Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Fælles regler for stemmesedler afgivet på afstemningsstedet og brevstemmesedler
Kapitel 3 Særligt om stemmesedler afgivet på afstemningsstedet
Kapitel 4 Særligt om brevstemmesedler
Kapitel 5 Registrering af ugyldige stemmesedler, herunder brevstemmesedler
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til bindende kommunale folkeafstemninger

I medfør af § 105 i, stk. 6, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for bedømmelse af stemmesedler og brevstemmesedler, der er afgivet ved folkeafstemninger, der afholdes efter §§ 9 b og 9 c i lov om kommunernes styrelse (bindende kommunale folkeafstemninger).

Definitioner

§ 2. Ved kryds forstås i bekendtgørelsen et tegn svarende til bogstavet X eller til tegnet for plus (+).

Stk. 2. Tegn, der må anses for at være afledt af et kryds, eller som må anses for at være resultatet af, at vælgeren ved gentagen afmærkning har villet tydeliggøre et kryds, bedømmes efter samme regler som kryds.

Kapitel 2

Fælles regler for stemmesedler afgivet på afstemningsstedet og brevstemmesedler

Blanke stemmesedler og brevstemmesedler

§ 3. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, såfremt den er blank, jf. lovens § 105 i, stk. 2, nr. 1.

Stemmesedler og brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning

§ 4. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, såfremt den er helt eller delvis overstreget.

§ 5. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds i såvel feltet for »Ja-stemme« som feltet for »Nej-stemme«.

§ 6. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds, der rækker ind i såvel feltet for »Ja-stemme« som feltet for »Nej-stemme«, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis den væsentligste del af krydset, herunder krydsets skæringspunkt, er placeret i ét af felterne, anses stemmesedlen, herunder brevstemmesedlen, som en gyldig stemme for det pågældende alternativ (»Ja« eller »Nej«), medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.

§ 7. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, såfremt den er afmærket med overstreget, udvisket eller halvt kryds (dvs. en lodret, vandret eller skrå streg), jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis stemmesedlen, herunder brevstemmesedlen, er afmærket med kryds inden for samme felt som det overstregede, udviskede eller halve kryds, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende alternativ (»Ja« eller »Nej«), medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.

§ 8. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, såfremt den alene er afmærket med kryds uden for felterne for henholdsvis »Ja-stemme« og »Nej-stemme«.

§ 9. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, såfremt ordet »Ja« eller »Nej« er overkrydset eller overstreget, jf. dog stk. 2. Tilsvarende gælder, såfremt ordet »Ja« eller »Nej« er understreget, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis ordet »Ja« henholdsvis »Nej« er overkrydset eller overstreget samtidig med, at der er sat kryds i feltet for »Nej-stemme« henholdsvis »Ja-stemme«, anses stemmesedlen som en gyldig »Nej-stemme« henholdsvis »Ja-stemme«, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.

Stk. 3. Hvis ordet »Ja« henholdsvis »Nej« er understreget samtidig med, at der er sat kryds i feltet for »Ja-stemme« henholdsvis »Nej-stemme«, anses stemmesedlen som en gyldig »Ja-stemme« henholdsvis »Nej-stemme«, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.

§ 10. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem, der er nævnt i §§ 4-9, ikke med sikkerhed kan afgøres, om stemmesedlen er en »Ja-stemme« eller en »Nej-stemme«.

Stemmesedler og brevstemmesedler med særpræg

§ 11. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, såfremt den i stedet for eller foruden kryds er afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har karakter af et kryds.

§ 12. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, der er påført ordet »Ja« eller »Nej«, er ugyldig.

§ 13. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, hvorpå der er tegnet, eller som er påført påskrift eller påklæbning af nogen art, er ugyldig. Afsmitning eller lignende fra skriftfarven i det benyttede skriveredskab betragtes ikke som påskrift.

Kapitel 3

Særligt om stemmesedler afgivet på afstemningsstedet

Afmærkning uden for afkrydsningsrubrikkerne

§ 14. Afmærkning af stemmesedlen uden for afkrydsningsrubrikkerne medfører ikke i sig selv ugyldighed.

Stemmesedler, der ikke er udleveret på afstemningsstedet

§ 15. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det må antages, at den ikke er udleveret på afstemningsstedet, jf. lovens § 105 i, stk. 2, nr. 3.

Stemmesedler med særpræg

§ 16. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den på anden måde end nævnt i §§ 11-13 er givet et særpræg, herunder ved afmærkning med forskellige skriftfarver, ved afmærkning på bagsiden, ved iturivning eller ved afrivning af et eller flere stykker. Iturivning eller afrivning betragtes ikke som særpræg, hvis dette er sket ved stemmesedlens udtagning af stemmekassen eller senere. Afmærkning af stemmesedlen med et andet skriveredskab end det, der er fremlagt eller ophængt i stemmerummet, betragtes ikke som særpræg, medmindre skriftfarven eller skrifttykkelsen er helt usædvanlig sammenlignet med almindelige skriveredskaber.

Kapitel 4

Særligt om brevstemmesedler

Brevstemmesedler, der ikke er tilvejebragt af kommunalbestyrelsen

§ 17. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt det må antages, at den ikke er tilvejebragt af kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 105 i, stk. 2, nr. 4.

Konvoluttens indhold

§ 18. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den konvolut, hvori den er indlagt, indeholder andet eller mere end én stemmeseddel, jf. lovens § 105 i, stk. 2, nr. 5.

Brevstemmesedler med særpræg

§ 19. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den konvolut, hvori den er indlagt, er forsynet med påskrift eller påklæbning. Påklæbning med klar eller mat hvid tape for at lukke konvolutten medfører dog ikke ugyldighed.

§ 20. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den på anden måde end nævnt i §§ 11-13 og 19 er givet et særpræg, herunder ved afmærkning med forskellige skriftfarver, ved afmærkning på bagsiden, ved iturivning eller ved afrivning af et eller flere stykker. Afmærkning af en brevstemmeseddel på forsiden uden for de rubrikker, der er bestemt til afmærkning, betragtes ikke som særpræg. Iturivning eller afrivning betragtes ikke som særpræg, hvis dette er sket i forbindelse med udtagning af stemmekassen eller af konvolutten eller senere. Afmærkning af brevstemmesedlen med et andet skriveredskab end det, der er fremlagt ved brevstemmeafgivningen, betragtes ikke som særpræg, medmindre skriftfarven eller skrifttykkelsen er helt usædvanlig sammenlignet med almindelige skriveredskaber.

Kapitel 5

Registrering af ugyldige stemmesedler, herunder brevstemmesedler

§ 21. I afstemningsbogen henholdsvis valgbogen anføres, hvor mange stemmesedler, herunder brevstemmesedler, valgstyrerne henholdsvis valgbestyrelsen har anset for ugyldige, og grundene hertil.

Stk. 2. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, der er anset for ugyldig i medfør af to eller flere af bestemmelserne i bekendtgørelsen, registreres under den ugyldighedsgrund, der er anført først i bekendtgørelsen. Stemmesedler, der er ugyldige i medfør af bestemmelserne i §§ 15, 17 eller 18 eller i medfør af bestemmelserne om særpræg i §§ 11-13, 16, 19 eller 20, registreres dog altid under den pågældende ugyldighedsgrund.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for folkeafstemninger om beslutninger, der vedtages i kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 28. januar 2019

Nikolaj Stenfalk

/ Christine Boeskov