godtgørelse.

§ 9. Udbetalingen af godtgørelse sker til ansøgers NemKonto.

Stk. 2. Godtgørelse bortfalder helt og skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tildeling af godtgørelse eller de forhold, hvorpå godtgørelsen er givet. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling.

Stk. 3. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. februar 2019 og ophæves automatisk den 31. december 2020, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 22. januar 2019

Jakob Ellemann-Jensen

/ Christian Bruhn Rieper