Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stemmesedler og brevstemmemateriale til brug ved bindende kommunale folkeafstemninger

I medfør af § 105 f, stk. 4, og § 105 h, stk. 12, 1. pkt., i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for stemmesedler og brevstemmemateriale til brug ved folkeafstemninger, der afholdes efter §§ 9 b og 9 c i lov om kommunernes styrelse (bindende kommunale folkeafstemninger).

Stemmesedler

§ 2. Afholdes der afstemning om én beslutning efter §§ 9 b og 9 c i lov om kommunernes styrelse, skal stemmesedlerne til afstemningen udformes i overensstemmelse med reglerne i §§ 3-9 og §§ 15 og 16.

Stk. 2. Afholdes der samme dag afstemning om flere beslutninger efter §§ 9 b og 9 c i lov om kommunernes styrelse, skal der anvendes særskilte stemmesedler til hver afstemning. Stemmesedlerne til hver afstemning skal udformes i overensstemmelse med reglerne i §§ 3-9 og §§ 15 og 16.

§ 3. Stemmesedlerne skal være af karton eller svært papir med en gramvægt på mindst 120 g/m2. De skal ved et anbragt knæk være til at sammenfolde således, at de kan nedlægges af vælgerne i stemmekassen, uden at nogen kan se, hvorledes der er stemt. Knækket skal være anbragt sammenfaldende med den fede, vandrette streg, der er nævnt i § 6.

§ 4. Farverne for stemmesedler bestemmes af valgbestyrelsen. Stemmesedlerne må ikke være hvide eller lys blå. Afholdes en eller flere kommunale folkeafstemninger samme dag som kommunale og regionale valg, må stemmesedlerne tillige ikke være gule.

Stk. 2. Afholdes der samme dag flere kommunale folkeafstemninger, skal stemmesedlerne til hver afstemning være af forskellig farve.

§ 5. På stemmesedlerne anføres øverst til højre med små typer navnet på den kommune, der afholder folkeafstemningen. Umiddelbart under denne betegnelse anføres, ligeledes med små typer, dato og år for afstemningen.

Stk. 2. Umiddelbart under betegnelsen for dato og år for afstemningen, begyndende fra stemmesedlens venstre kant, anføres med fede typer det spørgsmål, der stemmes om, jf. § 9 b, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Umiddelbart under det spørgsmål, der stemmes om, og umiddelbart over den fede, vandrette streg, der er nævnt i § 6, anføres følgende vejledningstekst med fede typer: »Sæt X i én af rubrikkerne.«

Stk. 4. Umiddelbart til venstre for den i stk. 3 nævnte tekst indsættes en illustration af en stor hånd, der holder en blyant med blyantspidsen pegende på en afkrydset rubrik. Umiddelbart under den foregående tekst og illustration af en hånd, der holder en blyant med blyantspidsen pegende på en afkrydset rubrik, anføres med almindelige typer: »Du må ikke udfylde rubrikken med andet end et X, da din stemmeseddel så bliver ugyldig. Du kan få byttet din stemmeseddel, hvis du skriver forkert.«

Stk. 5. De i stk. 3 og 4 nævnte vejledningstekster skal være af en sådan størrelse, at de fremtræder synlige og nemme at læse.

§ 6. Umiddelbart under den i § 5 anførte tekst anbringes en fed, vandret streg.

§ 7. Under den i § 6 nævnte streg skal stemmesedlerne indeholde et særskilt felt for henholdsvis »Ja-stemme« og »Nej-stemme«. Feltet for »Nej-stemme« anbringes under feltet for »Ja-stemme« og adskilles fra dette ved en fed, vandret streg. Feltet for »Nej-stemme« afsluttes med stemmesedlens nederste kant. Felterne for »Ja-stemme« og »Nej-stemme« skal være lige store.

§ 8. I feltet for »Ja-stemme« anføres ordet »Ja«. Ordet »Ja« trykkes med store, fede typer. Til højre for ordet »Ja« og i passende afstand fra dette anbringes med halvfede streger en afkrydsningsrubrik. Rubrikken skal have en sådan størrelse, at der er rigelig plads til at sætte et kryds i rubrikken. Ordet »Ja« og rubrikken skal stå i midten af feltet for »Ja-stemme« med lige lang afstand til begge sider.

§ 9. I feltet for »Nej-stemme« anføres ordet »Nej«. Ordet »Nej« trykkes med store, fede typer. Til højre for ordet »Nej« og i passende afstand fra dette anbringes med halvfede streger en afkrydsningsrubrik. Rubrikken skal have en sådan størrelse, at der er rigelig plads til at sætte et kryds i rubrikken. Ordet »Nej« og rubrikken skal stå i midten af feltet for »Nej-stemme« med lige lang afstand til begge sider.

Brevstemmemateriale

§ 10. Brevstemmematerialet består af en stemmeseddel med tilhørende konvolut, et følgebrev og en yderkuvert.

Stk. 2. Brevstemmesedlen til afstemningen skal udformes i overensstemmelse med § 12. Den tilhørende konvolut skal udformes i overensstemmelse med reglerne i § 12. Følgesedlen skal udformes i overensstemmelse med reglerne i § 13. Yderkuverten skal udformes i overensstemmelse med reglerne i § 14.

Stk. 3. Afholdes der samme dag afstemning om flere beslutninger efter §§ 9 b og 9 c i lov om kommunernes styrelse, skal der anvendes særskilte brevstemmesedler og tilhørende konvolutter til hver afstemning. Der anvendes kun ét følgebrev og én yderkuvert til konvolutterne med stemmesedler.

§ 11. Brevstemmesedlerne skal være af karton eller svært papir med en gramvægt på mindst 100 g/m2. Brevstemmesedlerne skal udformes, så de uden sammenfoldning kan anbringes i den tilhørende konvolut.

Stk. 2. På brevstemmesedlerne anføres øverst i midten med små typer »Stemmeseddel«. Umiddelbart herunder anføres med fede typer det spørgsmål, der stemmes om, jf. § 9 b, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Umiddelbart under den tekst, der er anført i stk. 2, anbringes en fed, vandret streg.

Stk. 4. Under den i stk. 3 nævnte streg skal brevstemmesedlerne indeholde et særskilt felt for henholdsvis »Ja-stemme« og »Nej-stemme«. Feltet for »Nej-stemme« anbringes under feltet for »Ja-stemme« og adskilles fra dette ved en fed, vandret streg. Feltet for »Nej-stemme« afsluttes med brevstemmesedlens nederste kant. Felterne for »Ja-stemme« og »Nej-stemme« skal være lige store.

Stk. 5. I feltet for »Ja-stemme« anføres ordet »Ja«. Ordet »Ja« trykkes med store, fede typer. Til højre for ordet »Ja« og i passende afstand fra dette anbringes med halvfede streger en afkrydsningsrubrik. Rubrikken skal have en sådan størrelse, at der er rigelig plads til at sætte et kryds i rubrikken. Ordet »Ja« og rubrikken skal stå i midten af feltet for »Ja-stemme« med lige lang afstand til begge sider.

Stk. 6. I feltet for »Nej-stemme« anføres ordet »Nej«. Ordet »Nej« trykkes med store, fede typer. Til højre for ordet »Nej« og i passende afstand fra dette anbringes med halvfede streger en afkrydsningsrubrik. Afkrydsningsrubrikken skal have en sådan størrelse, at der er rigelig plads til at sætte et kryds i rubrikken. Ordet »Nej« og rubrikken skal stå i midten af feltet for »Nej-stemme« med lige lang afstand til begge sider.

Stk. 7. Hele bagsiden af brevstemmesedlen påføres blokering (fugleøjne).

§ 12. Konvolutterne til brevstemmesedlerne skal have samme farve som stemmesedlerne, jf. § 4. Forsiden af konvolutten skal med fede typer påtrykkes »Stemmeseddel til kommunal folkeafstemning«. Umiddelbart under dette anføres med små typer »Sådan udfyldes stemmesedlen:«. Umiddelbart under dette anføres med små typer »Du skal sætte kryds i rubrikken for »Ja«, hvis du stemmer for den beslutning, som er til folkeafstemning, og kryds i rubrikken for »Nej«, hvis du stemmer imod beslutningen.«

§ 13. Følgebrevets ene side skal være forsynet med rubrikker til angivelse af den kommunalbestyrelse, følgebrevet skal sendes til, samt vælgerens navn, fødselsdato, bopæl og underskrift og datoen for underskriften. Den samme side af følgebrevet skal endvidere forsynes med rubrikker til stemmemodtagerens attestation af vælgerens brevstemmeafgivning og en kort tekst herom. Følgebrevets anden side skal være påtrykt en vejledning om fremgangsmåden ved afgivelsen af brevstemme.

§ 14. Yderkuverten skal udformes af rosafarvet papir og skal på forsiden i nederste venstre hjørne påtrykkes ordene »Stemmeseddel til kommunal folkeafstemning«. Forsiden kan endvidere forsynes med en angivelse af, til hvilken kommunalbestyrelse yderkuverten skal sendes. Yderkuvertens bagside skal forsynes med rubrikker til angivelse af vælgerens navn, fødselsdato og bopæl.

Forskellige bestemmelser

§ 15. Alle de vandrette streger, der er nævnt i bekendtgørelsen, skal gå tværs over stemmesedlen eller brevstemmesedlen fra kant til kant.

§ 16. Ud over det, der er nævnt i de foregående paragraffer, må intet ord eller bogstav og intet navn, tal eller tegn være påført nogen stemmeseddel eller brevstemmeseddel ved tryk eller skrift eller på anden måde.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for folkeafstemninger om beslutninger, der vedtages i kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 28. januar 2019

Nikolaj Stenfalk

/ Christine Boeskov