Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 284 af 27. marts 2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1 a, stk. 1, § 3, stk. 5, § 4, § 5 a, stk. 5, § 6, stk. 4 og 7, § 6 b, stk. 2, § 6 c, stk. 2, § 6 d, stk. 3, § 7, stk. 3, § 10, stk. 3, § 13, stk. 1, nr. 1, § 14, stk. 3 og 4, § 16, stk. 1 og 3, § 17, stk. 3, § 18, stk. 3, § 19, § 22, stk. 3, § 23 a, stk. 7, § 23 d, stk. 3, § 24, stk. 2, § 24 a, stk. 6, § 25, stk. 6, § 25 a, stk. 2, § 26, stk. 8, § 26 a, stk. 2, § 39, stk. 1 og 3, § 41, stk. 2, § 49 a og § 52 a, i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af 8. februar 2018, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. § 1, stk. 1, nr. 9, affattes således:

»Kopi af købsaftale, skøde, lejeaftale eller lejekontrakt vedrørende skolens bygninger med tilhørende arealer.«

3. § 2, nr. 9, affattes således:

»Dokumentation for, at skolen ejer eller lejer sine bygninger.«

4. § 5, stk. 2, affattes således:

»Skolen skal eje bygninger med mindst følgende arealer og lokaler: Undervisningslokaler, elevværelser, kostforplejnings- og opholdsarealer og toilet- og badeforhold, der svarer til antallet af elevsengepladser og den planlagte undervisning. Skolen kan dog leje specielle faglokaler, f.eks. idrætsfaciliteter og fysiklokaler. Skolen skal desuden eje to familieboliger til forstander, viceforstander, afdelingsleder og fastansatte lærere. En skole omfattet af lovens § 6, stk. 1, nr. 7 kan udover at eje sine bygninger og arealer også leje bygninger og arealer i op til 10 år, hvis det sker til afløsning af eksisterende bygninger eller arealer, ved udvidelse med bygninger og arealer eller ved nyoprettelse af en skole.«

5. Efter § 6 indsættes:

»Efterskoler, der anvender bygninger og arealer på en småø, jf. lovens § 6 d

§ 6 a. For at en efterskole kan godkendes til at oprette en afdeling på en småø efter lovens § 6 d, skal afdelingen råde over egnede og tilstrækkelige elevværelser, lærerboliger, kostforplejnings- og opholdsarealer, undervisningslokaler og udstyr.

Stk. 2. Skolen kan ikke oprette en afdeling på mere end to småøer.

Stk. 3. Skolens ansøgning om oprettelse af en afdeling på en småø skal være styrelsen i hænde mindst 6 måneder før en afdeling ønskes oprettet. Afdelingen kan kun godkendes fra den 1. august. Med ansøgningen skal fremsendes følgende endelige materiale:

1) Projektbeskrivelse, hvor der redegøres for baggrunden for oprettelse af afdelingen og afdelingens profil, hvis profilen afviger fra hovedskolens profil.

2) Referat af bestyrelsesmøder, hvor spørgsmålet om etablering af afdelingen har været genstand for drøftelse og stillingtagen.

3) Erklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne i overensstemmelse med bilag 4 om, at de i lovens § 7, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt.

Stk. 4. Inden afdelingens ibrugtagen skal dokumentation for, at lokalerne er endeligt godkendt til formålet af brand-, bygnings- og sundhedsmyndighederne og eventuelt andre myndigheder, være styrelsen i hænde.

Stk. 5. En godkendelse af oprettelse af en afdeling bortfalder, hvis afdelingen ikke oprettes i det førstkommende skoleår efter, at styrelsen har godkendt oprettelsen.

Stk. 6. Styrelsen kan indhente yderligere oplysninger fra skolen, hvis dette er nødvendigt for at vurdere, om afdelingen vil opfylde betingelserne i loven og regler udstedt i medfør heraf.«

6. Efter § 47 indsættes:

»Folkeoplysningsvirksomhed

§ 47 a. En efterskole kan efter lovens § 6 c, stk. 1 i begrænset omfang anvende skolens egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark. En efterskoles udgifter til folkeoplysende aktiviteter skal være af begrænset omfang, og må således alene udgøre en mindre andel af skolens egne midler. Ved skolens egne midler forstås skolens indtægter, dog ikke offentlige tilskud, medmindre de specifikt ydes til folkeoplysende formål. Folkeoplysningsvirksomhed udløser ikke tilskud efter lov om efterskoler og frie fagskoler. Ved folkeoplysningsvirksomhed forstås aktiviteter ud over skolens undervisnings- og skolevirksomhed, som er i overensstemmelse med efterskolernes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse og som har sammenhæng med skolens tilskudsberettigende virksomhed, herunder skolens værdigrundlag og formål.

Stk. 2. Såfremt en efterskole anvender egne midler til folkeoplysningsvirksomhed, skal indhold og skolens omkostninger til aktiviteter til folkeoplysningsvirksomhed fremgå af skolens årsrapport til brug for Undervisningsministeriets tilsyn og til sikring af åbenhed om skolens virksomhed.

Varetagelse af administrative opgaver

§ 47 b. Varetagelse af administrative opgaver efter lovens § 6 b, stk. 1, må ikke indeholde myndighedsudøvelse eller indebære risiko for skolens uafhængighed, og må ikke have sådan et omfang, at det ændrer på skolens formål, jf. lovens § 1.

Stk. 2. Den skriftlige aftale, jf. lovens § 6 b, stk. 1, skal som minimum indeholde bestemmelse om hvilke opgaver, der skal varetages samt omfanget heraf, betaling for opgavevaretagelsen, konsekvenser ved manglende opfyldelse af aftalen og adgang til at opsige aftalen.«

7. I bilag 1 affattes indledningen således:

»Bemærkninger: Standardvedtægten er vejledende og kan fraviges, men en skoles vedtægt kan ikke stride mod standardvedtægten. Vedtægter og ændringer heri skal ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform for så vidt angår efterskoler og frie fagskoler efter loven godkendes af Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. februar 2019.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 6. februar 2019

Susanne Sehestedt Clausen
Vicedirektør

/ Marcus Petersen